Balletschool Kramer-De Groot bracht spontane uitvoering Driedaagse tentmanifestatie CJV „Samen Verder" Zierikzee Dienstenbond CNV: prijskompenstaie „ruilen" voor banen 4 Ondanks zomerse hitte STREEKNIEUWS f NOORDWIJKERHOUT, 7-6. Betaal vier jaar lang de prijskompensatie niet uit maar steek dat geld in werkge legenheid. Dat zou in vier jaar tijd pakweg 200.000 banen kunnen opleveren. Het systeem van de prijkompensatie zou overigens niet overboord mogen worden gezet. Als er met werkgevers en overheid geen goede werkgelegen- heidsafspraken kunnen worden gemaakt zou de prijskompensatie alsnog ge woon in het loonzakje terecht moeten komen. Dat idee lanceerde voorzitter Dik van der Windt van de Dienstenbond CNV maandag op de algemene verga dering van de Dienstenbond in Noordwijkerhout. Van der Windt zei dat de vakbeweging de afgelopen ja ren heeft ingeleverd zonder dat dit voor de werkgelegenheid iets heeft opgeleverd. De werknemers kunnen niet aan het inleveren blijven tenzij dat leidt tot duidelijk aanwijsbare resultaten. Volgens Van der Windt kan de door hem voorgesteld opera tie daadwerkelijk leiden tot minder werkloosheid. Elf jaar Desgevraagd wees hij erop dat het bepaald niet de bedoeling is dat de werknemers op voorhand de prijs kompensatie vier jaar laten zitten. Daarover zou elk jaar opnieuw moe ten worden onderhandeld in het ka der van het sociaal kontrakt dat het CNV voorstaat en waarin het sociaal- ekonomisch beleid voor de komende vier jaar wordt uitgestippeld. Van der Windt: ,,We gaan geen blanko cheque tekenen voor vier jaar maar van jaar tot jaar beslissen wat er met de pijskompensatie moet gebeuren". ZIERIKZEE Nieuwe plv. kantonrechter Mr. H. A. R. de Mul is benoemd tot kantonrechter te Terneuzen en tot kantonrechter te Oostburg. Hij is te vens benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter te Middelburg en Zie- rikzee. De Mul is advocaat en procu reur te Oostburg en kantonrechter plaatsvervanger in Terneuzen en Oostburg. Diefstal uit woning Terwijl een medeplichtige een lid der familie M. in de Laan van St.- Hilaire aan de praat hield, drong een ander door de achterdeur naar bin nen en doorzocht het gehele huis. Er wordt o.a. een gouden krul van de Zeeuwse klederdracht vermist. Brandje in de tuin In de Venkelstraat, in de tuin van de „Vlinder" geraakte vrijdag door nog onbekende oorzaak een stapel hout in de brand. Daar deze stapel te gen de werkplaats van een schilders bedrijf aan lag, bestond groot gevaar voor overslaan. De brandweer was zeer snel ter plaatse en kon verder onheil voorkomen. Auto in de brand Zaterdagmiddag, rond 12.00 uur ge raakte kort bij de Rotonde een VW- busje, waarschijnlijk door zelfont branding in de brand. Een juist pas serende politieauto wist met de schuimblusser het vuur dat in het motorkompartiment woedde, binnen de perken te houden totdat de brand weer uit Zierikzee kwam die het vuur definitief doofde. De schade be treft de bedrading en veel rubber strips enz. De eigenaar was A. C. v. E. uit Roosendaal die door de Wegen wacht verder werd geholpen. Interkerkelijke dienst Georganiseerd door de I.W.Z. (In terkerklij ke Werkgroep Zierikzee) werd zondag een interkerkelijke dienst gehouden, onder het thema: „Alles wordt nieuw". Heef wat me- dewerkers(sters) aan deze opwek kende dienst. De predikatie werd ge houden door ds. C. L. de Rooij; het or gel werd bespeeld door mevr. H. G. J. de Regt-de Rijke; de klarinet door Ja- co Konijnenberg. Een bijzonderheid was het optre den van een jeugdkoor van het Leger des Heils te Amsterdam „Share", waarin prachtige stemmen bleken samen gevloeid. Attent was de in- Eind deze week ZIERIKZEE, 7-6. CJV „Samen Verder" gaat eind deze week een grote tentmanifestatie houden, die zich gaat afspelen op het parkeerterrein aan de Scheldestraat. De manifestatie begint vrijdagavond 11 juni met de viering van het jaarfeest. Na een voorprogramma, gepresen teerd door klubleden en gespeeld door alle aanwezigen, zullen kontaktgroepleden het toneelspel „Bloemen voor Barbara" uitvoeren. De zaterdag (12 juni) staat in het te ken van spel, sport en kreativiteit. Het hele gezin is welkom, jong en oud kan zich de gehele dag verma ken. De dag begint om 10.00 uur met een rondgang van twee muziekkorp sen „Kunst en Eer" en „Rust Roest", beide uit Zierikzee. Kinderen kun nen zich achter de muziek aansluiten om naar het manifestatieterrein te komen, waar - na de officiële opening - twee teams bestaande uit bekende Zierikzeeënaren en CJV-ers eikaars krachten zullen meten in een span nende zeskamp. Keuze genoeg Iedereen kan meedoen aan de volgen de aktiviteiten: volksdansen, kleien, gipsen, poppenkast, weven, muziek maken., timmeren, schilderen, dia's/foto's maken. Tevens is er een peuterspeelhoek aanwezig. Iedereen kan deze dag verkleed bezoeken, maar er zijn ook oude kleren bij de tent aanwezig. Broodjes, koffie, soep, limonade, fruit zijn onder ande re op het terrein verkrijgbaar. Het (gratis) aktiviteitenprogram- ma wordt gekompletteerd met een volleybaltoernooi, waaraan een tien tal CJV-groepen uit Zeeland mee doen. De zaterdagavond is bestemd voor jongeren van 8 t/m 15 jaar, want dan is er een disko, aangevuld met aller lei muziekspelletjes. Zondagmiddag 13 juni wordt in de tent een gezinsdienst gehouden, die zal worden voorgegaan door ds. C. L. de Rooy. Medewerking wordt ver leend door het Gereformeerd Kerk koor, Hervormd Kerkkoor, Jeugd koor „Joy" en Gereformeerd Kinder koor. Het thema van de dienst is „Feest". Aansluitend is er een een voudige broodmaaltijd voor be langstellenden en medewerkers. (De aanvangstijden van de aktivi teiten staan vermeld in de agenda). Afsluiter voor de pauze was een en thousiaste discodans op muziek van Doris D. and the pins „Shine on". Met een beetje zelfkritiek zou dat nummer in de toekomst best een iets je betere uitvoering kunnen krijgen, hier en daar ging het niet helemaal gelijk en - zoals mevrouw Kramer zelf toelichtte - daar gaat het bij het discodansen juist grotendeels om. Na de pauze kwam wat moeilijker werk aan de orde: een Bloemen Pas de deux, gedanst door Annabel Bes- ling (als jongen) en Ellen v. d. Linde. Een lief dekortje, fraaie muziek en het intensieve bezig zijn van deze twee exekutanten maakten dit tot een fijn programma-stelsel. Lieftallige meisjes openden de uitvoering van balletschool Kramer-De Groot met een Russische dans. Vrolijk slot schakkeling van enkele bewoneers, leerlingen en bezoekers van de insti tuten: Schouwenoord, Beatrixschool en Brugzicht. De schriftlezingen wa ren uit Openbaring en Mattheüs, respektievelijk gelezen door Tonny Bil en Bea Stouten. Deklamatie was er verder van Jozie Folmer. De kol- lekte was bestemd voor Polen en bracht 1247,-op. Ook goederen voor Polen konden worden ingeleverd. „Share" besloot de dienst met „Holy Spirit". Afd. C.P.B. Op dinsdag 15 juni maakt de afde ling Schouwen-Duiveland van de C.P.B. een reisje naar Schoonhoven. Reisje en bijeenkomst „Wees een Zegen" Woensdag 9 juni gaan de leden van de Herv. Vrouwengroep op reis. De tocht voert dit keer naar de Vlaamse Ardennen. De dames kunnen zowel bij „Borrendamme" als op het Ha venplein instappen. Er wordt om acht uur 's ochtends vertrokken. Donderdagavond 10 juni wordt de laatste verenigingsavond van dit sei zoen gehouden in het Herv. Vereni gingsgebouw. Mevrouw M. v. d. Male-Paasse zal dia's vertonen en mevrouw L. Boogert verzorgt de overdenking. Voor tijd: zie agenda. Expositie In de St. Lievensmonstertoren wordt van donderdag 1 juli tot en met zaterdag 21 augustus een exposi tie gehouden van de kunstenares Corrie Paanakker uit Rotterdam. Zij is pas op latere leeftijd met schilde ren begonne. In haar woning in Rot terdam heeft zij inmiddels een reeks schilderijen gemaakt, waarvan een deel in Zierikzee tentoongesteld zal worden. Haar werken tonen onder meer landschappen, dorps- en haven gezichten uit de omgeving van Zee land. De expositie is elke dag te be kijken (behalve zondags) van 10.00 - 17.00 uur. HAAMSTEDE Fietstocht Leerkrachten en ouderkommissie hebben vrijdagavond een fietstocht „voor het gehele gezin" georgani seerd, waarvoor grote belangstelling bestond. Vertrokken werd vanaf de organi serende school, de o.b.s. „De Kirre- weie" en de 40 gezinnen met hun kin deren kregen talloze opdrachten te verwerken. De mooiste plekjes wer den opgezocht en in de duinen werd iedereen getrakteerd, terwijl in Westenschouwen een ijsje werd ge nuttigd. Ditmaal werd ook de Plom- petoren met een bezoek vereerd en daar moesten de treden geteld wor- OOSTERLAND. De Kerkstraat te Oosterland op een plaatje van vóór 1914. den. Velen waren nog nooit boven ge weest. En op het schoolplein terugge keerd werd nog gezellig nagepraat met een glaasje prik, over een won derwel geslaagde fietstocht op een prachtige zom vera vond. Ieder kreeg een oorkonde. Interkerkelijk kerkkoor Op vrijdag 11 juni vindt in de her vormde kerk te Haamstede een uit voering plaats van het Interkerke lijk kerkkoor van Haamstede. Mede werking wordt verleend door de so praan Reinata Heemskerk en het jeugdkoor „Sjaloom" te Zierikzee. RENESSE Vechtpartij Vrijdagavond maakte een 5-tal jon gelui uit Etten-Leur het wat erg bont aan de Hogezoom. Een knokploeg werd geformeerd en met knuppels en wapenstokken werd de vechtlustige groep in hun auto gedreven en toen moest de auto het ontgelden. De voorruit werd vernield en diverse deuken ontsierden de laklaag. De po litie trad handelend op. Aanrijding Op de hoek Lange-Korte Reke reed de Duitser F. J. N. de auto van A. v. d. H. uit Ellemeet aan. N. nam de bocht te ruim en botste op de gepar keerd staand auto van v. d. H. Er ont stond schade aan beide voertuigen. WESTERSCHOUWEN J. C. Hendrikse met voorkeurstemmen in gemeenteraad Na telling van de stemmen op het hoofdstembureau bleek achteraf dat in de gemeente Westerschouwen P.v.d.A.-kandidaat de heer J. C. Hen drikse bij voorkeurstemmen een ze tel in de gemeenteraad heeft verwor ven. Aanvankelijk werd medege deeld, dat de nummer 3 op de P.v.d.A.-verkiezingslijst de heer P. H. Canters zijn zetel in de Wester- schouwse raad had behouden. Dit bleek na de telling op het hoofdstem bureau dus niet het geval te zijn. De heer Canters keert niet meer terug in de nieuwe raadssamenstelling. Zijn plaats zal zoals gezegd, worden inge nomen door de heer Hendrikse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 5-6. „Wij zijn achter het toneel om op te vegen", vertrouwde dansschoolleidster mevrouw W. M. Kramer-De Groot zaterdagmiddag het publiek in de Concertzaal toe. Droog, zonnig en zeer warm bleken ook niet de iedeale weersomstandigheden voor de uitvoering van een balletschool, maar ook hier gold natuurlijk „the show must go on", want de jeugdige ballerina's vonden het ondanks de warmte best fijn nu eens hun prestaties aan ouders en verdere familieleden te kunnen tonen. Vervolgens was het de beurt aan de wat verder gevorderde ballerina's die zich vol overgave wijdden aan een klassieke dans. In ragfijne jurk jes en met toverstafjes betraden hier na enkele toverfeeën het Concert zaalpodium. Heel Springerig dansje voerden acht als poesjes verklede meisjes uit. Spitzendans Voorafgaande aan de Spitzendans, uitgevoerd door Ellen, Annet, Ilon- ka, Nathalie en Sabine gaf mevrouw Kramer een toelichting op de moei lijkheidsgraad van het op de spitzen dansen. Ze zei er voor te waken, dat de ballerina's per week niet langer dan tien minuten deze oefeningen uitvoeren. In haar openingswoordje maakte mevrouw Kramer melding van de start van de balletakademie in Zee land, een onderwijsinstelling waar meisjes (en uiteraard ook jongens) zich in het ballet kunnen specialise ren en tevens een MAVO- of HAVO- opleiding kunnen volgen. Ook enke le leerlingen van de balletschool van mevrouw Kramer zullen binnenkort een auditie mogen afleggen voor deze akademie. Op de achterkant van het program ma, dat zaterdagmiddag werd ver strekt, prijkte een foto van de ver maarde ballerina Olga de Haas, die op vrij jeugdige leeftijd kwam te overlijden door een te intensief bezig zijn met haar beroep. Mevrouw Kra mer liet er geen twijfel over bestaan, dat een dergelijk soort fanatisme binnen haar balletschol niet wordt nagestreefd. Dat bleek later ook dui delijk bij de uitvoering van het over- Vol overgave voerde een groep gevorderde leerlingen de Spitzendans" uit. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Aan het einde van deze met veel en thousiasme gebrachte balletuitvoe ring kwamen alle meisjes nogmaals op het podium, dat weldra een zeer fleurig aanzien kreeg door de talloze bloemen. Voor alle ballerina's was er een boeket, evenals voor de vaste pi aniste Cathy Kótoun en verder mocht mevrouw Kramer van elke groep van haar pupillen fraaie bloe men in ontvangst nemen. „Over twee jaar weer een uitvoering, dan wordt het een heel spektakel, want dan bestaan we tien jaar", beloofde de leidster tot slot van de middag. ZIERIKZEE. Vrijdagmiddag omstreeks 13.45 uur werd de brandweer gealarmeerd vooreen brand in de Venkelstraat in de tuin van jeugdcafé ,,De Schouwse Duyventil". Een stapel hout was in de brand geraakt en daar deze stapel tegen de werkplaats van schildersbedrijf Raayen-Mol lag, bestond groot pevnoT vooToveTslaan van het vuur. De brandweer kon dat echter voorkomen. Plezier Het ging lang niet allemaal even gelijk en er waren ook best wel eens wat misstapjes, maar alle exekutan ten hadden duidelijk wel veel plezier in hun hobby. Een groep meisjes van tien tot veertien jaar beten de spits af met een Russische dans. Ze waren daarbij gekleed in vrolijke stroken rokken en witte blouses. Op muziek van - songfestivalwinnaars van vorig jaar - Buck Fizz „The land of make believes" betraden vervolgens Sneeuwwitje, .de zeven dwergen, twee prinsessen, Roodkapje, de Boze Wolf, de Sneeuwkoningin en Hans en Grietje het podium. Heel verwervelend bracht de meis jes var 8 tot 12 jaar vervolgens een Italiaanse Tarantella. Beetje echt ballet kwam om de hoek kijken bij „De kleine ballerina's", gedanst door meisjes van 8 tot 12 jaar od mu- Dekleine ballerina's" deden bijzon der hun befst om te tonen, dat ze de eerste beginselen van het ballet in middels meester zijn. „Het verdwenen balletschoentje", bleek een zelf geschreven sprookje door mevrouw Kramer en haar doch ter Betty. Het ging allemaal over een balletschool, waar de leidster een keuze moest maken tussen twee bal lerina's om als soliste op te treden. Het afgewezen danseresje werd ra zen jaloers en pikte het ballet schoentje van de uitverkorene. Een sentimenteel verhaaltje, dat uiter aard wel een happy-end kreeg.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4