c Gehakketak over tijdelijke benoeming onderwijzeres Notitie Opbouwwerker aanpak werkloosheid in de regio Kamp in de Ardennen in dit nummer: Stichting Samenlevingsopbouw in 1983 cr jttetnicce Raadsvergadering Brouwershaven WA> tPih P£ Bltr 1 ZfERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 8 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23126 WAARIN OPGENOMEN DE ZlERIKZEESCHE COURANT (1797 - 1889) „Hoog tijd om zich te beraden" ZIERIKZEE, 7-6. „De snel groeiende werkloosheid neemt ook op Schouwen-Duiveland zulke vormen aan, dat het hoog tijd is, dat welzijnsinstellingen en gemeen tebesturen zich gaan beraden over oplossingen". Dit is één van de redenen, die opbouwwerker Ad Boonman noemt in zijn notitie: „Werkloosheid en aanpak, een zorg apart". Deze notitie kwam maandagavond aan de orde tijdens de algemene bestuursvergadering van de Stich ting Samenlevingsopbouw in het dorpshuis te Noord- gouwe. De opbouwwerker wijst erop, dat het toekomstperspektief voor Schou wen-Duiveland door de afbouw bij de Oosterscheldewerken bepaald on gunstiger zal worden. Deze situatie vraagt, volgens hem om een goed be leid, gericht op opvang en vervan gende werkgelegenheid. De Stichting Samenlevingsopbouw acht het zinnig een bijdrage te leve ren aan de diskussie over oplossin gen van het werkloosheidsprobleem en te zoeken naar praktische uitwer kingen van reeds bestaande of nog te ontwikkelen plannen. Een gigantisch probleem apart, wordt de jeugdwerkloosheid ge noemd. „Nogal wat jongeren hebben geen vertrouwen meer in de maat schappij niet meer in de politiek, niet meer in het ekonomisch systeem. Daarbij komt ook de verveling, de apathie, agressie e.d. om de hoek kij ken. We weten, dat er iets aan gedaan moet worden", aldus Ad Boonman. Cijfers In de notitie wordt een cijfermatig overzicht van de situatie op Schou wen-Duiveland gegeven. Het aantal werklozen bedroeg in jan. '81: 610: ju li '81: 475; jan. '82: 823 en maart '82: 749. De toename blijkt vooral groot in de groep schoolverlaters. Om van de psychische probleemsi tuaties verlost te worden, zullen de mensen, volgens de opbouwwerker, moeten aksepteren om werk te delen en (een deel van) hun tijd op andere zinvolle wijze in gaan vullen. „Dit is echter een langdurig proces, een speelbal van politiek, religie en tra ditie". Boonman geeft verder een over zicht van plannen en maatregelen om de werkloosheid en de gevolgen daarin tot een oplossing te brengen. Eén van die impulsen wordt gegeven door de provincie Zeeland in het Werkgelegenheidsfonds 1.000.000,—). Projekten dienen te worden aangemeld voor 1 juli 1982. Wanneer een plan kans van slagen heeft, maar een bepaalde tijdelijke bijdrage nodig heeft in een startsitu atie, dan is een bepaalde bijdrage uit het fonds mogelijk. Projekten Verder wordt een uiteenzetting ge geven van de werkverruimende maatregelen door de overheid, t.w. de W.V.-maatregel en de T.A.P.- regeling. De opbouwwerker gaat ook in op de diverse projekten, die in de loop der jaren zijn ontwikkeld om werk lozen de gelegenheid te geven, met behoud van uitkering, bepaalde Advertentie «vwv r-j Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten SbwWWWWWWVWWWIMrtnMMMUWWt» werkzaamheden uit te voeren die normaal gesproken niet door betaal de krachten gedaan worden. In dit verband wordt ook het on langs gelanceerde „Gemeenschaps takenplan" van Van der Louw ge noemd. Het is een plan gebaseerd op een ruimere toepassing van de pro- deo mogelijkheid t.b.v. werkloze jon geren. Het plan is gebaseerd op projekten, die door gemeenten in samenwer king met het partikulier initiatief opgezet worden. „Op Schouwen-Dui veland is reeds overleg geweest tus sen de Sociale Dienst, Stichting Jeugd, Gemeente en c.r.m. over deze projekten. Het plan doet een beroep op jonge ren om, met behoud van een uitke ring, gemeenschapstaken te vervul len. Gedacht wordt in de richting van natuurbehoud, landschapsbescher ming, werkzaamheden bij de ge meente e.d.", aldus de opbouwwer ker. Hij noemt verder de „Projekten voor mensen zonder baan", die van uit het welzijnswerk werden opge zet. Deze bedoeld om aandacht te ge ven aan de gevolgen van werkloos heid voor de werklozen zelf. De akti- viteiten zijn daarin voornamelijk ge richt op rekreatie, ontmoeting, scho ling en edukatie. Boonman memoreert, dat verde. de provincie Zeeland in 1980 in het kader van de „Experimentele Ar- beidsprojekten Jeugdige Werklozen" (E.A. J.) bij het ministerie van sociale, zaken een verzoek gedaan om jeugdi ge werkloze onderwijsgevenden in te schakelen bij het groeien naar de ba sisscholen. Onlangs is voor zes pro jekten, gedurende vier jaar, een fi nanciële bijdrage daartoe verkregen. RENESSE. Zo ziet het Watergater uit te Renesse op een zonnige voor-zomerse dag. Opvallend zijn de hoog opge schoten varens, die het begroeide landschap een apart cachet geven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Scholen, die in een bepaald samen werkingsverband willen werken aan de voorbereiding tot de basisscholen kunnen een beroep doen op deze mo gelijkheid. Op Schouwen-Duiveland is vanuit de werkgroep scholen aan dacht besteed aan dit projekt. Situatie gewijzigd De opbouwwerker herinnert er aan, dat in 1979 en 1980 in deze regio tussen verschillende instellingen en gemeenten een overleg is gevoerd over het eventueel opzetten van werklozenprojekten. De relatief kleine groep werklozen gaf bij nader inzien geen aanleiding. „Momenteel is de situatie aanzienlijk problemati scher. Het is dan ook zinvol dat op nieuw overleg tot stand komt tussen gemeenten, ministeries, Sociale Dienst, arbeidsbureau en welzijnsin stellingen, met als doel het oprichten van een Intergemeentelijke Stuur groep Werkloosheid. Deze stuur groep kan dan gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor projekten en arbeidsverruiming", besluit de opbouwwerker zijn noti tie. BROUWERSHAVEN, 7-6. Een groot gedeelte van de raadsvergadering Brouwershaven maandagavond speel de zich achter gesloten deuren af.' Op voorstel van P.v.d.A.-fraktievoorzitter C. J. de Munnik werd de zit ting meer dan een half uur geschorst om in besloten ver gadering de benoeming van een onderwijzeres aan de openbare lagere school te bespreken. Derde klassers van de R.S.G. ..Prof, Zeeman" waren weer op kamp in de Ardennen. Een genreplaatje: één der deel neemsters heeft iets leuks leesbaars onderhanden: een comic-strip of een brief van thuis? Derden zien belangstellend toe. Men zie ook elders in dit nummer. De P.v.d.A. stelde voor een open sollicitatie procedure te volgen, ter wijl C.D.A. en V.V.D. akkoord gin gen met het voorstel van het kollege om mevrouw M. H. Limburg in tijde lijke dienst te benoemen. Met zes stemmen voor en vier blanco werd het voorstel aangenomen. Vervangingen De afgelopen jaren heeft de lagere school te Brouwershaven veel te ma ken gehad met tijdelijke vervangen de onderwijskrachten in verband met ziekte en vertrek van personeel. Door verhindering van onderwijzers mevrouw A. Hellendoorn-Hooger- vorst, werd in oktober 1980 besloten mevrouw M. H. Limburg-van Does burg te benoemen in tijdelijke dienst. Inmiddels werd aan mevrouw Hellendoorn - per 11 april 1982 - eer vol ontslag verleend en moest in de vakature worden voorzien. Mevrouw Limburg kwam hiervoor in aanmerking, maar op voorwaarde van de inspektrice van Lager onder wijs zou zij nog een jaar moeten wor den benoemd in tijdelijke dienst. De ze onderwijzeres had het gemeente bestuur echter verzocht haar een vaste aanstelling aan te bieden, om dat zij reeds 18 maanden in Brou wershaven voor de klas staat. „Ik hoef me niet meer te bewijzen in een proeftijd", vertelde mevrouw Limburg tijdens de schorsing en zij vond het zeer reëel als haar tijdelijke aanstelling in een vaste benoeming zou worden omgezet. Toch tijdelijk Na de schorsing stelde de P.v.d.A. voor een open sollicitatieprocedure te volgen. Dit voorstel werd verwor pen. Ten slotte gingen de raadsleden akkoord met het voorstel van het kollege de onderwijzers nog eens in tijdelijke dienst te benoemen. Meer schoolzaken kwamen aan de orde tijdens deze raadsvergadering. De raad ging akkoord met de be noemingen van: de heer Schults als onderwijzer aan de openbare lagere school te Brouwershaven en me vrouw M. C. Tenbroek, als leidster aan de openbare kleuterschool ,,'t Schuitje te Brouwershaven. Verder Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. werd mevrouw Th. Meijer eervol ont slag verleend als vakonderwijzeres handwerken aan de openbare lagere scholen in de gemeente. Woningbouw Op verzoek van het ministerie van volkshuisvesting en r.o. werd een vragenlijst ingevuld voor nieuw bouw en vernieuwbouw van wonin gen voor de periode 1983 tot en met 1985. Voor de gemeente Brouwershaven ziet het er als volgt uit: Brouwersha ven 15 ((1983), Brouwershaven 18 (1984), Dreischor 10 (1985) en Zonne- maire 6 (1985). De heer De Munnik vroeg zich af, of rekening kon wor den gehouden met het zogenaamde „gatenplan", het bouwen van wonin gen tussen een al bestaande rij hui zen. Sociale dienst De raadsleden hadden weinig be zwaren tegen de verhoging van de ge meentelijke bijdrage voorde Interge meentelijke Sociale Dienst. Om het pas aangekochte pand geschikt te maken voor dit doel zal een verbou wing moeten plaatsvinden, die wordt geraamd op 551.000,—. Ver der heeft de stijgende werkloosheid tot gevolg dat het werk op de afde ling sociale dienstverlening toe neemt, waardoor aan personeelsuit breiding wordt gedacht. Hiervoor zullen de deelnemende gemeenten een bijdrage moeten geven. In totaal heeft dit een extra uitgave tot gevolg van 8.642,94. De raad ging hiermee akkoord. Gevaarlijke kruising Regelmatig ontstaan verkeerspro blemen op de kruising Voorburglaan Noorddijkstraat te Brouwersha ven. Deze kruising is zeer onover zichtelijk. Om aan de gevaarlijke verkeerssi tuatie een einde te maken stelde het kollege voor hier een voorrangskrui sing in te stellen. (Het verkeer op de Noorddijkstraat heeft voorrang.) Verder werd de voorlopige ge meentebegroting 1980 vastgesteld. De Gewone dienst liet een batig sal do zien van 439.857,76. De kapi- taalsdienst een nadelig saldo van 980.549,55. DEN HAAG. De nationale schuld is in 1981 opgelopen van 99,5 miljard tot 118,5 miljard gulden. De nationa le schuld bestaat uitsluitend uit bin nenlandse schuld. Dat deelt minister van der Stee van Financiën maandag de Tweede Kamer mee in het alge meen verslag der staatsschuld op 31 december 1981. Verwachting tot woensdagavond: Zonnig Zonnig en droog; minimumtempera tuur ongeveer dertien graden en en kele mistbanken; middagtempera- tuur van 18 graden op de Waddenei landen tot ongeveer 23 graden in het binnenland; matige noordenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 12 juni: Donderdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: noordoost 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: oost 5 Zaterdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: oost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 9 juni Zon op 5.21, onder 21.58 Maan op 24.20, onder 7.29 10 juni Zon op 5.21, onder 21.58 Maan op onder 8.25 Laatste Kwartier: 14 juni (20.06) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 9 juni 6.00 17.50 11.31 23.55 10 juni 6.41 18.16 - 12.05 Doodtij: 17 juni HET WEEROVERZICHT DE BILT, 8-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Woensdag mag op zonnige pe rioden gerekend worden en de tem peratuur loopt in het binnenland tot ongeveer 23 graden op. De luchtdruk- verschillen in West-Europa zijn klein. Dinsdagmorgen bevond er zich in de kustgebieden in het westen en noorden van het land veel mist en laaghangende bewolking. Mist en be wolking waren met een noordenwind van zee binnengedreven. Woensdag komt het weer in de in vloedssfeer van een uitloper van een hogedrukgebied ten noorden van IJs land. Met een wind uit noord tot noordoost worst dan drogere lucht uit zuid-Scandinavië aangevoerd waarin zonnige perioden voorko men.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1