Regionale aandacht voor Europees Forum voor Kernontwapening Rapport Vogel werkgroep over bijzondere en rijke vogelstand Bejaarden Scharendijke dagje uit in Brabant STREEKNIEUWS Kleuter verdronken Heroïnedode Opgespaarde dagen Beschikbaarheid en goed beheer natuurterreinen blijft noodzakelijk Minister Gardeniers: Zeeland moet verpleeghuis- plan opstellen Jongetje verdronken ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag li juni 1982 Nr. 23128 3 SCHOUWEN-DUIVELAND, 10-6. Ook van Schouwen- Duiveland uit zijn er (genoeg) mensen, die de aandacht willen vestigen op het Europees Forum voor Kernontwa pening, dat op 2, 3 en 4 juli a.s. te Brussel zal worden ge houden. Enkele namen in dit verband, de dames: mevr. M. H. Goosen te Haamste en mevr. A. Steur-Flecken te Noordwelle. Een telefoontje uit Brussel leerde dat het Europees Forum over Kernontwa pening, gezien moet worden als synchroon be-invloedings-initiatief van de binnenkort aanvangende Tweede Speciale Zitting van de V.N. over ontwape ning (SSD 11), zulks als vervolg op (SSD I), die in 1978 werd gehouden. ZIER1KZEE Geslaagd Aan de Middelbare Vakschool voor Brood banketbakker te Wagenin- gen slaagde Simon Hamelink uit Zie- rikzee. DRE1SCHOR Zanguitvoering Het Duivelands Mannenkoor uit Oosterland geeft samen met het Chr. gemengd koor Canticum uit Middel- harnis een zanguitvoering op zater dag 12 juni in de Ned. Herv. Kerk. Beide koren staan onder leiding van dirigent Jaap de Geus. De organist is de heer Jan C. van den Dorpel. De opening en sluiting van de avond wordt verzorgd door ds. M. J. van Gelder, predikant van de Ger. Ge meente van Nieuwerkerk. Voor tijd: zie agenda. OUWERKERK Prachtige tocht bejaardensoos Woensdag maakte de bejaardenso ciëteit een reisje gemaakt met 7 auto's, warin 32 personen plaats na men. Om half 2 werd gestart richting Scharendijke met als doel een vaar tocht over het Grevelingenmeer. Me de door het mooie weer was het een prachtige tocht en men kreeg een goe de voorlichting over het ontstaan van de Grevelingen. Om half 5 was het gezelschap weer terug bij de auto's en ging de reis ver der langs Brouwershaven, Zonne- maire, Schuddebeurs en Zierikzee. Te Ouwerkerk stond in paviljoen ,,De Vier Bannen" het diner klaar. Het smaakte heerlijk na zo'n gezelli-r ge middag. Mevrouw Zoeter sprak dankwoor- In concreto wordt het Europees Fo rum over Kernontwapening georga niseerd ter ondersteuning van de Bertrand Russel-oproep voor een kernwapenvrije zone in Europa, het geen begin zou kunnen zijn voor een kernwapenvrij Europa. Te Brussel zal een breed scale van personen, groeperingen en organisa ties bijeenkomen, teneinde van el- kaars ervaring te leren, ideeën uit te wisselen over het bijdragen tot de Europese kern-ontwapening en een eigen beleidsstrategie te bepalen. Permanente samenwerking De bijeenkomst beoogt niet het doorduwen van een bepaalde beleid soptie of gedragslijn. De deelnemers aan het Forum willen door het leggen van kontakten een basis scheppen voor permanente samenwerking. den aan het adres van mevrouw Hage en de komité-leden voor de voorbe reiding van het middagje-uit. Zij hoopte, na de zomervakantie allen weer gezond en wel te mogen begroe ten. NIEUWERKERK Nieuwe ambtsdragers Zn de vacature van twee ouderlin gen en een diaken in de gereformeer de kerk van Nieuwerkerk/Ooster- land is weer voorzien. Tot ouderling werden benoemd J. op 't Hof en P. Wijnen, en tot diaken E. Schiettekat- te-de Vrieze. De bevestiging zal plaats vinden op de laatste zondag in augustus. BRUINISSE Gemeentegids Bru De gemeentegidsen 1982 Bruinisse is weer aan ieder gezin ür deze, ge meente verstrekt. Ook dit jaar bevat ze weer een bron van informatie óver Mocht die samenwerking slagen, stelt'men zich voor, dan is er een gro te stap voorwaarts gezet in de uit bouw van een meer samenhangende vredesbeweging op Europees vlak. De datum van de samenkomst is zo gekozen, dat een slotboodschap de Verenigde Naties zal bereiken voor hun tweede ontwapeningszitting. Voor geïnteresseerden: het Forum- adres is: p/a Toulousestraat, 22 B - 1040 Brussel, tel. 32.2.2306456. instanties, diensten, verenigingen etc., etc. Met de plaatselijke adver tenties heeft de inwoner een goed overzicht van het winkelbestand van Bruinisse. Op de omslag staat, naast het Bruse wapen, een foto afgebeeld van twee noeste palingvissers in een motorvlet die hun fuiken gaan kontroleren. In z'n voorwoord gaat burgemeester Hekman dieper in op de mogelijk heid om in de hal van het gemeente huid middels een tentoonsatelling zijn verzameling of werken welke als pure hobby worden bedreven, door anderen te laten bezichtigen. Om een indruk te geven dat dit velerlei aard kan zijn: er waren al exposities van pentekeningenportret-schilderijen modelbouw van stoommachines; pre- pareerwerk van vogels; oud fotoma teriaal; Schouwse duin- en strandim- pressies; kantklossen en nu aanwezig de schitterende klederdrachtpoppen van mevrouw Bouwens, zeker een bezoek waard. Geslaagd Aan de Zeeuwse Dag- en Avond scholengemeenschap slaagde de heer L. Verspoor uit Bruinisse, die vier deelcertificaten behaalde. SCHARENDIJKE, 11-6. Vijfen zestig bejaarden uit Scharendijke en Ellemeet vertrokken woensdagoch- ten met 2 toeringcars van de fa. Van Oeveren naar Noord-Brabant. In Made werd een koffiestop ge houden. Daarna werd over binnen weg van het fraaie Brabantse land schap naar Oisterwijk gereden en wel naar het in de bossen gelegen ate lier van Lieske en Henk Potters. Door dit echtpaar werd het potten bakken beoefend. De mannelijke partner is ook kunstschilder. Het ge zelschap werd gastvrij ontvangen met koffie en thee. Alle reisdeelne- mers kregen een leuk tegeltje aange boden en natuurlijk kochten ook ver schillende deelnemers een aanden ken voor thuis. Kaasboerderij De lunch, bestaande uit een Bra bantse koffiemaaltijd, werd 'ge bruikt in Diessen bij Eindhoven, 's Middags werd in Udenhout een kaas boerderij bezichtigd. Een diaserie liet het verloop van de kaasfabrika- ge zien. De deelnemers lieten zich de boerenkaas goed smaken. Vooral de eigen bereide karnemelk smaakte goed. Op de terugweg werd een warme maaltijd gebruikt in de Zevenbergse Hoeve in Zevenbergschenhoek. Om 9 uur 's avonds kwamen de be jaarden weer in Scharendijke aan. Voorafgegaan door het muziekgezel schap „Luctor et Emergo" uit Renes- se (met tamboerkorps) werd nog een rondje door het dorp gemaakt. Burgemeester Den Boer heette alle deelnemers weer welkom na de mooit tocht. Hij bracht dank aan het organiserend komité en de jeugdsoos Trace" te Scharendijke, die voor het muziekgezelschap had gezorgd. AMSTERDAM, 10-6. In een woning in de Celebesstraat in Amsterdam is donderdagochtend het stoffelijk overschot gevonden van de 35-jarige Canadees M. D. B. Volgens de politie is de man hoogstwaarschijnlijk over leden na gebruik van een te grote hoeveelheid heroïne. HOOGEZAND/SAPPEMEER, 9-6. De 57-jarige mevrouw H. Slik uit Hoogezand-Sappemeer, direkttrice van het gemeentelijke verzorgingste huis in haar woonplaats, blijkt in bij na zeven jaar 450 vrije dagen te heb ben opgespaard. Door veel over te werken en niet met vakantie te gaan kon zijn aan dit hoge aantal komen. Dit is bekendgemaakt door een woordvoerder van de gemeente Hoogèzand. ons op Schouwen-Duiveland deelach tig kan blijven, mits deze natuurter reinen èn beschikbaar blijven èn goed beheerd worden. Volgende week zal de V.W.G. in ca fé de Heerenkeet het zomer- en na jaarsprogramma opstellen, tijdens een avondbijeenkomst. SCHOUWEN-DUIVELAND, 11-6. De Vogelwerkgroep (of kortweg V.W.G.), één van de vier werkgroepen van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland sloot het voorjaarsprogramma af met een exkursie naar de Koudekerkse inlagen. De V.W.G. heeft een nauwe band met deze inlagen, want in de laatste jaren zijn door de V.W.G. daar terreinwerkzaamheden verricht, teneinde de waardevolle broedplaatsen van vogels te behouden. In deze laatste voorjaarsexkursie bleek dat deze werkzaamheden hun doel niet hebben gemist, getuige de rijke aanwezigheid van Kluut en Tu reluur. De broedvogelbevolking van de duinen van Schouwen is dit broedsei- zoen het thema van de V.W.G. Voorbereiding Daartoe zijn verscheidene voorbe- reidingsexkursies voor de inventari- seerders gehouden. Er werden o.m. bezoeken gebracht aan het bos rond de kreken van Ouwerkerk, Mon Plai- sier te Schuddebeurs, Slotbos Haamstede de struweel begroeiing bij de Verklikker. zige broedbestanden van typische in laagvogels zoals Kluut, Tureluur, Visdief, Bontbek, Strandplevier en Kievit. Rust belangrijk Betreding van deze inlagen heeft zéker een vermindering van broedre- sultaat tot gevolg, en we zullen ver storingen dan ook moeten voorko men. Eens te meer hebben deze bezoeken de werkgToep duidelijk gemaakt, dat een bijzondere én rijke vogelstand DEN HAAG, 11-6. Minister Gardeniers van volksgezondheid en miliehygië- ne heeft provinciale staten van Zeeland een aanwijzing gegeven voor het opstellen van een ontwerpplan voor verpleeghuizen. Het plan moet over uit erlijk achttien maanden klaar zijn. Zeeland is de tweede provincie die op grond van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen een dergelijke aanwijzing ont vangt. De eerste aanwijzing op grond van de wet. Tijdens deze ekskuries is vooral ex tra aandacht geschonken aan vogel geluiden die een belangrijk hulpmid del zijn om broedvogels te lokalise ren. Bekende geluiden van soorten als Merel, Koolmees, Winterkoning, Zanglijsters en Fitis leverden voor de meesten geen problemen op. Er werden echter ook minder bekende geluiden gehoord, zoals Kneu, Ran suil, Boomkruiper, Zwartkop, Sprinkhaanrietzanger en Heggemus. Verslag De waarde van deze voorbereidin gen zal tot uitdrukking komen in het verslag van de broedvogeltellers, welke zoals gebruikelijk gepubli ceerd zal worden in „Sterna", het kwartaaltijdschrift van de Natuur- en Vogelwacht. Hoewel duinbroedvogels dus cen traal staan, zijn toch ook enige bezoe ken gebracht aan waardevolle inla gen bij o.a. de Zuidhoek, Cauwers, Plompetoren en Westenschouwen. Tijdens deze ekskursies is een aar dige indruk opgedaan van de aanwe- Ziekenhuisvoorzeiningen ging vo rig jaar november naar Friesland. Deze provincie moet een plan opstel len voor ziekenhuizen. Dit heeft het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne meegedeeld. De aanwijzing is een brief waarin de minister aan de provincie vraagt te beginnen met de voorbereiding van een plan. In de brief zijn nog eni ge gegevens opgenomen waarmee bij de opstelling van het plan rekening moet worden gehouden, zoals de fi nanciële randvoorwaarden. In het plan moeten ondermeer aan KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. De plenaire verga dering van de nationale kommissie voorlichting en bewustwording ont wikkelingssamenwerking (N.C.O.) vindt het onaanvaardbaar dat mi nister Van Dijk (ontwikkelingssa menwerking) een grotere greep wil krijgen op de aktiviteiteh van de or ganisatie. DEN HAAG. Minister Deetman is niet in staat gehoor te geven aan de wens van een deel van de Tweede Ka mer om de middelbare beroepsoplei ding voor verpleegkundige vier jaar in plaats van drie te laten duren. OSS. In Lith (N.B.) bij Oss is een 2- jarig jongetje dinsdag aan de gevol gen van nekkramp overleden. De crè che waar hij vertoefde is om die re den tijdelijk gesloten. Een zesjarige jongen die vlakbij het slachtoffertje woonde, is met nekkramp in het Rad- boudziekenhuis in Nijmegen opgeno men. de orde komen: de visie op de toe komstige ontwikkelingen in de ver- pleeghuissektor, een inventarisatie van de huidige situatie, een program ma voor de middellange termijn en een fasering en een aanpak voor de uitvoering van het plan voor de eerstkomende vier jaar. Het kollege voor ziekenhuisvoor zieningen zal de minister een advies uitbrengen over het ontwerp. De minister is van plan de komen de maanden ook aan andere provin cies soortgelijke aanwijzingen te ge ven. DEN HAAG, 10-6. De 2-jarige Ver di Kirmit uit Voorburg is woensdag avond in het water langs de Noord- polderkade in Den Haag verdronken. De kleuter was daar met een 14- jarig neefje aan het spelen. Op een gegeven moment zag het neefje het jongetje niet meer, waarna bleek dat het in het water was gevallen. ZIERIKZEE. De grote tent, fn aanbouw op het parkeerterrein aan de Scheldestraat, is een voorbode op de driedaa&e tentmanifestatie van C.J.V. „Samen Verder", die vanavond begint. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) VAMSTERDAM,-9-6. Uïf het'water van de Admiraalengracht in Amster dam heeft de brandweer in de nacht van dinsdag op woensdag het stoffe lijk overschot van het vierjarige jon getje Mehmet Gedikli gehaald. Vol gens de politie is het kind vermoede lijk bij het spelen in het water geval len en verdronken. ZIERIKZEE. Van gemeentewege zijn de voorbereidingen op het toeristenseizoen weer gepleegd. Zo is het stadhuis weer schitterend in de schijnwerpers gezet. Zierikzee bij avond (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) -i -v.»-?.,- i*f yy.-,-- ,-V

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3