„Vijftig jaar Afsluitdijk vijftig jaar IJsselmeer" Vijfendertig jaar lang in organisatie avondvierdaagse Sloper gaf dertig gulden voor wrakke auto Delftse student Piet Verhage: Raadsvergadering Middenschouwen Kantongerecht T.V.-programma's onderbroken Indrukwekkende brok dokumentatie 4 ZIERIKZEE, 11-6. Dit jaar zit de heer P. Verhage voor de vijfendertigste keer in het organisatiekomitee van de Zierikzeese avondvierdaagse, die volgende week voor de 37-ste maal wordt gehouden. De laatste twaalf jaar ver vult hij de funktie van voorzitter. Duizenden en duizen den wandelaars hebben de afgelopen jaren mede dankzij hem hun tochten over de wegen van Schouwen-Duive- land kunnen maken. Piet Verhage: van eenvoudig wandelaar tot stimulerend organisator. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ondanks de enorme routine, die Piet Verhage in al die jaren heeft op gedaan, blijft het elke keer weer een hele klus om te zorgen dat alles in kannen en kruiken is. Afspraken met de Rijkspolitie en het Rode Kruis dienen tijdig en goed afgerond te zijn. Vlak voor de tweede wereldoorlog was er in Zierikzee een enthousiast groepje dames en heren, dat in de re gio aan wandeltochten deelnam. Dit groepje vormde een komitee en in 1939 kende Schouwen-Duiveland de eerste avondvierdaagse. In het eerste oorlogsjaar (1940) was de heer Verha ge al bij het wandelevenement be trokken. Hij logeerde toentertijd in Zierikzee en liep dat jaar ook mee. Makkelijk In 1945 was hij verloofd en kwam in Zierikzee werken bij Verhage's speelgoedhuis. Het jaar daarop werd de eerste na-oorlogse avondvierdaag se gehouden en Piet Verhage trad toe tot het organisatie-komitee. Een enthousiast wandelaar was hij niet, maar wel een nieuwkomer in Zierikzee en die mensen worden naar zijn zeggen voor de meest uiteenlo pende klusjes gevraagd. ,,In die beginperiode ging het alle maal veel makkelijker. Iedereen deed wat voor elkaar. Geld kwam er toen nog niet aan te pas. We gingen de kruideniers in Zierikzee langs en vroegen om snoepjes. Deze werden verzameld en aan de lopers uitge deeld. Vijfendertig jaar geleden was de avondvierdaagse natuurlijk ook een heel gebeuren "vilfci'fe'l bevolking hier", aldus de voorzitter. Kommercieel Hij vindt het de laatste jaren een beetje kommercieel worden. Alles moet betaald worden, ook het optre den van de muziekverenigingen. Dat betekent dat het inschrijfgeld voor de wandelaars verhoogd wordt, want zij draaien uiteindelijk voor alle kosten op. Nonchalant ,,De deelnemers zijn in de loop der tijd ook een beetje nonchalanter ge worden. Vroeger trainden ze avon den van te voren op de te lopen af stand. Dat is er tegenwoordig niet meer bij. Ik heb wel eens de indruk dat het afleggen van de acht of vijf tien kilometer wordt onderschat", vertelt de heer P. Verhage. (Vervolg van pagina 1) Verder zal tijdens deze raadsverga dering een verhoging van het bedrag per inwoner met 2,42 voor de Inter gemeentelijke Sociale Dienst bespro ken worden. De bijdrage per inwoner bedraagt dan 31,99. Vijfendertig jaar in de organisatie, een hele tijd. ,,Als je zo'n wandeleve nement ziet groeien, stimuleert dat je om door te gaan. Vijfendertig jaar is nog niet zo bijzonder, veertig jaar is veel mooier, maar ik weet niet of ik dat haal. De komst van nog enkele jonge mensen in het komitee zou geen kwaad kunnen", denkt Piet Verhage. Dit in verband met de hoge verbouwings- en inrichtingskosten voor het pas aangekochte pand van deze dienst. Verder is een personeel suitbreiding noodzakelijk, waarvoor eveneens de deelnemende gemeenten een bijdrage moeten leveren. Hoewel deze kosten een forse aanslag plegen op de toch al niet zo rooskleurige fi nanciële middelen van de gemeente, stellen burgemeester en wethouders de raad voor met deze wijzigingen in te stemmen. De Hervormd-Gereformeerde re- kreatiekommissie te Scharendijke heeft het plan om deze zomer weer aktiviteiten te ontplooien op rekrea- tief gebied. Twee vrijwilligers-teams worden hiervoor aangetrokken. De totale kosten van het kerkelijk re- kreatiewerk worden geraamd op 3.000,—. Het kollege stelt voor een subsidie van 500,— voor dit doel be schikbaar te stellen. RENESSE. De duinomgeving van Renesse op een plaatje van 1930. ZIERIKZEE, 10-6. Nadat het er in eerste instantie naar uitzag dat de zitting van het kantongerecht donderdag- STREEKNIEUWS middag een zeer stille gebeurtenis zou worden, kwamen er vanaf drie uur toch nog verscheidene „klanten", die van kantonrechter mr. W. F. van Solinge verschillende vonissen te horen kregen. Student A. M. N. uit Delft reed op 17 april van het vorige jaar op de Rijksweg 18 bij Zie rikzee in een personenauto, waaraan nogal het een en an der mankeerde. MIDDELBURG Orgelkoncert Willem Hendrik Zwart in Middelburg Het vierde orgelkoncert in de serie zomeravondkoncerten, die onder auspiciën van de Stichting Orgelcen trum in de Nieuwe Kerk te Middel burg plaats vindt, zal op dinsdag 22 juni worden gegeven door Willem Hendrik Zwart. Hij is organist van de Bovenkerk te Kampen waar hij het grote 4-klaviers „Hinsch-orgel" bespeelt. Het programma dat door hem zal worden uitgevoerd luidt: Voorspel en koraal Psalm 68, Jan Zwart; Trio Sonanata, John Stanley; Concerto no. 2 in Bes, G. F. Handel; Sonata no. II, F. Mendelsson; Symphonisch ko raal „Ach bleib met deiner G'nade", S. Karg-Elert. Beslpten wordt met "Fantasie Psalm 25, W. H. Zwart. Aanvang: 20.00 uur. De bedrijfsrem funktioneerde niet voldoende, de uitlaat was niet in or de en maakte een hele herrie volgens de kantonrechter, het rechter- voorspatscherm was aangetast door roest en het portier moest worden op getild om het te kunnen sluiten. Plus dat de achterlichten er aan een touwtje bijhingen. Deze auto, die in 1970 door de vader van N. is gekocht, werd door de ver dachte zelf onderhouden, terwijl hij I daarvoor geen opleiding had geno ten. „Aan de politieagent, die mij aanhield, heb ik voorgesteld om een afstandsverklaring te tekenen. Want het zou te veel geld kósten 1000,v-> tot 1500,—)om de auto op te knap- Prikaktie omroep HILVERSUM, 11-6. De omroepbonden die met de werkgevers in de clinch liggen over een nieuwe CAO hebben donderdagavond een eerste prikaktie ge houden. Om half negen werden op Nederland 1 een Engelse politieserie van de NCRV en op Nederland 2 het praatprogramma van Aad van den Heuvel voor de KRO-televisie voor een half uur onderbroken. Volgens een woordvoerder van de Dienstenbond FNV was de aktie van donderdagavond een voorloper van akties op grotere schaal waar de kijkers en luisteraars waarschijnlijk in de loop van volgende week mee worden gekonfronteerd. Donderda gavond praatten de bonden over uit breiding van de akties met hun le den. De bonden willen via de akties een doorbraak forceren in het CAO- overleg dat muurvast zit op de ar beidstijdverkorting. De bonden, die hun oorspronkelijke eis om de werk tijd in de omroep terug te brengen van 39 naar 36,5 uur al hadden laten schieten, wilden een werkweek van 38 uur. Maar omroepwerkgevers ble ven op het standpunt staan dat ook daarvoor geen geld is. Onder de omroep-CAO vallen cirka vijfdui zend werknemers. De omroepbonden hebben de leden donderdag voorgesteld om volgende week dinsdag twaalf uur lang te gaan staken. Radio en TV gaan van 12.00 uur 's middags tot middernacht plat, zo stelden de bonden de leden vergadering in Hilversum voor. Volgens bestuurder Frans Gottmer van de Dienstenbond FNV ligt het in de bedoeling dat de nieuwsuitzendin gen van het NOS-journaal en van de radionieuwsdienst wel op een net en op een zender doorgaan. Overleg over de nieuwsuitzendin gen moet met de werkgevers nog worden gestart maar Gottmer ver wacht dat die besprekingen wel tot een akkoord zullen leiden. De bon den willen voor het nieuws een uit zondering maken gezien de „brand- weerfunktie" van de nieuwsuitzen dingen. pen. Door het tekenen dacht ik van de zaak af te zijn en de boete die ik la ter ontving was dan ook een bittere teleurstelling. De auto werd door de sloop weggehaald en ik kreeg er nog 30,voor. Als ik de wagen zelf zou hebben weggesleept, had ik de (goe de) onderdelen nog kunnen verkopen en dan had ik er meer uitgehaald dan die f 30,-", aldus N. De officier van justitie, mr. D. E. Daverschot vond het een buitenge woon gevaarlijke zaak met een wa gen te rijden, die in een dergelijke staat verkeert. „Hij deed het ook niet,per ongeluk, hij wist van de toestand van de auto af," ?ei de offi cier. Hij eiste 70,— of twee dagen hechtenis voor het mankement aan de rem, 120,— of drie dagen voor de uitlaat en 75,— of twee dagen voor het doorroesten. De kantonrechter verhoogde de boete voor de rem tot 100,— en verlaagde de bedragen voor de uitlaat en het doorroesten naar respektievelijk 60,— en 65,-. Woonwagenkamp H. J. H. uit Puttershoek stopte op 13 april dit jaar om 9.55 uur 's och tends vlak voor de Zeelandbrug op de provinciale weg 7. A. moest bij het woonwagenkamp zijn, kende de situatie ter plekke niet goed en reed te ver door. Om zich te kunnen oriënteren bracht hij de per sonenauto tot stilstand, waarna ge lijk de politie zich bij hem voegde. A. moest doorrijden over de brug en weer terug naar Zierikzee. De officier eiste 100,— of twee da gen hechtenis, dat door de heer Van Solinge tot 75,— boete of twee da gen werd verlaagd. Schilderijen Om tien over elf 's ochtends op 4 maart 1982 parkeerde R. R. P. v. d. M. uit Renesse zijn auto aan het Ha venplein op een plaats waar dat niet is toegestaan, v. d. M. laadde enkele schilderijen uit, die hij aan een anti quair, gevestigd aan het Havenplein, wilde verkopen. Binnen in de zaak vond de transaktie plaats. Een politie-agent heeft gedurende tien minuten toegekeken en zag niemand in of uit stappen, maar konstateerde wel dat van de auto van v. d. M. e knipperlichten aan stonden. Voor de kantonrechter verklaarde de verdachte een minuut of twintig a vijfentwintig daar te hebben gestaan, voordat hij wegreed. De of ficier was van mening dat de knip perlichten het gebeuren niet ophef fen. „Knipperlichten worden vaak als een soort wondermiddel be schouwd. Dan schijnt alles te mogen", zei hij. Hij eiste 50,— of 1 dag hechtenis. De kantonrechter zei dat er hier geen sprake was van laden en lossen, maar van parkeren. „Alle stilstaan is trouwens parkeren", merkte de heer Van Solinge op. Hij vonniste con form de eis. Bromfiets Voor MTS-leerling P. A. d. J. uit Kerkwerve werd donderdag een zwarte dag. Op 10 oktober van het vorige jaar reed hij namelijk op een opgevoerde bromfiets, die niet was verzekerd, en zonder licht op de hoek van de Melkmarkt/Verrenieuw- straat te Zierikzee tegen een perso nenwagen aan, omdat hij geen voor rang verleende. De schade aan de auto bedroeg^ 1700,—. D. J. wilde wel voorrang' verlenen, maar slipte. Omdat hij de brommer bijna nooit gebruikt, heeft hij het voertuig niet laten verzekeren, dat hem door het ongeval duur kwam te staan. Mr. Da- verschot was onverbiddelijk en eiste 100,boete of twee dagen voor de aanrijding, 100,of twee dagen voor het niet verzekerd zijn en 50, of 1 dag voor het opvoeren van de brommer. Plus dat hij eiste dat de brommer verbeurd zou worden ver klaard. De kantonrechter was iets milder gestemd en vonniste 50,— of 1 dag voor de aanrijding, 50,— of 1 dag voor het opvoeren en 100,— of twee dagen voor het niet verzekeren. Ook hij vond dat de brommer verbeurd verklaard moest worden en vonniste aldus. Vuurwerk In de schuur, die via een toegang met zijn woning is verbonden be waarde J. J. d. R. uit Nieuwerkerk op 18 november van het vorige jaar 190 kg vuurwerk. Dit „restje" van het jaar daarvoor srond verpakt in kartonnen dozen en d. R. had geen vergunning van het kollege van b. en w. De waarde van het vuurwerk is op 2000,— geschat. „Als er vuur bij was gekomen, zou het een flinke klap hebben gegeven," dacht de verdach te. De officier verklaarde schuldig zonder oplegging van straf. De heer Van solinge vonniste conform de eis. - 5P" Geheel zonder groot-materieel ging het toen natuurlijk ook al niet. Bij De Boer Maritiem verscheen het boek: „50 jaar Af sluitdijk (Herinnering van dijkers, denkers en dram mers) - 50 jaar IJsselmeer (Afsluiting van de Zuiderzee en de gevolgen daarvan). Vijftig jaar Afsluitdijk mag standaardwerk genoemd van de grootste wa terstaatkundige „klus", vóór de Deltawerken die Nederland op zijn naam schreef. Het IJsselmeer ontstond na de vol tooiing van de Afsluitdijk en de schrijvers over beide fenomenen: Paul Robert, Rolf Bós en Pieter Terspstra, zijn diep in de geschiede nis gedoken van dit briljante staal van natte bouw en laten op dit punt de dertiger jaren herleven. Toen en nu Wie zich door het boek heen- worstelt (zo'n karwei is dat nu ook wer niet), wordt als 't ware bespron gen door het verschil in techniek, tus sen toen en nu. Ook deze generatie immers is getuige van grote wa- technische ontwikkeling maakt thans dingen mogelijk, die toen als sprookjes geklonken zouden hebben. Niettemin klaarde men een karwei van wereldniveau; de Zuiderzee werd bedwongen en de mens speelde nog de hoofdrol. Het waren de mannen van de zinkstukken, de steenzetters, de le gers aan de spade; kortom alle ano nieme duizenden, die op eenzame posten (ver van huis en met bijna geen verlof), een indrukwekkend aantal jaren offerden voor het grote doel: een gedichte dijk. Andere tijden De zuinigheid, de wilskracht, het doorzettingsvermogen en de bereid heid tot „afzien", zouden nóg schitte rende eigenschappen zijn, om de Oosterscheldedam „binnerr de tijd" (maar dat kan niet meer) en binnen de geldslimiet (kan ook niet meer) te voltooien, maar de twintiger en de dertiger jaren waren andere tijden; ze lijke vooral op het punt van de mèntaliteit een eeuw geleden. Het boek volgt de sluitingsfaserin gen en inpolderingen op de voet en is daarom historisch van grote waarde, passend in het de langzamerhand in drukwekkende dokumentatie in boekvorm over een breed terrein van onderwerpen, die tegenwoordig van d« persen rolt. Vijftig jaar laat ook zien hoe ingrijpend „zee" en land (ron- dcm) zijn veranderd door de afslui ting van toen. Niet alles werd ten voordele, zo blijkt, maar winst op het punt van landaanwinning, nieu- wt rekreatievormen e.d. staan er te genover. Belangwekkend in het boek zijn de interviews met de mannen „de er bij waren", rib al fikse bejaar den, maar wellicht nog met het eelt van „de dijk" op de handen. Zij ver tehen hun emotievolle verhalen. Ze lattn zich lezen als een roman. (50 jaar Afsluitdijk 50 jaar IJsselmeer. 3J.50). Het boek is een „must" vocral voor degenen, die nu nog in het- overigens zo sterk veranderde - „vsk" zitten. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4