Voetbalseizoen 1981-1982 niet groots voor Schouwen-Duivelandse formaties Alleen DFS deed een positieve duit in het sportieve zakje 6 ZIERIKZEE, 3-6. Het zo juist besloten voetbalseizoen 1981-1982 is voor Schouwen- Duiveland van een aanmerkelijk minder gehalte geweest, dan het seizoen dat eraan vooraf ging. Niet een standaardteam kon zich de weelde van een kampioenschap ver oorloven, maar doordat DFS in de tweede klas van de zaterdagse afdelingskompetitie als tweede eindigend met kampioen Middelburg mee promoveerde werd het toch niet alleen kommer en kwel. De formatie hield hiermee de Schouwen-Duivelandse voetbal-eer nog enigszins hoog. Naast de promotie van de Rijnberg-equipe vielen er drie degradaties te noteren van standaardteams en dat mag zonder overdrijving iets te veel van het goede genoemd worden. ZSC mocht slechts een jaar in de eerste klas hui zen doordat de race tegen 's-Heer Arendskerke met minimaal verschil werd verloren en ook Zonnemaire hield het slechts een jaar vol in haar nieuwe omgeving en mag het het volgend seizoen weer in de vierde klas gaan proberen. Ouwerkerk tenslotte verlik- te zich terdege in de tweede klas in het zondagse afdelingsvoetbal, waardoor Bertus Bleyi en zijn mannen het volgend jaar in de derde klas aan de bak mogen. Ronduit goed kwam Bruse Boys voor de dag en Zierikzee en SKNWK waren met tussenpozen goed op dreef, hetgeen echter niet toereikend was om een rol van betekenis te spelen. WIK redde zich in de eerste klas uit een schier hopeloze situatie met een sterke tweede kompetitiehelft en hetzelfde geldt ook voor Renesse. Zeker niet tegenvallend mag het uiteindelijke resultaat van het op KNVB-niveau debuterende Mevo worden genoemd, ook al speelden de oranje mannen van tijd tot tijd erbarmelijk slechte wedstrijden. In de tweede klas van het zaterdag se KNVB-voetbal reikte Bruse Bcys uiteindelijk naar een alleszins ver dienstelijke vierde plaats. Aan het begin van het seizoen had daar zeker niemand rekening mee gehouden en als alle wedstrijden nog eens zorg vuldig op een rijtje worden gezet moet worden vastgesteld, dat er zelfs nog meer in gezeten zou hebben, als Bruse Boys in z'n totaliteit iets meer ervaring zou hebben en bovendien de wil om iedere wedstrijd in winst om te zetten nadrukkelijker aanwezig zou zijn. Ongetwijfeld ligt hier een uitdaging- voor de nieuwe oefen- meester Jan Engelbert, die WHS in ruilde voor de noordelijkste Zeeuwse zaterdag tweede klasser. Engelbert presteerde bij de Thool- se formatie uitstekend na een uiterst schamel begin. In de slotfase steven de WHS Bruse Boys zelfs een punt voorbij, voornamelijk omdat de Dui- velandse ploeg het bij Oranje Wit liet liggen, waardoor winst op Arnemui- den de opgelopen schade niet meer kon goedmaken. Engelbert komt in Bru Maarten van Pelt opvolgen, die het niet verder bracht dan een paar weken echt vertrouwen en er daarna maar wat bijhing. Na het autoritaire bewind van Nico de Frel viel de be houdende taktiek van Van Pelt dui delijk verkeerd en het is nu eenmaal een vaststaand gegeven, dat het eerste kontakt in Bruinisse tussen een plaatselijke formatie en een „vreemdeling" goed moet verlopen wil er een blijvende „liefde" groeien. Het is daarom voor Steenbergenaar Jan Engelbert, die overigens van Haagse origine is en daar jarenlang, een vooraanstaande rol speelde in de hoofdmacht van de eerste klasser Le nig en Snel, te hopen, dat zijn eerste echte kontakt goed verloopt. Promotie Het volgend jaar wordt er in de tweede klas van het zaterdag ama teurvoetbal een versterkte promotie doorgevoerd, omdat er een eerste klas bij gaat komen. In plaats van één promoveren dan drie ploegen naar de eerste klas en ongetwijfeld zitten hierin ongekende perspektie- ven voor de Duivelandse ploeg. Dit jaar hoefde Bruse Boys eigen lijk voor geen een ploeg onder te doen al staken de op professionele leest geschoeide ploegen Heerjans- dam en RVVH organisatorisch wat boven de overige tweede klassers uit. Uiteindelijk ging Heerjansdam met de eer strijken, maar het verschil over de hele linie tussen de kampioen en Bruse Boys was zeker niet de acht punten, die er uiteindelijk uit de bus kwamen. Met negentien doelpunten werd Jacob van de Berge de onbet wiste topskorer in de tweede klas waar het Bruse Boys betrof en over de dertien ploegen was alleen Heer- jansdam-spits Jan Visser produktie- Eddy'Schild moest een flink deel van de kompetitie bij Bruse Boys door een blessure missen. Zoals het er momenteel uitziet kan Jan Engelbert het volgend jaar over nagenoeg dezelfde formatie beschik ken. Alleen Rinus Labeur, die toch een opmerkelijke come-back maak te, valt waarschijnlijk af, maar er staan inmiddels al weer een drie- of viertal nagenoeg kapabele jeugdspe lers klaar om te knokken voor de eventueel openvallende plaats. Bij Zierikzee was het dit jaar weer een kwestie van vallen en opstaan. Aanvankelijk leek het erop alsof de formatie van trainer Bas de Zeeuw Rini Verwest mocht ondanks zijn jeugd even proeven aan de hoofd macht van Zierikzee. probleemloos mee zo.u^kupnen draai en in de top, maar door nét wegval len van een paar toonaangevende spelers en een paar onnodige nederla gen door onderschatting raakte de ploeg achterop op met name Sluiskil, dat uiteindelijk de verdiende kampi oen werd, omdat Hanne van der Hooft en zijn mannen het meest konstant presteerden. Na de win terstop stapelden de problemen zich ongewild nog hoger op voor trainer De Zeeuw en opnieuw was het zaal- voetbalgebeuren het begin van alle kwaad. Toen een aantal spelers tegen de zin van het bestuur een zaalvoet balwedstrijd prefeleerden boven een vrijdagse training waren de poppen aan het dansen en kregen enkele ta lentvolle jonge spelers de gelegen heid om zich te presenteren, omdat de „zondaars" disciplinair werden geschorst. In die twee wedstrijden, dat de jeugd aan de bak mocht werd over duidelijk aangetoond, dat er aanmer kelijk meer resultaat te behalen zou zijn geweest als Bas de Zeeuw de jeugdige talenten naar eigen goed dunken zo veel als hij dat noodzake lijk achtte had kunnen inzetten. In middels echter stelden de ge schorsten een ultimatum aan het bestuur: hooguit twee wedstrijden ernaast en geen vijf, zoals dat een jaar eerder met Marcel van Grunsven het geval was geweest of anders zou de klub van overtreders en masse een andere vereniging gaan zoeken. Het Zierikzee-bestuur ging overstag, maar het kostte de vereniging uitein delijk wel een drietal bestuursleden, waaronder voorzitter Rinus de Broe- kert en penningmeester Jaap de Haan, alles bij elkaar toch een zware tol voor zo'n onbenullig vergrijp. Alle trammelant had inmiddels ook haar uitwerking op de resultaten van de ploeg. Nederlaag op neder laag volgde en de roodzwarte brigade zakte naar een bedenkelijk peil net boven de degradatieplaatsen. Echter ook de A-juniorenploeg, die zolang voortreffelijke prestaties had gele verd in de provinciale hoofdklasse kreeg in de slotweken optater op op- tater, nadat eerder al de tussentijds opgetrommelde oefenmeester Jaap Goud ook weer tussentijds werd af gevoerd. Tot de beste prestatie kwam uiteindelijk nog de B-junio- renploeg, die lange tijd op de rand van degradatie uit de hoofdklasse balanceerde, maar zich in de laatste weken op een opmerkelijke manier naar boven werkte en zelfs nog in de middenmoot eindigde. Bas de Zeeuw Inmiddels lijkt het wel zeker, dat Bas de Zeeuw ook het volgend sei zoen oefenmeester van de Zierikzee- se zondag derde klasser zal blijven, ondanks het feit, dat hij van de KNVB geen verlenging van dispensa tie meer krijgt. „Och er zijn mensen met diploma's zat en bovendien is geen een vereni ging verplicht om een trainer in dienst te nemen", stelde Bas de Zeeuw desgevraagd lakoniek. „Ik til daar allemaal niet zo zwaar aan. Als Zierikzee mij wil hebben dan ben ik beschikbaar en verder zal het alle maal best op z'n pootjes terecht ko men. Ik dacht, dat we het onderling aardig eens zijn, dus wat staat een verdere verbintenis nog in de weg?". Met deze gang van zaken wordt dui delijk aangetoond, dat alle ijver, waarmee de KNVB tracht om gedi plomeerde mensen aan het roer van voetbalploegen te krijgen wegge gooide energie is en dat spelers, die in hun nadagen zijn en die in een la ter stadium willen gaan trainen zich de moeite van een kursus volgen wel kunnen besparen. Zierikzee levert daartoe het simpele bewijs. In Nieuwerkerk beleefde SKNWK een wel zeer wispelturig seizoen, waarbij de ploeg van de inmiddels vertrokken trainer Ed van Dalen het presteerde om geruime tijd serieus degradatiekandidaat te zijn, maar daarna ook een fikse gooi naar het kampioenschap te wagen. Juist op het moment echter, dat de ploeg een geslaagde, greep naar de macht dacht te doen gooide het op degraderen staande Apollo'69 roet in het eten en volgde er een serie nederlagen, waar door men weer wegzakte naar de grauwe middenmoot. Opmerkelijk was hier, dat het vaste vertrouwen, dat Ed van Dalen in zijn ploeg had niet werd bewaarheid, hoezeer de Nieuwerkerkse forinatie daartoe ook zijn best deed. Juist op kardinale mo menten zat de ploeg zo vast als een huis. Trainer Van Dalen verruilde SKNWK inmiddels voor afdelings hoofdklasser Strijen, waar de kee perstraining overigens gedaan wordt door professional Geert Meier. Van Dalen's plaats bij de zaterdag vierde klasser wordt het volgend seizoen opgevuld door Kees van de Linde, die tot nu werkzaam was bij Hein- kenszand. Van de Linde zal in het: hart van zijn ploeg een belangrijk pi on moeten gaan missen, omdat Huib de Valk nu definitief een stapje terug gaat doen en zich in het tweede team gaat uitleven. De vierde klas krijgt het volgend jaar een tweede Thoolse vertegenwoordiger. Naast Smerdiek komt hier namelijk SPS de plaats in nemen van het gedegradeerde Apol lo'69. Uit de derde klas komt Meeu wen de zaak opvullen. Mevo debuteerde in de vierde klas redelijk, maar had de pech, dat de ploegen nauwelijks voor elkaar on derdeden en dat er daardoor voortdu rend degradatiegevaar dreigde. Uit eindelijk kon de formatie van de mee debuterende oefenmeester Toon van Tiggelhoven zich ten koste van Apol lo'69 redden, een ploeg overigens die tegën Mevo twee keer tot winst kwam. Van Tiggelhoven ging het sei zoen zeer optimistisch in, maar had zich op dat moment klaarblijkelijk nog niet helemaal goed gerealiseerd hoe kwetsbaar een vereniging in casu een eerste team is, met een bijzonde Martin Quist had een aanmerkelijk minder seizoen dan de laatste jaren ?ebruikelijk, maar was toch uiterst elangrijk voor zijn team. re smalle basis. Het minste of ge ringste aan blessures of schorsingen kan al nauwelijks worden opgevan gen en dan is het vaak meer knokken tegen zichzelf dan tegen de tegen stander. Van tijd tot tijd moest Mevo mede hierdoor dan ook door een diep dal, maar steeds redde men zich er weer uit. Al deze argumenten tegen elkaar afwegend mag het behoud voor de vierde klas verdienstelijk worden genoemd en lijkt het zeer wel moge lijk, dat Toon van Tiggelhoven, die zijn verblijf bij Mevo met minimaal een jaar verlengde, zijn ploeg het ko mend jaar naar een hoger niveau tilt op de ranglijst van vierde klassers. Hij heeft daartoe een aantal goede jonge spelers ter beschikking, die best genegen zijn om zich voor de vol le honderd procent in te zetten. Ter verbreding van de basis komt André Kort van Zierikzee over naar de za terdagse zustervereniging en dat is een aanwinst in de klasse van Dick Lunenburg, die het afgelopen seizoen tussentijds binnenwandelde en die al terdege zijn visitekaartje afgaf. Zaterdag-afdeling In de eerste klas van het zaterdagse afdelingsvoetbal kwamen zowel Dui- veland als WIK met een uitermate vreemde seizoenprestatie. De forma tie van trainer Piet Roks, die debu teerde in de eerste klas, leek in de eerste seizoenhelft alles te kunnen, maar brokkelde in de tweede helft totaal af en WIK presteerde vrijwel tegenovergesteld Duiveland ging in het begin van de kompetitie als een bezetene uit de startblokken en hield daarbij weken lang gelijke tred met de latere kam pioen Veere. Toen de eerste neder laag evenwel een feit was ging het al lemaal een stuk minder en doemde op een bepaald moment zelfs het de gradatiespook nog op, omdat de on derste ploegen, met uitzondering van Rillandia zich danig gingen roeren om niet op de eveneens fatale voor laatste plaats te belanden. Toen op een gegeven ogenblik drie Schou wen-Duivelandse ploegen en 's-Heer Arendskerke nog slechts in aanmer king kwamen was het wel duidelijk, dat het „slachtoffer" hoe dan ook op Schouwen-Duiveland zou moeten vallen. Duiveland redde het uiteindelijk nog redelijk gemakkelijk al kwam de overwinning tegen VCK in de voorlaatste wedstrijd wel als een ze gen. Het volgend seizoen blijft het wat de sportieve leiding betreft alle maal bij hetzelfde in Oosterland. Piet Roks moet in zijn team evenwel het niet geringe gemis van Wim Bolle opvangen, maar krijgt aan de andere kant Dolf Roks terug van Zierikzee. Verheugend is verder dat Cees Zwa ger in ieder geval nog doorgaat en dat betekent voor de ploeg een men tale opsteker: Het afgelopen seizoen viel het op, dat met name tijdens het gemis van Zwager de machine erg stroef draaide: Ook WIK maakte rare tijden door. Na 12 van de 22 te spelen wedstrijden had de ploeg van trainer Henk Sprong nog maar vier punten en gaf eigenlijk niemand meer iets voor be houd" van de Kerkwerfse ploeg. In de ontmoeting tegen VCK kwam even wel de ommekeer en kon het niet meer kapot. Achttien winstpunten werd uiteindelijk de totale buit en dat betekende net genoeg om streek genoot ZSC nipt voor te blijven. „Voor de kompetitie had ik gesteld vijftien punten nog te moeten hebben om niet in gevaar te komen, maar zelfs dat bleek tenslotte een te voor zichtige schatting", stelde Henk Sprong, „maar gelukkig kwamen die paar extra puntjes er ook nog uit, als was het met pijn en moeite". Toch is Sprong begrijpelijk niet te vreden over het seizoen in z'n totali teit. „We hebben een zwak seizoen gespeeld. Er had zonder meer veel meer ingezeten als het vertrouwen en de samenhang binnen de ploeg er vanaf het begin was geweest, maar hoe dan ook ben ik blij, dat we het toch weer gered hebben. Het is nooit leuk om met een degradatie ergens op te stappen. Bovendien is een eerste klasser voor mijn opvolger al tijd aantrekkelijker om bij te begin nen als een tweede klasser". Sprong wordt bij WIK opgevolgd door A<Jrie Noordijke, de ex-doelman van de Kerkwerfse formatie, die in die hoe danigheid werd opgevolgd door zijn zoon Peter Noordijke. Adrie Noordij ke werkte twee jaar bij NOAD'67 in Sint Philipsland en mag ongetwij feld met voldoening terugzien op de ze verbintenis. Het eerste jaar miste NOAD'67 we liswaar net de promotie door in een beslissingswedstrijd met 1-0 te ver liezen van SPS, maar dit jaar pakte de Fliplandse ploeg de zaken resolu ter aan en werd met een straatlengte voorsprong de titel binnengehaald en de daarbij horende promotie naar de eerste klas. Noordijke heeft daar door kennis gemaakt met het feno meen „sukses", een gewaarwording, die hem extra zal stimuleren het vol gend seizoen met frisse moed aan WIK te beginnen. Het behoud van WIK was eigenlijk toch wel eemsuk- sesje voor Henk Sprong, maar om het allemaal nog wat attraktiever te ma ken pakte zijn nieuwe ploeg Wemel- dinge via een extra wedstrijd alsnog het derde klasserschap en dat is toch lekker.meegenomen voor de goed re lativerende Goesenaar. Speler/trainer ZSC promoveerde ruim een jaar ge leden met Duiveland mee naar de eerste klas, maar moet na een te wis selvallig seizoen nu weer een stapje terug, een konstatering, die in Scha- rendijke allerminst een begrafe nisstemming opleverde. „Zeker niet", stelde Bram Coo- man, „waarom ook? Als jc in een kompetitie meespeelt moet de moge lijkheid van degradatie onder ogen; worden gezien en als je dan naarva- nant presteert, dan moet je er vrede mee hebben als het jou overkomt. Dit neemt evenwel niet weg, dat we er liever in gebleven waren, maar nog maals we hebben in een aantal wedstrijden te zwak gepresteerd en dan speel je met vuur". Als voorbeel den van deze konstatering noemt Cooman de wedstrijden tegen Veere en GPC, die beide met forse cijfers werden verloren. Toch zou Cooman geen goed bepleiter zijn van de belan gen van de ploeg, die hij niet alleen traint, maar waarin hij ook voetbalt als hij niet verzachtende omstandig heden zou weten aan te voeren en daar valt op zich natuurlijk niets op aan te merken. „We hebben met bijzonder veel blessures te kampen gehad, waarbij met name de vrij langdurige afwezig heid van Olivier Verwest geen gerin ge rol speelt. Een spits van zijn allure en daarbij de geringe flexabiliteit van een kleine vereniging als ZSC zijn onafscheidelijk met elkaar ver bonden. Valt zo'n spits voor langere of kortere tijd weg dan komt dat hard aan. In de slotfase van de kom petitie was hij er weer veelvuldig bij en toen kwamen er ook weer goede prestaties, maar helaas kwamen we een luttel puntje tekort. In deze kon tekst spelen natuurlijk ook onver diend verloren wedstrijden vaak een rol. Ik denk daarbij met name aan de met 0-1 verloren partij tegen WIK. Ie dere andere uitslag biedt grootse per- spektieven", stelt Cooman. In tegenspraak met eerdere berich ten gaat Cooman ook het volgend sei zoen op dezelfde voet door als trainer en speler van de Scharendijkse twee de klasser. Mogelijk dat zijn mede werking binnen de lijnen wat gerin ger gaat worden, maar dit is afhan kelijk van de manier, waarop de in te passen jeugdspelers zich manifeste ren. Van de huidige ploeg valt alleen Rinus Smits af. De verdediger hangt de voetbalschoenen aan de wilgen. Wel ZSC-er blijft Olivier Verwest, ondanks andersluidende verhalen als zou hij overstappen naar Ouwer kerk, waar hij inmiddels woont. Wel is het mogelijk, dat hij vanwege werkzaamheden nog minder van de partij zal kunnen zijn. Kees van Dijke Kees van Dijke debuteerde het af gelopen jaar als trainer bij een stan- daardploeg en stond tijdens dat de buutjaar bij Renesse menigmaal in de kijker door zijn wat behoudende en lakonieke optreden. Vaak zelfs werd hij niet al te serieus genomen en kreeg hij het etiket „ondeskundig" opgedrukt. Desondanks presteerde Van Dijke met zijn ploeg naar bet pinde van de kompetitie toe ronduit goed, al liep er zo af en toe nog een onbegrijpelijk slippertje door de prestatïekurve van de ploeg. Uiteindelijk eindigde Renesse nog op een gedeelde tweede plaats achter de superieure Hoofd plaat, dat freewheelend tien punten uitliep op alle andere ploegen. On danks de hoge plaats vaü Renesse konden de roodwitten tweè wedstrij den voor het einde nog degraderen en presteerde de formatie eerder in het seizoen soms zo zwak, dat er al reke ning werd gehouden met een stap te rug. Vroegtijds werd Kees van Dijke al aangewezen als het zwarte schaap zonder dat dat met zo veel woorden naar buiten werd gebracht. Dat dit evenwel wel degelijk zo was viel af te leiden uit het feit, dat er naarstig gezocht werd naar een vervanger voor Van Dijke. Deze op volger werd snel gevonden in de per soon van Ko Willemse, die na een jaartje uitrusten weer aan de slag wilde als oefenmeester, nadat hij daarvoor Mevo naar het kampioen schap loodste. Meteen na zijn benoe ming stak Willemse geenszins onder stoelen of banken, dat Renesse naar zijn mening hoge ogen zou gaan gooi en in een volgend seizoen, maar hij was toen nog niet op de hoogte van de gevoelige aderlatingen, die de West- hoekploeg zich zou moeten gaan ge troosten. Rick de Haan werd inge lijfd bij eerste divisieploeg DS'70, Jaap van Oeveren keert terug naar ZSC en Dick Hart en Sjaak Vasseur lieten zich wegronselen door Zierik zee. Desondanks wijzigt Willemse zijn professie helemaal niet, maar dat lijkt een konstatering tegen beter weten in. Aanvankelijk leek het erop, dat Van Dijke's trainersperiode op Schouwen-Duiveland een kortston dig leven was beschoren, maar juist voor het scheiden van de markt werd bekend, dat hij Kees Berrevoets bij Brouwershaven gaat opvolgen, die om allerhande redenen op „non- aktief" gaat. Een aantal spelers ver trekken bij Brouwershaven om wel ke reden dan ook. Bovéndieri speel den privé-redenen een niet geringe Flip Bokelaar scoorde wel erg veel voor Brouwershaven, maar niet vol doende voor een promotie. rol in het besluit van Berrevoest om terug te treden. Kees van Dijke wordt zijn opvolger en het lijkt wel zeker dat hij bij Brouwershaven flink aan de bak kan. Spelers als Piet Bokelaar, Joop Krips en Jan Lieven- se in een klap vervangen door gelijk waardige spelers is vooralsnog een fikse opgave. Kampioenschap De enige ploeg, die voor Schouwen- Duiveland dit seizoen de eer hoog hield was DFS uit Burgh-Haam- stede. Geruime tijd leek Brouwers haven het meeste aanspraak te kun nen maken op een eventuele promo tie naar de eerste klas, maar sukses- sievelijk keerden de kansen ten voor dele van DFS en even was er zelfs een uitgelezen mogelijkheid om de titel weg te kapen voor de neus van Mid delburg. Deze kans ging verloren, toen in de voorlaatste wedstrijd met 6-3 werd verloren bij Brouwershaven en Mid delburg gelijk speelde bij Wissenker- ke. In de slotwedstrijd pakte DFS uiteindelijk alsnog de verdiende pro motie. Kees Rijnberg en zijn mannen hadden zich daarmee uit een underdog-rol opgewerkt naar de eerste klas, waarin het overigens uit erst moeilijk zal gaan worden, omdat de ploeg zeker geen hechte eenheid lijkt, ondanks het feit, dat er een aantal puike individualisten imrond- lopen. Het lijkt daarom voor Rijn berg, die ook het volgend jaar als oe fenmeester verbonden blijft, nood zaak om lering te trekken uit wat ZSC het afgelopen jaar is overko men. Leen Rademaker van Renesse werd met 20 doelpunten topscorer van alle standaardploegen op Schouwen-Dui veland. Rinus Roon toonde zich bij DFS re gelmatig een koele afmaker. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) In de zondagse tweede klas had Ou werkerk aardig wat tegenslagen te verwerken via blessures, maar in ze ker niet geringe mate ook vanwege de slechte akkommodatie, waardoor nauwelijks op eigen bodem gespeeld kon worden. Zwaarder telde evenwel de blessurelijst, waarin vooral het veelvuldig mankeren van William Remeeus zwaar telde. Desondanks manifesteerde Ouwerkerk zich in een opzicht groots. De formatie van trainer Bertus Bleyi hoefde niet een schorsing of zelfs niet een boeking te inkasseren en dat wil in het huidige voetbal toch ook wat zeggen. Deson danks kwam Ouwerkerk niet in aan merking voor een sportiviteitsprijs of iets dergelijks. Daarom lijkt het juist hen die via deze weg alsnog toe te kennen. Door de degradatie ver lengde Bertus Bleyi zijn verbintenis met de Ouwerkerkers met een jaar. Dreischor speelde in de tweede klas een ondergeschikte rol, maar liet van tijd tot tijd toch leuk voetbal zien. Voortbouwend lijkt het zeker niet onmogelijk dat trainer Kees Kommer deze ploeg mettertijd nog eens de eerste klas binnenloodst. Er zitten een aantal goede individua listen in de ploeg, maar vooralsnog is de eenheid nog geen feit, maar dat kan beslist nog groeien. Zonnemaire gleed het afgelopen seizoen weer af naar de vierde klas, maar daar zal in de mini-vereniging waarschijnlijk niemand van wakker liggen. Deson danks zal men het volgend jaar weer alles in het werk stellen om het ver loren gegane terrein weer goed te ma ken. Waren de suksessen bij dc stan- daardteams wat magertjes, bij de re- serveplocgen waren nog wel wat in cidentele suksesjes. Zo werd WIK III kampioen in de reserve derde klas en mocht ZSC II als tweede in dezelfde klas mee promoveren naar de reserve tweede klas. In de vierde klassen pakte Bruse Boys III het kampioen schap en hetzelfde deed Renesse II in de zondagkompetitie. Verheugend was verder de handhaving in de laatste wedstrijd voor Mevo II, maar een stapje terug moeten SKNWK II en DFS III doen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6