16?5 «A £>15- n^8?0 HEMA ten nieuweVolkswogen of Audi nü bij ons meteen héél jaar gratis onderhoud! m *75.- STICHTING ZEEUWS STUDIEFONDS DOE MEER MET MINDER GELD nu1 nog eens zo n vilvvv 50 stralende i aanbiedingen en 100 andere zonnig geprijsde artikelen. RENTELOZE VOORSCHOTTEN STUDIEBOEKEN Wie nu bezuinigt, betaalt later dubbel! Schults Schilders AUTOMOBIELBEDRIJF SLAGER BV NÜ IN ONZE ZOMERKRANT: Mededelingen Gemeente Zierikzee Inschrijving tuinderij De bungalow, kassen, sorteerloods en schuur MAKELAAR ASSURANTIËN MAKELAAR/TAXATEUR ONR. GOEDEREN Is dat even mooi meegenomen. Want het eerste jaar is elke onderhoudsbeurt - om de 7.500 km doorsmeren en om de 15.000 km een grote beurt - voor onze rekening. Inclusief arbeidsloon, onderdelen en smeermiddelen. Een héél jaar gratis onderhoud volgens het geavanceerde VA.G Service System met daarbij het feit dat u ook een héél jaar garantie krijgt, maakt het rijden met uw nieuwe auto wel zeer onbezorgd. Uiteraard kent onze gulle aard grenzen. Dit unieke aanbod is geldig tot 30 juni 1982. Doe er uw voordeel mee. Een héél jaar gratis onderhoud bij uw V.A.G. dealer voor Volkswagen en Audi, max. 22.500 km 12 Uni overhemd met korte mouw. Van pol/ katoea In de maten 37/38 t/m 43/44. In de kleuren bleu, creme Charmant, lingerie setje in diverse kleu- rea 10096 Katoen. Beha. cup"6 1 Slipje. Mt NÜ 36 t/m 42. Luxe koffers van sterk, waterafstotend nylon, solide door aluminium frame. Gevoerd, voor zien van binnenvak en 2 stel pakbanden. In zwart/bordeaux en goudbruin. M 70 cm NyO*|- 75 cm (met wielen en extra handgreep) Vertikale lamellea Simpel te monterea Doos met 5 lamellen van 2.80 mtr. NÜ 55,- Derail 100 cm NÜ 65,- 150 cm ND 80,- 200 cm NÜ 95,- 250 cm NÜX15,- Leuke meeneemstoel. Gespoten stalen frame en met schuim- plastic gevulde loper. In 2 kleurstellingen. Multigrade motorolie 15W/50. Geschikt voor alle benzine- en lichte dieselmotoren. 5 Liter Jong belegen Goudse. Natuurlijk vers van 't mes, zoals al die heer lijke hollandse kazen in de Hema. Normaal per kilo 9,90 Aanbiedingen geldig t/m 5 juni Fraaie badlakens, uni, gestreept of gedessi neerd o.a. dit 'Snoopy1 badlaken. De burgemeester van Zierikzee maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 mei 1982 heeft besloten dat een wijziging van het bestemmingsplan Poortambacht VI" wordt voorbereid voor het per ceel Haringvlietstraat 8. Genoemd besluit met bijbehorende kaart ligt m.i.v. 7 juni ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 3 juni 1982 Bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Zierikzee makën bekend dat door de heer W. Goudzwaard, Haring vlietstraat 8 te Zierikzee, een bouw- aanvraag is ingediend voor het bou wen van een bijkeuken en het veran deren van twee ramen in de zijgevel van het pand Haringvlietstraat 8, ka dastraal bekend gemeente Zierikzee sectie M nr. 512. Deze bouwaanvraag is in strijd met het voor het pand Haringvlietstraat 8 geldende bestemmingsplan „Poort ambacht VI" doch is in overeenstem ming met de in voorbereiding zijnde gedeeltelijke herziening van dit plan. Wij zijn bereid aan dit bouwplan me dewerking te verlenen met toepas sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet. De bouw vergunning kan echter eerst worden verleend nadat gedeputeerde staten van Zeeland een verklaring van geen bezwaar voor het bouwplan hebben afgegeven; deze verklaring kan pas worden aangevraagd nadat wij de aangrenzende of' naburige eigenaren en gebruikers in.<!e gelegenheid heb ben gesteld van het bouwplan kennis te nemen en daartegen bezwaren in te dienen. In verband met het voorgaande lig gen de op de bouwaanvraag betrek king hebbende bescheiden met in gang van 7 juni a.s. gedurende veer tien dagen voor een ieder ter gemeen tesecretarie, afdeling Algemene Za ken ter inzage. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder zijn (gemoti veerde) bezwaren tegen het onderha vige bouwplan aan het college van burgemeester en wethouders, Meelstraat 8 te Zierikzee, schriftelijk kenbaar maken. Burgemeester en wethouders voor noemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 3 juni 1982 Secretariaat: Dam 31, Middelburg, Telefoon (01180) 28024 voor het studiejaar 1982/83 dienen zo spoedig mogelijk te worden aan gevraagd. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de scholen, ge meentehuizen, arbeidsbureau's'en secretariaat. Tevens moet een verzoek Ingediend bij het ministerie van onderwijs en wetenschappen, afdeling rijksstudietoelagen, t.b.v. wetenschap pelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs en opleiding voor kleuter leidsters of onderafdeling tegemoetkoming studiekosten t.b.v. de overige vormen van voortgezet onderwijs. Dit geldt tevens voor een aantal part-time opleidingen en schriftelijke cursussen. Het adres van beide afdelingen is: Kempkensberg 4, Groningen (telefoon 050- 249111). Verzoekformulieren zijn bij de onderwijsinstellingen verkrijg baar. AANVRAGEN DIE NA 1 SEPTEMBER 1982 BIJ HET ZEEUWS STUDIE FONDS WORDEN ONTVANGEN, ZULLEN NIET MEER IN BEHANDE LING WORDEN GENOMEN. Nadere Inlichtingen kunnen desgewenst bij het secretariaat worden Ingewonnen. HET BESTUUR voor de M.T.S. ZEEUWSE DAG/AVONDSCHOLEN en alle andere schooltypen worden graag en met zorg verzorgd door Boeken Papeterie Speelgoed Zierikzee Melkmarkt 5-11 Tel. 01110-2674 NOTARIS Mr. D. VAN ECK te Zierikzee is voorne mens ten verzoeke van zijn opdrachtgever BIJ INSCHRIJVING TE VERKOPEN: aan de Middenweg 9a te Nieuwerkerk, gemeente Duiveland, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie F nummers 257 en 258, tezamen groot 1.50.40 ha. Vrij van huur en pacht te aanvaarden na betaling der koopsom en kosten (berekend volgens het veilingta rief) uiterlijk binnen 4 weken ne de gunning. De verkoop bij inschrijving geschiedt onder voorbe houd van gunning door de eigenaar. Bezichtiging in overleg met de notaris. Inschrijfbiljetten dienen uiterlijk 11 juni 1982 te worden ingeleverd ten kantore van genoemde nota ris, Havenpark 23, postbus.60, tel. 01110-5051, alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Uit „zuinigheids" overwegingen wordt onderhoudsschilderwerk wel eens op de lange baan geschoven. Een misvatting, die wij als all-round schildersbedrijf snel de wereld uit willen helpen. Want, wie niet kiest voor regelmatig onderhoud, zal na verloop van tijd toch de rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van verrot houtwerk enz. enz. Wees verstandig, voorkom hoge onderhoudskosten ineens, door regelmatig onderhoudswerk. Wij zullen u graag nadere informatie verstrekken, of geheel vrijblijvend uw woning/bedrijf komen bekijken en een schriftelijk advies of offerte voor u maken. Wij kunnen u ook alles vertellen over b.v. éénmalig of jaarlijks onderhoud al dan niet op kontraktbasis. ANTWOORDNUMMER 18 - 4300 VB ZIERIKZEE DELTASTRAAT 4 - POSTBUS 23 - 4300 AA ZIERIKZEE - TELEFOON (01110) 4065* SCHARENDIJKE - 01117*1460 nv' MwrentiNdviMur Poortdljkstraat 61-63 - Brouwershaven - Telefoon (01119) 1344

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12