13 juni start WK-voetbal - Zie 't in kleur - Neem 't op voor later! WE1"V""H Aardgasbaten in 2000 gehalveerd ERIC DE NOORMAN Philips Aristona Blaupunkt SABA Panasonic Akai Sanyo Tel. 01110-2805 Tel. 01110-2805 Interessante inruilprijzen voor kleuren TV Vraag vrijblijvend informatie Sterk afgeprijsde video-rekorders Uw speciaalzaak voor kleuren TV en video-apparatuur: Radio Weltevreden Zierikzee B.V. KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING Koning Voetbal Met melk minder mans De onwillige held Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk H.H. ADVERTEERDERS Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur eerw. heer B. J. E de Blank, Dor drecht. 11.00 uur ds. De Rooij; 16.30 uur Ds. De Rooij in grote tent par keerterrein bij „Borrendamme" fa- miliedienst. Kerkwerve: 9.30 uur de heer Bor. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur ds. G. Wassenaar, Harderwijk. Renesse: 9.30 uur ds. Fahner, H.A. Noordwel- ie: 11.00 uur ds. Fanner, H.A. Scha- rendijke: 11.00 uur de heer Bor, Alp hen a d. Rijn. Brouwershaven: 9.30 uur ds. Schneider, m.m.v. koor „Sur- 5um Corda" uit Scharendijke. Zonne- maire: 11.00 uur ds. Schneider. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer D. van Es. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. Van In de komende vier weken vindt in Spanje de strijd plaats om het we reldkampioenschap voetbal. Men re kent erop, dat ongeveer een miljard kijkers via de beeldbuis deze strijd zullen volgen. Als er een sport is die de massa weet te boeien dan is 't wel voetbal. Het is aan te nemen dat ook nu weer de hartstochten hoog zullen oplaaien, eker wanneer de nationale ploeg •an Argentinië tegenover die van En geland komt te staan, waarvoor theo retisch de mogelijkheid bestaat. Het is de vraag wat zich dan bijvoorbeeld in dc Argentijnse huiskamers bij de v zal afspelen. In en rond de sport hebben wij in ie eerste plaats met mensen te doen die het spel moeten maken. Maar wat s spelen? De geleerde Hugo Rahner zei 't eens zo:Spelen is zichzelf over een aan een soort magie, het absoluut andere naar.zich toe halen. Men gaat in het spel een wereld binnen waar andere wetten gelden, men wil erin verlost worden van alle drukkende lasten om vrij, koninklijk, ongeke- tend en goddelijk te zijn". Dit klinkt wat overdreven, maar er zit een kern van waarheid in. Niet zelden zit in het spel een religieuze geladenheid, die zich bijvoorbeeld uit in het kus sen van overwinningsbokalen en het verafgoden van sporthelden. Ook in de sport is het belangrijkste dat daarin ruimte blijft voor het mens-zijn. De kerk heeft daarover te waken. Daarom kan zij niet voorbij gaan aan wat zich op de sportvelden 'en daar omheen!) afspeelt. Niet Koning Voetbal maar Koning Jezus is ook voor het sportieve mens zijn bepalend. In een studie van de Ned. Hervorm de Raad voor zaken van kerk en sa menleving staat te lezen: .Werkelijk mens-zijn is pas mogelijk, wanneer God de mens bevrijdt uit de macht ••;in de zonde en dood. Werkelijk c ns-zijn is een wijze van zijn, een •ven in gemeenschap met God en net de naaste, die alleen door Jezus Christus, door zijn sterven en opstan ding gegeven wordt. Is er in de sport- situatie ruimte voor dit mens-zijn?" Dit laatste kan men zich inderdaad afvragen bij konfrontatie met aller- lei uitwassen in de sport. Een andere geest is nodig om tomeloze hartstoch ten te bedwingen en uitwassen te voorkomen. Alles hangt ervan af of ..de sportmensen die geest bezitten <iie de enige waarborg is van een ver antwoordelijk omgaan met ons li chaam, voor een sportiviteit, die ruimte maakt voor een leven uit de kracht van de Heilige Geest". Pas als dit gebeurt zal de beoefe ning van de sport - ook van de voet balsport - ons helpen om beter de vreugde van het mens-zijn voor Gods aangezicht te beleven. J. B. Duk den Ban, H.A. Oosterland: 10.00 uur ds. Plante, 18.00 uur ds. C. Bolijn, Se rooskerke. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinis- se: 10.00 uur en 17.00 uur ds. Teekens, H.A. en dankz. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur da. M. P. Stol, Groede. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. P. van Til, Middelburg, H.A.; 14.30 uur drs. J. L. Posthumus, Urk, H.A. Haamstede: 10.00 uur ds. Eikelboom, m.m.v. zanggroep: 19.00 uur ds. Stutvoet. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur ds. Posthumus, Urk. Brouwersha- ven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stut voet: 18.30 uur ds. Eikelboom. Nieu werkerk: 10.00 uur ds. W. C. P. den Boer, Harderwijk, voorb. HiA.; 17.00 uur ds. Den Boer. Bruinisse: 10.00 (H.A.) en 17.00 uur (H.A. en dankz.) ds. K. Talsma, Breda. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf, H.A. Kerkwerve: 10.00 (voor- ber. H.A.) en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur ds. D. Coppoolse. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder.Nieuwer- kerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gel der. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. i Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur da. Elders- Mayer. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.OCT uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Plante. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Wierden: R. v. Kooten te Zeist; te Baarn: R. E. da Costa te Wolphaartsdijk; te Burgwerd en Lol- lum (toez.) Chr. Bakker, kand. te Groningen; te Oosterwolde (Gld) G. de Greef te Nederhemert; te Welsrijp- Baijum (toez.) T. Tijsma te Ootmar- sum; door de Generale Synode der Ned. Hervormde Kerk tot predikant voor Buitengewone Werkzaamheden (legerpredikant) C. B. van Harte, kand. (thans leraar Chr. Lyceum te Gouda) te Noorden. "Aangenomen naar Bemmel de be noeming tot past. medewerker W. Th. Hollart, past. medewerker te Ma- rum; naar Amsterdam (Amstelkerk- gemeente) (part-time) W. Veen, kand. te Utrecht. Bedankt voor Dinxperlo: L. West- land te Hellendoorn. Toegelaten tot de evangeliebedie ning: D. Huurman, Hoorneweg 4, 3881 NK Putten; B. A. M. Luttikhuis, Julianaplantsoen 171, 1111 XL Die- men; J. P. Neels, Amsterdam sestraatweg 371, 3551 CK Utrecht; J. B. Noordergraaf, W. Barentszstraat 87, 3572 PG Utrecht. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Spakenburg-noord J. v. d. Wotering te Harkstede-Over- schild; te Assen-zuid E. Woudt te Den Helder. SCHEEPVAART Abida, 13-6. Te Chittagong verw. Acteon, 10-6. Van Chittagong naar Singapore Nedlloyd Amersfoort, 9-6. Van Ge nua naar Livörno Nedlloyd Delft, 16-6. Te Singapore verw. Nedlloyd Nassau, 10-6. Te Bridge. Nedlloyd Rockanje, 10-6. Te Bengha- LELYSTAD. ,,Het verdient aanbe veling dat Lelystad tezamen met an dere gemeenten druk uitoefent op de rijksoverheid teneinde deze van ver dere bezuinigingen op het gemeente fonds af te houden". Dit staat te le zen in een rapport van de Stichting voor Ekonomische Onderzoek (ESO) van de Vrije Universiteit te Amster dam dat donderdag aan burge meester J. Gruijters van Lelystad is gepresenteerd. Van Zeil: UTRECHT, 11-6. De opbrengsten voor de Nederlandse schatkist uit het aardgas zullen, zelfs rekening houdend met een reële energie-prijsstijging van drie procent per jaar, rond de eeuwwiseling zijn gehalveerd, als gevolg van een snelle afbouw van de verkopen aan het buitenland. Momenteel bedragen de netto-aardgasbaten voor de overheid rond 20 miljard gulden per jaar. Als gevolg van het Nederlandse energiebeleid zullen de aardgasopbrengsten naar alle waarschijnlijkheid nog voor 1985 een dalende tendens gaan vertonen. Deze voorspelling deed staatssecre taris P. H. van Zeil van ekonomische zaken donderdag in Utrecht in een toespraak ter gelgenheid van het 75- jarig bestaan van de Nederlandse or ganisatie van olie- en kolenhandela ren NOVOK. Volgens Van Zeil laat het gasafzet- beleid voor de komende 25 jaar zien dat het aandeel van het aardgas uit Groningen sterk zal afnemen. Daar voor in de plaats zal er meer gas ko men uit het buitenland en uit andere Nederlandse gas voorkomens (Noord zee). Deze verschuiving van Gronings naar niet-Gronings gas heeft volgens Van Zeil direkte gevolgen voor de in komsten van de Nederlandse over heid omdat het Groningse gas goed koper kan worden gewonnen dan an dere gassoorten. Stabiliseren Van Zeil becijferde dat de totale binnelandse gasafzet zich, na de snel-. Ie groei in het begin van de zeventi ger jaren, tot het midden van de ne gentiger jaren zal stabiliseren op het huidige niveau. Ook in de jaren daar na zal slechts van een geringe daling sprake zijn. De hoeveelheden gas die buitenlandse afnemers onder kon- trakt hebben zullen niet worden uit gebreid, aldus Van Zeil. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SLIEDRECHT. Boskalis acht een voorziening voor de afwikkeling van het gaspijpleidingprojekt in Argenti nië niet nodig. Dit zei bestuurslid H. Verwaal van het aannemingskoncern tijdens de donderdag gehouden jaar vergadering. DEN HAAG. Voor het lenigen van de menselijke nood die in Nicaragua en Honduras is ontstaan door de ver nietigende werking van de tropische storm Aletta heeft minister Van Dijk voor ontwikkelingssamenwerking in totaal driehonderdduizend gulden beschikbaar gesteld. Dit heeft het ministerie van buitenlandse zaken donderdag meegedeeld. De piek van de gasexport is in 1976 bereikt. In dat jaar werd meer dan vijftig miljard kubieke meter uitge voerd. Van het oorspronkelijk ge- kontrakteerde volume moest op 1 ja nuari van dit jaar nog ongeveer 54 procent geleverd worden, wat over eenkomt met 510 miljard kubieke metpr. Volgens de plannen van de over heid zal nog steeds in de jaren na 1990 een vrij snelle afbouw van de gasuit- voer plaats gaan vinden tot ongeveer het jaar 2000. WAGENINGEN, 11-6. Melk schiet tekort als gezellige en verfrissende drank tussendoor. De presentatie van melk als gezellige drank zal ech ter ten koste kunnen gaan van het ge zonde imago van melk. Het lijkt daarom beter om dranken op basis van melkzoals drinkyoghurt en kar- nedrank, het gezellige imago te ge ven. Dergelijke dranken kunnen dan als een relatief gezond en vooral ge zellig alternatief voor frisdranken worden gepresenteerd. Dat stelt drs. J. G. Termorshuizen in zijn proefschrift ,,Het konsumen- tengedrag met betrekking tot melk" waarop hij op 23 juni hoopt te promo veren aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Termorshuizen en quêteerde in verband met zijn onder zoek bijna duizend huisvrouwen. Volgens hem blijkt dat melk in de eerste plaats als een gezond voe dingsmiddel wordt gezien. Dat sterke punt van melk kan vol gens Termorshuizen overigens moge lijk schade ondervinden door het fou tieve beeld dat veel huisvrouwen hebben van het vetgehalte van melk. Dat gehalte blijkt in het algemeen sterk te worden overschat: ruim 40 procent van de groep ondervraagde huisvrouwen denkt dat volle melk tien procent of meer vet bevat. In werkelijkheid is dat nog geen vier procent. 19. Verbouwereerd staart Eric van de een naar de ander. ,,Artor", mompelt hij zacht, de naam heeft ergens een bekende klank, maar hoe hij zich ook inspant, hij kan zich maar niet herinne ren. waar, of in welk verband, hij hem eerder heeft gehoord. „Leve onze held, Artor, teruggekeerd na al die jaren", schreeuwt de boogschutter. Een beetje voorbarig vindt Eric, die niet goed weet. wat hij met deze situatie aanmoet. „Nou krijgt Agar er van langs, wat ik je brom Ze nemen Eric bij de arm en laat in de namiddag bereiken ze een open plek in het bos, en tussen de stammen, een eind verder, ziet de Noorman een hoge pallisade tussen de stammen doorschemeren. Een in ruwe wolfspels gehulde gestalte komt hen tegemoet en Eric begrijpt, dat dit waar schijnlijk de aanvoerder is van deze vogelvrij en. Tristan. Zwijgend luistert Tristan naar de opgewonden verhalen van zowel de edeling er voor als van de boogschutters, die zeer onder de indruk gekomen zijn van de overwinning, die Eric op de beer heeft behaald. Lang en zwijgend staart Eric naar Tristan. „Dus gij zijt Artor", antwoordt Tristan. „Ik kan daarop geen antwoord geven", ant woordt de Noorman. De gedachte, die hij even koesterde om Tristan te vertellen, wat er met hem aan de hand is, laat hij maar varen. Of men gelooft hem niet, of men verklaart hem voor gek. In ieder geval beseft hij, dat hij in een moeilijk parket zit. „Zou het zo zijn, dan kunt ge hier gerust spreken, maar ik geloof er niet zo erg in zegt Tristan. „Ge kunt wel een spion zijn van Agar JAN HEKHUIS MARIANNE HOGENSTEIN delen u mee, dat zij op vrijdag 18 juni 1982 om 15.00 uur gaan trouwen in het stadshuis van Middelburg. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 15.45 uur in de Thomaskapel te Middelburg door ds. P. H. Borgers. Van 18.00 tot 19.30 uur is er gelegenheid tot feliciteren in „De Hoeksteen", Rozenburglaan 22, Middelburg. Ons adres is: Van Kleffenslaan 41, 4334 HA Middelburg. FRED VAN DOORN MARJA SAMAN stellen U, mede namens wederzijdse ouders, met bijzonder veel genoegen in kennis van hun voorgenomen huwelijk. De voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag 18 juni 1982, 's middags om 15.00 uur in het stadhuis te Brouwershaven. Vanaf 19.00 uur kunt U ons gelukwensen in Café Cafetaria „Neffen d'Eule", St. Joostdijk 2, Oosterland. Ons adres blijft: Oosterweegje 10, 4317 AD Noordgouwe. 15 juni a.s. hopen onze ouders en grootouders J. J. de JONGE en J. J. de JONGE-BOOGERD hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Ieder die hen wil komen feliciteren is hartelijk welkom op de receptie die zij geven op 3 juli van 15.30 tot 17.00 uur in hotel „Van Tilburg", Burg. Van Loonstraat 87 te Steenber gen. De kinderen: NEL en ROEL (Arthur) JOOP en LIES Steenbergen', juni 1982 Burg. Van Loonstraat 61 Mede namens onze kinderen danken wij u hartelijk vele blijken van belangstelling, kaarten, bloemen en En speciaal de muzikale hulde van de muziek. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden. M. F. BO: C. BOM- M BAKKER Haamstede, juni 1982 Haeskenshof 9 Met ontroering vernamen wij dat .na een langdurige ziek te van ons is heengegaan ons trouw lid, mevrouw L. SMALLEGANGE-v. d. PANNE Bestuur en leden Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Zierikzee 9 juni 1982 VwWOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOO-OO drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJÊSDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6