HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Schoolleiders eisen taakverlichting bij invoering basisschool Havenschap in opmars Vlissingen Middelburg in '84 centraal bij bevrijdingsdag Van der Hoogtprijs voor Kester Freriks Italië-staking Franse cameraman omgekomen Sophia Loren vrij Regeringsverklaring en kamerdebatten direkt op televisie Toename kolen- en papier- overslag kanaalhavens Terneuzen J I DEN HAAG, 5-6. Als er geen behoorlijke taakverlichting komt, is te ver wachten dat het onderwijs weigert mee te werken aan de invoering van de ba sisschool, waarin de kleuterscholen en lagere scholen moeten opgaan. De personeelsleden zullen dan geen bijscholingskursussen volgen, geen schoolwerkplannen ontwikkelen en geen fusiegesprekken voeren. Dit hebben de leerkrachten en met name hoofden van scholen laten blijken op een afgesloten reeks demonstratieve bijeenkomsten. Daarop is verbete ring van de positie van de hoofden geëist. DEN HAAG, 6-6. De centrale be vrijdingsdagmanifestatie zal vol gend jaar op 5 mei in Arnhem plaats vinden en op 5 mei 1984 in Middel burg. Aanvankelijk was deze volgorde omgekeerd, maar het kabinet is vrij dag ingegaan op een verzoek van Arnhem om deze volgorde om te wis selen. Op 17 september 1984 zal het namelijk veertig jaar geleden zijn dat de slag on Arnhem begon en het leek wat teveel van het goede om tweemaal in dat jaar een grote be vrijdingsmanifestatie in die stad te organiseren. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SCHIPHOL. Op Schiphol zijn vrij dagmiddag de eerste 22 van de in totaal honderd Poolse vluchtelingen aangekomen, die in ons land zullen worden opgenomen. De 22 arriveer den uit Wenen. Allemaal zijn de in december, na het afkondigen van de noodtoestand in hun vaderland, naar Oostenrijk gevlucht BARSINGERHORN. Het 49-jarige WD.-raadslid N. G. van R. uit Wierin- gerwaard (gemeente Barsigerhorn) heeft vrijdag tegenover de politie be kend brand te hebben gesticht in een hem toebehorende antiehaL Opzet van van R. was met verzekeringsuitkering een oplossing te vinden voor zijn fi nanciële problemen, aldus de politie. SCHIPHOL De Nationale Stichting Casinospelen heeft vorig jaar 54,3 mil joen gulden kansspelbelasting betaald. Het aantal bezoekers van de Neder landse casino's bedroeg in 1981 ruim 989.000, circa 87.000 minder dan in 1980. Deze bezoekers besteedden in totaal 123 miljoen gulden. Dat staat in het jaarverslag van de Stichting Casi nospelen. DEN HAAG. Prof Dr. F. van Dam, de naaste adviseur van minister van Dijk voor ontwikkelingssamenwerking, vindt dat het aantal landen waaraan Nederland op de een of andere manier ontwikkelingshulp geeft, van het hui dige aantal van rond zestig moet wor den teruggebracht naar zes a zeven. De topamtenaar zei dit in Den Haag op een bijeenkomst van de vereniging voor internationale ontwikkeling. AMSTERDAM. De procureur-ge neraal bij het gerechtshof in Amster dam, mevr. Mr. A. G. Korvinus, is in cassatie gegaan bij de hoge raad tegen het vonnis van het hof in de zaak van de 25-jarige Amsterdamse hoofdagent van politie C. V. die op 12 augustus van het vorige jaar de 33-jarige Meta Hof man in haar woning doodschoot HILVERSUM. De financiële positie van de VARA is, mede door de uit spraak van de Groningse rechter, waardoor het voor dag- en weekbladen voorlopig mogelijk is de programma gegevens volledig af te drukken, door de slechte advertentiemarkt en de stij gende papierkosten, onder zware druk komen te staan. Dit zei VARA-voorzit- ter Albert van den Heuvel bij de ope ning van de voorjaarsvergadering in Utrecht van de verenigingsraad van deze omroep. AMSTERDAM. Burgemeester Po lak van Amsterdam en wethouder Spoelstra van openbare werken heb ben het contrakt voor de bouw van het stadhuis/muziektheater op het water- looplein ondertekend. De bouw is „ge gund" aan de bouwcombinatie STA- MUCO (stadhuis/muziektheater com binatie). Deze kwam bij de inschrij ving met een aanneemsom van 144,5 miljoen gulden als laagste uit de bus. Met de binnenvaart ging het slech ter. Het aantal geschutte binnen vaartschepen liep terug met vier pro cent tot 62.656 schepen. Dit blijkt uit het jaarverslag 1981 van het Haven schap Terneuzen. De goederenoverslag bleef in 1981 nagenoeg gelijk aan het jaar daar voor, namelijk 7,7 miljoen ton. Er werden in 1981 minder kolen over geslagen op de rede van terneuzen. Men week daarvoor uit naar andere De landelijke werkgroep schoollei ders nam het initiatief tot de aktie. De bijeenkomsten waren georgani seerd door de katholieke en de pro testants christelijke onderwijsvak organisaties (KOV en PCO). Gesprek aangevraagd De tweede-kamerfraktie van het C.D.A. heeft een delegatie inmiddels uitgenodigd voor een gesprek op 16 juni. Op 26 juni komen de KOV en PCO met de algemene bond van on derwijzend personeel (ABOP), de protestants-christelijke hoofdenver- eniging en de algemene vereniging van leerkrachten bijeen om over ver dere plannen te beslissen. Hiervoor wordt gedacht aan een landelijke manifestatie direkt na de zomervakanties en aan aktie op de scholen. Hieronder verstaan de schoolhoofden het niet vervullen van bepaalde taken. Gehele werkweige- ring is daarbij niet uitgesloten. Eisen Op de demonstratieve vergaderin gen werden de verlangens van de schoolleiders aangescherpt tot eisen. Het schoolhoofd moet in principe een zelfstandige funktie zijn. Ongeacht de grootte van de school moet elk schoolhoofd voor deze funktie ten minste anderhalve werkdag worden toegekend. Voor de basisschool moet meer personeel beschikbaar zijn dan er nu werkt in het kleuter- en lager onderwijs. Daarnaast moeten de schoolbesturen worden voorgelicht. Deze werkgevers verkeren in grote onwetendheid over de veelheid en zwaarte van de taken van het school hoofd, aldus de organisatoren van de bijeenkomsten. De belangrijkste ontwikkeling deed *ioh voor bij de overslag van LPG. De totale overslag van LPG heeft in belangrijke mate bijgedra gen tot een beperking van het exploi tatietekort van het havenschap, zo blijkt uit het jaarverslag. De over slag in de sektorep ^ipkgoed nam eveneens toe. Het short-sea-contai- nervervoer als ook het ferryverkeer op Engeland waren sterk in opmars. ROTTERDAM. De werknemers in de graansektor hebben in grote meer derheid besloten maandag weer aan het werk te gaan. Het bleek niet no dig daar een stemming over te hou den, omdat de meerderheid verder staken onhaalbaar achtte. KAATSHEUVEL. Het pretpark De Efteling heeft vrijdag de dertig miljoenste bezoeker genoteerd in haar 31-jarig bestaan. Volgens de di- rektie van het park heeft daarmee 54 procent van de Nederlandse gezinnen ooit een dagje in het sprookjesland bij Kaatsheuvel doorgebracht. UTRECHT. De op 5 januari in Utrecht geopende vacaturebank voor artsen heeft in de eerste drie maan den van haar bestaan 38 werkzoeken de dokters aan een baan kunnen hel pen. Dit blijkt uit het eerste kwar taalverslag van de bank. ARNHEM. Eind deze maand start het telefoondistrikt Arnhem met het half afsluiten van abonnees die in ge breke blijven bij het betalen van hun telefoonrekening. De abonnees kun nen dan alleen nog worden gebeld, zelf bellen is er niet meer bij. OLDENZAAL. De 48-jarige D. G. uit Oss en de 60-jarige J. L. uit Losser hebben bekend voor in totaal zo'n acht ton te hebben verduisterd. De inwoner van Losser heeft 200.000 gul den uit het bouwbedrijf gestolen waarvan hij mede-direkteur was. Ook heeft hij een bank vier ton bena deeld. LEIDEN. Bij een inval in een ille gaal gokhuis aan de Nieuwe Beesten markt in Leiden heeft de politie van die stad in de nacht van donderdag op vrijdag 17 personen aangehouden. Dat heeft een politiewoordvoerder meegedeeld. ankerplaatsen op de Westerschelde. De toegenomen overslag van kolen en papier in de kanaalhavens van terneuzen kompenseerde de terug gang in de overslag op de rede van Terneuzen ruimschoots, zo valt te le zen uit het jaarverslag van het ha venschap Terneuzen 1981. Het Havenschap Terneuzen kon 1980 afsluiten met een batig saldo van ruim 650.000 gulden. BREUKELEN. Hotel De Molen in Breukelen is in de nacht van donder dag op vrijdag tot op de grond toe af gebrand. De oorzaak van de brand is onbekend, evenals het schadebedrag.. DEN HAAG. Premier Van Agt heeft donderdagavond bij het betre den van het Kurhaus te Schevenin- gen een verklaring in ontvangst ge nomen, waarin zeven vredesorgani saties uitdrukking geven aan hun groeiende verontrusting over de kernwapenwedloop. LEEUWARDEN. De 28-jarige dienstweigeraar Peter V. in het Huis van Bewaring in Leeuwarden wie- gert al twaalf dagen te eten. GRONINGEN. De 25-jarige me vrouw Cora Mulder, die dank zij 1.511 voorkëurstemmen was gekozen tot lid van de gemeenteraad van Gro ningen (voor de P.S.P.) heeft bedankt voor het raadslidmaatschap. LEIDEN, 5-6. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft za terdag de Lucy B. en C. W. van der Hoogtprijs toegekend aan Kester Freriks voor zijn boek „Holderlins Toren". Deze aanmoedigingsprijs voor jon ge auteurs of debutanten bedraagt 1000 gulden en gaat vergezeld van een penning. Hij werd toegekend op voordracht van de jury: Judith Her- zberg, Willem G. van Maanen, Eddy van Vliet, Anne Wadman en Willem van Toorn. „Holderins Toren" is een roman over de eenzaamheid. Het is het tweede boek van Freriks die zijn de buut maakte in 1979 met de verhalen bundel „Grand Hotel Lembang". In de roman heeft hij, naar het oordeel van de jury, door de fragmentarische opzet en de veelheid van elementen die hij tracht samen te brengen, een waagstuk ondernomen dat een stap voorwaarts betekent ten opzichte van zijn debuut. Het is een duidelijke verwijding van zijn literaire horizon, aldus de jury. Het aantal zeeschepen in de haven van Vlissingen-Ost vermeerderde in het afgelopen jaar met 285 stuks tot 1238. Het bruto-registertonnage hier van met anderhalf miljoen tot 7,2 miljoen, ofwel een stijging van 25 procent. Binnenvaart De binnenscheepvaart liep in beide havenkomplexen terug met ongeveer 13 procent onder invloed van de lage re olieproduktie en de verminderde aanvoer van zand en grint. Het ha venschap Vlissingen heeft in 1981 een exploitatieverlies geleden van 567.000 gulden. Het exploitatietekort zal op grond van de prognose voor het jaar 1982 toenemen tot circa 880.000 gulden, onder meer als gevolg van hogere kapitaalslasten, die ont staan door de onlangs uitgevoerde infra-strukturele werken, zo blijkt uit het jaarverslag 1981. „Flitsen uit het buitenland BRUSSEL. Spanje heeft zaterdag nogmaals opgeroepen tot een vreed zame regeling van het Falkland- konflikt. Het waarschuwde dat de oorlog de betrekkingen tussen Euro pa en Latijns-Amerika negatief beïn vloedde. WARSCHAU. De tot de orthodoxe vleugel van de Poolse verenigde ar beiderspartij behorende partijleider van Warschau, Stanislaw Kociolek, is zaterdag afgetreden. PARIJS. Hoe misdadig en te ver oordelen de aanslag op de Israëlische ambassadeur in Londen ook is, Frankrijk kan de Israëlische lucht aanvallen op Libanon alleen maar ten sterkste afkeuren, verklaarde za terdag in Parijs de Franse minister van buitenlandse zaken Cheysson. PARIJS. Naar schatting 10.000 be togers van linkse aktiegroepen in ge heel Frankrijk hebben zaterdag een vreedzame mars door Parijs gehou den tegen president Reagan van de Verenigde Staten, die aan de ekono- mische top in Versailles deelneemt. PEKING. De Chinese autoriteiten hebben 159 personen uit Peking die enige malen met de justitie in aanra king zijn geweest, naar de grensge bieden gestuurd waar zij in beginsel de rest van hun leven zullen moeten doorbrengen. LONDEN. Het onderzoek naar de moordaanslag op de Israëlische am bassadeur in Londen, Shlomo Argov, heeft wapens en dokumenten opgele verd waardoor wellicht een reeks aanslagen op vooraanstaande Joden en diplomaten in Europa is voorko men. JAKARTA. Het aantal doden als ge volg van de ergste overstromingen op Zuid-Sumatra in deze eeuw is vrijdag gestegen tot 176. Vierentwintig men sen worden nog vermist WARSCHAU. In een kerk in Gdansk hebben mevrouw Danuta Walesa en vierhonderd aanhangers van „Solida riteit" vrijdag een speciale mis bijge woond voorde vrijheid van Lech Wade- sa, de ge interneerde leider van de ge schorste vrye vakcentrale. KOPENHAGEN. Het Deense par lement is akkoord gegaan met een pakket economische maatregelen van de sociaal-democratische minder heidsregering;. Het pakket omvat be lastingverhogingen ten behoeve van vermindering van de jeugdwerkloos heid en schuldenverlichting voor de boeren. HONG KONG. De voorzitter van de communistische partij van Nederland, Henk Hoekstra, en de Chinese staats raad Ji Pengfei hebben een onderhoud gehad over onderwerpen die de Inter nationale Communistische beweging betreffen. Dit heeft het officiële persa gentschap „Nieuw China" bekend ge maakt PRETORIA Verscheidene Zuidaf- rikaanse soldaten zullen gerechtelijk worden vervolgd na beschuldigingen van wreedheden tegen de plaatselijke zwarte bevolking in het noorden van Namibië, aldus een verklaring van de militaire autoriteiten in Pretoria BRUSSEL In de maand mei is de werkloosheid in Belgie iets afgenomen. Eind mei waren er officieel in totaal 444.526 mensen zonder baan van wie 201.822 mannen. Vergeleken met eind april waren er eind mei 2.712 minder werklozen. Van het totaal van ruim 444.000 werklozen zijn er 146.533 jongeren, dat wil zeggen mensen on der de 25 jaar. MADRID. De Spaanse regering zal in beroep gaan tegen verscheidende vonnissen die uitgesproken zijn in het proces tegen de verdachten van de mislukte staatsgreep van 23 februari 1981. Dit heeft de Spaanse premier, Leopoldo Calvo Sotelo voor de Spaan se televisie gezegd. MOSKÓU. De Sowjet-Unie en Tsjechoslowaakije hebben „imperia listische kringen" in het Westen be schuldigd van inmenging in Polen. JERUZALEM. De Israëlische mi nister van buitenlandse zaken, Yitz hak Shamir, heeft verklaard dat Is raël geschokt is door „de verachtelij ke aanval door Arabische terro risten" op ambassadeur Shlomo Ar gov in Londen. NEW YORK. De New York Times zegt dat meer dan twintig Sowjetrus- sische technici bezig zijn met het in stalleren van een radarnet in Argen tinië, dat moet waarschuwen voor mogelijke Britse luchtaanvallen. RIO DE JANEIRO/LONDEN. Een Britse „Vulcan"-bommenwerper die van het eiland Ascension op weg was naar de Falkland-eilanden (Malvi- nas) is in het Braziliaanse luchtruim tot landen gedwongen door twee Bra ziliaanse „Mirages F-5". ROME, 5-6. In Italië zal 25 juni een algemene staking van acht uur wor den gehouden. Daartoe hebben de drie grote vakbonden besloten. Zij willen met hun aktie protesteren te gen het besluit van de werkgevers de overeenkomst over de automatische prijskompensatie op te zeggen, eer der deze week hielden Italiaanse werknemers een waarschuwingssta king van vier uur. In Italië worden alle lonen iedere vier maanden aangepast aan de infla tie. De overeenkomst daarover geldt tot 1 januari 1983. BEIROET, 5-6. Bij de israëlische bombardementen van vrijdag op de libanese hoofdstad Beiroet is een ca meraman van de Franse televisie om gekomen. De 50-jarige Jean Lugot was na de eerste aanval naar het ge- roffen gebied geseld. Daar werd hij bij de volgende aanval getroffen door een bom. 49 We sturen elkaar geen brieven en bellen ook niet op. Drie weken is het absolute minimum. Daarna keren we huiswaarts en kunnen we de balans opmaken. Om te zien, of er nog een batig saldo is overgebleven om als ba sis te kunnen dienen voor de opbouw van een nieuw leven samen. Misschien gaan we in deze drie weken weer naar elkaar verlangen en vinden we elkaar terug." Geruime tijd was het stil in het ver trek. De vrouw was opgestaan en ging naar de keuken, vanwaar ze terug kwam met de koffiekan. Ze schonk de beide koppen vol, waarna ze een si garet opstak en haar man aankeek. Hun blikken ontmoetten elkander. „Moet dit nu persé, Hannie?" vroeg hy gelatea „Ja" Over de tafel heen greep ze even zijn hand en druktie die. „Begrijp het alsjeblieft. Flip: ik wil je niet moe ten verachten. Iedere keer, als je bij me komt en me in je armen neemt krijg ik meer afkeer voor je. Ditdit heeft niets meer met liefde te maken. Maar dan absoluut niets meer. Het is voor jou zuiver een routinekwestie gewor den. Het afreageren van opkomende spanning Dan voel ik me een soort publieke vrouw. Dan vind ik het smerig en vies. Probeer het in godsnaam te begrijpen, jongea Ik heb ontzettend veel van je gehouden en toen we pas getrouwd waren, dacht ik: geen vrouw kan zo gelukkig zijn als ik. Maar wat is er van overgebleven? Enkel de sleur, CASERTE, 5-6. De Italiaanse filmster Sophia Loren is weer vrij. Zaterdagmorgen om 06.00 uur Neder landse tijd verliet zij de gevangenis van Caserte, waar ze sinds 19 mei in hechtenis verbleef. Glimlachend, maar enigszins ver magerd, groette de Italiaanse vedette van het witte doek de ongeveer der tig journalisten en fotografen bij de poort van de gevangenis voordat ze in de auto stapte die haar onder politie-eskorte wegvoerde. Sophia Loren gaf geen kommentaar op haar vrijlating en wilde ook niets zeggen over haar plaats van bestemming. De aktrice werd op vrije voeten gesteld nadat zij ruim de helft had uitgezeten van een gevangenisstraf van 30 dagen wegens belasting ont duiking. Zelf heeft zij steeds schuld ontkend. Volgens haar was zij het slachtoffer van slechte financiële raadgevers. JOHANNESBURG. Kort voor zijn dood in de gevangenis heeft de blan ke Zuidafrikaanse vakbondsleider Neil Aggett een verklaring afgelegd over mishandeling tijdens zijn onder vraging door de veiligheidspolitie. De verklaring is opgetekend door een politie-agente, vermoedelijk op 4 februari j.l. STOCKHOLM. Helikopters en bo ten van de Zweedse marine speuren naar een vreemde onderzeeër die waargenomen is ter hoogte van de Stockholmse archipel, binnen de grens van de Zweedse territoriale wateren. LONDEN. De Israëlische ambassa deur in Groot-Brittannië, Shlomo Argof, is beschoten buiten het Lon- dense Dorchester hotel. Dit heeft een woordvoerder van de Israëlische am bassade in Londen bekend gemaakt. Hij weigerde te zeggen of de ambas sadeur overleden was. BUENOS AIRES. Er hebben zich artillerieduels voorgedaan tussen de Britse en Argentijnse troepen in de buurt van Port Stanley (Puerto Ar- gentino). Dit is donderdag in Buenos Aires officieel bekend gemaakt. NEW DELHI. Een onbekende heeft in New Delhi een koeweitse diplo maat doodgeschoten, zo heeft de Press Trust of India (P.T.I.) meege deeld. WASHINGTON. De regering Rea gan heeft de instelling van een kern wapen vrije zone in Europa verwor pen. Dit was deze week voorgesteld door de internationale ontwape ningskommissie onder voorzitter schap van Olof Palme. BILBAO. Een gepensioneerde Spaanse kolonel is bij een aanslag in de Baskische stad Bilbao vermoord. Dit is uit betrouwbare bron in de hoofdstad van de provincie Vizkaya vernomen. JOHANNESBURG. De Zuidafri kaanse justitie heeft de doodstraffen veranderd die waren opgelegd aan drie guerrilleros van het Afrikaanse nationale congres die schuldig waren geoordeeld aan hoogverraad na een overval op een politiebureau in Le- bowa in 1980. ISTANBUL. Een tweeduizendtal inwoners van de militaire Metrisge- vangenis in Istanbul is al ruim twee weken in hongerstaking uit protest tegen de slechte omstandigheden van zijn detentie en mishandeling, ver klaarden welingelichte kringen in Istanbul. WARSCHAU. Van de honderden Polen die in mei wegens hun pro testen werden aangehouden, zij er al 260 voorgeleid voor de militaire rechtbanken. Dit heeft een woord voerder van de militaire justitie be kend gemaakt. BUENOS AIRES. De Argentijnse regering heeft besloten paus Johan nes Paulus de Tweede tijdens zijn op 11 juni beginnende bezoek als officië le gast te ontvangen, zo is vrijdag of ficieel in Buenos Aires meegedeeld. de gêwoonte. Als ik me aan je geef, moet dat uit volle overgave zijn. Dan dient het bij mij een hunkering te zijn naar het allesoverheersende hoogte punt, zoals het in het begin was. Maar ik heb er geen enkel verlangen meer naar en je kussen vermogen niet me ook maar enigszins te beroeren. Laten we het proberen. Het lijkt mij de enige mogelijkheid. Morgen gaan we weg. Zonder afscheid van elkaar te nemen. Ik neem de Kadett en jij de grote wagen. En we weten van elkaar niet, waar we verblijven. Morgen over drie weken zijn we weer terug. Hopelijk zijn we beiden dan tot inkeer gekomen en ontstaat er tussen ons een nieuwe vonk In het hotel, waar Hannie Boerée een kamer had besproken, was het niet druk. pe receptionist die haar naam inschreef, glimlachte vriendelijk. „Me vrouw heeft een verstandig besluit ge nomen om zo vroeg in het seizoen te komen Het is heerlijk rustig in Noord- wijk; ik garandeer u een fantastische vakantie. Op onze medewerking kunt u uiteraard rekenen, mevrouw. Kamer twee en twintig, aan de zeezijde. U hebt een balkon Wenst mevrouw ont bijt op de kamer?" Hannie glimlachte. „Needat is niet nodig. Ik ben geen langslaapster." Hij knipoogde. „De ochtenden zijn misschien nog fris, maar als u zich goed kleedt, mevrouw dan zult u een och tendwandeling een openbaring vin den" Dinsdag 8 juni, 22.10 uur, Nederland 1: 1882 Igor Strawinsky 1982. Stra- winsky als dirigent in mei 1965 toen hij te Warschau het Philharmonisch Orkest dirigeerde. Wat biedt de BEELDBUIS? DINSDAG 8 JUNI NED. 1: De EO opent het avondpro gramma met D'r kan nog meer bij ge volgd door Kop en start. De aktie Er is hoop die gesteund werd door aller lei evenementen en publikaties, wordt vanavond het effekt van deze landelijke aktie nagegaan waarvoor vele gasten zijn uitgenodigd en film fragmenten worden getoond van vo rige akties. Dan fiet koorprogramma Van U wil ik zingen. In EO-Metter- daad wordt de kijker geïnformeerd over de mogelijkheden van evangeli satie in Midden-Amerika. De NOS biedt dan nog na de rubriek Den Haag vandaag een eerste deel van de driedelige dokumentaire over de komponist Igor Strawinsky. NED. 2: In de Dukes van Hazzard dreigt sheriff Rosco het loodje te moeten leggen door de voortdurende konflikten met Bo en Luke. Dan de herhaling van de Amerikaanse film De langste dag, die de kijker onge veer drie uur lang aan de buis ge kluisterd zal houden. In deze film wordt de rekonstruktie van de geal lieerden op 6 juni 1944 te Normandië zeer nauwkeurig weergegeven. DINSDAG 8 JUNI NED. 1:10.00 en 14.00 Schooltelevi sie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor do ven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 D'r kan nog meer bij; 19.15 Kop en start; 19.30 Er is hoop; 20.20 Van U wil ik zingen; 20.50 Metterdaad; 21.25 Tenslotte; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Igor Strawins ky 100 jaar; 23.10 Journaal; 23.15 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugd jour naal; 18.59 Archibald; 19.05 The du kes of Hazzard; 20.00 Journaal; 20.27 Televisier; 21.00 De langste dag; 23.55 Journaal; 00.00 Nieuws voor doven. HILVERSUM, 6-6. De NOS- televisie zal dinsdag 8 en woensdag 9 juni de regeringsverklaring en de daarop volgende kamerdebatten vrijwel geheel direkt op Nederland II uitzenden. Dinsdag komt vanaf 10.15 uur de regeringsverklaring en vanaf 13.30 uur het kamerdebat. Dat wordt tot uiterlijk 18.35 uur uitgezonden. Woensdag weer vanaf 10.15 uur de kamerdebatten, nu tot uiterlijk 17.00 uur. Op beide dagen zal de rubriek „Den Haag Vandaag" op Nederland I langer gaan duren: van 21.55 tot 22.40 uur. De aansluitende prgramma's be ginnen daardoor een half uur later. Door HENK VAN HEESWIJK De kamer was groot en met verfijnde luxe gemeubileerd. Doordat het nog voorseizoen was. betaalde ze een re delijke prijs voor deze drie weken. Flip had haar voldoende geld gegeven. Bo vendien had ze ook nog van zichzelf. Sinds haar huwelijk had ze iedere week wat geld voor zichzelf gehouden en ééns in de maand op haar boekje gestort Dat wist Flip en hij had het goedgevondea In deze moderne tijd behoort een vrouw te beschikken over eigen geld. Dat kan ze uitgeven, maar ze kan het ook opsparen. Voor zichzelf had ze in deze zeven jaren nooit zoveel nodig gehad. Als ze nieuwe kleren wilde kopen, vroeg ze aan Flip het nodige geld en al mop perde hij soms wel eens over de in zijn ogen hoge uitgaven, hij gaf haar elke keer zoveel, dat ze kon kopen, wat ze wilde. En wat er van overbleef, stortte ze weer op haar boekje, waarop nu een bescheiden kapitaaltje prijkte. Ze zou het waarschijnlijk niet nodig hebbea Je kon evenwel nooit weten. Het gaf een zekere geruststelling te weten, dat je altijd wat achter de hand had. Hannie Boerée begon de beide kof fers uit te pakken. Er waren twee grote kasten in de kamer. Toen ze ermee gereed was, zakte ze in een crapaud en stak een sigaret op. Zo, Hannie, je hebt een dubbele vakantie, want het is te vens je huwelijksvakantie. Toch ben ik maar vijf en twintig kilometer van huis. (wordt vervolgd) VLISSINGEN, 5-6. De zeehavenaktiviteiten in de haven van Vlissingen heb ben zich in 1981 gunstiger ontwikkeld dan was voorzien, de goederenoverslag nam vorig jaar met 22 procent toe. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1981 van het Havenschap Vlissingen. TERNEUZEN, 5-6. Het scheepvaartverkeer in de havens van Terneuzen is in 1981 met 6,5 procent toegenomen ten opzichte van 1980. Het aantal zeesche pen dat door de sluizen van Terneuzen geschut werd, liep met 167 terug tot 4053. Maar de brototonnage van de schepen nam wel toe.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6