Meerderheid raad wil Sehelphoek niet als extra verblijfsakkommodatie Uitstekend wandelweer tijdens eerste tocht Avondvierdaagse DE ZIERIKZEESCHE COURANT Struktuurschets Westerschouwen Aantal deelnemers: 1683 Sterke stijging benzineprijs 1£6f PE Bltr Hollandse nieuwe minstens f 3, lYtlC ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij Wh Lakenman Ochlman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee, Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 15 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23130 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Fijn weekend C.J. V. „Samen Verder BURGH-HAAMSTEDE, 14-6. De op korte termijn in werking tredende nieuwe Kampeerwet vormt de basis voor een op gang te brengen verbeteringsproces met betrekking tot de bestaande verblijfsakkommodatie. Globaal berekend leidt dit voor de gemeente Wester schouwen tot een toegevoegde terreinbehoefte van ca. 70 ha. Dit noodzakelijke proces heeft aanleiding gegeven tot het opstellen van de verbeteringsvariant voor de ontwik keling van de verblijfsrekreatie. Hierin wordt uitgegaan van een algehele verbetering van het bestaande rekrea- tieve aanbod. Dat schrijft de struktuurschets Westerschouwen, die maandag via een marathonzitting uitvoerig aan de orde kwam tijdens de raadsver gadering van de gemeente Wester- schouwen. Omdat de aan het verbeteringspro ces verbonden ruimtebehoefte niet is te honoreren in de Kop van Schouwen zal nagegaan moeten worden of hier voor in het achterliggende gebied lo- katies zijn te ontwikkeien. De nota stelt dat als reële lokatie kan worden genoemd de Sehelphoek. Deze lokatie, thans voor een belangrijk deel in ge bruik als werkhaven en depot voor de Oosterscheldewerken, bezit een op pervlakte van 230 ha. Na voltooiing van de Oosterscheldewerken zal dit gebied niet meer gebruikt worden voor waterstaatsdoeleinden en vrijkomen voor „nieuwe funkties". Dit gebied bezit, naast waarden van natuur en landschap en mogelijkheden voor visserijfunkties, ook belangrijke mogelijkheden voor dag- en verblijfs- rekreatie. PvdA De PvdA vreest dat de drie zoge naamde kompensatielokaties Schelp- hoek, Westenschouwen en omgeving Helleweg/Rampweg binnen korte tijd vplledig als kampeerterrein in gebruik zullen worden genomen, zodra deze lokaties een rekreatieve bestemming hebben gekregen. En dat zonder dat er sprake is van uitdunning elders of kwalitatieve verbetering. Deze fraktie vraagt zich af hoe het kollege denkt dergelijke ongewenste ontwikkelin gen in de hand te houden. De PvdA vindt de lokatie Schelp- hoek en Westenschouwen niet aan vaardbaar. Naar haar mening is een vergaande rekreatieve ontwikkeling van het Schelphoekgebied niet in overeenstemming met het koncept beleidsplan voorde Oosterschelde en naar de mening van de PvdA zal de ontwikkeling van dit gebied gericht moeten zijn op dagrekreatie en even tuele visserijfunktie. Wat Westenschouwen betreft vindt de PvdA dat er zelfs niet over gedacht mag worden om een gebied met een al zeergrote rekreatieve belasting aan te wijzen als mogelijkheid tot kwantita tieve uitbreiding. Aanvaardbaar Met de omgeving Helleweg/Ramp weg gaat deze fraktie akkoord, zij het dat de omgeving van de Kampweg als proefgebied wordt beschouwd. „De verblijf srekreatie ve ontwikkeling van dit gebied is voor ons slechts aanvaard baar als er een duidelijke samenhang is met kwalitatieve verbeteringen, ook in de zin van uitdunning op andere terreinen. Er zal dan sprake moeten zijn van een gefaseerde ontwikkeling", aldus de PvdA. Deze partij vindt het financieel geen haalbare kaart enkele kampeerterrei nen (Prinsenhoeve, deel Wilhelmina- hoevë, Duinhoeve en V. d. Repe) uit natuurwaardevolle gebieden te halen. Wat betreft de aanwijzing van Wegens sterfgeval zijn de kan toren van drukkerij Lakenman Ochtman en de Zierikzeesche Nieuwsbode woensdag 16 juni van 13.00 tot 17.00 uur gesloten. kompensatielokaties voor zomerhui zen en appartementen kan de PvdA akkoord gaan met de lokatie Burgh- sluis (maximaal 25). De lokatie Sehelphoek wordt afgewezen door dezelfde argumenten als bij de kam peerterreinen. Deze partij noemt het gebied Hoge- zoom/Lagezoom, Adriaan v. d Weide- weg en Zeebad Nieuw-Haamstede als voorbeeld voor mogelijkheden in goed gekeurde bestemmingsplannen. CDA De nieuwe lokaties dienen uitslui tend te worden gebruikt ten behoeve van het verbeteringsproces. Het CDA in Westerschouwen vraagt zich af of er geen groei-ontwikkeling meer mag zijn in de gemeente. Bij monde van de heer Tieleman uitte deze fraktie haar verwarring en onduidelijkheid met betrekking tot de kop boven het hoofdstuk rekreatie: „Geen kwantitatieve groei, maar kwalitatieve verbetering". Dit omdat bij de lokatie Helleweg/Rampweg staat: ontwikkeling van verblijfsre- kreatie wordt aanvaardbaar geacht". Het CDA merkte op dat dit ook bij Westenschouwen en de Sehelphoek wordt geschreven en konkludeerde daar tóch uitbreiding uit. Deze partij benadrukte dat er ge streefd moet worden naar een betere opvang van het toeristisch kampereh en er ernstig gezocht moet worden - met de hoogste prioriteit - naar een oplossing voor topdagen. Het illegaal kamperen moet krachtig worden be streden, vooral het milieu betreffende. „Wij moeten er dan wel voor zorgen dat er opvangterreinen aanwezig zijn, hetzij meteen uitbreiding van bestaan de bedrijven hetzij door het zelf aan leggen van de gemeente van een kam peerterrein, wat wel verliesgevend zal zijn", aldus de heer Tieleman. De Reformatorische Unie is van me ning dat in de Schelphoekhaven geen BROUWERSDAM. Olie op Schouwse stranden. Een door dringende olie-lucht langs de Brouwersdam wijst er al op, nog voor het strand bereikt is. In tegenstelling tot of ficiële berichten dat de olie alleen te vinden zou zijn tus sen Scheveningen en Goedereede, getuigt deze foto van de plakkerige waarheid. Van het Watergat tot de Brouwersdam: vele plakaten olie die, zo wordt aangenomen, afkomstig zijn van de bij Hoek van Holland lek gevaren tanker „Katina". De heer J. J. Geleijnse (rijkswaterstaat) melde desge vraagd, dat te Renesse is begonnen met het schoonmaken van het strand. Dikke lagen olie worden bijelkaar „geveegd", in een kuil, dunnere laagjes worden omgeploegd. Naar verwachting zal het strand vóór het aanstaande weekeinde weer schoon zijn. Strandwandelaars, die, on danks de waarschuwingsborden, tóch met de olie in aan raking komen, kunnen dit verwijderen (hoewel erg moei lijk) met wasbenzine of - een oud middel - boter. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) rekreatie moet komen, zowel binnen- als buitendijks, maar wel bijvoorbeeld viskwekerijen. „Dat bevordert ook de werkgele genheid in onze gemeente. We willen geen uitbreidng of bebouwing in Burghsluis. Laten we onze Ooster- scheldekust voorlopig vrijhouden van rekreatie-vestigingen", aldus de heer J. van den Berge. De struktuurnota vermeldt dat de nog aanwezige beperkte mogelijkhe- Vervolg pag. 2 ZIERIKZEE, 14-6. De zeven-en-dertigste Zierikzeese Avondvierdaagse ging maandagavond vkn start met 1683 deelnemers. De 15 km-tocht werd afgelegd door 160 wandelaars, de anderen kozen voor de 8 km. Voorzitter van het organisatieko- mité de heer P. Verhage liet desge vraagd weten, dat naast talrijke groepen ook veel individuele wande laars inschreven. Naar aanleiding van de uitslag van ZIERIKZEE. De 37-ste avondvierdaagse startte gisteravond (op het Kraanplein) bij voortreffelijk wandelweer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) een vorig jaar gehouden enquête bestond nu voor de volwassen deel nemers de mogelijkheid een keus te maken tussen de 15 km of 8 km tocht. Voorheen waren deze afstanden ge bonden aan de leeftijd van de deelne mers. De enquête wees echter uit, dat vele oudere deelnemers het te zwaar achtten, na een werkdag nog 15 km te wandelen. De nieuwe regeling heeft volgens de voorzitter in elk geval tot gevolg, dat ook een aantal nieuwe deelnemers genoteerd kon worden. De heer Verhage was van mening, dat er maandagavond sprake was van „voortreffelijk weer om te lo pen", niet te warm, niet te koud. Om kwart voor zeven werd het startsein gegeven. De wandelaars werden voorafgegaan door muziekvereni ging „Rust Roest". De 15 km-deelnemers wandelden richting Ouwerkerk, de 8 km- wandeltocht leidde onder meer door de Deltastraat, Straal weg en Groene Weegje. Wondjes en blaren Leden van de Rode Kruis Kolonne verzorgden wat schaafwondjes en er werden deze avond reeds heel wat blaren doorgeprikt. Volgens de des kundigen zijn deze euvels te wijten aan onvoldoende beenbekleding en slecht schoeisel. Trouwste deel neemster mevrouw Lodewijk-de Wit wandelt ook dit jaar weer mee. Niet van de partij zijn de leerlingen van de Westhoekschool „Onder de Wie ken", daar zij dit jaar aan een avond wandeltocht in hun eigen woon plaats zullen deelnemen. Heden (dinsdag)avond wordt - via de binnenstad - koers gezet richting Provinciale Weg, Zandweg en Boe- renweg. Er zal tijdens deze tweede avond een traktatie van de Kon. Zeelandia worden uitgereikt. Op de foto: start van de Zierkzeese Avondvierdaagse op het Kraanplein. DEN HAAG, 15-6. De maximum prijs van superbenzine gaat met in gang van woensdag met vijf cent om hoog en komt daarmee op 183,6 cent per liter. Normale benzine wordt vier cent duurder en gaat 178 cent kosten, terwijl tweetakt eveneens door een verhoging van vier cent op 192 cent per liter komt. Diesel en pe troleum gaat 1,2 cent inklusief b.t.w. in prijs omhoog en huisbrandolie één cent exklusief b.t.w. De prijzen van stookolie en LPG veranderen niet. Dit heeft het ministerie van ekono- mische zaken maandag bekendge maakt. De prijsstijgingen worden veroor zaakt door een stijging van de gemid delde dollarkoers in de vorige perio de van 2,57 gulden naar ruim 2,63 gul den. Dit veroorzaakt een stijging van de literprijs van benzine met drie cent. Een andere oorzaak ligt voor de benzines in een stijging van de note ringen op de oliemarkt, wat een in vloed van twee cent per liter had. Voor de overige produkten was er een lichte daling van de noteringen. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. n DEN HAAG. 14-6. Vanaf donder dag 17 juni is er weer „Hollandse Nieuwe" te koop, zo meldt het pro- duktschap voor vis- en visprodukten. De prijs van een haring zal in ver band met de geringe aanvoer in het begin tussen de drie gulden en drie gulden vijftig liggen. De Hollandse Nieuwe komt uit Denemarken, om dat de Nederlandse vissers op het ogenblik niet op haring mogen vis sen. De eerste haring is overigens maandagochtend aangevoerd in Noord-Jutland. Deens, Noorse en Zweedse haringvissers zijn er zondag voor het eerst weer op uitgetrokken in het Skagerrak. Zij mogen daar ge zamenlijk maximaal 30.000 ton ha ring ophalen. Advertentie Verwachting tot woensdagavond: Opklaringen Eerst zonnige perioden, in de loop van de dag van het zuidwesten uit toenemende bewolking, maar waar schijnlijk tot de avond droog; mini mumtemperatuur omstreeks 8 gra den; middagtemperatuur 18 graden; eerst weinig wind, later matige wind uit zuidelijke richtingen. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 19 juni: Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: zuid 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 90%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: zuidwest 5 Zaterdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: zuidwest 6 ZON- EN MAANSTANDEN 16 juni Zon op 5.19, onder 22.02 Maan op 2.55, onder 15.23 17 juni Zon op 5.19, onder 22.02 Maan op 3.15, onder 16.43 Nieuwe Maan: 21 juni (13.52) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 16 juni 11.18 23.28 4.47 17.23 17 juni Doodtij: 17 juni 12.26 5.55 18.26 HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 15-6. Het K.N.M.l. deelt mede: Het weer komt geleidelijk in de invloedssfeer van oceaandepres sies bij Ierland en ten noorden van de Azoren. In de komende nacht en och tend bevindt Ierland zich nog in een zwakke rug van hoge luchtdruk waardoor er opklaringen voorko men. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 8 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1