Sterke Israëlische troepenmacht valt Libanon binnen Roerig Midden-Oosten Leven 0,3 procent duurder Jongen onder trein Iraanse diplomaat vraagt asiel Grote buit bij overval Om de opvolging van Brezjnjev Nor-boom- bed Ekonomische top te Versailles bereikt soort kompromis Verdrinkingen De Rubik-kubus Zware nederlaag voor SPD in Hamburg Vrouw doodgestoken Twee doden in het verkeer LAATSTE NIEUWS Israël verovert burcht Beaufort Villa uitgebrand door blikseminslag Hevig onweer te Breda AGENDA ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BEIROET/JERUZALEM, 6-6. Israëlische troepen zijn zondag Zuid-Libanon binnengevallen door het gebied binnen te trekken dat onder toezicht staat van de tijdelij ke vredesmacht van de Verenigde Naties (Unifil). Dit heeft een VN-woordvoerder in Beiroet gezegd. Timor Goksel meldde, dat 11 Israëlische tanks het VN-kontrolepunt bij Ras al Baydah, op 9 km van de grenst tussen Israël en Libanon, zijn gepasseerd. ,,Een reeks tanks volgt de eerste elf. Wij hebben er geen idee van hoe groot de ze operatie is", aldus de woordvoerder. Het opperbevel in Jeruzalem wei gerde kommentaar te leveren. Wij verstrekken nooit bijzonderheden over de verplaatsing van onze strijd krachten, aldus een woordvoerder. Radio-Jeruzalem heeft omgeroe pen, dat zaterdagavond een Israëli sche gevechtshelikopter verloren is gegaan. De twee inzittenden worden vermist. Palestijnen De hoogste militaire raad van de Pa stijnse revolutie heeft besloten ,,snei 'e reageren op de Israëlische oorlog egen de Palestijnse en Liba nese vo1 keren". Dit heeft Abou Ji had, een Li van het centraal komité van El Fatan, zondag gezegd in Bei roet. DEN HAAG, 5-6. De kosten van le vensonderhoud zijn tussen half april en half mei met 0,3 procent gestegen. De prijzen van benzine, vlees, vlees waren, margarine en aardappelen gingen omhoog. Eieren en kinderkle ding werden goedkoper, dat deelt het ministerie van ekonomische zaken vrijdag mee. Het inflatietempo, het zogenoemde voortschrijdende twaalfmaandsge- middelde, is op 6,8 procent blijven staan. Deze ontwikkeling betekent volgens ekonomische zaken een lich te tegenvaller. De prijsstijging over 1982 zou volgens het cetraal ekono- misch plan op 5,5 tot 6 procent moe ten uitkomen en dat betekent dat het inflatietempo flink omlaag moet wil dat gehaald worden. De prijsstijging over de eerste vijf maanden van dit jaar bedraagt 2,9 procent tegen 3,6 procent over de eerste vijf maanden van 1981. WIJSTER, 5-6. De 16-jarige Derk Beuving uit Wijster is zaterdagmid dag op een met automatische knip perlichten beveiligde overweg in zijn woonplaats met zijn bromfiets onder een posttrein gekomen. Hij was op slag dood, aldus de politie. DEN HAAG, 5-6. De tweede sekre- taris van de Iraanse ambassade in Moskou heeft in Nederland politiek asiel gevraagd, aldus heeft een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken meegedeeld. In afwachting van de beslissing over dit verzoek is hem bij aankomst op Schiphol, enkele dagen geleden, een tijdelijk visum verleend. De woordvoerder kon berichten, als zou de man eerder door de Vere nigde Staten zijn geweigerd, en als zou hij een paar jaar geleden aan de Iraanse ambassade in Den Haag ver bonden zijn geweest, niet bevestigen. Hij noemde de Israëlische inter pretatie" van het bestand in Zuid Li banon (vorig jaar juli tot stand ge bracht door de speciale Amerikaanse gezant Philip Habib) ,,op zichzelf al een schending van het bestand. In het licht van deze situatie zullen wij snel reageren op iedere Israëlische aanval, op Palestijnse stelling in Libanon". De Joodse staat gebruikt, aldus Abou Jihad, aanslagen op Israëlische funktionarissen en instellingen in het buitenland als een voorwendsel voor aanvallen op Palestijnse positie in Libanon. (De bombardementen die de Israë lische luchtmacht al vanaf vrijdag op Palestijnse doelen in heel Libanon uitvoert, vormen een vergelding voor de aanslag op de Israëlische am- basssadeur in Londen afgelopen don derdagavond). Habib President Reagan van de Verenig de Staten heeft zijn speciale gezant Philip Habib met spoed naar Versail les ontbonden. Na de „Ecotop" wil hij met hem overleg plegen over de oorlogssituatie in Zuid-Libanon. AMSTERDAM, 6-6. In de nacht van zaterdag op zondag zijn drie gemas kerde en gewapende mannen het wa renhuis de Bijenkorf binnengedron gen, waar zij grote hoeveelheden sie raden en horloges buitmaakten. Dit heeft de politie maandag bekendge maakt. Volgens de politie dwongen de mannen omstreeks middernacht de nachtwaker de garagedeur te openen en de alarminstallatie af te zetten. Vervolgens sloten zij de man op, maar lieten hem wel op geregelde tij den naar buiten, om zich te meldeh. De drie zijn vermoedelijk vier tot vijf uur in het warenhuis geweest. Zij hebben ook geprobeerd de brand kast te openen, maar dat is mislukt. Over de waarde van de buit is nog niets bekend. WASHINGTON, 6-6. De 67-jarige Konstantin Tsjernenko heeft de meeste kans om Leonid Brezjnjev op te volgens als Sowjet-president en partijleider. Het zal overigens jaren duren eer de opvolger van de 75-jarige brezjn jev evenveel macht heeft als de hui dige Sowjet-leider. Tot deze uitspra ken komt een hoge voormalige Sowjet-diplomaat zondag in een vraaggesprek met de „Washington Post". De 51-jarige Arkadi Tsjewtsjenko, die in april 1978 naar het westen overliep nadat hij 22 jaar Sowjet- diplomaat was geweest, wijst erop dat achtereenvolgens Stalin, Chroetsjtsjev en Brezjnjev vier tot vijf jaar nodig hebben gehad om hun machtspositie aan het hoofd van de Communistische partij te vestigen. Habib zou maandag een nieuwe pendelronde door het Midden-oosten beginnen om het bestand tussen Is raël en de Palestijnen hechter te ma ken. Beperkte aard? Naar het zich laat aanzien zla de Is raëlische aktie in Zuid-Libanon van beperkte aard zijn. Dit heeft een woordvoerder van de Nederlandse Unifiltroepen zondagmiddag meege deeld. Hij zei dat bij de aktie de Ne derlanders in het gebied niet in het geding zijn. De Israëlische troepen verplaatsen zich langs de kustweg, die valk langs de grens van het Ne derlandse Unifilgebied loopt. Bij de aktie zijn in Nederlands Uni filgebied géén granaten terechtgeko men en niemand van de Nederlandse troepen is een haar gekrenkt, aldus de woordvoerder. De Unifilwoordvoerder wees er nog op dat de Nederlandse troepen in het gebied slechts tot taak hebben ontwikkelingen te signaleren en te melden. GRONINGEN, 5-6. Een ge broken rugwervel maakte in de nacht van vrijdag op zater dag wel erg snel een einde aan de vrijheid van de Groningse inbreker H. J. Vrijdag na één jaar gevangenisstraf vrijgela ten, besloot hij al zijn eerste „vrije nacht" met een kollega na te gaan of hij „het vak nog niet was verleerd". Dankzij een tip van een omwonende werd J. echter door de politie op heterdaad betrapt. Hij trachtte nog te vluchten door van een dak in een boom te springen. De takken van de boom hielden de inbreker ech ter niet. J. is door de politie naar een ziekenhuis gebracht. WIAA*WI#WIA#IAAAAA#WW LONDEN. Een Irakese zakenman en twee Jordaanse studenten zijn of ficieel in staat van beschuldiging gesteld wegens poging tot moord op de Israëlische ambassadeur Argov bij het Dorchester Hotel in Londen. HAVANNA. Tijdens een konferen- tie van niet gebonden landen in de Cubaanse hoofdstad Havanna, is za terdag overeenstemming bereikt over de tekst van een resolutie be treffende het Falklands-konflikt. VERSAILLES, 6-6. De belang rijkste westerse industrielanden zijn het zondag in Versailles eens gewor den over de aanpassing van hun geld- beleid en over principiële beperkin gen van de kredietverlening aan het oostelijke blok. De staatshoofden en regeringslei ders hebben aldus ter afsluiting van hun tweedaagse ekonomische top- konferentie - waarvan de tweede dag werd overschaduws door de gebeur tenissen in het Midden-Oosten - com promissen opgesteld die zowel voor de Amerikanen als voor de Europea nen aanvaardbaar zijn. De afvaardiging van de Verenigde Staten toonde zich nadat over eenstemming over het sterkst bet wiste punt van de kredietverlening aan het oostelijk blok was bereikt, „ruimschoots tevreden". Zij heeft haar doel bereikt, zo zei de Ameri kaanse minister van financiën, Do nald Regan. Hij sprak van een „poli tieke stap in een ekonomisch kader". AMSTERDAM, 5-6. De 28-jarige R. Lowe uit Amsterdam is zaterdag na een val van het balkon van zijn wo ning op de derde etage om het leven gekomen. Volgens de politie begaf het houtwerk van het balkon het mo ment dat het slachtoffer bezig was met het ophangen van de was. De 9-jarige Zemina Polat uit Amsterdam is zaterdag door verdrin king om het leven gekomen. Het stof felijk overschot van het meisje werd door een medewerker van het Jan van Galen bad ontdekt nadat hij door een vriendje van het slachtoffer was gewaarschuwd; De oorzaak van het ongeval is volgens de politie nog onbekend. BOEDAPEST, 5-6. Een zestienjari ge in de Vs wonende Vietnamese vluchteling heeft zaterdag het eerste wereldkampioenschap op de Rubik- kubus gewonnen. Met zijn tijd van 22,95 seconden versloeg Minh Tai de Nederlander Guus Schultz (24,32 se conden) en de Hongaar Zoltan Labas (24,49 seconden). Het kampioenschap was georganiseerd door het Hongaar se ministerie van handel. De uitvin der van de kubus is een Hongaar. De eerste prijs was een gouden kubus. HAMBURG, 6-6. De Westduitse sociaal-demokraten en daarmee ook de regeringskoalitie van bondskan selier Helmut Schmidt met de libera le FDP hgeeft bij de zondag gehou den parlementsverkiezingen in de Noordduitse stadstaat Hamburg een zware teleurstelling moeten inkasse- ren. De in de oppositie zijnde christen-demokraten (CDU) werden voor het eerst in de geschiedenis de sterkste partij in deze stad. Schmidts eigen partij, de SPD, maakte een tuimeling van 51,5 naar 42,8 procent van de stemmen. De koa- litiegenoot van Schmidt, de FDP, haalde wederom niet de kiesdrempel van vijf procent en zal derhalve ook in het nieuwe Hamburgse parlement niet vertegenwoordigd zijn. ZIERIKZÊE. Zaterdagmiddag omstreeks 12.00 uur raakte dicht bij het verkeersplein een Volkswagenbusje in brand. Een juist passerende politieauto wist met schuimblusser het ruur te beperken totdat de brandweer van Zierikzee ter plekke was en de brand definitief doofde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) AMSTERDAM, 7-6. De 23-jarige J. H. uit Amsterdam is maandagmor gen vroeg overleden, nadat zij door haar vriend, de 26-jarige K. R. E., met eem mes in de borst was gesto ken. Volgens de politie vond de steek partij plaats in een bordeel in de Koestraat in de hoofdstad, bij een ru zie tussen de vrouw en haar vriend. De man bracht haar nog met een auto naar het ziekenhuis, maar bij aan komst bleek zij al overleden. De vriend heeft inmiddels bekend. ENSCHEDE, 5-6. Door een verkeer songeval in Enschede zijn zaterdaga vond twee mannen uit Oldenzaal, de 43-jarige H. L. Beumers en de 27- jarige P. A. M. Nijhuis, om het leven gekomen. De twee mannen reden op een motor, die in botsing kwam met een tegemoetkomende auto. Beide mannen waren op slag dood. Dit heeft de Enschedese politie zondag meegedeeld. TEL AVIV, 7-6. Israëlische militai ren hebben in de nacht van zondag op maandag de burcht Beaufort op de noordelijke oever van de Litani inge nomen, zo heeft een militaire woord voerder in Tel Aviv maandag meege deeld. De burcht uit de tijd van de kruis vaarders lingt ongeveer 5 km ten noorden van de Israëlisch-Libanese grens. Op 770 meter hoogte op een van de toppen van het Hermon-ge- bergte gelegen vormde hij een strate gisch punt voor de Palestijnen, die vandaartui het noordelijk deel van Israël, en met name de nederzetting Metullah, in het vizier hadden. De burcht heeft jarenlang beschiettin- gen door Israëlische vliegtuigen en artillerier doorstaan. Premier Begin van Israël heeft zon dag gezegd dat de militaire operatie - waaraan naar schatting van de Vere nigde Naties wordt deelgenomen door 8.000 manschappen, 200 tanks en 200 gepantserde voertuigen voor troepen tansport, tot doel heeft de Palestijnen terug te drijven tot 40 km van de grens. Dan zouden zij met hun artillerie niet langer Israëlische ne derzettingen in het grensgebied kun nen bedreigen. SNEEK, 4-6. Als gevolg van blikse minslag is vrijdagavond in Sneek een kapitale villa voor een groot deel uitgebrand. De schade bedraagt on geveer 3,5 ton, aldus de brandweer.Rond half zeven sloeg de bliksem in het rieten dak van de vil la. De brandweer van Sneek bestreed het vuur met groot materieel en kon daardoor verhinderen dat het gehele pand uitbrandde. BREDA, 5-6. Door blikseminslag is zaterdag in het begin van de avond de kerk van het Apostolisch Genoot schap in Breda in vlammen opge gaan. Ook een woning elders in de stad is door brand verwoest. Daarbij is een van de bewoners gewond geraakt. Hij is per ambulance naar het zieken huis vervoerd. Over zijn toestand zijn verder geen gevenes bekend. Het uitzonderlijk zware onweer zorgde voor zestig meldingen over blikseminslag, ondergelopen tun nels, geblokkeerde spoorwegover gangen, deffekte verkeerslichten, on dergelopen straten en dergelijke. Ook elders in West-Brabant heeft het onweer huis gehouden. Uit meerdere plaatsen kwamen meldingen over blikseminslag, maar volgens een woordvoerder van de alarmcentrale 0011 heeft Breda er duidelijk de meeste last van ondervonden. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oordgou we Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Iedere woensdag en zaterdagmiddag in juni Dreischor Natuurmuseum Grevelingen, Welle- weg 41. Expositie vogels als jagers en vissers. 13.00 - 17.00 uur. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Dinsdag 8 juni (t/m zaterdag) Zierikzee Galerie Borsboom. Kunstten toonstelling. 10.00 - 17.00. Zondag 6 juni: 14.00 - 17.00 uur. Maandag 7 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Vergadering buurtvereniging vier straten in Mal ta. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie grond- en pachtzaken. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 8 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Haamstede Afd. Westerschouwen, Ver. van Huis vrouwen: Buitengebeuren bij mevr. J. van Zuylen. Vertrek per fiets van de AMRO-bank te 13.30 uur. Goes „Prins van Oranje". Algemene jaar vergadering C.D.A. 19.30 uur. Woensdag 9 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktiebe- stuursvergadering V.V.D. 19.30 uur. Werkhaven Bommenede Verzamelen: Plantenwerkgroep. 19.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Afd. N.C.V.B. 19.45 uur. Donderdag 10 juni Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Vergade ring N.C.V.B. 19.45 uur. Vrijdag 11 juni Zierikzee 's Landskamer. Waterschap Schou wen-Duiveland. 9.30 uur. Parkeerterrein Scheldestraat, C. J.V.- tent. Tentmanifestatie, jaarfeest C.J.V. „Samen Verder". 19.30 uur. Zaterdag 12 juni Zierikzee Parkeerterrein Scheldestraat, rond C.J.V.-tent. Tentmanifestatie C.J.V. „Samen Verder", (sport- en spel- en kreativiteitsdag voor het hele gezin), 10.45 -16.30 uur; C.J.V.-disco avond. 19.00 -22.00 uur. Brouwershaven „Tonnenmagazijn". Receptie w.s.v. Brouwershaven. 15.00 - 17.00 uur. „Tonnenmagazijn". Feestavond w.s.v. Brouwershaven. 19.30 uur. Noordgouwe Caravanpark „De Stern". Schaap- scheerdersfeest. 13.30 uur. Zondag 13 juni Zierikzee Parkeerterrein Scheldestraat, C.J.V.- tent. Tentmanifestatie C.J.V. „Sa men Verder" (gezinsdienst). 16.30 uur. Maandag 14 juni Oosterland Café „Pleisterplaats". Vertrek ex- kursie Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting Schouwen-Duiveland. 18.00 uur. Dinsdag 15 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Hotel Bom. Ring-promotion. 20.00 uur. Woensdag 16 juni Zierikzee Stadhuis. Kommissie publieke wer ken. 19.00 uur. Donderdag 17 juni Goes „Prins van Oranje". Kringvergade ring Rode Kruis Zeeland. 19.00 uur. Zaterdag 19 juni Brouwershaven Haven. Grote Vlootschouw w.s.v. Brouwershaven. 14.00 uur. Zondag 20 juni Brouwershaven Haven. Start onderlinge zeilwed strijd. 11.00 uur. Maandag 21 juni Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 22 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Woensdag 23 juni Burgh-Haamstede Het Zeepe. Exkursie Natuur- en Vo gelwacht. Vertrek vanaf de Slotlaan. 19.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemairc Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Dinsdag 29 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktle (niet voor bezorging), na 17.30 uur. (01110) 5396, (01110) 3539

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2