MERF^KLEUR Li] OCCASIONS V-A-G Automobielbedrijf SLAGER BV „PRIVÉ" een bril doet veel... verkoper chauffeur BMW320en323i: de meest compacte zescilinders. Autobedrijf Remeeus Aanbiedingen alleen contant JEANSBOETIEK PALJAS Let op onze rode prijzen! Autobedrijf Remeeus p. BOER beschermt hout DEKKEND EN TRANSPARANT levert geen v half werk vele artikelen 10-20-30% afgeprijsd! If KORSTANJE- GOES Gemeente Westerschouwen HINDERWET Te koop in Brouwershaven Uitslag verloting Aankondiging SB OCCASIONS! A. Stouten intermeubel deurloo Zwem 4 daagse Dol-fijn Nieuwerkerk i.0 Door het "transplanteren" van de nu de meest compacte vorm van unieke eigenschappen van de rijplezier. De beste manier om de legendarische BMW zescilinder kwaliteiten van deze auto motoren, naar een cilinderinhoud mobielen te ervaren, is een van 2,0 en 2,3 liter, biedt BMW u proefrit. Kon. Julianastraat 5 4305 AJ Ouwerkerk Telefoon 01114-1473 cocooooaooooooaooBsoooooooaooaaooeoaeoooofl 3A liter van f 16,95 voorf 14,95 21/2 liter van f 51,80 voorf 44,95 5 liter van f 100,65 voorf 87,95 KINDERSTRAAT 3 - ZIERIKZEE TELEFOON 01110-4960, b.g.g. 01114-1996 RDHH Windsurfceotrjm Mocht U toch eens problemen met een surfplank van ROHA ondervinden, dan staan wij met ons vakkundig advies en service steeds voor U klaar. Havenweg 2 (Jachthaven Schotsman) Kamperland Tel 01107-1540 Visstraat 8, Zierikzee MERKOVERHEMDËN korte mouw, o.a. Lois, Levi, Father, uni kleuren, vani-49^KTnu.f 35,— BLAZERS 100% katoen van J-99T-,i-8^-, etc, nuf 69,95 ZOMERJAPONNEN div. modelen van.L59#0"-.M9^flrnu39,95 DAMESBLOUSES lange mouw uitlopende series vani_89r- -ATA,- nu f 29,95 100% KATOENENBROÉK rechte pijp Grijs, bleu, geel, wit van^-69F nuf 35, Rechtskundig- en ink.uobur.au Dir. R. J. C. M. Thirv (Lid Ned. Ver. .v. Rechtskundige Adviseurs) Postbus 234, 4460 AE Goes. Vosmaerstraat 2, 4461 HT Goes. Telefoon 01100-13830 Inkasso van vorderingen Adviezen Rechtszaken Informaties Huur, Pacht en Kontrakten Arbeidszaken Korrekte en vlotte uitvoering van uw opdrachten! openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. gelet op artikel 24, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend dat zijn voornemens zijn om op de aanvragen voor een vergunning inge volge de Hinderwet van: 1. J. Gloude te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een hotel-restaurant, gele gen aan de Rampweg 1 te Renesse; 2. Vliegclub Haamstede te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een gastank voor L.P.G. gas; 3. C. Veerhoek te Renesse voor een nieuwe, de gehe le inrichting omvattend, vergunning voor de bar Orilla en cafetaria de Zoom gelegen aan de Hoge- zoom 169 te Renesse; 4. H. Beije te Renesse, voor het oprichten en in wer king hebben van een landbouwbedrijf met mane ge, gelegen aan de Stoofweg 10 te Renesse; 5. L. Lemsom te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van 2 winkels met verkoop van bouwmaterialen en textiel, gelegen aan de Hoge- zoom 171-173 te Renesse; 6. N. J. van den Berg te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een bar gelegen aan de Hogezoom 184 te Renesse; 7. H. P. van Oost te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een campingbedrijf, gele gen aan de Hogezoom 112 te Renesse; 8. L. J. Blom te Burgh-Haamstede, voor het oprich ten en in werking hebben van een werkplaats, kantine, kampwinkel en een pompinstallatie, ge legen aan de Hoge weg 96 te Burgh-Haamstede. positief te beschikken onder de ter inzage gelegde voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikkingen alsmede de aanvragen en andere terzake zijnde stukken, liggen op het gemeen tehuis ter inzage en wel tot 18 juni 1982 elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 7 juni en 14 juni 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren heb ben ingebracht naar aanleiding van de aanvragen en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 18 juni 1982 schriftelijk bezwaren inbrengen naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college. B. Gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken bekend, dat door hen, onder de terinzage gelegde voorwaarden, om gevaar, scha de of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 2 juni 1982 vergunningen zijn verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvragen van: 1. Bouwman-Kloet b.v. Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een super markt, gelegen aan de Burghse Ring 1-2 te Burgh- Haamstede; 2. J. van Dijke te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een le- vensmiddelenbedrijf, gelegen aan de Esdoornweg 1 te Burgh-Haamstede; 3. H. T. Landegent te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een camping met propaangastank, propaan- en butaanflessen, gelegen aan de Steenweg 16 te Burgh-Haamstede; 4. W. O. Hoogerhuis te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een detailhandelzaak, gelegen aan de Hogezoom 194-200 te Renesse. De beschikkingen en alle ter zaken zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 4 ju li 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 7,14,21 en 28 juni 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti kel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doeh om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver zoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, w.g. J. W. DE JONGE Haamstede, 4 juni 1982 Zulddijkstraat 33. Gezellige tussenwoning staande op 115 m* eigen grond. Achter de woning ligt e^n schuurtje en ach teruitgang. Ind.: hal, woonkamer, grote woonkeu ken, aangebouwde berging met ruime douche en tollet. Op de verdieping bevinden zich twee slaap kamers. Vraagprijs I 55.000,— k.k. Vraag onze uitgebreide woninggids! Junior Kamer Schouwen-Duiveland t.b.v. defibrillator le prijs lot nr. 3561 2e prijs lot nr. 3889 3e prijs lot nr. 6795 4e prijs lot nr. 10598 5e prijs lot nr. 10418 6e prijs lot nr. 11036 Prijzen af te halen bij J. L. Flach, J. v. Renesseweg 6, Renesse ONDERL. PAARDEN- EN VEEVERZEK. MIJ „D.E.L." Algemene ledenvergadering op dinsdag 8 juni a.s., in het ,,Huis van Nassau" te Zierikzee Aanvang: 20.00 uur. Agenda: Opening Ingekomen stukken Mededelingen Notulen Jaarrekening 1981-1982 Bestuursverkiezing Verder voorkomende zaken Rondvraag Sluiting Namens het bestuur: A. N. STEENDIJK, voorzitter H. A. v. d. WERF, sekretaris AUTORIJSCHOOL M.I.- Voor uw komplete rij opleiding. Lesprijs: f 35,- p.u. Gratis halen en brengen. ml.: J. F. v.UDEN Manhuisstr. 29, Zierikzee Tel. 01110-5511 De dijkgraaf van het water schap Schouwen-Duiveland maakt bekend dat op vrijdag 11 juni 1982 om 9.30 uur v.m., een openbare algemene vergadering van het waterschapsbestuur zal worden gehouden in 's Landskamer te Zierikzee, Havenpark 40. Zierikzee, 4 juni 1982 De dijkgraaf voornoemd, M. J. STEUR. van de BMW-dealer Kon. Julianastraat 5 4305 AJ Ouwerkerk Telefoon 01114-14 73 Elke vrijdag en zaterdagmorgen verse paling en zelfgerookte paling Julianastraat 33 - Haamstede Telefoon 01115-2269 OPTIEK Burghserlng 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSENSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten GEVRAAGD: Sollicitaties: schriftelijk intermeubel meelstraat 31-33 zierikzee van: 7 tot 11 juni a.s. MAANDAG: demonstratie tingieten van 16.00 tot 20.00 uur DINSDAG: demonstratie stoommachines, minia tuur: van 19.00 tot 20.30 uur WOENSDAG: Nederland Oke, ingang zwembad, dub beldeksbus van: 14.00-16.30 uur DONDERDAG: demonstratie deegkleien en poppen ma ken, met verkoop van 16.00-20.00 uur VRIJDAG: demonstratie Hindelooperschilder- werk, met verkoop Let op: GRATIS VRIJZWEMMEN woensdag 9 juni a.s. U kunt nog steeds meedoen: 01114-1383 I OOOOOOOggOOOQQQOOOQQOOOQOOOPOeOQOQQQOO 1 VW Passat 4 deurszilvermetallic 1 VW Passat GLSgroenmetallic 1 Audi 100 L4-deursbeige 1 VW K70 4-deursbruinmetallic 1Simca1100bruin 1 Mazda 818wit ICitroënGSgeel 1 Opel Ascona met gasgeel 1 VWkleinbusmetgasblauw DIESELS 1 Golf Drood 1 Jetta LDrood 1 Passat LD 5 deursbeige 1979 1979 1975 1973 1972 1974 1976 1980 1980 1980 1981 1981 Poortdljkstraat 61-63 Telefoon (01119) 1344 Brouwershaven coaeoooeeooocopuoooeoeooeooecoeeeceoeee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10