Sinas ALLE HENS AAN DEK BIJ GROOTSCHEEPSE OEFENING o* EB J0E0 Kostelijke heruitgave van regio-boekje uit de 19e eeuw nu Gebrek aan zoet water op Schouwen-Duiveland PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Opgezet negens toenemend vervoer gevaarlijke stoffen vruchtenli liter fles Toch weer gestegen werkloosheid Jliotnics* Een antieke ,,V.V.V."-gids Visum voor de vrouw van Kortsjnoi my pa 61 lt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Va ate. Uitgave B.V. Drukkerij v/fi Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 10 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23127 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: RSG-3e klassers fietsend in de zon SEROOSKERKE, 8-6. Gezien het steeds meer toene mende vervoer van gevaarlijke stoffen, (propaan, L.P.G. gas), dat zich in de toekomst nog gaat uitbreiden over de (mogelijke) route over de Oosterscheldedam naar het Sloegebied, was de brandweer Westerschouwen van me ning dat een daarop afgestemde hulpverleningsoefening zeer op zijn plaats was. In samenwerking met Rijkswa terstaat, de afd. Schouwen (Westhoek) van het Ned. Ro de Kruis, de Rijkspolitie, de R.P. te water, de Regionale brandweercommandant Beenhakker, de plaatstelijke artsen, sloopbedrijf v. d. Marei en sloperij v. Kouteren, werd dinsdagavond op het Schelphoekterrein een groot scheepse oefening gehouden, waaraan een honderd per sonen deelnamen. Advertentie II I IK I DEN HAAG, 9-6. Eind mei stonden bij de arbeidsbureaus in ons land 486.000 werklozen ingeschreven. Een stijging ten opzichte van eind april met 3300. Dat blijkt uit voorlo pige tellingen van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, die woensdag zijn gepubliceerd. Op grond van seizoensinvloeden mocht een daling worden verwacht, aldus het ministerie. Voor het seizoen ge corrigeerd steeg de werkloosheid tot ruim boven het half miljoen: met 15.300 tot 519.600 personen. De stijging van 3.300 kwam voor namelijk tot stand door een stijging van de werkloosheid onder vrouwen, met 4.000. Onder mannen daalde de werkloosheid licht, met 11,600, als bij vrouwen, met 3.700. De openstaande vraag steeg iets, met 700 tot 13.100. Gecorrigeerd daal de de vraag met 1100 van 12.200 tot 11.100. MOSKOU. De 29-jarige Russische dissidente Tatjana Losanskaja van de beweging van gescheiden gezin nen, die met twee andere leden ruim vier weken in hongerstaking is, is woensdag uit haar woning in het noorden van Moskou gehaald. Een oude spits, „de Ark" genaamd, geraakte voor de wal in brand en daar zich in het schip gevaarlijke stoffen bevonden, ontstond een dave rende explosie die grote gevolgen had. Door de rondvliegende brandende stukken geraakten caravans en opslagplaatsen in brand en overal was het gekerm en geschreeuw der „slachtoffers" te horen. De brand weerkorpsen uit Haamstede, Renes- se en Middenschouwen haalden eerst de gewonden uit het schip en uit de caravans, terwijl de R.P. 18 zes men sen, die door de luchtdruk in de ha ven waren terechtgekomen, redde. De volledige colonne van het Rode Krui? zorgde voor de slachtoffers, die van het gewonden „nest" naar een loods werden overgebracht. Overal „gewonden" Ook de Dienst Gemeentewerken van Westerschouwen werd opgeroe pen en vooral de kleine Susuki-jeep deed zeer goed werk en plukte overal „gewonden" van het terrein. Het krisiscentrum had handenvol werk. Door veel schminkwerk ge leek de oefening bijzonder echt. Eni ge slachtoffers werden per ambulan ce afgevoerd en de andere 24 gewon den kregen ter plaatse heelkundige behandeling. burgemeester Niemantsverdriet- Leenheer met de wethouders en bur gemeester Den Boer, eveneens met wethouders plus een aantal raadsle den stelden zich op de hoogte van het gebeurde. Pe manschappen van de Rijkspolitie o.l.v. Opperwacht meester Menten hield het publiek op een afstand. Pas daarna begonnen de brandweerkorpsen met het blussen van het schip en de andere vuurhaar den. Nabesprekingen In de grote zaal van Rijkswa terstaat te Burghsluis werd na afloop een nabespreking gehouden, waarbij een paar kommunikatiestoornissen aan het licht kwamen, doordat Alarm Centrale Vlissingen, kort na de ontploffing, met een echte brand te maken kreeg, waardoor de colonne te laat op Schelphoekhaven arriveer de. Doch deze schoonheidsfoutjes mochten het leerzame van de oefe ning niet deren. Ieder deed daar zijn zegje en dokter J. Stenger merkte op dat het niet altijd de grootste schreeuwers zijn, die het eerst gehol pen moeten worden. Brandweerkommandant Joh. van Sluijters sprak een dankwoord en richtte zich daarbij in het bijzonder ir. v. d. Schaaf van Rijkswaterstaat. Zonder deze medewerking was deze oefening niet mogelijk geweest. Verder dankte hij de slachtoffers, die het uitstekend deden, de Rode Kruismensen, de doktoren, de groep politiemensen, de haren v. d. Marei en Van Kouteren, die dienst Gemeen tewerken en de brandweermensen uit Vlissingen die hun kommando- wagen ter beschikking stelde. Een uitstekend geslaagde oefening kreeg hierbij een praatvol slot, want. vele"n hadden wel wat op te merken. Advertentie SCHELPHOEK. Hardwerkende brandweerlieden tijdens de hulpverleningsoefening in de Schelphoekwaarbij een groot aantal instanties werd ingeschakeld. Links de in brand gestoken spits ,,De Ark", die - gevuld met gevaarlijke stoffen - voor de wal in brand zou zijn geraakt, waarna een explosie zou zijn gevolgd, (zie voor verslag voorpagina). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Bij boeren en tuinders Restaurant Renesse ZIERIKZEE, 7-6. De gewestelijke raad voor Zeeland van het Land bouwschap besloot tijdens de maan dagavond gehouden vergadering in Goes de vaste kommissie voor land bouw uit de Tweede Kamer uit te no-' digen. Het Landbouwschap zou graag zien dat deze kommissie kennis komt ne men van de situatie in Zeeland, en met name op Schouwen-Duiveland, nu het gebrek aan zoet water zich we derom zo duidelijk doet voelen. De aanhoudende droogte in de gro te delen van de provincie Zeeland be gint langzamerhand een nadelig ef- ZIERIKZEE, 9-6. Als datumnotering staat in „het boekje": juni 1881, maar het moet van iets latere datum zijn, daar ook gebeurtenissen uit de negentiger jaren van de vorige eeuw staan genoteerd. Het gaat om de „Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duive- land", dat - wat een aardig initiatief - is heruitgegeven door „Het Geschen kenhuis. Fa. W. J. Goudzwaard Zn te Haamstede". Als vroeg speciemen van VW- gekleurde reklame voor dit gebied, is sprake van een uniek werkje. De her uitgever heeft dit kennelijk ook ge vonden, heeft niets laten veranderen, maar het geheel „reprinted" in de handel gebracht. Het ziet er even hel der en „af" uit als de oorspronkelij ke uitgave. Tochten In de toch wat gezwollen stijl van Eén der platen uit de herdrukte 19e eeuwse gids. die tijd nodigen de schrijvers de be zoekers uit tot een viertal tochten over het toenmalig eiland, in het ka der waarvan alle plaatsen konden worden bezocht. Tussen de toen aktu- ele „items" door, was er volop gele genheid tot historische uitweidin gen, zulks n.a.v. nog bestaande of in middels verdwenen gebouwen, insti tuten e.d. Soms stuit men wel op vreemde uitlatingen. Wat te denken b.v. van de zin: „oude gevels is Zie rikzee haast niet meer rijk" of de schrijver moet bedoeld, gevels uit een (veel) oudere stijlperiode. Zo'n zin echter mag niet als maat staf genomen; het boekje bevat veel wetenswaardigs ook van de respek- tievelijke dorpen. Zo werd (Dreischor) het slot Win denburg in 1837 gesloopt. Het diende tot woning van de grafelijken tol gaarder, die toezicht moest houden op de schepen, welke de reeds lang verlande Gouwe passeerden. Ruime aandacht verder voor de kastelen en de „verdronken dorpen" en „pikan terieën", als de wapenborden en marmeren kwartierwapens, die ooit werden uitgenomen uit de kerk van Burgh en een plaatsje kregen op een vergeten zolder van „Moermond". „Borrelputje" Ook het - bij autochtonen - niet meer bekende „borrelputje" tussen Haamstede en Renesse staat in het boekje vermeld. Zo is er meer. Sa men met een 22-tal platen plus blad zijden vol kostelijk antieke adver tenties, ligt een herdruk voor, die de liefhebbers zal laten watertanden. De prijs van 12,90 betekent niet „te geef", maar om te hebben toch een koopje. Heet werkje is verkrijgbaar in de boekhandels en bij de V.V.V.'s op Schouwen-Duiveland. Laat woninginrichter van uw huls een paleisje makenl Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag mei stalen bij u aan huls. Zuldweg 20a - Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. fekte te hebben op de groei van de landbouwgewassen. De raad stelde vast dat het ontbreken van de aan voer van zoet water de mogelijkhe den van de boeren en tuinders be perkt om zelf de gevolgen van deze nadelige clroogte op te vangen. Mo menteel wordt een achterstand ge boekt, die in de rest van het groeisei zoen niet meer kan worden goedge maakt. MOSKOU, 9-6. De echtgenote van schaakgrootmeester Viktor Kortsj noi heeft woensdag bekend gemaakt dat haar een visum is toegekend om zich bij haar man in het Westen te voegen. Bella Kortsjnoi vertelde telefo nisch aan het persbureau Reuter van uit Leningrad dat zij en haar zoon Igor maandag opgeroepen waren door het emigratiebureau, waar werd gezegtd dat zij per 27 juni de Sowjet-TJnie konden verlaten. Vik tor Kortsjnoi besloot zes jaar geleden in Nederland achter te blijven. Enige tijd later vestigde hij zich in Zwitser land. MOSKOU. De Russische dissident Andrej Sacharov heeft bekendge maakt, dat de in Moskou wonende natuurkundige Boris Altschuier van de staatsveiligheidsdienst KGB te verstaan heeft gekregen, dat hij zijn twee kinderen „lange tijd niet meer zal zien", als hij zijn kontakten met Sacharov niet staakt. Advertentie Verwachting tot vrijdagavond: Mogelijk een regen- of onweersbui Wisselend bewolkt en later mogelijk een regen- of onweersbui; minimum temperatuur omstreeks 10 graden, middagtemperatuur ongeveer 22 gra den, maar op de Wadden enkele gra den lager; matige oostelijke wind, vannacht in het binnenland weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 14 juni: Zaterdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuidwest 3 Zondag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: noord 3 Maandag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: n.-west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 11 juni Zon op 5.21, onder 21.59 Maan op 0,57, onder 9.27 Laatste Kwartier: 14 juni (20.06) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 11 juni 7.17 18.47 0.31 12.41 Doodtij: 17 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 10-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Een hogedrukgebied, dat zich van de Noordzee naar onze omgeving uitstrekt brengt ons eerst nog flinke opklaringen. Daarbij dalt de tempe ratuur vannacht tot ongeveer 10 gra den. Morgen overdag begint de in vloed merkbaar te worden van een oceaandepressie die naar de Britse eilanden opdringt. Hierdoor zijn in de loop van de dag bij ons enkele bui en mogelijk, waarvan sommige ver gezeld kunnen gaan van onweer. De temperatuur loopt morgen nog op tot 22 graden. Het weekeinde komt de depressie boven ons land en Duitsland terecht hetgeen een periode inluidt van Voe ler weer met nu c

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1