deunloo b.u. Britten lijden zware verliezen in het F alkland-konf likt Diplomatieke druk op Israël neemt toe installatiebedrijf Onderhandelen ondenkbaar AUTORIJDEN Bruid van acht uur Zweedse prinses Irak kondigt eenzijdig bestand af Paus geen bemiddelaar WEEKEINDE- ARTSENDIEN ST DIERENARTS APOTHEEK Zomertijd voor jaren vastgelegd LAATSTE NIEUWS Israël besluit tot staakt het vuren AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DROLLEN Israël-Libanon-Syrië 2 LONDEN, 11-6. De Britse minister van defensie, John Nott, heeft donderdag in het parlement gezegd dat dins dag bij de Argentijnse luchtaanval „tragische" verliezen zijn geleden, maar dat de militaire plannen er niet door zijn verstoord. (De Times meldde echter, dat de beslis sende aanval op de hoofdstad Port Stanley moet worden uitgesteld als gevolg van de bittere tegenslagen bij de herovering). De dagen van de laatste verhoging van de wegenbelasting voor auto's en de stijging van de bijzondere ver bruiksbelasting voor personenwa gens liggen al weer ver achter ons. Samen met de hoge benzineprijzen hebben die verhoogde fiskale lasten, een flinke deuk gegeven in de aan schaf van nieuwe auto's. De lasten werden zo hoog dat het aanvankelijk leek op een ongeorganiseerde ko persstaking. Zover is het niet geko men, maar de kosten van autorijden zijn zo hoog dat het invloed heeft op het verkeer. De prijzen van trein- en busvervoer liegen er ook niet om, maar toch worden bussen en treinen voller vooral in het spitsuur. De oude snelle groei van het auto park en de gemakkelijke aanschaf van een nieuwe auto zijn niet terug gekomen. Er is een duidelijke veran dering in de houding van de autokon- sument. Die is zichtbaar aan een aan tal verschijnselen. Zo is het aantal rijders met gas en diesel toegenomen ten koste van de benzine-afzet. Ook is het aantal automobilisten, dat de auto geheel heeft afgeschaft, beperkt gebleven. Uit voorliefde voor het rijden, soms omdat de af standen met openbaar vervoer te ver zijn of te ingewikkeld, maar ook om dat men zich er nog onvoldoende van bewust is hoezeer de autokosten drukken op het budget van de gezins huishouding. Grote groepen autorij ders wringen zich in allerlei bochten om de kosten van het autorijden te beperken en toch te blijven autorij den. Een belangrijk middel is het op schorten van de vervanging en - niet ongevaarlijk - het uitstellen van on derhoudswerkzaamheden. Hoge transportkosten hebben ve len ertoe gebracht hun levenspatroon te herzien. Nog niet lang geleden had den tallozen een uitgesproken voor keur om ver van de dagtaak te wo nen. Liefst op het platteland, als men in een grote plaats werkte. Die ge dachte wordt algemeen prijs gege ven. De vaste gezinskosten worden daarmee zodanig verzwaard dat er weer uitgesproken voorkeur bestaat voor wonen bij het werk. Er is weer duidelijk liefhebberij voor woningen in het centrum van grote plaatsen. Evenzo maken velen een einde aan het regelmatig heen en weer trekken tussen huis en tweede woning of tus sen huis en een sta-caravan in een toeristencentrum. Ad Int. wwwwwwwwwywww FRIMLEY, Engeland, 10-6. Acht uur na haar huwelijk is de 18-jarige Lindsay Cockton i uit Frimley in Engeland wedu- i i we geworden. Lindsay en de 22-jarige Si- i mon Cockton, een beroepsmili- i i tair in de luchtmacht, traden op 8 mei in het huwelijk. De bruid hoorde pas toen zij uit de kerk kwam dat haar man met- i een na de receptie naar de i i Falkland-eilanden moest ver- i i trekken. j i ,,Ik wist dat hij uitgestuurd i zou worden, maar ik had ge- hoopt dat we nog wat tijd sa- i men zouden hebben," vertelde Lindsay Cocton. Cockton is met drie andere i militairen om het leven geko- i i men toen zijn helikopter boven i Oost-Falkland werd neerge- i schoten. i STOCKHOLM, 11-6. Koningin Sil via van Zweden heeft donderdag het leven geschonken aan een dochter. Het is het derde kind van het Zweed se koninklijk paar, en ze komt ook als derde in de rij voor de troonsop volging. Volgens de Zweedse wetge ving komt de eerstgeborene, de nu bijna vijfjarige prinses Victoria, het eerst in aanmerking. Het tweede kind van koning Carl Gustav en ko ningin Silvia, Prins Carl Philip, werd in mei 1979 geboren. BEIROET, 11-6. Irak heeft donder dag eenzijdig een staakt-het-vuren in zijn 21 maanden oude oorlog met Iran afgekondigd. Dit heeft het officiële Iraakse persbureau INA bekendge maakt dat een kommuniqué van het Iraakse opperbevel citeerde. In het komminuqué stond verder dat de Iraakse eenheden met ingang van donderdag geen schoten meer afvu ren of andere militaire operaties uit voeren. VATICAANSTAD. Paus Johannes Paulus de Tweede heeft opnieuw her haald vast van plan te zijn in au gustus ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van de Zwarte Madonna van Tsjenstochau naar zijn geboorte land Polen te reizen. John Nott zei dat er minstens zeven en mogelijk elf Argentijnse vliegtui gen waren neergeschoten toen het fregat Plymouth en de landingsvaar- tuien Sir Tristram en Sir Galahad werden getroffen. Een Brits landingsbootje werd ook getroffen en vier mariniers en twee BUENOS AIRES. Argentinië be houdt zich het recht voor kernenergie ,,voor militaire doeleinden binnen toegestane grenzen" te gebruiken. Dit heeft vice-admiraal Carlos Castro Madero, voorzitter van de Ar gentijnse kommissie voor atoom energie,volgens de Argentijnse pers verklaard. ATHENE. De Griekse defensie raad heeft besloten tot de aankoop van 100 moderne gevechtsvliegtui gen om de behoeften van de lucht macht in de komende tien jaar te dekken. Het aantal kan tot 130 wor den verhoogd. De toestellen moeten geleidelijk voor 1986 zijn geleverd. VATICAANSTAD, BUENOS AI RES, 11-6. Donderdagavond laat is paus Johannes Paulus II naar Argen tinië vertrokken om tegenwicht te geven aan zijn bezoek aan Engeland twee weken geleden. Voor zijn ver trek nam de paus nog deel aan de tra ditionele sacramentsprocessie in het Vaticaan, de jaarlijkse feestelijke herdenking van de R.K. kerk van de instelling van de Eucharistie oftewel Avondmaal. Vrijdag rond 13 uur komt hij op het vliegveld Ezeisa aan, waar hij wordt begroet door een vertegenwoordiger van de militaire junta van Argenti nië en door twee kardinalen Aram- buru en Primatesta. Direkt na aan komst heeft hij in Buenos Aires een onderhoud met president Leopoldo Galtieri. Verklaring Vlak voor de komst van de paus heeft de apostolische nuntius in Ar gentinië, mgr. Ubaldo Calabresi, een verklaring afgelegd over de bedoe lingen van het bezoek, dat de Argen tijnen tevreden moet stellen omdat de paus ondanks de onverklaarde oorlog om de Falkland eilanden toch naar Groot-Brittannië ging. Volgens de nuntius heeft het be zoek een zuiver pastoraal karakter. In een perskonferentie woensdag zei Calabresi, dat ,,de paus niet komt als bemiddelaar in het konflikt met En geland". De adviseur van het Witte Huis, Edwin Meese, zei in Bonn dat Reagan Begin een persoonlijk opgestelde en overredende" brief heeft gestuurd. In antwoord op de eerste boodschap zou de Israëlische premier hebben verklaard dat zijn land bereid is een staakt-het-vuren te aanvaarden als de Syrische troepen de aanvallen op de Israëlische strijdkrachten stop pen. Israël aksepteert geen bestand waarbij het mogelijk is dat Syrië nieuwe Sam-6-raketten in Libanon plaatst. Verder moeten de Syriërs zich terugtrekken in het gebied waar zij zich voor het begin van de Israëli sche invasie bevonden, zo zei een re- geringsfunktionaris in Jeruzalem. Bezoek niet zinvol De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Alexander Haig. zal in verband met het konflikt in Liba non niet naar Jeruzalem gaan. De be windsman was hiertoe door Israël uitgenodigd. Hij verklaarde dat de Israëliërs op dit moment niet genoeg flexibiliteit tonen om een bezoek zin vol te doen zijn. Hij zei dat Washing ton zich zorgen maakt over de samen werking met de bevriende Arabische staten. De minister bevestigde dat zeelieden werden daarbij gedood. Van de Sir Galahad worden 39 van de 68 opvarenden vermist. Dit vaartuig was het ergst getroffen. De oorlogs schepen hadden op 25 km van Port Stanley in een kleine baai troepen ontscheept ter voorbereiding van de aanval op het Argentijnse garnizoen in Port Stanley. Onderhandelingen ondenkbaar De Britse vice-premier, William Whitelaw, zei donderdag in het parle ment dat onderhandelen met de Ar gentijnen, na de geleden verliezen, ,,nu ondenkbaar is geworden". On der luid applaus zie hij dat Engeland nooit onvoorwaardelijke overgave geëist heeft en dat ,,de Argentijnen zich in goede orde kunnen terugtrek ken als zij dat willen". Minister Nott wilde geen cijfers van doden en gewonden geven, hoe wel zijn ministerie eerder gezegd had dat „gevreesd werd dat het ernstig was". Nott zei dat de opgave hiervan de vijand zou kunnen helpen „risiko voor onze strijdkrachten kan opleve ren". Hij zei dat de Plymouth bescha digd, maar nog operationeel was. De Sir Tristram was bijna gereed met de ontscheping toen dit schip werd ge troffen en niet ernstig werd bescha digd. De Sir Galahad was juist met de ontscheping begonnen. Aanval Volgens korrespondenten werd de Argentijnse aanval in vijf golven op drie verschillende posities uitge voerd. De Mirages en Skyhawk jachtbommenwerpers kwamen alle van bases van het vasteland. Enkele vliegtuigen vielen schepen bij San Carlos aan, andere Bluff Coye aan de zuidkust, waar de landingsschepen werden getroffen. De kapitein van dé Queen Eliza beth, die vrijdag met zijn schip in En geland terugkeert, zei donderdag dat het gelukt is in dichte mist voor Ar gentijnse luchtaanvallen verborgen te blijven. Het luxeuze passagiersschip brengt 700 overlevenden van drie tot zinken gebrachte schepen naar huis terug. De Queen Elizabeth was 'op 12 mei met troepenversterkingen naar de Falkland-eilanden vertrokken. LONDEN. Groot-Brittannië zegt dat het bang is dat de 250 burgers van Stanley, de hoofdstad van de Falk- landeilanden, door Argentinië ge bruikt zouden kunnen worden als gijzelaars en het heeft het internatio nale Rode Kruis gevraagd zich om hun veiligheid te bekommeren. Reagan met de Russische leider Leo nid Brezjnjev schriftelijk kontakt heeft gehad over de krisis in het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië stuurde zijn mi nister van buitenlandse zaken, prins Saoed Al-Faisal naar Bonn om de si tuatie in Libanon te bespreken met de westerse leiders. Hij liet eerder weten alles te zullen doen het „niet te rechtvaardigen bloedbad" dat Israël aanricht te beëindigen. De Saoedische minister had een onderhoud met Reagan en de Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt. Over de inhoud van deze gesprekken werd niets meegedeeld. Boodschap Er is alleen gezegd dat Faisal een mondelinge boodschap van koning Chalid overbracht aan Reagan, waarin diens ernstige bezorgdheid over de verslechterende situatie in Libanon tot uitdrukking komt. Vandaag (vrijdag) zal Faisal praten met de Franse president Francois Mitterrand en de Britse premier Mar garet Thatcher en de minister van buitenlandse zaken, Francis Pym. Zaterdag 12-, zondag 13 juni Dokter J- B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 3965 neemt waar voor dokter Bont- kes, dokter Van Geer en dok ter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmdrgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Teleiefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Buytendijk. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Tandarts J. J. Bakker, Oude Haven 4, Zierikzee, Tel. (01110) 3016, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. v. d. Velde, Oosterland, Lange Achterweg 10, tel. (01114) 2050 neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster C. v. d. Haven, Haamstede, Bernardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. LUXEMBURG, 11-6. Volgend jaar, het jaar daarop en in 1985 zal de zo mertijd in de Europese Gemeenschap ingaan in de nacht van de laatste zon dag van maart op de daarop volgende maandag. Dat is donderdag in Luxemburg afgesproken door de eu- ropese ministers van verkeer. De datum waarop de zomertijd zal eindigen zal in die jaren echter niet voor alle EEG-landen gelijk zijn. Over zo'n eensluidende datum van afloop van de zomertijd konden de ministers het niet eens worden. Als gevolg daarvan zal in het Vere nigd Koninkrijk en in de Ierse Repu bliek de zomertijd op een andere da tum eindigen dan in de continentale landen van de EG. In die laatstge noemde landen eindigt de zomertijd in 1983 op 25 september, het jaar daarop op 30 september en in 1985 op 29 september. In Engeland en Ierland duurt de zomertijd volgend jaar tot 23 oktober, in 1984 tot 28 oktober en in 1985 tot 27 oktober. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft nog twee drukke weken voor de boeg voordag op 25 juni het zomer reces begint. In verband met de vele punten die nog op de agenda staan heeft kamervoorzitter Dolman voor gesteld in de laatste week voor het reces ook op maandag (21 juni) te ver gaderen, iets wat zelden voorkomt. AMSTERDAM. De gemeente Amsterdam verwacht over vijf jaar 160.000 ton meer afval te moeten ver werken dan de huidige 480.000 ton per jaar. ROTTERDAM. De laatste resten olie, afkomstig uit de maandag lek geslagen Griekse tanker „Katina", zijn onder invloed van verdamping in koeken veranderd. Ze zijn zo niet op te vegen en moeten nu uit zee wor den opgeschept. JERUZALEM, 11-6. De Israëlische regering heeft beslofen tot een staat het vuren in Libanon, zo heeft een woordvoerder van het kabinet be kendgemaakt. Dit gaat om 12.00 uur plaatselijke tijd - gelijk aan de Ne derlandse tijd - in. Het betekent, zo zei hij, dat de Israëlische troepen in Libanon alleen zullen schieten als er op hen wordt geschoten. Vrijdag 11 juni Zierikzee 's Landskamer. Waterschap Schou wen-Duiveland. 9.30 uur. Parkeerterrein Scheldestraat, C.J.V.- tent. Tentmanifestatie, jaarfeest C.J.V. „Samen Verder". 19.30 uur. Willibrordusschool. Fancy-fair. 19.00 uur. Haamstede Herv. kerk. Uitvoering Kerkkoor. 19.30 uur. Zaterdag 12 juni Zierikzee Parkeerterrein Scheldestraat, rond C.J.V.-tent. Tentmanifestatie C.J.V. „Samen Verder", (sport- en spel- en kreativiteitsdag voor het hele gezin), 10.45 -16.30 uur; C.J.V.-disco avond. 19.00 -22.00 uur. Willibrordusschool. Fancy-fair. 13.00 uur. Brouwershaven „Tonnenmagazijn". Receptie w.s.v. Brouwershaven. 15.00 - 17.00 uur. „Tonnenmagazijn". Feestavond w.s.v. Brouwershaven. 19.30 uur. Noordgouwe Caravanpark „De Stern". Schaap- scheerdersfeest. 13.30 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Zanguitvoering. 20.00 uur. Oosterland Tent. Koncert „Crescendo". 20.00 uur. Bruinisse N.H.-kerk. Koor- en zangavond. 19.30 uur. Zondag 13 juni Zierikzee Parkeerterrein Scheldestraat, C.J.V.- tent. Tentmanifestatie C.J.V. „Sa men Verder" (gezinsdienst). 16.30 uur. Maandag 14 juni Oosterland Café „Pleisterplaats". Vertrek ex- kursie Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting Schouwen-Duiveland. 18.00 uur. Dinsdag 15 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Hotel Bom. Ring-promotion. 20.00 uur. Woensdag 16 juni C lib Til Zierikzee Stadhuis. Kommissie publieke wer ken. 19.00 uur. N.C.V.B. bijeenkomst en bezoek aan Burgerweeshuis. 14.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Advieskommissie Welzijnsbeleid. Donderdag 17 juni Zonnemaire Café „Bommenede". Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Goes „Prins van Oranje". Kringvergade ring Rode Kruis Zeeland. 19.00 uur. Vrijdag 18 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktie bestuursvergadering V.V.D. 17.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Afscheidsavond „De Schoener". 20.00 uur. Zaterdag 19 juni Kerkwerve Lokkersweg 1. Schuurfeest PJZ. 21.00 uur. Brouwershaven Haven. Grote Vlootschouw w.s.v. Brouwershaven. 14.00 uur. Zondag 20 juni Brouwershaven Haven. Start onderlinge zeilwed strijd. 11.00 uur. Maandag 21 juni Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 22 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Advertentie Woensdag 23 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktie bestuursvergadering V.V.D. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Het Zeepe. Exkursie Natuur- en Vo gelwacht. Vertrek vanaf de Slotlaan. 19.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Vrijdag 11 juni. Film: „One flew over the cucooks nest", 20.30 uur. Zaterdag 12 juni. „Big S" Barbecue- avond, 19.30 uur. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Zaterdag 12 juni, optreden Splendid Mood, funky-rock-muziek, 21.00 uur. Zondag 13 juni: film: „In Tirol gaat de ontucht nooit verloren", 14.00 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. (01110)6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Teneinde het naast eigen grond van absoluut geringe grootte, aanpalend gebied toch ook enige fleur te geven zijn daar bloemetjes geplant, tenein de iets van het paradijs terug te win nen, maar honderden vertegenwoor digers van het geslacht Canis - zo lijkt het wel - komen af op de violen en salseveria's, om die te begieten met hun hondse stralen en er gewel dig tegenaan en overheen te keute len. ,,Wee degenen door wie de erger nissen komen", staat er in het heilig boek, maar het moet dan maar tot troost gelden, tenminste te weten, wie degenen" zijn. Er zijn kwispelstaartende lieverdjes, die tot absolute ongehoorzaamheid op aarde schijnen te zijn. Ze worden (soms) nog wel terug geroepen door het vrouwtje of het baasje, maar men kan net zo goed proberen een hitsige kater op jacht te lokken met een schoteltje melk. Er zijn ook echte Ka- zans bij; grote wolfachtige dieren met een af scheiding sproduktie als van een olifant. Als zij een royale tuil violen overvallen met het gerommel van hun ingewanden en wat daar op volgt, dan is de tuil geheel verdwe nen. ,,Es war einmal ein Blümchenund jetzet ist es nicht mehr". Tuksen de lieverdjes en de Kazans bestaat een breed scala van dieren: grootj klein, mooi, lelijk, grijs, gelepee-\ichtig, raszuiver en verwaterd, echt een bastaard, lief en grommerig, rriaar al len hebben een opening onder de staart gemeen, waar zij gebruik van maken. Een soort pillendoos, pie in de buurt van „onze" (maar was is „onze"?) bloemetjes in werking gaat als een speeltuig dat afloopt; eek bio logische uitstootmechanisme, dkt tot in hoge ouderdom funktioneerpaar blijft. I Als ik alle drollenmocht verza melen en opsturen aan een instantie (overheid, publiekrechterlijk li chaam gesloten B.V. of wat ook) en de leiding van die instituten zou be reid zijn f 0,25 per stuk te betalen, dan was ik schatrijk. Kon de Derde Wereld helpen met eigen groenmest- projektenhad een Pleun van der Lugt-jacht aan de Cote d'Azur, kon dagelijks champagne drinken uit een koffiebeker, had een eigen (honden?) - show op Broadway en een zilverkleu rige Matra, die in zijn vijfde versnel ling 278 km per uur wilde lopen. Maar die kwartjes krijgen we niet; op basis van een huwelijkse werk verdeling scheppen we nu de produk- ten van allerlei vormsoort (lang, breed, kort, dik, dun etc.) in een plastic zak en zetten die op de ge- eigende dag achterlangs gaande, ge reed voor de Reinigingsdienst. Nog hebben wij geen 57 mm terugstootlo- ze vuurmond tussen het karige stru weel gepositioneerd, om de aanstor mende honden in het steppegras te doen bijten met gerichte salvo's, maar in koortsachtige doorwoelde nachten dromen wij er wel van onderstaartse-openingen dicht te stoppen met Leukoplast of aanver wante kleefmiddelen. Plakband mag ook of gewoon papier met een kwak •stijfsel er tegenaan, allemaal ter red ding van „onze" (bescheidenbloe metjes. SCH1EREILANDMAN weekend servicedienst tel. (01110) 6255 JERUZALEM/BONN/BAHREIN, 11-6. Op Israël is donderdag toenemende druk uitgeoefend de vijandelijk heden in Libanon te staken en een einde te maken aan de invasie in dat land. De Amerikaanse president Ronald Reagan, die in Bonn verbleef voor de NAVO-top, stuurde de Israëlische premier Menachem Begin twee boodschap pen, waarin werd aangedrongen op een staakt-het-vuren en terugtrekking van de Israëlische troepen. Saoedi-Arabië begon een diplomatiek offensief in het Westen met het doel de Israëlische invasie te stoppen. f 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2