Britten „bewerken" hun tegenstanders met pamfletten NA EEN BLIJDE WEEK AGENDA installatiebedrijf V.N.- ontwapenings- konferentie Strijd om Port Stanley? Verliezen in de Falklandoorlog Massagraf ontdekt Reagan in Parijs WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Konsumentenbonden nijdig over afschaffen maximumprijzen Ecevit weer voor rechters Kamer unaniem voorstander onderzoek rekenkamer naar Oosterscheldewerken Durende staking bij Europoort deurloo b.u. Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE PLANK 2 Een blijde week voor vele geslaag den van de verschillende scholen, maar verdrietig voor degenen die „afvielen". Hun troost zij dat „over doen" niet zo rampzalig behoeft te zijn als het in eerste instantie lijkt. Bij een doublure staan kandidaten vaak steviger in de schoenen en - toch aan het relativeren - wat is een enkel jaar op een mensenleven? Intussen komen de geslaagden, straks weer uit de roes van het blij zijn, wel in konfrontatie met een har de werkelijkheid. Werk zoeken is wel mogelijk, maar werk krijgen, bpitengewoon moeilijk. Voor dit pro bleem is geen panacee (een middel, dat overal voor helpt), maar wellicht meer nog dan kollektieve werkloos heidsbestrijdingsmaatregelen komt het aan op eigen wilskracht en (voor al) inventiviteit van de geslaagde kandidaat, die nu „het leven in moet". Alle mogelijkheden ter zake moe ten persoonlijk op een rijtje gezet. Een vervolgstudie dient overwogen, maar dan wel heel serieus afgestemd op hetgene, dat men tot nu toe heeft vei orven en met een evenwichtig oordt 1 over eigen kapaciteiten. Dui zenden bijvoorbeeld hebben de weg naar de universiteit ingeslagen (gesteld dat het nog zo massaal zou kunnen (nummerus fixus), maar zijn na één of twee jaicn mislukt. Dan heeft men al zo'n zwa geestelijke duw te pakken, dat opnieuw begin nen uitermate zwaar valt. Een goede keus nu, is dus noodzaak. Gewenst is ook een weg te zoeken in de doolhof van mogelijkheden en informatiebronnen, want op dit punt is van hogerhand echt wel iets ge daan in de afgelopen jaren, maar het ontbreekt vaak aan overzichtelijk heid. Wie - mogelijk gedwongen door de omstandigheden - aan zelfstudie begint, doet er goed aan tenminste één buitenlandse taal goed (maar dan ook werkelijk goed) onder de knie te krijgen. Men staat verbaasd hoe vaak dat in de praktijk gevraagd wordt. Ieder die verder wil, moet ook flitsend kunnen typen; dat is ook een enorme pré bij sollicitaties. Zo kunnen kandidaten heel wat doen aan allerlei randvoorwaarden voor een uiteindelijk toch te berei ken sukses. Het is verdrietig dat de ekonomische omstandigheden zozeer zijn verslechterd, als gevolg waarvan vele vroegere vanzelfsprekendheden m.b.t. werk en studie zijn weggeval len, maar dat nu durend alles onmo gelijk is geworden is niet juist. Geijkte wegen zullen vaak onbe gaanbaar blijken, maar via sluipwe gen kan men er soms ook komen. Het is maar een beeld, doortrokken van fantasie, maar dit laatste is nu juist een eigenschap, waarop het voor be trokkenen erg op aankomt. NEW YORK, 4-6. Komende maan dag begint in New york de tweede speciale zitting van de Verenigde Na ties over de ontwapening. Vele staats- en regeringsleiders zullen er het woord voeren en ten overstaan van de vele delegaties hun geloof be tuigen in een mondiale politiek van ontwapening. Desondanks zijn de verwachtingen niet hooggespannen. Gevreesd wordt dat de konferentie even weinig vruchten zal afwerpen als de eerste speciale zitting in mei 1978. De Amerikaanse vredesbewe ging is van plan de diplomaten via massale demonstraties op het hart te drukken dat er ernst moet worden gemaakt met de strijd tegen de wa penwedloop. Wereld en milieu NAIROBI, (Kenia), 2-6. Elk jaar sterven vijf miljoen kin deren in de ontwikkelingslan den en worden er nog eens vijf miljoen blind of lam door slechts zes ziekten, difterie, te tanus, mazelen, kinderverlam ming, tuberculose en kink hoest. Elk jaar sterven een miljoen kinderen in de derde wereld aan malaria. Een op de twee kinderen onder de drie jaren loopt in die landen de besmet ting met deze ziekte op. De woestijnen blijven groei en en slokken zo veel land op dat de levens en leefomstan digheden van 700 miljoen men sen er door worden bedreigd. De door de mens veroorzaak te vervuiling en voortdurende onverschilligheid voor het mi lieu maken de vooruitzichten op een plezierig bestaan op moeder aarde niet al te best, aldus een 69 bladzijden tellend dokument over de stand van het milieu in de wereld dat de direkteur van het milieupro gramma van de Verenigde Na ties UNEP, dr. Moesta/a Tol- ba. heeft ingediend bij de bestuursraad van de UNEP, die in Nairobi vergadert. LONDEN/WASHINGTON, 3-6. Premier Thatcher hoopt erop, dat de soldaten van het Argentijnse garni zoen in Port Stanley zich, als hun regering geen overgave aanbiedt in de korte tijd die nog rest voor de laatste Brit se voorbereidingen, los van Buenos Aires zullen overge ven. In een interview met de Londense korrespondent van de „Washington Post" van donderdag herinnerde zij eraan, dat dit ook gebeurde toen de strijd om Goose Green en Port Darwin eenmaal begon. Daar namen de Britten in totaal 1.400 Argentijnen gevangen en doodden er ongeveer 250 bij volgens hun opga ve geringe eigen verliezen. De Britten wierpen volgens het Londense ministerie van defensie donderdag twee soorten pamfletten boven Port Stanley af, waarvan een met een vrijgeleide in het Spaans en het Engels, waarin de houder ver klaart zich over te geven, en aan de achterkant een open brief, waarin de Britse kommandant admiraal Wood ward de Argentijnse militaire gou verneur vraag zich over te gevep ge zien zijn hachelijke militaire positie. In het andere pamflet wordt de naar schatting 8.000 Argentijnse sol daten gevraagd de .Juiste en eervol le" beslissing te nemen zich over te geven evenals hun kameraden op South Georgia deden op 25 april. South Georgia ligt 800 mijl ten oosten van de Falkland-eilanden. „Nog erger „Denk aan het gevaar waarin u zich bevindt", aldus -het pamflet. „Uw voedsel- en oorlogsvoorraden raken beperkt als gevolg van de Brit se blokkade. Het zal zelfs nog erger worden. Denk aan hen, die u lief zijn en het huis, dat op u gelukkige terug keer wacht". In het bijzonder luidt de instruktie voor de Argentijnen, in het Spaans: a. leg uw wapen neer, b. houdt deze vrijgeleide duidelijk zichtbaar, c. ga naar het dichtstbij zijnde lid van de Britse strijdkrach ten. LONDEN/BUENOS AJRES, 3-6. Sinds het uitbreken van het Falkland-konflikt op 2 april zijn aan Britse zijde 151 militairen omgeko men of worden er vermist. Er zijn circa 150 gewonden, zo blijkt uit opgaven van het ministerie van defensie in Londen. De verliezen aan materieel bestaan verder uit vijf schepen, acht Harrier-vliegtuigen en elf helikopters. De officieel opgege ven Argentijnse verliezen bestaan uit bijna 500 doden, 15 vliegtuigen, vier helikopters en zeven schepen. Volgens de Britse opgave zijn acht Harrier-toestellen verloren gegaan, waarvan drie bij ongelukken. Wat betreft de helikopters gaat het om twee van het type Gazelle, twee Wes- sexs, een Westland, vijf Sea King- toestellen en een Scout. De vijf tot zinken gebrachte schepen zijn de tor pedojagers Sheffield en Coventry, de fregatten Antelope en Ardent en het containerschip Atlantic Conveyor. PARIJS, 3-6. Het Franse linkse dagblad Liberation heeft donderdag gemeld dat de Algerijnse autoritei ten een massagraf hebben ontdekt met de veelal verminkte lijken van 936 Algerijnen die tijdens de onaf- hankelijkheiddstrijd door de Franse troepen in een gevangenkamp in Khencheka, in het Auresgebergte, zouden zijn gedood. Het kamp was destijds gebouw voor gevangenen van de Algerijnse nationalistische ondergrondse bewe ging tijdens de opstand van 1954 tot 1962 tegen het Franse bewind. Libe ration is van plan de namen te publi- cieren van nog in leven zijnde Franse officieren en funktionarissen die ver antwoordelijk zijn voor de exeku- ties. De eerste aanwijzing voor het bestaan van het massagraf kwamen van scholieren die de grond opgroe ven voor het aanleggen van een voet balveld. Volgens de Algerijnse auto riteiten zijn tijdens de onafhanke lijkheidsstrijd 1,5 miljoen Algerij nen omgekomen. Argentinië zou, zo meldde de „Washington Post" donderdag uit in gelichte Argentijnse bronnen, be langrijke diplomatieke koncessies willen doen om een bloedig gevecht om Port Stanley te voorkomen, maar zou, zo tekende het blad op uit de mond van Argentijnse funktionaris sen sceptisch blijven over de vraag of de Britten deze zouden aanvaarden, daar deze, naar zij menen, zullen blij ven staan op de eis van onvoorwaar delijke terugtrekking van de Argen tijnse troepen. PARIJS, 3-6. President Reagan van de Verenigde Staten en president Mitterand van Frankrijk hebben donderdag in Parijs een werklunch van twee uur gehad tijdens welke zij van gedachten wisselden over de Falkland-eilanden en Midden- Amerika, maar de verschillen van opvatting die zij hebben over de vraagstukken die op de ekonomische top van Versailles staan, niet aan roerden. Reagan, die zijn eerste officiële ontmoeting had op zijn Europese reis van tien dagen, zei: „het was geen zware diskussie. Die komen pas vrij dag wanneer wij ons bij andere lei ders aansluiten voor de top". De Amerikaanse preisdent trad niet In bijzonderheden maar zei dat zijn tet-a-tete met Mitterand voor hem een „prettige gebeurtenis" was geweest. Hij dankte de president en het Franse volk voor de hartelijke ontvangst. TEL AVIV. De donderdagmiddag gearresteerde ontslagen Palestijnse burgemeester van Nabloes, Bassam Al-Shaka, is na een verhoor van twee uur vrijgelaten. MOSKOU. De Sowjet-unie heeft donderdag de voorstellen van presi dent Reagan voor beperking van de strategische bewapening punt voor punt afgewezen, met het argument dat Washington ingrijpende be snoeiingen van Moskou verlangt, ter wijl het zelf vrijwel niets daartegen over stelt. Zaterdag 5-, zondag 6 juni Dokter H. J. M. Sleegers, Noordgou- we, tel. (01112) 1480, neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Van Geer en dokter Vis ser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119)1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter F. J. J. Buytendijk, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts P. A. J. Bruynzeel, Karne- melksvaart 2, Zierikzee, tel. 01110-2693 De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster Poley, tijd. adres Vloedstr. 1, Kerkwerve. Tel. (01110) 2309, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst voor Duiveland en Bruinisse. Zuster A. v. d. Schelde,Spuislop 14, Brouwershaven. Tel. (01119) 1682 heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en 'van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. DEN HAAG, 3-6. De Konsumentenbond is niet erg te spreken over de plan nen van minister Terlouw de maximumprijzen voor benzine en andere aardo- lieprodukten per 1 juli af te schaffen. De bond ziet daarvan komen dat de prijsschommelingen nog onrustiger en onvoorspelbaarder zullen worden dan nu al het geval is. De bond denkt dat het afschaffen van de maximumprijzen alleen voor- ANKARA, 3-6. De Turkse ex- premier Bulent Ecevit, die donder dag op vrije voeten is gekomen nadat hij bijna twee maanden ten onrechte gedetineerd was geweest, moet zich vrijdag opnieuw voor de rechtbank verantwoorden. Deze keer vanwege uitlatingen die hij heeft gedaan in een vraaggesprek, op 11 februari, met het tv-aktualiteitenprogramma „Hier en Nu" van de NCRV, en we gens een vraaggesprek met „Der Spiegel" dat het Westduitse week blad op 22 maart publiceerde. DEN HAAG, 3-6. De Tweede Ka mer heeft donderdag besloten dat de Algemene Rekenkamer zal worden gevraagd de financiële aspekten van de aanleg van een pijlerdara in de Oosterschelde door te lichten. Aan dit initiatief van het Tweede Kamerlid Eversdijk (CDA) hadden de kamerleden niets meer toe te voe gen, en zonder debat werd het una niem door de kamer overgenomen. Eén van de pikante kanten van het onderzoek betreft het beleid van de ex-minister Tuijnman (VVD) van ver keer en waterstaat, die zou hebben Verzuimd de kamer bijtijds in te lich ten over aanzienlijke overschrijdin gen van de budgetten voor de Ooster scheldewerken. deel voor de konsument kan opleve ren op plaatsen waar sprake is van vrije konkurrentie. Waar die ont breekt - bijvoorbeeld langs de snel wegen - zal afschaffing automatisch hoge prijzen tot gevolg hebben. Bo vendien komt Terlouws plan net op een moment dat de benzineprijzen weer flink aan het stijgen zijn, aldus de bond. De bond is er verder verontwaar digd over dat Terlouw - „ondanks toezeggingen" - bij de voorbereiding van zijn maatregel geen overleg heeft gevoerd met de konsumentenorgani- saties, maar alleen met de oliemaat schappijen en de handel. ROTTERDAM, 3-6. De stakingsak- ties bij het erstoverslagbedrijf Euro poort CV (EECV) worden voortgezet. Op een vergadering van de Vervoers- bond FNV in Hellevoetsluis besloot het personeel donderdag aan het be gin van de middag om met de sta king, die op 14 mei begon, door te gaan. Volgens een woordvoerder van de Vervoersbond hebben de leden dat besluit genomen omdat de direktie onvoldoende toezeggingen wilde doen ten aanzien van enkele specifie ke, op de situatie bij EECV toe gespitste eisen. Na het tellen van de stemmen bleek dat 109 personeelsleden de ak- ties wilden voortzetten. Voor het op heffen van de staking verklaarden zich 52 FNV-ers. BRUSSEL. De EG-kommissie in Brussel heeft voorgesteld opnieuw geld uit te trekken voor humanitaire hulp aan de Poolse bevolking. Vrijdag 4 juni Zierikzee Fietstocht UW. Start: Gracht weg 4, 13.30 uur, Zaterdag 5 juni Zierikzee Concertzaal. Balletuitvoering ballet school mevr. W. Kramer-de Groot. 16.00 uur. Concertzaal. Film: „The Getaway". 20.00 uur, 16 j. „Open dagen". Tentoonstelling Bur gerweeshuis. Beuze. Rommelmarkt basketbalve reniging MEVO'80. 9.00 uur. Haamstede Ned. Hervormde kerk. Uitwisse- lingskoncert bekende Limburgs mannenkoor „Geulklank" uit Val kenburg - „Nu met Hope", t.b.v. in ventaris dorpshuis. 19.30 uur. Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert Apollo". 20.00 uur. Bruinissë Opening „De Pul". 14.00 - 16.00 uur. Goes Chr. Geref. Kerk, Bergweg 43a. Jeugdkongres R.P.F. Aanvang 10.30 uur. Vanaf 14.00 uur Forumdiskus- sie. Zondag 6 juni Zierikzee Concertzaal. Film „The Getaway". 20.00 uur, 16 j. „Open dagen". Tentoonstelling Bur gerweeshuis. Maandag 7 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Vergadering buurtvereniging vier straten in Mal ta. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie grond- en pachtzaken. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 8 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Haamstede Afd. Westerschouwen, Ver. van Huis vrouwen: Buitengebeuren bij mevr. J. van Zuylen. Vertrek per fiets van de AMRO-bank te 13.30 uur. Goes „Prins van Oranje". Algemenejaar- vergadering C.D.A. 19.30 uur. Woensdag 9 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktiebe- stuursvergadering V.V.D. 19.30 uur. Werkhaven Bommenede Plantenwerkgroep. Verzamelen: 19.00 uur. Vrijdag 11 juni Zierikzee 's Landskamer. Waterschap Schou wen-Duiveland. 9.30 uur. Parkeerterrein Scheldestraat, C. J.V.- tent. Jaarfeest C.J.V. „Samen Ver der". 19.30 uur. Zaterdag 12 juni Zierikzee Parkeerterrein Scheldestraat, rond C.J.V.-tent. Sport- en speldag, 10.30 - 16.30 uur; C.J.V.-disco avond. 19.00 - 22.00 uur. Brouwershaven „Tonnenmagazijn". Receptie w.s.v. Brouwershaven. 15.00 - 17.00 uur. „Tonnenmagazijn". Feestavond w.s.v. Brouwershaven. 19.30 uur. Noordgouwe Caravanpark „De Stern". Schaap- scheerdersfeest. 13.30 uur. Zondag 13 juni Zierikzee Parkeerterrein Scheldestraat, C.J.V.- tent. Familiedienst. 16.30 uur. Dinsdag 15 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 19.30 uur. Burgh-Haamstëde Hotel Bom. Ring-promotion. 20.00 uur. Woensdag 16 juni Zierikzee Stadhuis. Kommissie publieke wer ken. 19.00 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Zaterdag 19 juni Brouwershaven Haven. Grote Vlootschouw w.s.v. Brouwershaven. 14.00 uur. Zondag 20 juni Brouwershaven Haven. Start onderlinge zeilwed strijd. 11.00 uur. Maandag 21 juni Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 22 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Woensdag 23 juni Burgh-Haamstede Het Zeepe. Exkursie Natuur- en Vo gelwacht. Vertrek vanaf de Slotlaan. 19.00 uur. Dinsdag 29 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. I Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag I van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 -18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396,(01110) 3539 Dat politiek - ondanks alles - dè hu mor dood zou slaan, is een onjuiste stelling, die uitgerekend in Zeeland een schitterend bewijs heeft gekre gen. Het staal van heel bijzondere humor is begeleidingsverschijnsel geworden bij de samenstelling I van het Zeeuwse kollege van gedeputeer de staten. Voor het eerst in dè ge schiedenis maakt van dit roemfucht kollege een vrouw deel uit. I Die vrouw nu heeft uit een zeer rechtlij nige overweging een maatregel laten voortvloeien, die (waarschijnlijk) po litieke vriend en vijand, met stom heid zal slaan of reeds geslagen l\eeft. De politica in kwestie heeft ge dacht: allemaal mannen en i|c als vrouw daartussen, dat kan wel.bnaar dan moeten er toch camouflage maatregelen worden getroffen'f. Uit Middelburg wordt nu gemeld dat het hoofd van de huishouding een 'groot formaat plank onder aan de i tafel heeft aangebracht, waardoor vdor nu en altijd de benen van het geachte vrouwelijke kollegelid, aan de,man nelijke ogen worden onttrokken. De op verzoek aangebrachte plank roept talrijke vragen op. Zijn de be nen van het geachte (vrouwelijke) kollegelid zo adembenemend prach tig, dat een enkele blik op deie on derdanen voldoende zou zijn vóór de mannelijke kollega's geheel iin de war te geraken, de stukken te perge- ten en de dag verder door te brengen in een roes, met talrijke erotisèrende voorstellingen? Er is ook een andere mogelijkheid; de benen hadden mooier kunnfen uit vallen en de plank voorkorpt een (mannelijke) testcase of zij Wel aan minimale estetische normen vol doen. Een andere vraag geldt de rest van het geachte vrouwelijke kollegelid, want een vrouw bestaat - als bekend - niet louter uit benen. Zou (een vraag), de plank niet ook tot boven tafel kunnen worden uitgebreid, zo dat de fysieke verberging pan het kollegelid nog wat kompletet is, ver gelijkbaar met bijvoorbeeld de Iraanse vrouwen, die zich - niaar dan op last van opperbaas Chomeini - ge heel in een zwarte lap moeten hullen? In het Zeeuwse geval zou dah sprake kunnen zijn van een planken wam buis. Hoe zit dat overigens in de Tweede Kamer en bij gemeenteraden, met vrouwelijke leden? Allemaal plan ken of vrij uitzicht? Er is - althans wat de Kamer betreft - dringende be hoefte aan een motie of minstens een vraag aan de minister: ,,is de be windsman niet van mening, dat da mesbenen een van de betekenende politieke onderwerpen, afleidende werking hebben in een omgeving met mannelijke parlementariërs en is de minister bereid terzake bepaalde af schermende maatregelen te treffen?" Nou, die maatregelen behoeven niet moeilijk te zijn. Den Haag belt Mid delburg maar op en men is op de hoogte: een plank. SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2