Pleidooi voor nationaal compenserende maatregelen voor landbouw Groeiend aantal meeuwen kolonies baart beheerders zorgen Sportvisserij betreurt wegtrekken platvis uit Grevelingenmeer Mosselen van erkende handel voortaan onbesmet Ledenraadsvergadering: Z.L.M. Pleidooi verpleegkundigen Cornelia Stichting INGEZONDEN STUKKEN Spelling „Zurickzee" minder vreemd dan het schijnt Probleem in de duinen Zeeland, het paradijs voor NIET-betalende kampeerders 4 COLIJNSPLAAT, 28-5. Op de gehouden ledenraads vergadering van de Z.L.M. heeft de voorzitter van de ak- kerbouwkommissie, de heer H. C. v. d. Maas enkele kanttekeningen geplaatst bij „oude en nieuwe" zaken. Daarbij ging hij eerst in op de E.E.G.-prijs en -marktordeningsbesluiten. Gezien de getalsmatig zwakke invloed van de Nederlandse akkerbouw in het Brusselse moet, zo stelde Van der Maas, vanuit Den Haag extra aandacht aan deze sektor worden besteed in de vorm van nationaal kompenserende maatre gelen. Het relatief grote aandeel van aardappelen en uien moet gehand haafd en zo mogelijk vergroot wor den gezien het belang van deze „vri je" produkten voor de akkerbou wers. Afgezien van enige details zei Van der Maas over de prijsbesluiten bij de granen dat de verhogingen veel te gering zijn en dat de koppeling aan zelffinanciering van het exportover schot principieel en praktisch onaan vaardbaar is. Zonder twijfel heeft dat tot gevolg een vlucht naar andere gewassen. Wat betreft de houding van de bewindsman in deze, zei hij van oordeel te zijn dat alles in het GOUDA. Minister drs. J. de Ko ning van landbouw en visserij heeft donderdag in Gouda het vernieuwde laboratorium van het melkkontro- lestation „West-Nederland" officieel in gebruik gesteld. (Vervolg van pagina 1) Hij gaf toe, dat het grondprincipe: „ledereen heeft recht op volwaardige werkgelegenheid" hiermee enigszins wordt losgelaten. Als dit recht echter niet voor iedereen opeisbaar is, doe je met dat grondprincipe in de prak tijk niet zoveel meer", aldus de spre ker. In het kader van enkele noodoplos singen sprak hij over de Rijksgroeps regeling werkloze werknemers, een onderdeel van de bijstandsregeling. Groot probleem van de bijstandsre geling achtte hij het feit, dat eerst het eigen vermogen opgesoepeerd moet worden, voordat men voor een uitke ring in aanmerking komt. ELGA-pakket Hoewel Zeeland uit een oogpunt van vestigingsfaktoren als positief kan worden aangemerkt, zijn slechts weinig bedrijven genegen zich in de ze provincie te vestigen. Volgens Phernambucq zou dit grotendeels te wijten zijn aan het uitzonderlijk ho ge ELGA-pakket, oftewel de zeer for se tarieven voor Energie, Leidingwa ter, Gas en Afvalregeling. De beide Kamers van Koophandel hebben inmiddels een onderzoek in gesteld naar die energietarieven, het geen geresulteerd heeft in een plei dooi om een flinke verlaging. De dis- triktsbestuurder was van mening, dat de Kamers van Koophandel daar uitstekende argumenten voor heb ben aangevoerd. Hij achtte het niet meer dan billijk - mede gezien de forse PZEM-winst in 1981 - dat alle mogelijke moeite wordt gedaan die tarieven omlaag te krijgen. Ook vanuit de Chr. vakbe weging zal daar sterk voor gepleit worden. Naar aanleiding van een desbetref fende vraag in de hierna volgende diskussie, moest de heer Phernam bucq toegeven, dat het thans „bar moeilijke tijden voor de vakbewe ging zijn". Hij wees erop, dat de vak beweging zich in de huidige situatie niet sterk meer kan maken voor 5 loonsverhoging, maar zich meer op immateriële zaken moet gaan rich ten. „Dat is echter niet zo spektaku- lair", aldus de distriktsbestuurder. Deze algemene ledenvergadering werd afgelosen met een informeel sa menzijn ter viering van de heroprich ting van de afdeling Schouwen-Oost. werk moet worden gesteld om de heer De Koning een minder politieke en een meer doelmatige denkwijze aan te leren. De heer Van der Maas hekelde ook de meer recente neiging van de land- bouwvoormannen om uit „taktische overwegingen" een zachte marktor deningsregeling voor konsumptie- aardappelen voor te staan. „Onzer zijds blijven wij van mening dat Ne derland op generlei wijze mee dient te werken aan het tot stand komen van welke regeling dan ook." Zaaizadenkommissie Wat de herbezinning door de Euro pese kommissie van de E.E.G.-zaai zaadsteunregeling betreft, zei de heer Van der Maas het volledig on eens te zijn met het standpunt van de zaaizadenkommissie van het Land bouwschap dat ter veiligstelling van de regeling van graszaad, de éénzijdi ge uitsluiting van erwten en veldbo- nen bepleit. „Ons standpunt is, zo zei hij tot de ledenraad, dat deze uit spraak van de Landbouwschapskom missie prematuur, onverstandig en subjektief is, dit laatste vooral ook omdat zo lijkt het, deze teelt zich hier uit gaat breiden en de graszaadteelt in gaat krimpen". Wat het kosten- en lastenklimaat betreft (de CBS-indexcijfers van op brengsten zijn ver achtergebleven bij de kosten) merkte Van der Maas aan het adres van het Landbouwschap op, dat men daar aanzienlijk verder reikende akties moet ondernemen met betrekking tot belastingwetge ving en grondovernameproblema- tiek „dan ze alleen maar om de paar maanden bij weer een nieuwe staats- sekretaris op tafel te leggen". Kg-opbrengsten Wat de mogelijkheden tot verho ging van de kg-opbrengsten betreft wees de voorzitter van de akker- bouwkommissie nadrukkelijk op het belang van gewasstudieklubs. Het betrekken door de eventuele initia tiefnemers in kring- of afdelingsver- band van de Bedrijf svoorlichtings- dienst bij de planning, organisatie en de begeleiding van een en ander acht te hij zeer aanbevelenswaardig, zo niet onmisbaar, met dien verstande dat men wel zoveel mogelijk op basis van zelfwerkzaamheid moet kunnen funktioneren. In dit verband noemde Van der Maas ook de toediening van dierlijke mest belangrijk. De mestbanken doen een zeer te waarderen poging in de goede richting. Het innovatieprojekt dat de trans portkosten van mest na indroging sterk terugbrengt (het zogenaamde „filtraat en koek") verdient volgens de heer Van der Maas financiële steun. Een opbrengstverhoging kan ook worden verkregen door de op brengstderving ten gevolge van wild- schade te beperken. Daarvoor is het volgens hem noodzakelijk dat er be wust aktie wordt ondernomen om overmatige wildstand uit te dunnen door bijvoorbeeld toediening van on vruchtbaar makende stoffen. Boven dien moet in voorkomende gevallen de „gunst" voor de grondgebruiker op 100 wildschadevergoeding ver anderd wordt in het „recht" daartoe. ZIERIKZEE. Een (heel) ouwetjevan Noord- en Zuidhavenpoort, met op de voorgrond de toenmalige gemeentelijke gasfabriek. ZIERIKZEE, 3-6. De sport visserij, georganiseerd in de Delta Federatie, ziet met lede ogen aan, dat zoveel platvis wegtrekt naar de paaigronden als de doorlaatsluizen in de Brouwersdam worden geopend, anderzijds zien ze in de winter graag deze kustwerken opengesteld om jonge vis gelegenheid te geven het Grevelingenmeer binnen te zwemmen. Dit laatste gebeurde vooral in 1979 toen de sluizen lange tijd open ston den en men spreekt evenals in de tong- en platvisvisserij op de noord- zee van de sterke jaarklasse 1979. Het aantal schollen in het Grevelin genmeer, dat vorig jaar nog werd ge schat op 700.000 (met inbegrip van andere platvis) is intussen door weg vanging en wegzwemmen met meer dan de helft verminderd. Men becij ferd nu nog slechts 300.000 stuks plat vissen (voornamelijk schol). Of de hevelinstallatie, die straks in het doorspoelen van de Grevelingen een funktie zal krijgen, kan worden aangewend om de belangen van sportvissers en beroepsvissers beter op elkaar te kunnen afstemmen c.q. in harmonie zal zijn te brengen met de belangen van oester- en mossel- kuituur is niet zeker, maar er is wel hoop in deze richting bij alle betrok ken partijen. Stratificatie Destijds sloeg de palingvisserij alarm toen door het open staan van de sluis, stratificatie in het water van het Grevelingenmeer ontstond. bij een bepaalde temperatuur ver mengt het binnenkomede water zich niet meer met het water in het bin nenmeer en dan ontstaan verschillen in lagen van meer of minder zout wa ter en van verschillende temperatuur en deze „stratificatie" is funest voor de paling. NEW YORK. Argentinië zal nooit onderhandelen over het herstel van het „Britse kolonialisme" op de Malvinas-eilanden. Dit zei de Argen tijnse onderminister van buitenland se zaken, Enrique Ros, in de Veilig heidsraad van de Verenigde Naties. BELFAST. In de nacht zijn in de Noordierse hoofdstad Belfast drie jongeren door een bom getroffen. Een persoon werd gedood en twee an deren ernstig gewond toen een bom ontplofte niet ver van het centrum van de stad. MONTREAL. Canada zal niet over gaan tot uitlevering van een linkse Italiaanse melitant, Francesco Piper- no, die door Italië wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de ontvoe ring van en moord op de Italiaanse christendemocratische politicus Al- do Moro. HAVANNA. De Cubaanse minister van buitenlandse zaken Malmierca Heeft herhaald dat zijn land achter Argentinië staat in het konflikt om de Falkland-eilanden. Hij opende de ministerskonferentie van het koördi- natiebureau van de beweging van niet-gebonden landen. GENEVE. Minister Van Dijk van ontwikkelingssamenwerking vindt dat andre donorlanden hun bijdrage aan het ontwilleingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) moeten verhogen. JERUZALEM. Israël heeft een be roep op de Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, gedaan zijn invloed aan te wenden om krachtiger Europese steun te geven aan het proces van Camp David in plaats van het onder nemen van een onafhankelijk EG- vredesinitiatief. In het artikel „Zierikzee als vestingsstad; enz." (Zier.Nieuwsb. 28 mei 1982, blz. 5) van de heer W. H. Keikes trok het mijn aandacht, dat de schrijver de spelling van de stads naam: „Zurickzee", „nogal vreemd" vond. Daaruit mag zeker niet gekon- kludeerd worden, dat de samenstel ler van de door de heer Keikes ver melde 17e eeuwse „Festungsatlas", Hans Merck uit Ulm, de uitspraak van onze stadsnaam onjuist weerge geven zou hebben. Die naam werd namelijk, en wordt nog steeds door vele bewoners van ons (schier) eiland als „Zurreksêê" uitgesproken. Zo hoorde ik het steeds in mijn jonge ja ren te Oosterland en deze uitspraak werd mij verder bevestigd door de volgende, tijdens en^na het afgelopen Pinksterweekeinde gehouden enquê te onder in onze regio geboren en/of woonachtige personen. Deze leverde de volgende resulta ten op: 1. voor Bruinisse was mijn infor mant 100 zeker van de uitspraak „Surreksêê"; 2. de drie ondervraagden te Ooster land gaven allen „Surreksêê" als de Flitsen uit het buitenland BAHREIN. Saoedi-Arabië en zijn vijf partners in de samenwerkings raad van de Golfstaten hebben een uit drie punten bestaand plan op gesteld ter beëindiging van de oorlog tussen Iran en Irak. ROME. Miljoenen werknemers in Italië hebben meegedaan aan een al gemene staking van vier uur uit pro test tegen afwijzing door de werkge vers van het landelijke loonindexe ringssysteem. Honderdduizenden liepen mee in marsen. LONDEN/GENEVE. De defensie woordvoerder van de Britse Labour- partij, John Silkin, heeft aangedron gen op de oprichting van een interna tionale VN-vredesmacht van 20.000 man. Die macht zou gedeeltelijk op de Falklands moeten worden ge plaatst als het konflikt achter de rug LISSABON. Vier losgebroken stie ren hebben in een voorstad van de Portugese hoofdstad Lissabon voor een chaos gezorgd en hebben op hun wilde tocht een kreupele man gedood en bijna 50 personen gewond. SCHOUWEN-DUIVELAND, juni. Het groeiend aantal meeuwenkolonies baart de beheerders van de Noord- en Zuidhollandse en Zeeuwse duingebieden grote zorgen. ZIERIKZEE/BRUINISSE, 3-6. Het zal in de toekomst waarschijnlijk veel minder, misschien wel nooit meer voorkomen, dat de mosselhandel (pas op gang gekomen, na een intensieve en geldkostende reklamekampagne) plotse ling wordt gekonfronteerd met een exportstop, zoals dat in 1981 het geval Door zwaar aangedikte verhalen over „mosselvergiftiging" die in de pers in binnen- en buitenland veT- schenen, kreeg de mosselexport plot seling een financiële klap, waarop al lerminst was gerekend. Voor het RIVO (Rijks Instituut voor Visserijonderzoek) het sein om zich intensief een onderzoek te gaan instellen, naar het soort plankton, dat de oorzaak was, van het onpasse lijk worden van sommige personen, wanneer zij vroeg in de zomer mosse len hebben gegeten. Men weet nu veel meer over dat plankton dan voor 1981. Veroorzaker Het „pantserflaggeplaatje" is geï dentificeerd als de veroorzaker van het onheil. Proefnemingen en monsters zullen nu in de toekomst kunnen voorkomen dat de toxine die deze planktonsoort misschien wel in de maag van de mosselen komt, maar in elk geval niet meer in de maag van de mossel-konsument. Tijdige maat regelen kunnen dat voorkomen. Een voorwaarde is en blijft echter wel de mosselen te kopen van de er kende handel. Zelf geraapte mosse len, of mosselen van dubieuze oor sprong, zullen in de zomer nog met verkeerd plankton besmet kunnen zijn, daarop heeft geen enkele instan tie m de visserij wereld greep. Wel kan de aanvoer van mosselen uit ge bieden waar de bloeiende plankton- soort is gesignaleerd, worden verbo den. In het hele duingebied bevinden zich ongeveer 68.000 zilvermeeuwen ei. 12.000 kleine mantelmeeuwen. Dit aantal groeit jaarlijks aan met circa twin tig procent zodat na vier jaar een verdubbeling optreedt. De aanwezigheid van een meeuwenkolonie in een bepaald gebied heeft ernstige gevolgen. Door de voortdurende bemesting wordt de bodem stikstofrijk en ont staat er een zogenaamde ruderale ve getatie. Dat houdt in dat de oor spronkelijke vegetatie (waaronder soms zeldzame soorten) verdwijnt. Door betreding en kaalplukken ontstaat tenslotte in zo'n duingebied een verstuiving. Dan is het gebied ook voor de meeuwen niet interes sant meer: ze zoeken een nieuw ge bied en het verhaal begint van voren af aan. Drs. Erik Wanders, als bioloog ver bonden aan de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage, deed een onderzoek naar de kolonies zilvermeeuwen en kleine matelmeeuwen in Meyendel om vast te stellen welke be heersmaatregelen genomen moeten worden. Zijn bevindingen legde hij neer in een voordracht tijdens de stu diedag „Faunabeheer in de duinen" in Leiden. Tegen verstuiving Om te voorkomen dat een meeu wenkolonie een bepaald gebied ver laat, moet tegengegaan worden dat het terrein gaat verstuiven. Dat wordt bereikt door o.a. het leggen van takken, wat iedere drie a vier jaar opnieuw moet gebeuren. In de omgeving van bestaande ko lonies moet zoveel mogelijk rust heersen zodat de meeuwen niet wor den verjaagd. Uitbreiding en nieuwe kolonies op ongewenste plaatsen moeten zoveel mogelijk in de kiem worden gesmoord. Nesten verstoren Dat kan door de nesten in een vroeg stadium te verstoren, in de hoop dat de meeuwen elders gaan nestelen. Nieuwe kolonies dienen bij voorkeur gesitueerd te worden in re latief voedselrijke, dynamische ge deelten van de duinen: de duinstrook die aan het strand grenst en de gebie den die door infiltratie van rivierwa ter voedselrijker zijn geworden. De voedselarme lokaties, met hun vaak zeldzame en voor het duingebied kenmerkende vegetatie, kunnen dan gespaard blijven. In het verleden is getracht de uit breiding van de meeuwenstand tegen te gaan door het rapen van eieren en door eieren te schudden en te oliën. Het onderzoek wees echter uit, dat dit geen duidelijke invloed had op de omvang van de kolonies. De enige oplossing is, aldus Wan ders, het kwaad bij de wortel aan te pakken. Wetenschappelijk onder zoek zal moeten aangeven wat eigen lijk de oorzaak is van de steeds maar doorgaande aanwas. Overdaad voedsel Men vermoedt wel. dat die oorzaak gezocht moet worden in de overdaad aan voedsel die de meeuwen ter be schikking staat in de steden, bij de visindustrie en op vuilnisbelten, kor tom: gevolgen van menselijk hande len Wanneer voor meeuwen de moge lijkheden om uit deze (onnatuurlijke) bronnen te fourageren zouden wor den beperkt, wordt bet evenwicht in het duingebied hersteld. Ook dan kunnen nog wel schofhmelingen in de meeuwenpopulatie optreden, maar de exponentiële groei van de laatste jaren zal tot staan worden gebracht. nog zeer vertrouwde uitspraak van de oudere inwoners, maar meldden bij jongeren een sterke toeneming van de uitspraak „Zieriksêê"; 3. van mijn proefpersonen uit Zie rikzee spraken drie van de vier de naam van hun stad zonder enige re serve als „Zieriksêê" uit. De vierde gaf als belangrijk detail daarbij, dat hij zeker „Surreksêê" zou zeggen „ammen lekker plat mi meköre prae- te"; 4. mijn informante uit Dreischor had geen enkele twijfel over de uit spraak „Surreksêê"; 5. te Scharendijke was mijn zegs man al even gedecideerd over „Sur reksêê" als stadsnaam; 6. omtrent Haamstede waren de twee ondervraagden eensluidend in hun antwoord: „Surreksêê" is de uit spraak van de stadsnaam. Uit dit onderzoekje kan gekonklu- deerd worden, dat op de dorpen in Duiveland en Schouwen de uit spraak „Surreksêê" nog sterk in zwang gebleven is. In „de stad" heeft kennelijk de uitspraak „Zieriksêê" de overhand gekregen, maar blijft men zich niettemin bewust (zie de toevoeging van mijn vierde Zierik- zeese informant), dat „Surreksêê" de oude en oorspronkelijke vorm is. De ze heeft ongetwijfeld ook de Duitse kaarttekenaar Hans Merck van de in woners van deze stad gehoord, toen hij in 1648 zijn plattegrond van „Zu rickzee" maakte. Twee konklusies kunnen hieruit getrokken worden: a. vreemdelingen luisteren vaak scherper naar eigenaardigheden in uitspraak en woordgebruik van an dere talen dan de eigen landslieden. Bekend is in dit verband ook de Amerikaanse taalkundige Bloom- field, die ons omstreeks het einde van de Tweede Wereldoorlog een spiegel voorhield door in zijn boek „Colloquial Dutch" (een handleiding voor de Nederlandse spreektaal) en kele platheden in onze uitspraak te signaleren, die met name in de Randstad sinds jaar en dag gemeen goed geworden zijn; b. mijn eerder gevestigde indruk dat in de 'latere middeleeuwen en daarna Zierikzee grote invloed heeft gehad op de taalvorming in Schou wen en Duiveland (zie „Het dialect van Schouwen-Duiveland", p. 60/61), wordt niet in geringe mate bevestigd door de 17e eeuwse aanduiding „Zu rickzee" van Hans Merck. Deze geeft ongetwijfeld de uitspraak „Surrek sêê" weer en deze zal zich evenals vb- le andere klank- en woordvormeb, vanuit de stad naar het omliggende platteland verspreid hebben, waar ^e tot op de huidige dag bewaard geblé ven is. De aanduiding van de Duitsle kartograaf leert ons in het bijzonder, dat kennis van de streektaal zijh voordelen oplevert voor landsman eh vreemdeling. Dr. A. de Vin Schouw enb ank 93 4301 ZV Zierikzee Gelezen in alle kranten - ja, ook de badkrant -: De politie gaat intensie ver optreden tegen illegale kampeer ders langs de Zeeuwse kust. Dit was een waarschuwing, het werd even wel een uitdaging! Wat gebeurde? Langs de Brouwers- dam, de Kabbelaarsbank, langs de duinen en het sportveld van Ellemeet duizenden tourcaravans z.g. lang- kampeerders van vrijdag tot en met de pinksterdagen. Weggaan 's nachts? Politie en ge meentebesturen - vergeet het. Ze I stonden er en bleven er staan. En wat deed de politie???? Wat had Schouwen en het rijk een geld kunnen vangen. Legale kampeerders betalen plaats- of staangeld, benevens foren senbelasting, om nog maar te zwij gen over verontreinigingsbelasting. 'De a-sociale illegalen - geen stuiver. Mogen de bonafide rekreanten s.v.p. de smoor in hebben of misschien vrij gesteld worden van forensenbe lasting? Het zou de eerlijkheid wel ten goede komen. Wanneer men tevens weet, dat o.a. in Ellemeet een stuk grond gereed ligt om kampeerders te ontvangen en de eigenaar vorig jaar vanwege het ontbreken van een vergunning een bekeuring kreeg, dan vraag je je af, waar blijft de bekeuring voor de ille galen. Is het dan toch waar, dat er met twee maten gemeten wordt? Of durft men niet op te treden? Mogelijk trekt dit schrijven nog meer wederrechtelijke kampeerders naar de mooie Zeeuwse kust, ik gun ze het van harte. Maar dan wel beta lend, heren autoriteiten! J. v. LELIEVELD Mees Toxopeusstraat 4 3317 WK Dordrecht

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4