Maatschappelijke werkers: Bijstand vaak pure armoede 5 Een sociaal probleem Gezinsverzorging in de knel door forse bezuinigingen Wat biedt de BEELDBUIS? ELEKTRO LIEVENSE Tindemans bepleit behoud van de staat Libanon ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 1 juni 1982 Nr. 23124 UTEECHT, 2-6. Door de bezuinigingen wordt de situa tie van mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuit kering steeds nijpender. Met name de een-oudergezinnen (bv. gescheiden vrouwen) met kinderen van 12 tot 16 jaar staan voor grote financiële problemen en leven in „pure armoe". Dat staat in een nota van maatschappelijk werkers over „de bijstandsprak tijk onder druk van bezuinigingen". De opstellers van de nota maken deel uit van de Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers. De maatschappelijk werkers stel len dat de circa 62.000 één-ouderge zinnen die van een bijstandsuitke ring rond moeten zien te komen het gelag betalen van de ekonomische krisis. Zij dreigen de dupe te worden van het feit dat gemeenten noodged wongen moeten gaan bezuinigen en beknibbelen op de bijstandskosten. In de nota wordt gesteld dat er snel naar middelen zal moeten worden ge zocht die de financiële positie van de „minimale minima" kunnen verbe teren. Vaste lasten Blijkens de nota moet veelal meer i dan de helft van de bijstandsuitke ring worden besteed aan vaste lasten (huur, gas, elektra) en aflossingen op leningen, de rest moet besteed wor den aan voeding, kleding zodat reser veringen voor duurzame gebruiks goederen er vaak bij inschieten. Vandaar dat er dan vaak persoon- i lijke leningen worden gesloten met alle gevolgen van dien: het ene gat wordt met het andere gestopt. De maatschappelijk werkers konstateren in dit verband dat een aantal sociale diensten zonder meer cliënten doorstuurt naar banken als de Volkskredietbank zonder zich af te vragen of die mensen recht hebben op bijstand. Bij de banken zijn de bijstandstrekkers aanzienlijk duur der uit omdat de banken rente- en ad ministratiekosten in rekening bren gen. Ook worden nogal eens cliënten I doorgestuurd terwijk ze aanzienlijke schulden hebben en dat is onverant woord. Energiekosten In de nota wordt voorgesteld dat de gemeenten de financiële nood ver lichten door tegemoet te komen in de sterk stijgende energiekosten. Via de bijstandswet moeten de gemeenten daarvoor een extra vergoeding ge ven. De bijstandstrekkers merken die energiekosten in hun portemon nee meestal het meest omdat ze vaak wonen in slecht geïsoleerde huizen waar het gasverbruik tot ver boven het gemiddelde kan oplopen. Studerende kinderen Bijstandstrekkers met studerende kinderen in de leeftijd van twaalf tot vijftien jaar komen extra knijp te zit ten. omdat ze geen studietoelage meer krijgen. De maatschappelijk werkers vinden dat de kinderbijslag voor die groep bijstandstrekkers zou moeten worden verhoogd. ook waarschuwen de opstellers van de nota de sociale diensten dat die niet moeten gaan bezuinigen door strakke uniformering van de uitvoe ring van de sociale wetgeving. Dan dreigt het gevaar dat men niet meer rekening houdt met speciale omstandigheden terwijl de bijstandswet juist de mogelijkheid biedt om daar wel rekening mee te houden en eventueel extra bijstand te verstrekken boven op de gebruike lijke uitkering. Door een dergelijke uniformering wordt een van de belangrijkste pij lers van de bijstandswet ondergra ven, aldus de maatschappelijk wer kers: „Maar geen haan die ernaar kraait. Kontrole op de uitvoering van de bijstandswet houdt in de praktijk slechts in of men in de ogen van c.r.m. niet te royaal met bijstandsgelden omspringt en niet andersom". Er is de laatste tijd nogal veel te doen geweest over de voorgenomen bezuinigingen op de gezinsverzorging. Duizenden werkers uit deze sektor hebben zelfs in Den Haag een protestdag gehouden. Natuurlijk roept elke ombuiging in de sektor medische- of sociale zorg pro testen op, maar het feit dat de gezinsverzorging ver spreid over 1981 tot en met 1983 vermoedelijk 63 miljoen gulden minder mag besteden, wordt door velen als zeer schrijnend ervaren. De gezinsverzorging is er immers ten behoeve van uiterst kwetsbare groe pen als zieken en vooral bejaarden. Een bezuinigingsoperatie gaat niet alleen ten koste van de werkgelegenheid in deze sektor, maar kan ook leiden tot minder intensieve hulp ten behoeve van vele duizenden langdurige zieken, be jaarden e.d. Bovendien kan dit tot gevolg hebben, dat een aantal mensen niet meer thuis te helpen is en moet worden op genomen in een verpleeg- of bejaar dentehuis en zo'n opname is altijd duurder dan efficiënte thuishulp. Zware druk De bedrijfstak gezinszorg staat on der zware druk door de diverse be zuinigingsoperaties. De Centrale Raad voor de Gezinsverzorging, een overkoepelende organisatie voor zo'n kleine 250 instellingen op dit ge bied, heeft de afgelopen manden sombere geluiden laten horen. Zij vreesde gedwongen ontslag voor vele duizenden werknemers (bijna alle maal vrouwen) en dientengevolge uiteraard óok een vermindering van de hulpverlening, zodat uiteindelijk vooral de groepen die op hulp van de gezinsverzorging zijn aangewezen, de dupe zullen worden. Belangrijkste cliëntengroepen van de gezinsverzorging zijn gehandicap ten, langdurige zieken en vooral be jaarden. Het gaat hier om mensen, die alleen nog thuis kunnen funktio- neren, wanneer bepaalde huishoude lijke taken hen uit handen worden genomen. op de gezinsverzorging tegen minstens 150.000 nu. Het feit dat een steeds groter percentage van onze be volking tot de 65-plussers behoort is daar natuurlijk niet vreemd aan. Des te groter het aantal bejaarden, des te groter is ook de behoefte aan voorzie ningen die samenhangen met de no den van zo'n bevolkingskategorie. De gezinsverzorging is een van de be langrijkste voorzieningen op dit punt. Financiële drempel Toch wordt er op de gezinsverzor ging behoorlijk geknepen. Verspreid over 1981 tot en met 1983 mag de ge zinsverzorging 63 miljoen gulden minder besteden, als alle bezuini gingsplannen doorgaan. Worden de kliënten van de gezinsverzorging daar de dupe van? Ja, heeft de Cen trale Raad voor Gezinsverzorging la ten weten. Nee, zegt staatssekretaris De Boer van c.r.m. Zondag 6 juni, Ned. I, 20.20 uurHeinz Rühmann als Joodse voorzanger Le on Steinberger in de film Een trein naar Manhattan. LEEUWARDEN. De Friese kom- missaris van de koningin, mr. H. Rijpstra, heeft bij zijn afscheid ge zegd dat decentralisatie het meest ur gente bestuurlijke vraagstuk van dit moment is. Hij zei daarbij de indruk te hebben dat zich in Den Haag e.en toenemende weerstand ontwikkeld tegen verwerkelijking van het decen tralisatiebeleid. Terwijl als resultaat van samen werking en schaalvergroting het aan tal instellingen voor gezinsverzor ging terugliep van 850 in 1968 tot on geveer 250 nu, steeg het aantal kliën ten in dezelfde periode van 130.000 tot ruim 250.000. De grootste groep kliënten wordt gevormd door be hoeftige bejaarden. In 1968 deden on geveer 50.000 bejaarden een beroep De staatssekretaris wil degenen die gebruik maken van de hulp van de gezinsverzorging een hogere eigen bijdrage laten betalen, waarmee hij toch een financiële drempel aanlegt, die wel eens onoverkomelijk zou kunnen blijken voor die hulpbehoe venden, die op grond van hun laag in komen geen cent kunnen missen. En voorts wil de staatssekretaris, dat de gezinsverzorging meer gaat werken met zogenaamde Alpha- hulpen. ]}eze Alpha-werksters mo gen maximaal 11 uur per week wer ken, ze hebben nauwelijks rechtspo sitie, kunnen geen recht doen gelden op een WW-uitkering en krijgen bij ziekte slechts zes weken doorbe taald. Terwijl de overheid met de mond de noodzaak van vrouwenemancipa tie belijdt en zelfs een staatssekreta ris voor Emancipatiezaken heeft aan gesteld, wordt door middel van de Alpha-hulpen in de gezinsverzorging weer een flink stuk diskriminatie van vrouwelijke werkkrachten door gevoerd. Duurdere voorzieningen? De grote vraag is of bezuinigingen op de gezinsverzorging werkelijk kostenbesparend zullen werken. Er is reden om het omgekeerde te vre zen. Wanneer de kwaliteit of intensi viteit van de thuishulp minder wordt, zullen duurdere voorzienin gen nodig zijn om zieken of bejaar den te helpen. Vaak wordt dan intra murale hulp (bejaardentehuis, ver pleeginrichtingen e.d.) onontkoom baar. En die voorzieningen plegen aanzienlijk duurder te zijn dan wel ke vorm van thuishulp ook. De over heid wil bijvoorbeeld de opname in een bejaardentehuis sterk terugdrin gen, maar door op de gezinsverzor ging te beknibbelen is de kans le vensgroot, dat straks veel oudere mensen eerder moeten worden opge nomen dan bij een goede thuishulp noodzakelijk zou zijn. Het is een fraai streven om de men sen zolang mogelijk thuis te laten wonen, maar dan moet je niet gaan beknibbelen op de voorzieningen, zonder welk dat streven niet haal baar is. Mr. A. B. BRUSSEL. De ECr-kommissic in Brussel wil een bedrag van in totaal 493,1 miljoen gulden gaan besteden aan een speciaal programma voor de strijd tegen de honger in de wereld. AMSTERDAM. De Anne Frankstichting te Amsterdam is ver heugd dat geen enkele al dan niet openlijk racistische partij bij de ge meenteraadsverkiezingen een zetel heeft kunnen halen. DONGEN. De rijkspolitie hoopt met de aanhouding van 34 jongeren (f3 tot 18 jaar) uit de Brabantse plaat sen Dongen, Dorst en Uden een einde te hebben gemaakt aan een grote se rie inbraken en vernielingen, de laatste twee jaar in Dongen en omlig gende gemeenten. AMSTERDAM. De staat heeft de afgelopen week zoveel moeten uitbe talen dat de f 2,8 miljard van de schatkist daarvoor ontoereikend was. Daarom moest minister Van der Stee bij de Nederlandsche Bank aan kloppen om nog eens f 138 min. te le nen. BERGEN. Drie leden van het Fil harmonisch orkest van Krakau heb ben asiel aangevraagd in Noorwe gen. Dit is in Oslo uit betrouwbare bron vernomen. EINDHOVEN. Het CAO-overleg bij Philips is in de nacht van woens dag op donderdag rond 2 uur na ruim veertien uur vergaderen geschorst. Het overleg wordt op 9 juni voortge zet. Er zijn na afloop geen inhoudelij ke mededelingen gedaan over de stand van zaken. ROTTERDAM. Voor een deinende enthousiaste massa hebben „The Rolling Stones" het eerste optreden van hun Europese toernee vlekke loos afgedraaid. Met bekende num mers als: „Let's spend the night toge ther" en „Jumping Jack flesh" kwam de sfeer er snel in. ZATERDAG 5 JUNI NED. I: Moeder wat een broeder is de titel van de jeugdfilm die in VA- RA's filmklub te aanschouwen zal zijn. De komiek Jerry Lewis vertolkt hierin de hoofdrol. Dan een herha ling van de film van Ome Willem met als thema Ome Willem houdt grote schoonmaak. Uit 1979 is de film Me- tin, waarin de verhouding tussen de Turkse bewoners van een Berlijnse achterbuurt en van de Duitsers beslist niet optimaal is. Daar komt echter verandering in door de vriendschap tussen het Turkse jon getje Metin en het Duitse meisje An ne. Met de 7 van Blake wordt een nieuwe science fiction serie gestart. Na Voetbal '80 de dokumentaire Dro men van Rock'n Roll. Hierin wordt de start van een carrière van een pop groep getoond. Hierna een Zwitserse speelfilm getiteld De Bus. In het ver haal treft men op een plein in Stock holm een oude vervallen bus aan met de gordijnen dicht. Hoewel er men sen inzetten maar deze niet naar bui ten komen, wordt de nieuwsgierig heid van de buurtbewoners en van de politie steeds groter. Het gevolg is dan ook dat de meest vreemde fanta sieverhalen de ronde gaan doen Simon Carmiggelt leest uit zijn bun del Oude mensen nog een verhaal voor. NED. II: De lieverdjes van Grange Hill konstateren dat het toekomstige vakantiehuis van de school best een opknapbeurt kan gebruiken. Na het journaal de tweede aflevering van Michel Strogoff, die opweg is naarlr- koetsk om aldaar een boodschap te overhandigen aan de broer van de tsaar. Vanuit de Groenoordhallen te Leiden het muzikale programma Charmonie. Na Hier en Nu en Sport besluit ds Boeyinga uit Bloemendaal de NCRV uitzending. ZATERDAG 5 JUNI NED. I: 15.30 Nieuws15.32 Vara's filmklub; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Het geschenk van de fee; 19.10 Metin; 20.35 De 7 van Blake; 21.37 Journaal; 21.55 Voetbal '80; 22.10 Dromen van Rock'n Roll; 23.00 De bus; 00.20 Simon Carmig gelt; 00.35 Journaal; 00.40 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 48 Opeens voelde ze, dat hij achterhaar stond. Ze durfde zich niet te verroeren. Ook niet toen ze zijn armen om zich heen voelde en ze zijn lippen in haar hals voelde. „Sorry, Hannie, ik zou je zo zielsgraag willen helpen, maar ik weet niet hoe. Lieveling van me Als ik me omdraai, ben ik verloren, wist ze. Als ik zijn handen over mijn lichaam voel en hij kust me op mijn mond, kan het me niets meer schelen. Maar ik wil het niet Ik wil geen schan daal. Bovendien kunnen Bartje en haar man ieder ogenblik komen en wat dan? En toch hunker ik naar zy n liefkozing. Ik verlang er krankzinnig naar in zijn armen te liggenGod wat ben ik ineens voor een vrouwHoe kan ik me zo laten gaan Ze deed een paar stappen vooruit zodat zijn handen van haar afgleden. „Ik ga weg," zei ze met schorre stem, „voor er een ongeluk gebeurd. Jij en ikwij kunnen niet meer samen in één vertrek zijn. Verzin maar iets. Zeg maar, dat ik niet lekker ben geworden of iets_ dergelijks. Ik kan niet blijven. Mijn God, Leo, begrijp het dan toch!" Het kwam er uit als een wanhoops kreet Hij knikte en liep naar de haL Even later kwam hij terug met haar korte jasje, dat ze altijd droeg, als ze naar de Van Weerdens ging en hield het haar voor. Werktuiglijk schoot ze er in. Nog even voelde ze zijn warme handen in haar hals. Het deed weldadig aan. Waarom kust hij me nu niet? Deze éne keer zou ik het goed vinden. Enkel 17.30 Studio Sport extra, tennis; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 De lieverdjes van Grange Hill; 19.25 Zo moeder, zo zoon; 20.00 Journaal; 20.27 Michel Strogoff; 21.25 Charmonie; 22.25 Hier en Nu; 23.05 Studio Sport; 23.30 Tot besluit; 23.45 Journaal; 23.50 Nieuws voor doven. ZONDAG 6 JUNI NED. I: In de middag een rechtstreekse uitzending van de open Franse tenniskampioenschappen. De alom bekende Heinz Rühmann geeft van zijn grote talent blijk in de West- duitse film Een trein naar Manhat tan, waarin hij de rol vertolkt van de joodse voorzanger Leon Steinberger die plotseling God niet meer als bestaand kan ervaren gezien het gro te leed alom in de wereld. Zijn vriend raad hem aan wijsheid en hulp te zoe ken bij de rabbi Markus in Manhat tan. De impressario is de titel van het muzikale blijspel Amadeus Mozart. Het verhaal is opgehangen aan het engageren van twee zangeressen voor een klein operagezelschap door impressario Frank. Alvorens het kontrakt getekend is zullen onge twijfeld heel wat muzikale noten ge kraakt worden. Reis in het verleden is een dokumentaire over het werk van de Amerikaanse missionaris Ed ward Greiwe in Irian Jay a. Tot slot een registratie van Werchter Pop. NED. II: Tros Sport extra brengt een rechtstreekse reportage van de Champions Trophy toernooi. Vijf mi nuten bedenktijd is de titel van een kort tv spel. Het verhaal handelt over een kribbige oude vrouw over de grieven die zij heeft ten aanzien van de kille benadering van artsen en verpleegsters in een verzor gingstehuis. In de hoofdrollen Loudi Nijhoff en Trees v. d. Donk. Dan een muzikaal, programma rond de Berlijn-Magn.d.^JJe popmuziekstro ming Die Neue Deutsche Welle staat hierin centraal. ZONDAG 6 JUNI NED. I: 11.00 Eucharistieviering; 14.00 Studiop Sport extra, tennis; Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. éne keer. „Ga alsjeblieft" fluisterde hij. Verdgavoor ik mezelf ver geet De volgende morgen, tijdens het kof fiedrinken, praatten Flip en Hannie het uit Op rustige toon, als twee verstandi ge mensen. Er klonken geen verwy ten meer. Beiden waren ze nuchter en beheerst en bespraken hun proble men, alsof het een zakelijk aangele genheid was. „Laat de zaak maar een uurtje schie ten," besliste Hannie. „Zo kan het niet langer tussen ons. Hier moet een oplos sing voor gevonden worden. Het is niet enkel het probleem, dat we geen kin deren hebben. Er is meer, veel meer. We vervelen elkaar. Het vuur, dat onze liefde in stand hield, is gedoofd. We gaan niet naar de schuld zoeken. Die zullen we beiden wel hebben: jy en ik. Misschien zijn we indertijd te vroeg getrouwd. Misschien hebben we het van het begin af aan verkeerd aange pakt Mij doet het niets meer, als ik in je armen lig. Je kussen stuiten af op dode lippen. Je lichaam heeft geen enkele aantrekkingskracht meer voor me. En als we op deze voet blijven doorgaan, zal er afkeer ontstaan. En zover mag het niet komen tussen ons. We moeten samen zoeken naar een oplossing. Als die er nog is. En geen scheiding Dat is het allerlaatste, het uiterste wapen, om de banden, die ons nog binden, defini- 17.00 Gesprek met Ilsegert Fink; 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws19.05 Op de praatstoel; 19.30 Wereldcircus; 20.20 Een trein naar Manhattan; 21.20 De Impressario 22.00 Reis in het verleden; 23.00 Werchter pop; 23.50 Journaal. NED. II: 15.30 Nieuws; 15.35 Tros Sport extra, hockey; 18.20 Op zicht; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 De Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 H.V.; 20.45 Berlijn 1982 - De nieuwe Duitse bron; 23.00 Journaal. MAANDAG 7 JUNI NED. I: De goudzoekers van Brazi lië is de titel van een Amerikaanse dokumentaire over een man die op zoek ging naar het begeringswaardi- ge metaal. De lijdensweg van Dr Mudd is de titel van een Engelse tv film. Met in de hoofdrol Dennis Wea ver, die de rol van de plattelandsdok ter Samuel Mudd vertolkt. Deze werd op een morgen uit zin bed ge beld om hulp te verlenen aan een ge wonde man. Hij konstateert een beenbreuk en biedt het slachtoffer aan enige tijd bij hem in te trekken. Z'n argwaan wordt echter gewekt, als hij verneemt dat president Lin coln vermoord is Trainer John Fenby maakt zich zorgen over het uitblijven van prestaties van zijn renpaarden. Hij zet alles op alles om zijn favoriet Top Boy te laten win nen. Dit komt aan de orde in de afle vering van Misdaad op de renbaan. Dan beelden van de Champion Hoc key Trophy. NED. II: De vissen staan centraal in de aflevering van de serie Dieren in beweging. Shelley bereidt zich in tussen voor op een ontmoeting met de vader van Frances. In de afleve ring van Poldark komt het tussen een koh.fr'ontdtie tussen k'apitéin Blarney de vriend van Verity, Char les en Francis die er achter zijn geko men dat Verity snode plannen heeft haar vriend te volgen tijdens de af wezigheid van Ross. De overkant is de titel van een Engelse film naar de roman van D. Lawrence. Alan Bates vertolkt hierin de rol van een mu ziekleraar die zeven jaar lang een meisje begeleid heeft bij haar muzi kale ontwikkeling. Hij krijgt het aanbod een vakantie door te brengen op een zonnig eiland. Het laat zich ra den dat zich hier een romance ont wikkelt MAANDAG 7 JUNI NED. I: 10.00 en 14.00 Schooltelevi sie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor do ven; 18.58 Nieuws; 19.00 Elmer de oli fant; 19.10 De goudzoeker van Brazi lië; 19.55 De lijdensweg van Dr. Hudd; 21.37 Journaal; 21.55 Misdaad op de renbaan; 22.45 Tros Sport ex tra, hockey; 23.50 Journaal; 23.55 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Dieren in beweging. 19.25 Shelley; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Poldark; 22.00 De overkant; 23.35 Journaal23.40 Nieuws voor doven. Door HENK VAN HEESWIJK tief door te snijden" Hij trok zenuw achtig aan zijn sigaret en keek voor zich uit op de tafel „Zie je het niet te zwart, snoes? Zou in ieder huwelijk niet een depressief vacuum ontstaan? Op een bepaald moment? We kunnen toch opnieuw beginnen?" „Hoe? Dat gaat zo niet. Flip. Daar moet eerst wat voor gebeuren We moeten een poosje bij elkaar vandaan, jij en ik. Wij beiden Je hebt betrouw bare mensen en je hebt Ab bij je in de zaak. Ik stel voor, dat we er beiden een week of drie van doorgaan Met va kantie. Ik weet wel, dat het nog vroeg is in het seizoen, maar dat behoeft geen bezwaar te vormen Jij gaat een poosje eigens heen, waar je rustig tot jezelf kunt komen; ik eveneens. Jij houdt niet van de zee en ik houd van het strand en van zwemmen Dus ik ga een week of drie naar zee. Waarheen jij wilt, moet je zelf maar uitzoeken" De man keek haar verbaasd aan „Bedoel je, dat we ieder - op onszelf weg moeten gaan?" Ze knikte. „Ja. Dat lijkt met het ver standigste. Misschien komen we dan tot onszelf en krijgen we nieuwe moed, om te proberen ond gederailleerde hu welijk weer op gang te brengen Laten we het een huwelijksvakantie noemen We gaan ieder onze eigen weg en we derzijds weten we niet van elkaar, waarheen we gaan (wordt vervolgd) BRUSSEL, 3-6. De EG-landen zullen in de eerste plaats moeten trachten een bijdrage te leveren tot het be houd van de staat Libanon en tot het herstel van de Liba nese soevereiniteit. Dat is volgens zijn woordvoerder de overtuiging van Leo Tindemans, de Belgische mininister van buitenlandse zaken en fungerend als voorzitter van de Europese Ministerraad. Tindemans heeft een reeks bezoeken aan landen in het Midden-Oosten achter de rug. Hij bezocht Koeweit, Saoedi-Arabië en Egypte en bracht het Pinksterweekeinde door in Israël. Van zijn bezoeken zal hij op 21 juni in Luxemburg verslag uitbrengen aan zijn kollega's in de Euro pese Ministerraad. In juni 1980 hebben de Europese staats- en regeringsleiders in Venetië een verklaring over het Midden Oosten uitgegeven. De beginselen van die verklaring blijven nog steeds van kracht, aldus de woordvoerder van Tindemans, maar ondertussen is er wel het een en ander gebeurd. Een nieuwe Europese verklaring over het Midden-Oosten (bijvoorbeeld op de Europese Topkonferentie eind deze maand in Brussel) wordt niet geheel uitgesloten. Volgens Tindemans (aldus zijn woordvoerder) is in Libanon een „zeer explosieve en uiterst gevaarlij ke situatie ontstaan". In dat land zelf zijn drie „politiemachten" gestatio neerd en „overal staan wapens op ie dereen gericht". In Israël, aldus de indrukken van Tindemans, wordt de situatie als gevolg van gebeurtenis sen in Libanon steeds nerveuzer. De spanning tussen Syrië en zijn buur landen neemt toe. Tindemans heeft dit situatie besproken met de Israëli sche regering en in de Arabische hoofdsteden die hij bezocht. De Palestijnen Naar de mening van Tindemans (die niet zoals destijds bijvoorbeeld de Nederlandse minister Van der Klaauw een duidelijke opdracht van zijn ex-kollega's heeft ontvangen om verkennende besprekingen in het Midden-Oosten te voeren) moeten de EG-landen er op aandringen dat alle Palestijnen bij vredesbesprekingen worden betrokken. Arabische landen moeten daaraan eveneens deelne men. Er dient duidelijk gedefinieerd te worden wat precies verstaan moet worden onder zelfbeschikking of zelfbestuur voor de Palestijnen. Ook hierover moeten onderhandelingen worden gevoerd; Tindemans, aldus zijn woordvoer der, legt ook de nadruk op het belang van wat genoemd wordt „vertrou wenwekkende maatregelen". Die zouden kunnen bestaan uit het grote re politieke vrijheid verschaffen aan bezette gebieden en voorts uit een ge leidelijke demilitarisering en het achterwege laten van terroristische aktlviteiten. Daarmee kunnen alle partijen bij dragen aan een beter onderhande lingsklimaat. Volgens de woordvoer der van Tindemans vindt zijn mi nister dat de Arabische landen groot belang hechten aan een aktieve rol van de EG-landen bij het zoeken naar een oplossing voor het konflikt in het Midden Oosten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5