Marion Hofland en Monique Willemsen leveren redelijke springprestaties Annemarie Padmos skoort hoog voor organiserende vereniging PPC SD Tijdens rayonwedstrijden in Bruinisse Dressuurwedstrijden NPC O BRUINISSE, 6-6. Het in veel te geringe mate opgekomen publiek heeft zondagmid dag kunnen genieten van uitermate spannende springwedstrijden tijdens het door Paarden- en Ponyklub Schouwen-Duiveland georganiseerde konkoers hippique van het rayon Zuid van de Nederlandse Pony Klub. Weliswaar bleven de grote suksessen voor de organiserende vereniging dit keer duidelijk uit, maar vastgesteld kon mede daardoor worden, dat de PPC Schouwen-Duiveland op Zeeuws niveau redelijk hun mannetje staat, maar dat het allemaal een aardig stuk minder rooskleurig wordt als er een konkoers in breder verband wordt gehouden. „Het is heel goed, dat iedereen dit eens goed onder ogen ziet", meende PPC Schouwen-Duiveland-voorzitter Martin de Jong. „Men denkt vaak te vlug, dat men er al is, maar vandaag is aangetoond dat er wel degelijk keihard gewerkt moet worden, wil men op dit niveau meedoen om de top posities. Dat kan voor een keer zeker geen kwaad. Het kan alleen maar stimulerend werken en dat is positief, maar ik reken er wel op, dat er ook daadwerkelijk wat aan gedaan gaat worden om de marge kleiner te maken en op niet al te lange termijn aan sluiting te krijgen". Desondanks vielen er best een paar, zij het piepkleine suksesjes te noteren, die de aanwezigheid van leden van de PPC Schouwen-Duiveland niet hele maal onopgemerkt maakten. Zo was de vijfde plaats van Minique Willemsen in de B- klasse gewoon goed en mocht ook de barrageplaats van Marion Hofland gezien wor den. Het feit, dat Linda Hoornweg in ieder geval haar pony Bento rondkreeg, daar waar diverse grote namen voortijdig moesten stoppen, was ook opmerkelijk. -jH >v. Marion Hofland kwam met haar pony Farah na een goede wedstrijd zonder fouten gemakkelijk in de barrage. Daarin moest zij echter meestrijden op het tweede plan, omdat Farah na een recente operatie nog niet voluit kon en mocht gaan. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In de klasse B, kategorie D, ging de zege naar Sybille Vader van pony club Seros met haar pony Amorette, een pony, die vrij recent nog eigen dom was van de familie Butler. Zij was een van de zeven kombinaties, die het door parkoersbouwer Delfor- terie uit Oss neergezette parkoers foutloos aflegde. Dankzij de door ju ry Zijlmans toegekende 60 punten voor stijl kreeg zij uiteindelijk de eerste prijs en het daarbij behorende oranje lint. Met een punt minder kreeg Monique Timmermans met Darling de tweede prijs, terwijl An- gella Antonissen met Anton de derde prijs wegkaapte met 58 stijlpunten. Deze twee laatste kombinaties ko men individueel uit. Irma Weyenberg van de Heiderak- kers uit Oss werd met 57Vi punt vier de en het groene lint, behorend bij de -vijfde plaats kwam terecht bij een amazone van de organiserende vere niging. Monique Willemsen kwam met haar pony Janita een half punt tekort om naast het bij haar klasse ring behorende lint ook een beker mee te pikken. Desondanks reed de SD-kombinatie een puike rit, die ze ker perspektief biedt voor de toe komst. Adrie van Haneghem van de Burgse Vaart uit Oostburg en Rudy Vermeer van Onder Vriendschap uit Kaatsheuvel kompleteerden het veld der foutlozen. In de klasse B. katego rie A/B/C ging de zege naar Astrid Loos met Jari van Old Time uit Nispen. Hilariteit In de klasse L, kategorie A/B/C kwamen van de 14 starters zes kom binaties foutloos rond. Na barrage kwam de eerste prijs uiterst ver diend terecht bij Hans van Kempen met Little Boy van de Heiderakkers uit Oss. Hij had voor de barrage 32,5 sekon- de nodig om foutloos rond te komen, iets wat alleen Erwin Bos met Geor ge van de Zeelbergruiters uit Val- kenswaard en Aurelia Landi met An drea van de Brugse Vaart uit Oost burg hem nadeden. Beiden verbruik ten evenwel meer tijd. De overige drie barragekombinaties hadden al len een weigering op de laatste hin dernis. Voor de nodige hilariteit zorgde in deze klasse Tjerk van Zon, doordat hij door zijn pony Cindy prompt midden in de sloot werd ge deponeerd. Patricia de Broekert had het in de klasse L, kategorie D duidelijk moei lijk on} met haar pony Smokey rond te komen. Na drie weigeringen mocht zij het parkoers dan ook vroegtijdig verlaten. Zij maakte overigens geen springfouten. Van de in totaal 29 kombinaties in deze ru briek voltooiden er 11 het parkoers zonder fouten, zodat ook hier een barrage de beslissing moest brengen. Onder dit elftal ook Marion Hofland met Farah van PPC Schouwen-Dui veland. Hiermee had zij evenwel haar kruit verschoten, maar ondanks dat mag zij best tevreden zijn, omdat Farah vrij recent een operatie onder ging en daardoor zeker nog niet vol uit kon presteren. In de barrage kwam zij tot 7 straf- punten, omdat zij eerst foutief uit kwam op de dubbelsprong en daar door Farah niet meer van een hard handige aanraking met de tweede sprong kon afhouden en wat verde rop in het parkoers maakte Marion Hofland een foutieve wending, waar door zij twee keer door de finish kwam. Desondanks een redelijk re sultaat. Met een volledig fitte Farah had zij zeker meegespeeld in de strijd om de topposities. Nu ging het oranje lint naaf José van Duuren met Sovli- tha van Wolfslaar uit Breda, die een fouloze barragerit reed in 31,79 se- konde. Met een achterstand van een dikke sekonde werd Eric Swagema- kers met Arabesca van Stevenshof Hoogerheide tweede. De beide Onder Vriendschap-kombinaties Doreen Et- man met Polly Star en Reggie Mat- thijsen met Edias Quinta werden drie en vier. In de barrage maakten een van de grote favorieten de Haag se Patricia van Bohemen op de laatste hindernis een zware val, maar na behandeling door de dokter kon zij weer rustig rondwandelen, maar een eventuele hoge klassering ging wel aan haar neus voorbij. Linda Hoornweg Spannend was het ook in de M- klasse, waarin Hans van Kempen van de Heiderakkers voor de tweede keer met de eerste prijs ging strijken in een springrubriek. Dit keer ma- noevreerde hij Robin het snelste van de zes barrageklanten rond en boven dien maakte hij daarbij geen enkele springfout. Dit deden ook Marc Dusomos met Molenaars Fabilola van 't Laar uit Tilburg en Hans Tounies met Marina van de Heiderakkers niet, maar zij verbruikten wel respektievelijk drie en vier sekonden meer dan de kleine Van Kempen. De overige drie barra gekombinaties maakten één of meer fouten. Linda Hoornweg kon zich niet voor de barrage klasseren, maar mag redelijk tevreden zijn over haar resultaat. Haar pony Bento weigerde achtereenvolgens de zevende en de twaalfde hindernis te springen, maar overbrugde beide in tweede instantie alsnog. Hiermee had zij evenwel al negen strafpunten plus voor het vele extra rijden wat tijdsoverschrijding. Het lijkt evenwel aannemelijk, dat deze kombinatie binnen afzienbare tijd wel mee kan strijden om de bovenste klasseringen in zo'n zwaar bezet toernooi. Dat geldt ook voor de kom binatie Erica Butler met Roef, maar dan zal er wat gedaan moeten wor den aan de obsessie „sloot" voor de nieuwste aanwinst van de familie Butler. Roef, die bij de vorige eige naar nog in de Z-klasse uitkwam wei gert pertinent over water te springen en zo gebeurde het ook in Bruinisse. Hierdoor moet Erica Butler evenwel een behoorlijk aantal van haar eer der veroverde winstpunten inleve ren, omdat de kombinatie na drie weigeringen werd uitgebeld. In de klasse Z een grote verrassing. Niet de zwaar favoriete Marie-Thérè- se Verhoeven uit Sint Michiélsgestel ging hier met de zege strijken, maar Trudy Bom met Dynamite van de Brugse Vaart, die eerder op de dag ook al de Z-dressuur naar zich toe trok. Toen bereed Trudy Bom even wel Magie Mouse. Marie-Thérèse Ver hoeven mocht zich favoriete noemen, omdat zij over veertien dagen naar Kopenhagen vertrekt om daar de laatste wedstrijden voor het Euro pees kampioenschap af te werken. In de huidige tussenstand staat zij daar in op een eerste plaats. In Bruinisse BRUINISSE, 6-6. Ook in de dressuurwedstrijden tijdens het rayon kon koers van de NPC in Bruinisse hebben ,de ruiters en de amazones van de orga niserende vereniging PPC Schouwen-Duiveland zich niet in de top drie kun nen rijden. Dit neemt evenwel allerminst weg, dat er geen reden tot tevreden heid zou mogen zijn, althans een soort getemperde tevredenheid. Wat er in Bruinisse zoal in de zes ringen verscheen was van een meer dan voortreffelijk gehalte en dan is het zeker geen schande om op een tweede plan te moeten strijden. Met name in oostelijk Brabant, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen staat de ruitersport op een veel hoger peil dan dat dat in de rest van Zeeland het geval is, om over Schouwen-Duiveland nog maar niet te spreken. Toch lijkt het aannemelijk, dat binnen afzienbare tijd een aantal kombinaties meer naar de top zal kunnen schuiven. Een van die knappe kombinaties is beslist Annemarie Padmos met haar pony Fosco, terwijl er ook voor Annelies de Hilster met Jasper toekomstmuziek klinkt, al zal er doorlopend keihard ge traind moeten worden, omdat de jurering binnen het NPC allerminst flauw genoemd mag worden. Als je dan met respektievelijk 128 en 121 punten uit een dressuuroefening komt alsdat de beide voornoemde kombinaties deden, dan is er volop reden om deze kombinaties op wat langere termijn in de gaten te houden. Desondanks restte hen vooralsnog „slechts" een vijfde en een achtste plaats in de klasse B, kategorie D. Monique Willemsen kwam met Janita tot een goede klassering in de B-klasse, kategorie D. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) kon zij evenwel niet tot de barrage doordringen, omdat zij op de laatste sprong van de driesprong een knulli ge fout maakte, die haar uiteindelijk de derde plaats zou brengen. Slechts twee kombinaties kwamen foutloos rond. De kleine Jan van Gooi met Polly en Trudy Bom. Van Gooi moet in de barrage het spits afbijten, maar maakte daarin een springfout, waar door Trudy Bom in haar rit op safe kon rijden. Afgang De Oostburgse amazone wenste het evenwel niet overdreven rustig aan te doen, waardoor zij niet alleen de enige dubbele foutloze kombinatie werd, maar ook de eer van de snelste kombinatie voor zich opeiste. Verrassend was het grandioze fa len van Hans Kaas met Little Action van de Brugse Vaart, nadat hij een week eerder in Waalwijk iedereen op grote afstand had gereden, maar nog opvallender was de afgang van Jan Verhoeven, de broer van de reeds ge noemde Marie-Thérèse Verhoeven. Enige tijd geleden werd speciaal voor hem de pony Grey Confident in België gekocht voor het lieve som metje van 21.000,—, zodat hij alles en iedereen het nakijken zou kunnen geven, maar uiteindelijk reed Ver hoeven zich niet eens door de selektie voor de nationale titelstrijd. Ook in Bruinisse betekende de bel het roem loze einde van deze kombinatie, van wie kenners zeggen, dat niet de pony slecht is, maar de ruiter doodleuk de kwaliteiten mist. Ook Harold Dirckx, zoon van de eertijds beroemde motorcrosser Broer Dirckx had een slechte dag. Zo wel in de M- als in de Z-klasse speel de hij geen rol van betekenis, nadat hij enige weken geleden in de stro mende regen nog van iedereen had gewonnen in de Bruinisser klei. Patricia de Broekers pakte een zeer verdienstelijke vierde plaats met haar po ny Smokey. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In deze rubriek ging de eerste plaats naar de individuele deel neemster Monique Timmermans met Darling, die maar liefst 140 punten op haar konto kreeg van jury mej. Lier. Els Sprenkeling met Salvador vna de Oisterwijkse vereniging ,,'t Halster" bezette de tweede plaats met 134 punten en de derde en vierde positie werd met 133 punten ingeno men door Annemiek van Ettinger met Verdi van Klein Parcival uit Heesch en Marjo Oostvogels met Per ry van Old Time uit Nispen. Monique Willemsen met Janita van de organi serende vereniging kwam met 115 punten tot een elfde plaats. In de klasse B, kategorie A/B/C, ging de zege met 85 punten naar Rem- ko van Veen met Dore van Effen Bre da. Eenzelfde aantal punten was er vtfor Patricia Boelens met White Fel low van de Brugse Vaart. Patricia Bakker van de PPC SD bezette met Annabel een zeer verdienstelijke zes de plaats met 80 punten, als was de SD-dreumers allerminst tevreden over haar eigen prestatie. In een an dere ring van dezelfde rubriek werd Marik Willemse van De Paardenhoe ve uit Bergen op Zoom met Mara winnaar met eveneens 85 punten. Marjolein Padmos werd hier met Pi- colo twaalfde voor Schouwen-Duive land, terwijl de veertiende plaats was weggelegd voor Annemarie Ver- schore met Fire, eveneens van Schou wen-Duiveland. Het tweetal haalde respektievelijk 71 en 69 punten. Afdelingsdressuur Ook in de klasse B. kategorie D, werd er een oranje overwiningslint uitgereikt aan Arno Smeekens met René van Wolfslaar uit Breda. Deze kombinatie noteerde 135 punten. Es ther van Tilborg van Ponyklub Re- nesse werd met Romeo tiende met 113 punten voor haar dressuuroefe ning. Vooral in de zwaardere klasen werd veelal de dienst uitgemaakt door ruiters en amazones van de Oisterwijkse vereniging 't Halster, die overigens nog voor wat opschud ding zorgde, doordat op het laatste moment geweigerd werd om deel te nemen aan de afdelingsdressuur voor viertallen. „Zij hadden mest zes viertallen in geschreven voor de afdelingsdres suur", stelde De Jong, „maar omdat het zo warm was besloot de leiding van 't Halster alle viertallen een startverbod op te leggen. Bovendien mocht het viertal van de PPC SD niet starten, omdat er alleen L- en M- kombinaties aan afdelingsdressuur mogen meedoen. Ondanks het aan vragen van dispensatie voor een van de vier kombinaties, die in de B- klasse rijdt, mochten wij niet star ten. Daar ga je dan met je pogingen om het afdelingsdressuur rijden wat aan populariteit te laten winnen". Iri'dé "klasse L, kategorie A/B/C, ging de zége 'rfiet' 123 punten naar Co- rinne van Doorn van 't Halster met Julius Ceasar. Ook de volgende klas seringen waren alle voor Oisterwijk se kombinaties. Miranda van Helden van Renesse kwam met Polly niet verder dan een 20e plaats. Een goed resultaat viel er voor Schouwen-Dui veland nog te begroeten in de klasse L, kategorie D, waar Patricia de Broekert een vierde plaats wegkaap te in een sterk veld. Winnares werd hier Irma Weyenberg van De Heide rakkers met Natasja. Zij kwam tot 122 punten, terwijl Sylvia Jansen met Manolito van 't Halster 121 pun ten vergaarde. Patricia de Broekert kwam met Smokey tot 110 punten, hetgeen vol gens de uiterst strenge normen, die jury mej. Roelofs aan de dag legde ronduit goed genoemd mag worden. Marion Hofland werd met Farah veertiende met 99 punten. In een andere ring van dezelfde ru briek werd het weer een 't Halster- aangelegenheid met evenwel een eerste plaats voor Marleen de Jonge met Mister Monday van Stevenshof. Alle volgende ereplaats waren voor de Oisterwijkse vereniging. Charlot te van Ierland met Gwyneth van 't Halster pakte weer het oranje lint in een derde ring van de klasse L, kate- goerie D. In de klasse M, die verdeeld was over twee ringen, haalde Vivien Beerman met Ceasar Blue een eerste prijs met 135 punten, terwijl Mare Dusomos met Molenaar Fabiola in de andere ring met 134 punten winnaar werd. De kombinatie van 't Laar uit Tilburg werd hiermee door de heer Van Loon wat karigjes beloond, want wat hij liet zien was van grote klasse. Voor de SD-kombinaties was er weinig sukses weggelegd in de klasse M. Erica Butler moest met Taufan het spits afbijten, hetgeen de pony blijkbaar niet zinde, waarna hij de ring uitstoof en Catherine Butler werd met dezelfde pony later 14e met 99 punten. Lindag Hoornweg kwam er met Bento nog het beste van af. Met 112 punten klasseerde zij zich als tiende, net voor Erica Butler met Roef met 110 punten. Overigens was het de laatste keer, dat de zusjes Butler voor de PPC SD uitkwamen. Door dat er te weinig gelegenheid is voor de Butlers om te trainen komt het drietal in de toekomst uit voor Re- nesse. In de klasse Z ging de zege naar Trudy Bom van de Brugse Vaart. Met haar pony Magie Mouse totaliseerde zij 130 punten, hetgeen door afwezigheid wegens ziekte van Marie-Noelle Otjens, die meedingt naar de Europese dressuurtitel in Kopenhagen, toereikend was voor de eindzege. Tweede danesteam Zierikzee promoveert niet Het tweede damesteam van de tennisvereniging Zierikzee is er niet in geslaagd te promoveren naar de eerste klasse. De dames Farida Gerrettsen, Lien Kort, Ineke Legemaate en Sjaan van Triet speelden weliswaar goede par tijen, maar konden vrijdag in Zierik zee niet op tegen het team Middel burgse dames, dat nu een klasse ho ger in het distrikt Zeeland gaat spe len. De winnaars kregen bloemen, maar de taart, die eveneens door dis- triktsvertegenwoordigster J. van En gelse uit Oost-Souburg werd over handigd, onderstreepte de prestaties van beide teams. Lien Kort en Ineke Legemaate ver loren de eerste partij met 4-6 4-6, Fa rida Gerretsen en Sjaan van Triet lie ten 1-6 4-6 noteren. De tweede set ver loren Lien kort en Sjaan van Triet met 3-6 6-4 3-6 en Farida Gerretsen en Ineke Legemaate verloren met 4-6 2- 6. DEN HAAG. De ministerraad heeft in principe besloten de Nederlandse deelname aan de VN-vredesmacht in Libanon in een lichtere vorm voort te zetten, als de veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal besluiten het mandaat van Unifil na 19 juni voor een half jaar te verlengen. Dit is na afloop van het kabinetsberaad bekend ge maakt Omvang en uitrusting van het detachement zullen worden aangepast aan de vredestaak. Tot nu toe waren de bataljons toegerust voor een gevechts- taak. Estner van Tiborg van Ponyklub Renesse reed een redelijke dressuuroefe ning, maar kwam niet verder dan een tiende plaats met Romeo. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8