„Anywave" wordt weer een Zeeuws muzikaal festival HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE ELEKTRO LIEVENSE Zaterdag 26 juni Optreden 17formaties rond jeugdsoos Brogum Dure schilderijen Astma patiënten in Zwitserland Wat biedt de BEELDBUIS? Centjes terug ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag ll juni 1982 Nr. 23128 9 ,,Doe maarkomt donderdag 24 juni naar Zierikzee en zal optreden in een tent op terrein bij jeugdsoos Brogum. In diezelfde tent zal zaterdag 26 juni een gedeelte van het Anywave-festival plaats vinden. ZIERIKZEE, 11-6. Dat er op Schouwen-Duiveland heel wat gepresteerd wordt op muzikaal gebied blijkt wel uit de indrukwekkende lijst van popgroepen en gelegen heidsbandjes, die deelnemen aan het Anywave festival, dat zaterdag 26 juni in en rond jeugdsoos Brogum zal plaatsvinden. Schouwen-Duivelandse muzikanten pre senteren zich in een 12 uur durend programma. Zeven tien groepen - en misschien worden het er nog meer - la ten die dag van zich horen. Dit keer blijft het trouwens niet al leen bij muziek, maar ook voor de kinderen zal er 's middags het een en ander te doen zijn rond Brogum. Het poppentheater „Al te Klein" geeft een voorstelling, een clown verzorgt een „dol-dwaas" programma en ver der zullen er tekenfilms worden ver toond. Het programma begint om half twee, met een optreden van Band X: een nieuwe drie-mans formatie, bestaande uit Roel Jansen (zang/bas). Mark Romein (drums) en Peter Domburg (gitaar). Om twee uur speelt de één jaar jonge formatie ,,B 4", die zogenaamde „medium- wave" muziek ten gehore brengt. De groep is samengesteld uit: Nelle Bom (zang), Wim Bom (bas), David Bak ker (computerrhythm en sax) en Ad- di Bakker (gitaar). Bandy Speciaal voor het Anywave-festi val hebben Peter Domburg (gitaar), Martijn Drachten (drums) en Arie Louws (toetsen) zich verenigd in Bandy". Een gelegenheids formatie dus, die'experimentele muziek pre senteert. Om 15.00 uur „Rijn zonder naam", een groep waar weinig over bekend is. „Wij stellen ons voor op het festi val" staat in het programma. Een grotere bekendheid geniet de band „Coldsteel", vernoemd naar de leider Johnny Coldsteel (toestenman). Verder bestaat de groep uit: Lou Brondgeest (zang), Bil Hillebrand (bassist) en Chris Fiede- ler (slagwerk). Na vier uur volgen „Kees en de snelbinders", „Pleemobielz" en „Goof Band". De „Pleemobielz", bestaande uit Hugoo Sunke (zang en orgel), Dennis Klop (drums), Theo Tektiel (gitaar) en Ronny van Nim- wegen (basgitaar), is ook al aardig populair op Schouwen-Duiveland en omgeving. De groep brengt Neder landstalige muziek. Rond zes uur tre den „T.S.E." en „Other side of the streetband" op. Laatstgenoemde groep produceert „opvallende" mu ziek, alles eigen repertoire. Livid Colour Martin van de Kreeke (bas), Wim Dalebout (drummer) en Marco de Jonge (gitaar en zang) zijn de mensen achter „Livid Colour", een groep die zichzelf typeert als een „droomband met funk-invloeden." Er volgen meer nieuwe groepen: Trade mark en „Fountain". „Foun tain" brengt een gevarieerd muzi kaal optreden, uiteenlopend van blues en rock. Deze formatie bestaat uit Kees en Nico Fonteine, Henk en Liesbeth Franken, Rien Oostdijk en Hugo Looman. De pas geformeerde, energieke band „Redsox" zal ook op het Any wave festijn een optreden verzorgen „Redsox" brengt goed in het oor lig gende muziek. De viermansformatie bestaat uit zangeres Inge Takken, bassist Maus Bom, gitarist Steve Portheroe en drummer Frank Gilijamse. Na „Lilly en de stekker" volgt om elf uur de groep „We Do'No'". Deze formatie is eigenlijk al opgeheven, maar zal speciaal voor Any wave nog eens optreden. Hun muziek: „een mengeling van new beat en oude rock'nroll". Als laatste komt Trio 1 aan bod. Verder zullen op het terrein rond de Brogum diverse informatiestand jes staan opgesteld van: de wereld winkel, dierenbescherming, popver eniging Zeeland, Schouwen-Duive land Atoom Vrie en van de Pleemo bielz. Donderdag 24 juni treedt „Doe Maar op in de tent bij Brogum. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. De voorverkoop vindt plaats tot 19 juni. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. Het reizigersvervoer bij N.S. blijft in de lift zitten. In de eerste vijf maanden van dit jaar groeide het reizigersvervoer met cir- ka drie procent. Ook de komende ja ren verwachten de spoorwegen meer klandizie, zo blijkt uit het jaar verslag van N.S. over 1981. DEN HAAG. Het gerechtshof in Den Haag heeft een straf van zes jaar opgelegd aan de 50-jarige H. M. uit Rotterdam. Volgens het hof heeft hij zich schuldig gemaakt aan verkrach ting en aanranding van twee vrou wen in november vorig jaar. APELDOORN. De nationale orga nisatie voor het beroepsgoederenver- voer wegtransport (N.O.B.) wil op haar kosten een deskundige leveren voor de post van staatssekretaris op het departement van verkeer en wa terstaat. SCHIPHOL. De koninklijke mare chaussee op Schiphol heeft de 48- jarige Westduitser G. W. D. uit Ülsen aangehouden. De Duitse justitie had via Interpol om zijn opsporing en aanhouding verzocht. DEN HAAG. De netto-netto koppe ling tussen sociale uitkeringen en het besteedbaar wettelijk minimumloon moet gehandhaafd worden, vindt de Tweede Kamer. DEN HAAG. De geldomzet in de detailhandel is in maart met twee procent toegenomen ten opzichte van maart 1981. Na de negatieve ontwik keling in de eerste twee maanden is maart de eerste maand in dit jaar met een voor de totale detailhandel positieve omzetontwikkeling. AMSTERDAM, 9-6. Bij het veilinghuis Paul Brandt aan de Keizersgracht in Amster dam zijn tijdens de schilderij enveiling twee topprijzen be haald. Een schilderij van de schilder Jan Steen werd voor 58.000 gulden verkocht. Een werk van de Belgische James Ensor bracht 52.0000 gulden op. Beide stukken werden aan partikulieren verkocht, aldus een woordvoerder van Paul Brandt. UTRECHT, 11-6. In het Astmacen trum Heideheuvel in Hilversum ko men vandaag (vrijdag) tien astmapa tiënten, in leeftijd variërend van ne gen tot achttien jaar, terug van een verblijf van zes weken in de Zwitser se Alpen. Zij zijn daar behandeld in het kader van een proefprojekt. De opzet daarvan is na te gaan of hun al gehele toestand is verbeterd en ook beter blijft, zodat de hoeveelheid zware geneesmiddelen die ze gebrui ken (bijnierschorshormonen) kan worden verminderd. ENSCHEDE. Het voortbestaan van Spinnerij Nederland in Enschede - waar elfhonderd mensen werken - is volgens de ondernemingsraad van het bedrijf in gevaar. ENSCHEDE. In de binnenstad van Enschede heeft een felle brand ge woed. Twee panden - waarin een bruids/modehuis, een reisbureau en een uitzendbureau zijn gevestigd - liepen ernstige brand-, rook- en wa terschade op. DEN HAAG. De organisatie ter be scherming van het dier hebben don derdag voor het eerst een officieel gesprek met mevrouw Gardeniers, minister van volksgezondheid en mi lieuhygiëne, over een beperking van het gebruik van proefdieren. AMSTERDAM. Het zal Indonesië geen moeite kosten om de 1,85 mil jard dollar, die het in het komende jaar nodig heeft aan ontwikkelings hulp, binnen te krijgen. ZATERDAG 12 JUNI NED. I: Lawaaipapegaai en dan uit de serie Mijn huisdieren. Gevolgd door een anderhalf uur durende film Leven in de brouwerij. De hoofdrol len worden vertolkt door George Formby en Googie Withers. Na het journaal een aflevering van Briga dier Dog waarin een bezoek gebracht wordt aan de politieschool. Terug naar de natuur staat de chimpansee- se gebarentaal centraal. Liefhebbers van detectiveseries kunnen aan hun trekken komen met de aflevering van Vegas. Het verhaal handelt over een gastvrouw van een sjeik die er echter ook minder aantrekkelijke praktijken op na blijkt te houden. Fats Domino Rhytm Blues Explo sions zijn te aanschouwen in het North Sea Jazz festival. Top turnen komt aan bod in Sport Panorama en Paardesport is te aanschouwen in Studio Sport. NED. 2: Allereerst krijgt de hockey sport op dit net de nodige aan dacht. Ingrijpen van de schooljeugd in de Lieverdjes van Grange Hill blijft deze keer niet uit. Na het vrolij ke programma Zo vader zo zoon, wordt de kijker in de derde afleve ring van Michel Strogoff met ern stiger zaken gekonfronteerd. Michel wordt overvallen door Tartaren in de omgeving van zijn geboortestad Omsk. Aktualiteiten worden ge bracht in Hier en nu en nieuws op het sportgebied komt op de buis in Stu dio Sport. Kerkepad voert via Zweins, Franeker, Bronrijp en Bay- um in Friesland. Maggie Forbes wordt aktief betrokken in het onder zoek naar de moordenaars van haar man. Ds. Beyinga uit Bloemendaal besluit de avond. ZATERDAG 12 JUNI NED. 1. 10.30 Teleac; 15.30 Nieuws; 15.32 De lawaaipapegaai; 15.55 Le ven in de brouwerij; 17.20 Nitwits; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Brigadier dog; 19.10 Terug naar de natuur; 20.40 Vegas; 21.37 Journaal; 21.55 Fats Domino; 22.25 Sportpanorama; 23.20 Jour naal; 23.25 Nieuws voor doven; 23.30 Studio sport extra. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 17.00 Tros sport extra; 18.35 Se samstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 De lieverdjes van Grange Hill; 19.25 Zo vader, zo zoon; 20.00 Jour- ASSEN, 9-6. De Onderlinge Verze- kerings Maatschappij (OVM) van het Drents Landbouw Genootschap (DLG) in Assen zal, indien de algeme ne ledenvergadering het bestuurs voorstel overneemt, een bedrag van 6,1 miljoen gulden aan de leden verzekerden terugbetalen. De uitzon derlijk hoge rente-opbrengst over 1981 (10,8 procent) en het bij de prog nose achterblijven van blikschaden maken dit mogelijk. Zondag 13 juni, 22.40 uur, Nederland 1: Sorry". Met als hoofdfiguur de Engelse komiek Ronnie Corbett. naai; 20.27 Michel Strogoff; 21.25 Hier en nu; 21.55 Studio Sport; 22.20 Kerkepad; 22.45 Maggie Forbes; 2'3.35 Tot besluit; 23.45 Journaal. ZONDAG 13 JUNI NED. 1: Van het leven en werk van de legendarische pianist Arthur Ru- benstein wordt hedenavond het eerste deel van de film op het scherm gebracht. Dan terug van weggeweest namelijk McCloud. Deze stort zich in een amoureus avontuur met een foto model. De geschiedenis krijgt echter een wrang tintje als blijkt dat vrien din Bonnie een zekere Straker ver moord heeft. De politie ziet in McCloud een medeplichtige en opent een klopjacht op het tweetal. In de Onderste steen, komen een drietal meisjes aan het woord die op alle mo gelijke manieren voor ontslag in aan merking wensen te komen. Met Sor- rie verschijnt de eerste aflevering van een Engelse komedie serie. Het is het min of meer komische verhaal van een vrijgezel die aardig van het leven weet te profiteren, tot hij aan de vrouw toe is NED. 2: Ook vandaag is hockey op dit net te aanschouwen. Vanavond vangt ook het WK voetbal in Spanje aan en Johann Cruyff zal samen met Gerard Trébert en Koen Verhoef f in Spanje zijn visie vooraf geven en te vens 'een terugblik op dit voet balspektakel. In Studio Sport wor den beelden getoond van de eerste Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. wedstrijd in de WK en wel Argenti nië tegen België. De VPRO besteedt de zendtijd geheel aan de film van Minetti. ZONDAG 13 JUNI NED. 1: 17.00 Ilsegret Fink; 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Artur Rubinstein in Israël; McCloud; 21.10 De onderste steen; 22.40 Sorry; 23.15 Journaal; 23.20 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.35 Tros sport extra; 17.50 Studio Sport extra; 18.20 Op zicht; 18.45 Sesamstraat19.00 Studio Sport; 19.35 Lotto; 19.40 Nieuws; 19.50 Studio Sport extra; 21.45 H.V.; 21.50 Minetti; 23.15 Journaal. MAANDAG 14 JUNI NED. 1: Vijf minuten over vijf is de wedstrijd Italië Polen te zien. Een le ge plek in Den Haag is de dokumen- taire van Hans Koekoek getiteld die handelt over het opvoedingsgesticht Gronestein, dat jarenlang wezen her bergde onder een verschrikkelijk re giem. Na het journaal een reportage van het WK voetbal gevolgd door Liedjes uit de schoolbank gezongen door Annemarie Henselmans. In de uitzending van het WK voetbal de wedstrijd Brazilië-Rusland. NED. 2: Dieren en hun opvoeding staat centraal in de aflevering van dieren in beweging. Shelley wil zich uitsloven om een feestdiner te berei den voor zijn gasten. Na de aktuali- teitenrubriek de vierde aflevering van Poldark. Demelza waagt een po ging om de verstandhouding tussen haar en haar vader te verbeteren. A Is hij merkt dat zij in verwachting is wil hij daar financieel voordeel uit slaan. Dan een Zweedse film uit 1981 die het zwarte geld in Zweden aan de orde stelt. MAANDAG 14 JUNI NED. 1: 11.00 en 14.00 Schooltelevi sie; 17.05 W.K. voetbal; 19.00 Een lege plek in Den Haag; 20.00 Journaal; 20.27 Liedjes uit ,,de schoolbank"; 20.50 W.K. voetbal; 22.50 Journaal; 22.55 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Dieren in beweging; 19.25 Shelley20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Poldark; 22.00 Theater thuis; 23.35 Journaal23.40 Nieuws voor doven. Zo gaat het er tijdens het Anywave festival aan toe. Hier een opname van het festival verleden jaar. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) 52 „Mag ik u dan straks nog eens ten dans vragen?" vroeg hij, teleurstellend door haar weigering. Dat stond ze ge nadig toe. Het is lang geleden, dat ik gedanst heb, wist ze, toen ze weer zat. Morgen heb ik ongetwijfeld spierpija Maar dat heb ik er wel voor over. Ik vond het prettig. Na enige tijd zag ze de lange man naar zich toekomen. Ze had geweten, dat dit zou gebeuren. Hij boog korrekt voor haar. Meteen kwam ze overeind. Terwijl ze begonnen te dansen, stelde hij zich voor „Van Bavelen. Uit Etten." Hannie aarzelde even. Moet ik nu ook mijn naam noemen of is dat niet nodi^? Och, wat kan het mij schelen? „Me vrouw Boerée," antwoordde ze op haar beurt „Mevrouw?" herhaalde hij. „T^ja, mevrouw. Is dat voor u een bezwaar?" „Waarom zou dat?" „Het kon toch zijn?" „Omdat u alleen bent? Wat mij be treft beslist niet" Na enige tijd gedanst te hebben, meende Hannie een verklaring te moe ten geven. „Waarschijnlijk ben ik een beetje overspannea In elk geval ben ik alleen met vakantie." Hij knikte begrijpend. „Een huwe lijksvakantie kan dikwijls zijn nut heb ben," meende hij te moeten opmerkea Hannie kreeg even een schok. „Een huwelijksvakantie?" herhaalde ze hem, enigszins ontsteld aankijken. „Hoe komt u op c' „Wel, u bent hier alleen, nietwaar? Dan is het toch een soort huwelijksva kantie?" „Ja, zo kun je het inderdaad noe- mea" De volgende dans draaiden ze ook samen rond. Ze voelde zijn stevige hand om haar leest Ze keek hem in zijn gezicht Hij had regelmatige trekken. Bij zijn slapen begon het haar enigs zins te grijzen. Nu ze hem van dichtbij kon bekijken, schatte ze hem op iets ouder: vier- of vijf en veertig: Misschien raadde hij haar gedach ten. „Ik ben niet zo jong meer, me vrouw en al enige jaren weduwnaar. Ik heb een fantastisch huwelijk gehad. Mijn vrouw teerde langzaam weg. Een vreselijke ziekte, mevrouw, sloopte haar lichaam. Het is verschrikkelijk, als je van te voren weet binnen afzien bare tijd zal ze stervea" „Wat erg," antwoordde Hannie, vol medeleven. „Ik ben er nu zo ongeveer overheen. Feitelijk is dit de eerste vakantie na al die jaren. Ik had er de moed niet toe en stortte me op mijn werk. M,n dokter adviseerde me er een poosje tussen uit te gaan. M'n bloeddruk was iets te hoog. O, niet verontrustend. Daarom ben ik hier. Voor het seizoen begint Om een beetje tot rust te komen. O tijd naar bed en op tijd op. Dat was trou wens altijd een van mijn leefregels. Voor het overige ben ik gelukkig kern gezond^ Ze wist niet, wal ze daar op moest antwoorden, dus zei ze slechts. „Er Door HENK VAN HEESWIJK gaat een zekere rust uit van de zee. Juist in deze tijd, nu er nog weinig mensen zijn. Ik hoop er de komende weken van te profiteren." „Blijft u lang, mevrouw?" Ze glimlachte. „Ik ben vandaag be gonnen aan aan mijn huwelijksva kantie, zoals u dat noemt. Met het voor uitzicht drie weken te kunnen genie ten." „Ik hoop, dat deze vakantie u schenkt, wat u zoekt, mevrouw," antwoordde hij, haar doordringend aankijkend. Hij kwam, na toestemming gevraagd te hebben, bij haar aan tafel zitten en bestelde wat te drinken voor haar. Ze dansten nog verschillende keren sa men, terwijl ze ook nog een paar keer met de galante Duitser rond draaide. Tegen half elf stond ze op en veront schuldigde zich. „Ik heb me voorgeno men bij tijds naar bed te gaan, meneer Van Bavelea Wilt u me excuseren? Dank u wel voor uw gezelschap. Ik heb het zeer op prijs gesteld." Hij kwam overeind, boog en kuste haar hand. „Het genoegen was geheel aan mijn kant, mevrouw. Hopelijk kan ik nog eens van uw aanwezigheid pro fiteren. Ik wens u een goede nacht" In bed lachte ze even. Een echte heer. En galant Maar dat z(jn ze waar schijnlijk allemaal in het begin. Zou hij ook crises gehad hebben in zijn huwe lijksleven? Maar ze was al in slaap gevallen, voor ze een antwoord wist op deze vraag.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9