PARTIJ VAN DE ARBEID afdeling Brouwershaven Burgemeester opende „Braten"- tentoonstelling Burgerweeshuis Raming kosten Oosterscheldedam tien a vijften procent gestegen PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Kunstzinnig vierde lustrum Deze zomer- kuntu met Arfee weeralle kanten op Eigenlijk onthouding Vreemde duikboot in Zweden Ir. H. Engel: „De Rekenkamer is van harte welkom99 IKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M, J, Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES. Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 7 juni 1982 138ste Jaargang Nr. 23125 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Wagenpark uit stad naar industrieterrein ZIERIKZEE, 4-6. In het Burgerweeshuis en (vooral) in de fraaie historische tuin, is het nu allemaal Ad en Tessa Braat wat de klok slaat; zulks ter herdenking van het 20 jaar kunstzinnig bezig zijn ter plekke van beide echtelie den. Het vierde lustrum wordt gevierd met een over zichtstentoonstelling, die - met prachtig zomerweer - vrijdag werd geopend door burgemeester Th. H. de Meester. De burgemeester noemde „de braten" een open boek; zeker voor de voor de gelegenheid opgekomen genodigden, want dat waren kopers en dus mensen met gevoel voor kunst en smaak. De heer De Meester wilde derhalve niet spre kend openen op grond van deskundigheid, maar feitelijk ook als koper, zij het dan als „koper in opdracht". Alle anderen en hijzelf hebben onderkend wat de Braten als kunstenaars betekenen; Ad als beeldhouwer en Tessa als cera- miste. Tien jaar geleden GENUA. De directeur-generaal van het Italiaanse tabaksmonopolie, Car- melo Sappienza, is aangehouden op beschuldiging van het binnensmokke len van grote hoeveelheden tabak en de illegale uitvoer van kapitaal. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 De eerste burger herinnerde zich een eerder door hem geopende Braat- expositie. nu tien jaar geleden; een plezierige herinnering en in algeme ne zin een markatiepunt in de tijd, in dier voege, dat het gevoel bestaat: „de zomer begint, want de Braat-ten- toonstelling is geopend,,. In het kader van de opening, wer den enkele werken genoemd als: „Madonna met kind", „Moeder en kind", het beeldje van Job Baster en (vooral ook) „Dijkwerkers Westka- pelle", waaruit een gedegen brok ambachtelijkheid spreekt. De Meester prees het feit dat altijd zelfstandig en zonder subsidie is ge werkt. „Ik wil jullie danken voor hetgeen je met jullie kunst ons hebt gegeven". Presentje Een mini-reliëfje in lichtbrons van de Deltawerken, was het smaakvolle presentje dat de heer Braat hierna de burgemeester overhandigde. De aan wezigen verspreidden zich daarna door huis en tuin en bezichtigden het rijk geschakeerde werk met be langstelling. In de tuin vallen vooral op een reeks bronsreliëfs, opgehangen aan een gewitte oude tuinmuur; een fraaie achtergrond. DEN HAAG. De Nederlandse rege ring heeft haar grote ongerustheid overgebracht aan de ambassadeur van israël en haar grote bezorgdheid uitgesproken over de eskalatie van de vijandelijkheden, aldus heeft een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag zon dagmiddag desgevraagd meege deeld. Advertentie ZIERIKZEE. Burgemeester Th. H. de Meester opende de overzichtstentoonstelling in het Burgerweeshuis, ingericht door de echtelieden Braat, die twintig jaar in dit antieke huis (met bijbehorende historische tuin). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) VERSAILLES, 5-6. De Amerikaan se minister van buitenlandse zaken Alexander Haig heeft zaterdagavond in Versailles bij Parijs verklaard, dat hij de verantwoordelijkheid aan vaardt voor het Amerikaanse stem gedrag bij een resolutie over een bestand op de Falkland-eilanden. De Verenigde Staten spraken vrijdag eerst samen met Engeland hun veto uit over een resolutie en verklaarden vervolgens, dat zij zich eigenlijk van stemming hadden willen onthouden. Zij hadden vervolgens geschokte Britse funktionarissen in New York wel gerust moeten stellen, dat zij het Britse optreden in het konflikt nog steeds steunen. STOCKHOLM, 5-6. De Zweedse marine en luchtmacht hebben zater dag de Bothnische Baai in het noor den van de Oostzee afgesloten om het ontglippen te voorkomen van een on bekende onderzeeër waarvan men aanneemt dat hij erin opgesloten zit. Dit heeft een marinewoordvoerder in Stockholm bekendgemaakt. De onderzeeër werd donderdag door drie onafhankelijke lichtschip officieren gezien toen hij noord waarts voer in een 20 meter diep ka naal in het uiterste zuiden van de baai van Bothnie. De marinewoordvoerder, Bertii Lagervall, zei dat Zweedse helikop ters met hydrofoons heen en weer over de baai vlogen om de ligging van de onderzeeër te peilen. Zaterdag is op 100 mijl ten zuiden van Bothnie en 350 mijl ten noorden van Stockholm een tweede onder zeeër waargenomen door vissers en radarpersoneel. RENESSE, 4-6. ,,De Algemene Rekenkamer is van harte welkom!" Onbevreesde woorden van de heer ir. H. Engel, hoofd van de Deltadienst van Rijkswaterstaat bij de officiële overdracht van de Macoma, het afmeer- en opschoonponton. In de Zeeuwse Stromen te Renesse zei de heer Engel dat de raming van de kosten van de storm vloedkering, gemeten in een soort gulden, sinds 1975 on geveer 10-15% was gestegen. Dit naar aanleiding van een reportage op het NOS-journaal over het onderzoek dat de Algemene Rekenkamer gaat instellen naar de moge lijk te duur uitgevallen aanleg van de pijlerdam. Het verzoek hiervoor kwam van de heer H. Eversdijk, CD A-kamerlid. In het jaar 1976 zijn de kosten op 3 miljoard geraamd, gerekend in gul dens van 1975. In 1981, gerekend in guldens van dat jaar, is de raming 4.3 miljard. „Dan moet jet wel vermelden dat De heren ir. A. Spoel. if. A. A. H. van Dam en R. J. Schlömann (vlh'f) tekenen de papieren voor de overdracht van de Macoma. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) de geldontwaarding 6% per jaar be draagt. Er waren ook tegenvallers. In 1976 wisten we nog niet precies hoe we dit karwei moesten klaren. Als onze raming niet veel hoger wordt dan de stijging van 10-15%, dan zal de stormvloedkering een uit stekend figuur slaan tussen andere bouwsels van dit soort kaliber. We doen er alles aan om het niet veel ho ger te laten worden", aldus de heer Engel. Koers „Een reis in het onbekende" noem de de heer ir. F. Roelofsz, lid Raad van Bestuur Dosbouw de bouw van de stormvloedkering. Hij hield een rede over de samenwerking van Dosbouw/Rijkswa'erstaat en de Merwede. „Het is een kompaskoers volgen met het aksent op kwaliteit. Naarmate het doel dichter wordt ge naderd, zijn er faktoren die de koers verleggen en dat maakt het niet een voudig", zei de heer Roelofsz. Het ge volg is dat de beoogde effekten ver loren kunnen raken. Hij vond het bij zonder dat de samenwerking hierte gen redelijk bestand blijft. De heer Roelofsz noemde het aan besteden een selcktieproces, waarbij de aangelegde criteria doorwerken. Zij bepalen het bouwproces. „De kombinatie Dosbouw/Rijkswater staat vaart op zekerheid. Zij kennen erg veel „checks" en „balances". Bij nadere beschouwing blijk het een goed gehanteerde selektie te zijn ge weest. De scheepswerf en machinefa briek de Merwede heeft dat be vestigd door effektief aan te sluitend bij de samenwerking tussen Dosbouw/Rijkswaterstaat. In het oorspronkelijke bestek bestonden veel grijze plekken. Ze werden alle kwalitatief en tot ieders tevredenheid verwerkt", aldus de heer Roelofsz. Nonnetje De heer ir. A. A. H. van Dam, alge meen direkteur van Dosbouw hield een voordracht over het begrip non netje. Hij typeerde een nonnetje als religieus, als gen vlinder en als een schelpdier. „Zeer toegewijd duikt het gedeeltelijk onder water en het vlindert van ene naar het andere schip". Bij de overdracht werd de Macoma door de Merwede overgedragen aan 'Dosbouw, die het schip vervolgens aan Rijkswaterstaat overdroeg, zo- Advertentie dankt alle PvdA-stemmers voor het in haar gestelde vertrouwen en hoopt dat U in september weer Uw stem aan de PvdA zult willen geven. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. WA> ffih P Bltr Kapitein Batenburg ontvangt het ka- do van mevr. Van Dam-Kruyssen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) dat deze het ter beschikking kon stel len aan Dosbouw. Nadat mevrouw H. E. M. van Dam- Kruyssen (doopster Macoma) een zelf geborduurde kaart van Zeeland een de heer G. Batenburg, kapitein van de Macoma, had overhandigd, ver- trowk het gezelschpa in vijf bussen naar Neeltje Jans om het afmeer- en opschoonponton te bezichtigen. Verwachting tot dinsdagavond: Zonnige perioden Zonnige perioden en vrijwel overal droog; in de nacht enkele mistban ken en minimumtemperatuur onge veer 15 graden; middagtemperatuur van 18 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten van het land; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 11 juni: Woensdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: n.west 4 Donderdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: noordoost 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: oost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 8 juni Zon op 5.22, onder 21.57 Maan op 23.35, onder 6.42 Laatste Kwartier: 14 juni (19.06) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 8 juni 5.29 17.22 10.56 23.19 Springtij: 8 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 7-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Enkele zware onweersbuien die zich gisteren aan het eind van de dag boven het midden en zuiden van het land ontlaadden wisten geen ein de te maken aan het warme weer. Ook vandaag liepen de temperatu ren snel op. Alleen in het noor doosten van het land bleef de tempe ratuur wat achter als gevolg van het binnenstromen van koelere Scandi navische lucht. Morgen komt vanuit het zuid westen meer koele lucht naar onze omgeving. Daarbij zijn de regenkan sen voor de eerstkomende dagen klein. Pas tegen het weekend kan een oceaandepressie voor een grotere verstoring van het weer gaan zorgen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1