Transportbedrijf vertrekt in optocht uit binnenstad Demonstraties schaapscheren en spinnen te Noordgouwe Zilveren jubileum bij PTT-kantoor Nieuwerkerk 3 STREEKNIEUWS BREEDSTE WEG Zaterdag 12 juni Eigen honk voor Bruse soos De heer J. A. Schiettekatte ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 4 juni 1982 Nr. 23124 Z1ER1KZEE, 4-6. Transportbedrijf Van der Wekken gaat zijn vertrek uit de Zierikzeese binnenstad op een bijzondere manier gestalte geven. Voordat morgenmiddag (zaterdag) het nieuwe bedrijfspand aan de Industrieweg offi cieel in gebruik wordt genomen, wordt met heel oude en de messt moderne transportvoertuigen een optocht door de binnenstad gemaakt. Bij die heel oude behoort een sle perswagen, een paard - en - wagen aus, waarmee ae vader van de heer C. van der Wekken het bedrijf begon. ZIERIKZEE Geslaagd Petra Pronk uit Zierikzee is vorige week aan de Pedagogische Akademie te Middelburg geslaagd voor de akte lager onderwijs. Rommelmarkt MEVO'80 Zaterdag 5 juni houdt basketbal ve reniging MEVO'80 een rommel markt/verloting in de „Beuze" te Zierikzee. Aanrijding op rotonde Donderdagochtend (10.00 uur) ont stond een zogenaamde kop-staart- botsing op de rotonde. J. S. D. uit Leerdam stopte om voorrang te ver lenen, C. J. B. uit Rotterdam zag dit te laat en botste op zijn voorganger. Beide auto's liepen schade op, resp. aan de achter- en voorkant. HAAMSTEDE Busje in Oosterschelde Woensdagavond belandde een V.W.- busje in de Oosterschelde. De bestuurder S. A. H. uit Den Haag, rij dend op de Plompetorendijk moest uitwijken voor twee tegemoet ko mende auto's. Bij deze manoeuvre wipte de bus over het muurtje en be landde op z'n kant net aan de rand van het water. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, de bus werd ernstig beschadigd. ELLEMEET Atelier De tentoonstellingsruimte van de kunstenaars Gerrie Peene en Ineke de Vreede uit Ellemeet betreft geen galerie, maar een atelier. In deze ruimte maken zij gedurende de zo mermaanden namelijk ook hun werkstukken. Smal ishet pad en innig stil verdoken maar door je schoonheid groots en wijd in schertstoon wordt je naam gesproken want het tegendeel is werkelijkheid. Een weg sereen en ingeslapen in ongeweten liefelijkheid argeloos als mensenspel geschapen door ongeziene engelen gewijd. Smal wegje omhelzend wil ik je begroeten een stukje ziel van het Schouwse land waar tedere warmte het ontmoeten aanvoelt als een zegenende hand. Breedste weg pretentieloos zo is je leven nederig ben je onbewust gering in woorden heb ik me gegeven omdat ik door jou ben gekust. Mooi wegje met vlinderkleur verweven zing je een bloemenlied in de zon de tekst stijgt in ontroerend beven goudvonkend uit een mystieke bron. Jan Tuinder Het is niet dezelfde wagen als destijds, want bij de ramp ging veel verloren, maar er is geprobeerd zo veel mogelijk authentiek materiaal bij elkaar te zoeken om de stoet te vervolmaken. Als tegenpool stelt DAF een aantal van de allernieuwste showauto's beschikbaar, maar uite raard neemt het eigen wagenpark een groot deel van de optocht in beslag. Route Om 13.00 uur wordt vertrokken vande achteruitrit van het bedrijf aan de Rozemarijnstraat, dus van de Pieterseliestraat/Manhuissstraat. Vervolgens wordt de volgende route afgelegd: linksaf de Poststraat in, Weststraat, over de Westbrug linksaf Laan van St. Hilaire, Hoofd poortstraat, Nieuwe Haven, linksaf Oude Haven, een rondje Havenpark en dan dezelfde weg terug over de Laan van St. Hilaire, Nieuwe Kool- weg, rotonde, Grachtweg, Caland- weg naar het Industrieterrein. Na de officiële opening voor geno digden, wordt om 16.00 uur receptie en open huis in het nieuwe be drijfspand gehouden. NOORDGOUWE Geslaagd Aan de Pedagogische Akademie te Middelburg slaagde verleden week dorpsgenote Domien Geluk voor de lagere onderwijsakte. OOSTERLAND Werkgroep V.B.O.K. Sinds kort is op het schiereilend Schouwen-Duiveland een werkgroep van de Vereniging ter bescherming 'van het Ongeboren Kind ingesteld. Deze vereniging wil door hulp te bieden aan de aanstaande moeder en haar ongeboren kind „abortus provo- catus" voorkomen. Dit door middel van maatschappelijke werksters en vele vrijwilligers in den lande, die zich voor dit doel inzetten. De werk groep ter plaatse wil zich in eerste in stantie bezig houden met het geven van meer bekendheid aan de Vereni ging ter Bescherming van het Onge boren Kind (V.B.O.K.). Voor informatie: tel. 01110-6065 of tel. 01114-2441. Zomeravondkoncert De muziekvereniging „Oefeningen Uitspanning" uit Nieuwerkerk geeft zaterdag 5 juni samen met „Nu met Hope" uit Bruinisse een zomera vondkoncert op de muziektent. Daar voor maken de marionettes en de drumband een muzikale rondgang door het dorp. Het koncert begint om half acht. Ophalen spullen rommelmarkt De leden van de muziekvereniging „Oosterlands Fanfare komen don derdagavond 10 juni voor de laatste maal bij de inwoners van Oosterland aan de deur voor het ophalen van spullen voor de rommelmarkt. „Neffen d'Eule" heropend Onder grote belangstelling is don derdagavond de cafetarie „Neffen d'Eule" aan het Marktplein-hoek Sint Joostdijk heropend. Nadat de familie G. Brouwer ruim 14 maanden dit horecabedrijf heeft gerund, is er nu een nieuwe eigenaar, mevr. Alida Weitzel-van Vreeswijk, afkomstig uit Rotterdam. Talloze bloemstukken versierden de grote zaal als in een bloementuin, geoffreerd door vele kennissen, rela ties, familieleden, etc. Onder de klanken van „Ooster lands Fanfare" met de drumband werden in de grote zaal onder leiding van de heer J. Knuist en de heer J. van Putten enige vlotte marsen ten gehore gebracht. Na dit vrolijk muzi kaal intermezzo, waarbij ook het „Lang zullen ze leven" niet ontbrak, trokken de muzikanten naar het dorpshuis „Oosterhof" om later te rug te keren om de avond verder ge zellig mee te maken. De warmte was er de oorzaak van dat de muziek met de drumband geen muzikale mars meer hebben ge maakt over het dorp zoals dit eerst in de bedoeling lag. De band: „De Melo- dia's" uit Oosterland zorgden verder voor een Nederlands repertoire. De heropening werd verder op genoege- lijke wijze gevierd tot laat op de avond. Afd. Plattelandsvrouwenbond Op dinsdag 22 juni vindt in „Oosterhof" te Oosterland, een bij eenkomst plaats van de afdeling Dui- veland van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen. De avond zal in het teken staan van bloemen. Bij een dia serie vertelt mevr. G. Visser- Groenendaal van de Tuinkommissie over „Bloemen en bloemschikken". In memoriam A. J. Koetse Een bekende figuur uit de tijd dat de dorpen Ooster- en Sirjansland nog samen het Waterschap „Ooster- en Sirjansland vormden, overleed op de hoge leeftijd van 94 jaar de heer A. J. Koetse, gedurende 35 jaar „dijk- baas", ofwel Waterbouwkundig Ambtenaar van dit Waterschap. Abraham Johannes Koetse werd op 9 december 1887 te Kruiningen ge boren en studeerde waterbouwkun de. Gekomen uit Hoedekenskerke benoemde de waterschapsbestuur hem 1 januari 1920 tot Waterbouw kundig Ambtenaar. Tegelijkertijd benoemde ook de gemeenteraad van Oosterland de heer Koetse als ge meente-opzichter in de vakature die ontstaan was het aftreden van de heer Anthonie Boogert L.W.z., zulks op een jaarsalaris van 90,—. Deze betrekking vervulde de heer Koetse tot de Centrale dienst van Bouw en Woningtoezicht hier zijn intrede deed en hij eervol ontslagen werd. Na de oorlogsevakuatie keerde de overledene weer naar zijn woon plaats Sirjansland terug, en hij bleef nog waterbouwkundige tot aan zijn pensionering op 1 oktober 1955. Hij vertrok toen metterwoon naar Zuid- Beveland en werd opgevolgd door de- heer M. Dobbelaar uit Bruinisse. De teraardebestelling vond plaats op woensdag 2 juni op de Algemene begraafplaats te Kloetinge. BRUINISSE Oud papier Morgen, zaterdag 5 juni, wordt er weer papier opgehaald. Vanaf 8.30 uur komen de wagens weer langs om het (s.v.p.) gebundeld langs de straat staande papier ten behoeve van de Mbuma-zending in te laden. M'buma-zending Ten behoeve van de M'buma- zending werden in de maand mei de volgende bedragen gekollekteerd: door de Fam. van Geyl 73,40; Rian- ne van den Bos 88,80; Margreet Schot 86,20 en Martin van Domme- le (Jpzn) 72,45. Alle gevers worden hartelijk dank gezegd. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SOESTERBERG, De circa honderd vrouwen voor vrede hebben hun ten tenkamp nabij de vleigbasis Soester- berg vrijwillig verplaatst naar een parkeerterrein veertig meter verder op. APELDOORN. De Verzekerings hulpdienst B.V. heeft in 1981 het eerste jaar van haar bestaan, in 40.000 gevallen hulp verleend aan on fortuinlijke automobilisten, die na een ongeluk niet verder met hun auto konden rijden. ZIERIKZEE. Voordat het zeilkamp van de R.S.G. werden eerst de vlaggen g ,Prof. Zeeman" begon, (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NOORDGOUWE, 9-6. Zaterdag 12 juni a.s. viert men op caravanpark „De Stern" te Noordgouwe een „Schaapsscheerdersfeest". Aan dit evenement wordt zo wel door personen uit Noordgouwe, als van het caravan park medewerking verleend. ZIERIKZEE. Tegelijk met de Paardenmarkt, die alleen woensdag werd gehouden, was er een kleine kermis op het Ha venplein. Niet groot, maar wel gezellig en sfeervol, en vandaag en morgen nog te bezoeken (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De feestelijkheden zullen plaats vinden op de speelvelden van. de Stern (aanvang 13.30 uur). Als eerste zal Wim Rotte, kleinzoon van Leen v. d. Bos (de laatste schaapherder van het „eiland", thans woonachtig in de Corneliastichting), een aantal scha pen scheren. Met een deel van de be schikbare wol wil de heer Boersma (een campinggast die zelf spinnewie len bouwt) een demonstratie spinnen geven. Imker Ook zal de imker Mettheus uit Noordgouwe zijn medewerking ver lenen aan deze dag. Met een informa tieve stand wil hij een indruk geven van het nut en de funktie van de bij en. Enkele weken geleden werd op het caravanpark zijn hulp ingeroe pen, nadat er een lichte paniek was uitgebroken, vanwege het spontaan neerstrijken van een bijenvolk in een van de windsingels van het park. Met deze voorlichting wil hij even tuele angst voor deze diertjes bij de DEN HAAG. De ministeries van landbouw van Nederland en Algerije zijn begonnen met een samenwer- kingsprojekt op het gebied van de landbouwmechanisatie,- met name in de pootaardappelsektor. UTRECHT. Vanuit het bankwezen is weer aangedrongen op een snelle, wettelijke regeling van de Postbank om tot gelijke konkurrentievoor- waarden te komen. Dit pleidooi werd gehouden door G. A. Mertens, voor zitter van de raad van beheer vaij de Rabobank Nederland, tijdens de al gemene vergadering in Utrecht. DEN HAAG. De regering van Ve nezuela vreest dat politieke en han delsbetrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Latijns-Amerika ernstig verstoord zullen worden als de E.G. het Verenigd Koninkrijk blijft steunen in zijn strijd tegen Ar gentinië om de Falklandeilanden. DEN HAAG. De Sirius, het aktie- schip van de milieu-organisatie Greenpeace, is door twee Russische sleepboten uit de haven van Lenin grad gehaald. Nadat leden van Greenpeace in Leningrad pamfletten had uitgedeeld, waarin tegen Russi sche kernproeven wordt gepro testeerd, kreeg het schip de opdracht de wateren van de Sowjet-Unie te verlaten. Dit heeft Greenpeace "don derdag meegedeeld. UTRECHT. Bij het staalconcern Hoogovens (20.000 werknemers) is een principe-akkoord afgesloten over een nieuwe CAO. In het ak koord is onder meer handhaving van de automatische prijskompensatie opgenomen en handhaving van de volledige uitkering van het zieken geld. DEN HAAG. De vorige minister van buitenlandse zaken. Van der Stoel, heeft geen vertegenwoordiger van de nederlandse vredesbewegin gen opgenomen in de officiële delega tie naar de tweede speciale zitting van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties over ontwapening (SSD-2), die maandag in New York begint. mensen voorkomen en het idee de wereld uithelpen, dat alles maar me- teerf'moét worden doodgespoten. Bo vendien zaLjinen kersverse bijenho ning vaii hém kunnen kopen. Naast deze aktiviteiten, waarmee de Stern het agrarische karakter van de omgeving wil onderstrepen, wor den er een aantal volksspelen georga niseerd. Gezien de bedrevenheid waarmee het rekreatieteam dergelij ke middagen organiseert, belooft het een gezellige dag te worden. Een dag waarvoor ook de plaatselijke bevol king hartelijk wordt uitgenodigd. ROTTERDAM. Uit een auto die stond geparkeerd aan de Van Beetho- vensingel in Rotterdam is een partij sieraden ter waarde van een half mil joen gulden gestolen. (Vervolg van pagina 1) Decibels Het soosgebouw aan het Stenenpad staat in een rustige omgeving. Weini gen zullen hinder ondervinden van de jeugd, misschien alleen van de ko mende en gaande man, met het star ten van brommers. De geluidswal om het gebouw moet de decibels binnen de perken houden, al zal de vesterker (2 x 160 watt) best voor een „goed ge luid" zorgen. In de grote zaal (7 x 14) kunnen 150 mensen tegelijk genieten van het disco-geweld. In de zaal de disco theek met twee fraaie draaitafels. De bar is in een hoek gesitueerd. De tap heeft twee soorten bier; het gewone pils en een donker, Duits bier. Twee bestuursleden hebben hun horeca-papieren gehaald: Frans Hou- kamp en Jan Klink. Op de avonden dat de soos draait is één van de twee in ieder geval aanwezig. Voorts is Jan Klink ook bedrijfsleider. Het ligt in de bedoeling dat de soos ren dabel zal draaien, (zonder winst) om niet bij de gemeente te hoeven aan kloppen. Met een batig saldo worden bijvoorbeeld wat duurdere groepen gekontrakteerd en kursussen gefi- nancieerd. Geen jeugdcafé „We willen af van het imago „jeugdcafé", zegt de voorzitter. Het programma ziet er ongeveer zo uit: op de vrijdagavonden is er disco of film of een diskussieavond. Zaterdag disco. Zondag gesloten (niet ver plicht aldus de voorzitter, maar er zou geen behoefte aan bestaan). Maandagavond is er grote schoon maak en tevens is dan de strip-o- theek geopend. Op de woensdaga vonden is er ruimte voor kursussen. Te denken valt aan kreativiteitskur- sussen: Film-doka. Overwegend kor te kursussen van zo'n zes weken. Maatschappij-kritisch Onderwerpen van diskussia, kun nen zijn: politiek, sex, drugs, natuur etc. De groep „Bots", die als maatschappij-kritisch bekend staat, zal naar alle waarschijnlijkheid wor den uitgenodigd. „We willen zaken onder de loupe nemen, die nü bij de jeugd spelen en meer inhoud geven aan het jeugdwerk. In de kelder wa ren we tè beperkt". Zaterdagmiddag dus de opening door d$ burgemeester.. Daarna, vanaf 16.0Q uur „ppen-Jruis" vooy iedere be langstellende. En hoe staat het met ,,Bru-pop"? ,,We zijn hard aan het werk. Maar of dit jaar de traditie hersteld kan wor den hangt voor een groot deel van de sponsors af. We proberen het festival in ieder geval weer van de grond te krijgen, maar ja geld speelt hier een grote rol. Op het ogenblik is de kans niet groot. Sponsors kunnen de zaak redden, dus Een duide lijke oproep aan bedrijven om wat geld te steken in de Bruse traditie. De heer Schiettekatte wordt gelukgewenst door de heer Van der Post (l). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NIEUWERKERK, 3-6. Donderdag 3 juni was het precies vijfentwintig jaar geleden dat de heer J. A. Schiettekatte als hulpbesteller bij de PTT in Nieu werkerk in dienst trad. In „Ons Dorpshuis" in zijn woonplaats Nieuwerkerk werd donderdagavond ter gelegenheid van dit heuglijke feit een druk bezoch te receptie gehouden. Kollega's van Schouwen-Duiveland, oud-kollega's, fa milie en kennissen kwamen de heer Schiettekatte en zijn vrouw en kinderen feliciteren. Op de derde juni in het jaar 1957 werd de jubilaris hulpbesteller in Nieuwerkerk. Alhoewel hij al in het begin van zijn loopbaan kenbaar maakte graag kantoorhouder te wil len worden, duurde het tot 1 novem ber 1979, totdat hij benoemd werd. Vakature In Bruinisse was een vakature vrij en de heer Schiettekatte liet het bestellerswerk achter zich. Het hart bleef toch naar Nieuwer kerk trekken en per 1 april 1980 kwam de jubilaris weer in zijn gelief de dorp terecht, toen daar een vaka ture vrijkwam als kantoorhouder. Om in deze funktie werkzaam te kunnen zijn moest de heer Schiette katte gedurende zeven acht maan den een opleiding volgen. In het be gin had hij nog wel wat moeite met de omschakeling van besteller naar de werkzaamheden op kantoor, dat veel administratief werk inhoudt. Hij heeft zich er echter prima door- heengeslagen en mocht als kleine waardering donderdagavond loven de woorden van de heer H. M. van der Post, direkteur te Zierikzee, in ontvangst nemen. De heer J. C. Pad mos, besteller, voerde namens het 'personeel het woord.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3