Spijtoptanten Zeeuwse oesterkwekers dringen aan op beleidswijziging 'ïH <c Schoolbusje noodzakelijk zolang fietspad Ellemeet/ Scharendijke nog ontbreekt DE ZIERIKZEESCHE COURANT Jtietnisso ENCI akkoord met vier-vijf- ploegendienst AUTO LOUIS G0EDBL0ED Raadsvergadering Middenschouwen Milieuorganisaties: kompartimenteringsdammen Oosterschelde wel bouwen f L1(]ILI ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 11 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23128 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Volgende week: avondvierdaagse Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten MAASTRICHT, 11-6. De vakbon den en de direktie van de ENCI heb ben donderdag een principe-akkoord bereikt over de invoering van een ge mengde vier- en vijfploegendienst in de volcontinu-afdelingen van de ce mentfabriek in Maastricht. Volgens ENCI-direkteur ir. J. G. H. Vossen zou de regeling in oktober 1983 moeten ingaan en komt het erop neer dat gedurende zeventien weken per jaar in vierploegendienst wordt gewerkt en de rest van het jaar in vijfploegendienst. Dit als eerste fase naar een mogelijke gehele vijfploe gendienst. Van de rond 800 werknemers van ENCI werken nu 140 in vierploegen dienst. Invoering van de nieuwe re geling betekent voor de 140 werkne mers een gemiddelde werkweek van 37 uur. Dat levert 23 arbeidsplaatsen op. De helft van de kosten zal door de ENCI betaald worden en de andere helft zal door de werknemers moeten worden opgebracht. Zo zal de toeslag voor de vierploegendienst vermin derd worden van 30 tot 28 procent. De vakbonden zullen dit voorstel aan hun achterban voorleggen. Het sieraad van een huis zijn de vrienden die er verkeren. Emerson Officieel Citroèn dealer Inruilauto's: altijd 35 stuks van f 250,- tot 1 25.000,- Verhuur van nieuwe en gebruikte wagens Leasing van nieuwe Citroöns v.a. f 413,-/mnd Okkasionleasing aÏÏe typen" en merken v.a. 1 250,-/mnd Financiering - klaar terwijl u wacht Landi den Hartog gasinstallaties Korte Nobelstraat 37-39, Zierikzee, 01110-4951 DEN HAAG, 10-6. Slechts vijf procent van de Zeeuwse oesterbanken wordt beboerd. De braakliggende oester- banken worden niet schoongehouden. Een unieke kans om de Nederlandse oesterproduktie weer op peil te bren gen laat het ministerie van landbouw en visserij liggen door de faktor het monopolie van een twintigtal oester kwekers van de Vereniging van Oesterkwekers en -ex porteurs (Vervoex) te bestendigen. Die klacht werd donderdag naar voren gebracht door het bestuur van de vereniging ter bevordering van het Zeeuwse oesterbedrijf „De Zeeuwse Oester" op een hoorzitting van de vaste kamerkommissie voor visserij. sen Vervoex en de „spijtoptanten". De schandalig hoge huur van 25 gul den voor een perceel kultuurgrond van vijf hektare moet worden terug geschroefd. Daarbij moet in aanmerking wor den genomen dat de „spijtoptanten", die na de schadevergoeding op be scheiden schaal hun bedrijf hebben voortgezet, ervan uitgingen dat de Oosterschelde zou worden afgeslo ten. Met het besluit om een pijlerdam te bouwen, met behoud van de getij dewerking en de mogelijkheid om oesters te kweken, konden zij nog geen rekening houden. MIDDENSCHOUWEN, 11-6. De fietsverbinding tus sen Ellemeet en Scharendijke is al jaren een gevoelig dis- kussiepunt. Een deel van de kinderen van Scharendijke bezoekt namelijk de school te Ellemeet en de kleuters uit Ellemeet en omgeving gaan op hun beurt weer naar de kleuterschool te Scharendijke. Zolang er nog geen goede en veilige fietsverbinding is gerealiseerd, stelt de dorps raad Ellemeet voor een busje te laten rijden tussen deze twee kernen, zodat de kinderen op een veilige manier naar de school kunnen gaan. De leden van deze vereniging beho ren tot de kategorie van oesterkwe kers die voormalig minister Braks van landbouw en visserij bestempel de als „spijtoptanten". Deze groep van oesterkwekers is ontstaan in de tweede helft van de jaren zeventig, toen alle oesterkwekers vanwege het rijk een schadevergoeding kregen ZIERIKZEE. Transportbedrijf Van der Wekken, vorige week vertrokken uit de binnenstad, begon in de dertiger jaren met de aanschaf van auto's. Dit prachtige exemplaar was de allereerste, toendertijd - en ook nu - een curiositeit. BROUWERSDAM. Vaak is het strand aan de Brouwersdam „overwoekerd" door zonnebaders, maar op andere tijdstippen hebben de vissers daar het rijk voor zich alleen. Sportvissers, in dit geval, die zuiver voor hun genoegen de visserij bedrijven. De beroepsvissers, mosselkwekers of - zoals in het artikel hiernaast - de oesterkwekers hebben meer zorgen aan hun hoofd. Zoals over het Grevelingenmeer, grenzend aan die Brouwersdam. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 12 pagina s 1£6T P£ Bitr Al eerder heeft het gemeente bestuur overwogen een boot voor reddingsdiensten in de haven te Scharendijke aan te schaffen. Dit voorstel bleef echter achterwege om dat de aanschaf te kostbaar zou zijn. De gemeente Westerschouwen heeft nu een reddingsvlet trailer ter overname aangeboden voor een bedrag van 2.000,—. Deze vlet ver keert in goede konditie en zou goed gebruikt kunnen worden voor red dingsdiensten op de Grevelingen. Medegebruik kan ook worden toe gestaan aan de watersportvereniging Scharendijke voor bijvoorbeeld het uitzetten van boeien bij zeilwedstrij den. Het bootje wordt verkocht zonder motor. Het kollege stelt voor ak koord te gaan met de aanschaf van de vlet aankoop buitenboordmotor waarvan de kosten (in totaal) worden geraamd op 6.000,—. Vervolg pag. 4 Verwachting tot zaterdagavond: Wisselvallig Wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer; minimumtem peratuur omstreeks 12 graden, mid- dagtemperatuur ongeveer 18 graden; matige, aan de kust nu en dan vrij krachtige zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 15 juni: Zondag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkr.: west 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: n.-west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 12 juni Zon op 5.20, onder 22.00 Maan op 1.29, onder 10.33 13 juni Zon op 5.20, onder 22.00 Maan op 1.54, onder 11.42 14 juni Zon op 5.19, onder 22.01 Maan op 2.16, onder 12.54 Laatste Kwartier: 14 juni (20.06) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 7.51 19.27 1.10 13.21 12 juni 13 juni 14 juni Doodtij: 8.27 9.15 17 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 11-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Gisteravond begon aan de Franse westkust koele oceaanlucht binnen te stromen. In de loop van de nacht drong deze lucht verder Frank rijk binnen en bereikte via België het zuiden van ons land. Dit ging met en kele regen- of onweersbuien gepaard. Later in de ochtend draaide ook de wind, zodat ook de rest van het land in de koele oceaanlucht terecht kwam. De komende dagen houdt de zuidwestelijke slron voor de enorme klappen die hun be drijf had opgelopen na de fatale, strenge winter van 1962/63. Voor eigen risiko Een deel van de kwekers ging voor eigen risiko verder met de oesterteelt van onder andere geïmporteerd broed. Nu hebben deze kwekers, ver enigd in Vervoex, tachtig procent van de percelen in handen. Kwekers die doorgingen met het kweken van uitsluitend Zeeuwse oesters kunnen geen nieuwe percelen huren. Grevelingenoesters Een tweede aspekt van de oester teelt dat de „spijtoptanten" een doorn in het oog is betreft het mono- -polie van de Vervoex-leden op de aankoop van de oorspronkelijke Ze*i>vv,<e oester die welig groeien in het zoute Grevelingenmeer. Redu ceer het oesterpercelenareaal van Vervoex tot het niveau van 1962, en geeft de overige kleine oesterkwe kers en potentiële kwekers de kans om nieuwe percelen te bemachtigen, zo bepleitte de vereniging „De Zeeuwse Oester". Bovendien moet bij de Verkoop van oesters van de staatsgronden der Domeinen uit de Grevelingen niet langer worden gediskrimineerd tus- Wrevel Dat het minister van landbouw aanvragen van „De Zeeuwse Oester" om met een proefprojekt in de Greve lingen te beginnen van de hand heeft gewezen, terwijl andere oesterkwe kers wel aan de bak mogen, heeft wrevel gewekt. Werkgelegenheid en een potentiële deviezenbron gaan daardoor verloren. 75 miljoen Per jaar kunnen de percelen vijftig miljoen verkoopbare oesters opleve ren, zo meent de vereniging „De Zeeuwse Oester". Dat zou 75 miljoen gulden per jaar kunnen opleveren. Maar dan moet er nu een begin wor den gemaakt met het in gebruik ne men van de braakliggende percelen. Dat het ministerie van landbouw er vanuit gaat dat tot 1986 moet worden gewacht om daarover een beslissing- te nemen, houdt in dat het wel tot 1990 zal duren voor het zover is. De kamerkommissie voor visserij hoort donderdag ook andere betrok ken partijen. De kolleges van b. en w. van Reimerswaal en Bruinisse draven op, evenals belangenvereni gingen van vissers. Na afloop van de hoorzitting zal de kommissie achter gesloten deuren besluiten of de hoor zitting een parlementair staartje zal krijgen. De kosten hieraanverbonden be dragen 500,— per jaar en het kolle ge van Middenschouwen stelt de raadsleden voor de Dorpsraad dit be drag beschikbaar te stellen. Dit agen dapunt zal tijdens de raadsvergade ring van maandag 21 juni worden besproken. Nog een schoolzaak komt aan de orde. Het hoofd van de lagere school te Ellemeet heeft het gemeente bestuur gevraagd 10 nieuwe leerlin gensets (schoolbankjes) te mogen aanschaffen. Een uitbreiding was noodzakelijk in verband met het groeiend aantal leerlingen. Dit verzoek heeft het kollege aan de inspectrice voor het kleuter- en la ger onderwijs voorgelegd. De inspec trice was van mening dat slechts ze ven sets mogen worden aangeschaft. Kosten: 1.055,—. Het kollege stelt de raad voor dit bedrag als krediet beschikbaar te stellen. DEN HAAG, 11-6. Het advies van de Raad van de Wa terstaat om in het kader van de bezuinigingen op de Oosterscheldewerken de bouw van de kompartimente ringsdammen uit te stellen, maar wel de stormvloedke ring te realiseren houdt een ernstige bedreiging in voor het milieu. Dit schrijven de Stichting Natuur en Milieu en het Zeeuwse Coördina tie Orgaan voor natuur-, landschaps- en milieubescherming in een brief aan minister Zeevalking van verkeer en waterstaat. De milieuschade zou een gevolg zijn van een sterk verlaagd zoutge halte, terwijl juist een hoog zoutge halte voor het natuurlijk milieu es sentieel is. Nu de monding van de Oosterschelde nog helemaal open is, overheerst de instroming van het zout water uit de Noordzee. De stormvloedkering zal die instroming echter aanmerkelijk beperken en daarmee treedt verlaging van het zoutgehalte op. Door tevens de com- partimenteringsdammen te bouwen wordt deze voor het milieu nadelige verlaging teniet gedaan, aldus de mi lieuorganisaties. Milieu-schade Volgens de milieuorganisaties heeft de Raad van de Waterstaat zelf ook toegegeven dat dit schade zal opleveren voor het milieu. Zij mer ken op dat er in het algemeen geen milieubezwaren zijn verbonden aan de bezuinigingsmaatregelen, waaro ver onlangs is geadviseerd door de Raad van de Waterstaat. Het uitstel len van de bouw van de komparti menteringsdammen is de uitzonde ring. Een „verwerpelijk" advies, dat niet moet worden overgenomen door Zeevalking, zo vinden zij. Reddingsbootje Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1