Galerie Borsboom toont werk van regio-kunstenaars Schouwen-Duivelands represantante op tentoonstelling te Kattendijke Transportbedrijf Van der Wekken verhuisd naar industrieterrein v i Leerlingen ,,'t Staepel'of" genoten van schoolreisjes Ideaal weer voor buitengebeuren Nog meer kunst Met gemotoriseerde optocht ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Mandag 7 juai 1982 Nr. 23125 o O RENESE, 7-5. De jaarlijkse schoolreizen van de openbare lagere school 't Staepel'of te Renesse zijn weer achter de rug. Eerst vertrokken de klassen vijf en zes onder leiding van twee leerkrachten en twee moeders per fiets, voor een dire daags verblijf naar „De Kleine Melanen" bij Bergen op Zoom. Nadat de plakploeg de nodige lekke banden voor zijn rekening had geno men arriveerde het gezelschap in de namiddag op de bestemming. Tijdens het verbüjk aldaar werden in de om ringende bossen verschilende spelen gedaan. Verder bracht klas vijf een bezoek aan de Bruynzeelfabrieken, klas zes aan het Markiezenhof en ge zamenlijk werd het oorlogskerkhof be zocht, een bezoek dat als altijd een diepe indruk op de kinderen maakte. ben. Wij hebben vandaag een begin gemaakt met een nieuwe start en we voelden ons een beetje jarig. We heb ben ook een wens: dat de overheid ons de gelegenheid biedt te houden en te ontplooien dat wat we hebben", aldus de heer C. van der Wekken. Hij bood de wethouder een kist wijn aan, waarna de heer De Rijke tot slot opmerkte dat de voormalige bedrijfspanden aan de Rozema rijnstraat zullen worden gesloopt. Partituren Haydn MELBOURNE, 5-6. Bij een echtpaar in melbourne in Australië dat onbekend wenst te blijven zijn vier oorspronke lijke partituren van Joseph Haydri aangetroffen. Het gaat om strijkkwartetten Opus 50 uit 1787. Een Heydn-kenner, dr. Ge- org Feder in Keulen, heeft in een interview gezegd dat de handtekening op de partituren authentiek lijkt en dat zij voorzover men weet de enige onder Opusnummer 50 zijn. De eigenaars zeggen dat zij de partituren geërfd hebben van een voorvader die ze in 1851 in Londen had gekocht op een veiling. De waarde van de partituren wordt geschat op meer dan een half miljoen Australische dol lars. De terugreis hoefde slechts tot Zijpe per fiets te worden afgelegd, omdat bereidwillige ouders de kinderen daar kwamen ophalen en de firma Radema ker ervoor zorgde dat vandaaraf de fietsen per vrachtauto naar Renesse werden gebracht Vierde klas De vierde klas reisde dit jaar per openbaar vervoer. Eerst met de bus naar Goes en vervolgens per trein naar Middelburg. Een ritje met de trein was voor sommige kinderen een geheel nieuwe ervaring. In Middelburg aan gekomen werd eerste een bezoek ge bracht aan een pakhuis waarin oude beroepen werden uitgeoefend. Vervol gens ging men naar Miniatuur Walche ren, er werd een rondrit gemaakt met de paardentram, het Zeeuws Museum werd bekeken en de 207 treden van de Lange Jan werden beklommen. Voor men de thuisreis weer aanvaarde werd in de stationsrestauratie „gedineerd". Klassen 1 en 2 De reeks schoolreizen werd afgeslo ten door de klassen een en twee, die per paardentram naar Westerschou- wen gingen. Eerst werd het strand bezocht waar, naar aanleiding van een verhaal dat verwantschap toonde met de legende van Westerschouwen, for ten werden gebouwd. Nadat de mee gebrachte broodjes waren genuttigd begaf men zich te voet naar de Domei nen waar de middag met spelletjes werd doorgebracht De dag werd afgesloten met een pannekoekmaaltijd in de Graanhalm, waar de kinderen door de leden van de oudercommissie en enkele ouders per auto werden opgehaald en terug ge bracht naar Renesse. Flitsen uit het buitenland VERSAILLES. De Westduitse re geringswoordvoerder Klaus Boelling heeft zaterdagavond in Versailles be richten uit Franse bron tegengespro ken dat de Europese deelnemers aan de ekonomische top van de zeven gro te industrielanden in de wereld een initiatief voor het Falkland-konflikt voorbereiden. Nadat in 1960 zijn vader overleed zette de heer C. v. d. Wekken het be drijf samen met zijn moeder voort. „Er zat veel ondernemingslust in u, een echte Van der Wekken", zei de wethouder. Sinds 1970 runt de eigenaar de zaak samen met zijn vrouw en onlangs trad ook de zoon tot het bedrijf toe. „Dat uw chauffeurs reeds vele jaren bij u in dienst zijn tekent de goede sfeer". Klachten In oktober 1979 kreeg het bedrijf, toen nog aan de Rozemarijnstraat, bezoek van de wethouder plus de di- rekteur gemeentewerken om te pra ten over verplaatsing. „Uw zaak was milieuhinderlijk ge worden". Na het bezoek van de taxa teur en nog enkele onderhandelingen werd op 29 februari 1980 de voorlopi ge koopakte getekend en in augustus van dat jaar werd de subsidie aanvraag voor verplaatsing ingewil ligd. Op 2 mei 1981 volgde de bouwver gunning. Bouwen De heer Boogert van het gelijkna mige bouwbedrijf in Oosterland was er net als de heer Van der Wekken een beetje trots op dat het nieuwe pand klaar is. „Bouwen is tenslotte een vorm van samenwerking en daarom wil ik het architektenbureau Tieleman, het waterschap, gemeente werken en diverse nutsbedrijven be danken. Bij feesten hoort ook vlag gen en ik wil u een bedrijfsvlag aan bieden in de kleuren van uw wagen park. Alleen moet ik dat wel op pa pier doen, want de vlag was nog niet gereed", aldus de heer Boogert. De heer W. de Groene uit Goes, Dafdealer had ook een kado meege nomen. Chauffeur J. van Burg rijdt 25 jaar op een Dafvrachtwagen en voor al die kilometers ontving hij uit handen van de heer De Groene een Delfts Blauw bord. Nieuwe start Tot slot sprak de heer Van der Wek ken nog een slotwoord, waarin hij de aanwezigen vertelde dat het inder tijd voor zijn bedrijf heel belangrijk was Zierikzee niet te verlaten. Maar we konden niet langer in de bin nenstad blijven en wij wilden ook dat er een einde kwam aan de ge luidshinder. Ook voor ons als dienstverlenend bedrijf ziet de ekonomie er niet wol kenloos uit. Een nieuwe vestiging be ginnen betekent moed en durf heb- In de voorste regionen van de optocht bevond zich de oude sleperswagen, paard-en-wagen, waarmee de vader van de heer Van der Wekken zijn bedrijf begon. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 4-6. De introduktie van galerie Borsboom in de gelijknamige antiekzaak, vond destijds plaats on der fikse regenbuien, zodat er een zeil aan te pas moest komen, om het kunstminnend publiek te beschutten te gen het hemelwater. Vrijdag bij de opening van de kunstexpositie was het anders; warm en zonnig. Even los van agrarische overwegingen, juist dat weer was ideaal voor de kunst op deze avond. galerie Borsboom immers heeft een openlucht-trait-d'union tussen de antiekzaak en een pand aan de st. Do- musstraat, zodat feitelijk sprake is van een „doorlopende voorstelling". Dit fraaie brokje buitenlucht, in de vorm van een intieme tuin, bleek onder die qmstandigheden „geknipt" voor het openingsgebeuren. Een viertal exposanten is op deze tentoonstelling aanwezig, waarvan drie in ieder geval zich reeds bij her haling met werk aan stad- en regio- publiek hebben getoond. Miems van Citters, vasthoudende vertolkster van dicht-bij-huis-generebeelden en ook aanwezig met beeldhouwwerk, naast Do van Rijn, indringend, maar anders van toonzetting en Co de Voogd, destijds heel overtuigend aanwezig met werk in de intieme sfeer van het kerkje van „Seroos". De vierde in het gezelschap is Lies- beth de Jonge, met een kostelijke verzameling trefzekere tekeningen w.o. veel „lieve kleintjes", die toch een grote zeggingskracht hebben. „Goed station" Kunstkenner- en verzamelaar F. H. Bieling ging vrijdag niet in op de me rites van het werk van „mensen uit de regio", zoals het hier thans hangt. Is het wel eens moeilijk met kunste naars kontakt te krijgen (in dit op zicht werkt z.i. de B.K.R. frustre rend), met een galerie - met déze gale rie - is dat anders. Het is een goed station, waar vier exposanten met hun werk iets te zeg gen hebben tot verrijking van het le ven, maar „de tijd moet oordelen". Naar het publiek toe leidt het tot menselijke bewondering en dat kan weer leiden tot het verzamelen van kunst of (dat kan ook) het verstrek ken van kunstopdrachten. Over een maand Hij wenste Galerie Borsboom - en de artiesten veel succes. Eerder had de heer Borsboom dank gebracht aan allen, die medewerkten aan de totstandkoming van de expositie en het funktioneren. Hij deelde mede dat overeen maand een nieuwe expo sitie open gaat met werk van een Rotterdams kunstenaar en een foto- kollektie van Joh. D. C. Berrevoets. Hierna gold het advies: gezellig en aandachtig kijken, onder de ontsapn- nen tonen van het Leenderioz Quar tet, waarin Liesbeth de Jonge de vi ool bespeelt, bewijs van haar kunst zinnige veelzijdigheid. KAÏTENDIJKE, 5-6. Het Zuidbevelandse Kattendijke lag zaterdag als een oase van rust in de zinderende hitte van (alweer) een tropische junidag, maar de toverstaf van de kunst bracht toch enige beroering (en ontroering) in deze bevallige stilte. Een kunsttentoonstelling werd geopend, ingericht in de ter plekke wel bekende Galerie Ilona Schmit. „Opener" van de expositie was niemand minder dan woordkunstenaar en toneelspeler Henk van Ulsen, die staande in de tuin - en omringd door kunst- adepten - preludieerdc over het begrip „verwondering", dat toch de meest ele mentaire eigenschap is van de kunstenaar. Eerlijk was zijn Schrik en lichte verontwaardiging over het feit, dat de podiumkunst in Zeeland, in ver band met de recente financiële peri kelen - duidelijk bedreigd zijn ge worden. Hij deelde mede het voorne men te hebben het komend seizoen toch naar Zeeland te komen. „Niemand zal zich dan kunnen ver schuilen achter het motief, dat „we te duur zijn", want we komen gratis", aldus Van Ulsen, die ook repte over andere kunstenaars met dergelijke plannen, zodat zijn ge bruikte pluralis alle grond had. wezens, in een scala van uitdrukkin gen en gevoelens. Wij herplaatsen een repro van één der schilderijen, daar - bij de aankon diging - uiteraard ten onrechte „het plaatje" een kwart draai meekreeg, waardoor het feitelijk fout stond. Andere exposanten te Kattendijke zijn: Joscha Roverts en Jean Kamps en Christiaan Bruynius (keramist). Met gedichten van Ida Gerhard vond hij een passende aansluiting bij het kunstgebeuren van de dag. Representante van kunst-beoefe nend Schouwen-Duiveland is op deze Kattendijkse expositie de Zierikzee- se kunstenares Marja de Lange, die heel nadrukkelijk aanwezig met een verbeeldingsserie van oude poppen. Het zijn echt oude (19e eeuwse) pop pen, die model stonden voor een aan tal schilderijen, die uitmunten door een mixture van zeggingskracht en romantische uitwerking, waardoor de „poppen" zich in de verbeelding laten vereenzelvigen met menselijke Marja de Lange: „Jij en ik ZIERIKZEE. De heer F. H. Bieling aan het woord tijdens de opening van de kunsttentoonstelling in galerie Borsboom. De tuin bood een ideale mogelijkheid voor een kunstzinnig buitengebeuren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 5-6. Vierenvijftig- jaar nadat transportbe drijf Van der Wekken zich vestigde in de Rozema rijnstraat in de binnenstad van Zierikzee, verhuisde de ze firma zaterdagmiddag naar de Industriestraat. Deze verplaatsing naar het industrieterrein ging niet stilletjes voorbij. Om 1 uur startte een grootse optocht, voorge gaan door Crescendo uit Dreischor, van vrachtwagens van het eigen wagenpark door de straten van Zierikzee om ten slotte aan de Industriestraat halt te houden. Daar opende wethouder P. de rijke onder het toeziend oog van de geno digden het nieuwe pand. De eige naar, de heer C. v. d. Wekken sprak van opluchting dat het eindelijk zo ver was en naar zij idee was de feestelijke stemming zaterdag hard nodig na de zenuwslopende voorbe reidingstijd. De wethouder memoreerde dat Van der Wekken sr., de vader van de huidige eigenaar, in 1928 het bedrijf overnam van een zekere De Jong. Toondertijd was de firma een sle- persbedrijf en werd er met paard en wagen gereden, die ook in de optocht van de partij was. „Het was veel rij den voor weinig geld", zo typeerde de heer De Rijke de tijd van toen. Auto's Gelijk daarna volgden de dertiger jaren, dat niet het rijkste tijdperk vormde in het bestaan van het trans portbedrijf. Toch werden er toender- tijd al auto's aangeschaft. In de oor log kende het bedrijf een korte stop en in 1953 werd Van der Wekken ge- konfronteerd met de waters noodramp. In het nieuwe pand aan het Industrieterrein hield wethouder De Rijke (l) voor de genodigden een toespraak. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3