Pleidooi verpleegkundigen in de Cornelia Stichting Bruse soosleven krijgt nieuwe impuls met opening van eigen honk DE ZIERIKZEESCHE COURANT Jeugdwerk met meer inhoud UW TAXATEUR Mt AUTO LOUIS G0EDBL0ED Zaterdag in Bruinisse KZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 4 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23124 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Bedrijf in optocht weg uit binnenstad BRUINISSE, 4-6. Zaterdagmiddag opent burge meester T. C. Hekman het nieuwe onderkomen van de jeugdsociëteit „De Pul" aan het Stenenpad. Daarmee komt een einde aan een onhoudbare situatie en krijgt de Bruse jeugd de beschikking over een eigen ruimte van 7 x 25 m. Onhoudbaar, omdat de kelder van het dorpshuis waar de soos negen jaar geleden begon, niet geschikt was - zelfs gevaarlijk - voor jeugdaktiviteiten. Het was de jeugd zélf (het bestuur van „De Pul") die jarenlang aan de bel trok bij het gemeentebestuur met de wens voor een ander gebouw. De soosle- den waren er van doordrongen dat het zo niet langer kon. Met name de afwe zigheid van een vluchtgang, i.v.m. een eventuele brand, zorgde voor gevaar bij kalamiteiten. Want in de „goeie tijd" had de soos ruim 250 leden, en men moet er niet aan denken als er iets zou zijn gebeurd. we een gesprek hebben midden tus sen de chaos, die aan de opening vooraf gaat. Medewerking B en W „B en W hebben toen duidelijke toezeggingen gedaan die uitzicht bo den op een verbetering. Trouwens: we zijn vol lof over de medewerking van het ':ollege, die het ook niet kon helperraat het toch nog zo lang ge duurd hfeeft voor er iets konkreets tot stand kwam". De gemeente intussen kocht het ge bouwtje dat als dependance dienst deed van de huishoudschool aan de Dorpsweg. Grondaankoop aan het Stenenpad, het gebouw en bouwma teriaal kostte de gemeente f 100.000,- Arbeidsloon is daar niet bij inbegre pen: de soosleden zouden zelf al het werk doen, van sloop tot weer op bouw van het houten gebouw. Een uitzondering werd gemaakt voor de fundering en het waterdicht maken van het pand, dat door derden werd verricht. Intussen bleven de noodzakelijke vergunningen uit, ondanks mede werking van b en w. Bezwaarschrif- Voorts was er nog een roep om een eigen kantoor voor de organisatoren van „Bru-pop", een festival waar veel administratief werk aan zit. Dit alles leidde er toe, dat het bestuur van „De Pul" drie jaar geleden een aktie op touw zette om het verzoek meer kracht bij te zetten. De soos bezette de voormalige christelijke school met als doel, een gesprek op gang te brengen en als stok achter de deur de dreiging dat meer akties zouden kunnen volgen. Het hielp: „Van toen af aan is het gaan lopen", zegt Frans Houkamp de voorzitter van de stichting met wie Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten ZIERIKZEE, 3-6. De N.C.B.O.-afdeling Schouwen- Oost heeft zich ingezet voor het behoud van de werkgele genheid voor negen verpleegkundigen in de Cornelia Stichting te Zierikzee. Dit kwam donderdagavond - tot twee maal toe - aan de orde tijdens een algemene leden vergadering in de bovenzaal van de Gereformeerde kerk. In een algemeen openingswoord memoreerde distriktsbestuurder P. van Nieuwenhuizen het feit, dat de negen verpleegkundigen in de Corne lia Stichting na het behalen van hun diploma ontslagen dreigden te wor den. Na een goed gesprek met de di- rektie zijn de vooruitzichten, volgens de distriktsbestuurder echter wat gunstiger geworden voor de betrok kenen. Later op de avond liet afdelings voorzitter de heer H. P. Bouwman echter weten: „We mogen blij zijn als er drie mogen blijven". De negen ver pleegkundigen zijn geen lid van de N.C.B.O., maar de afdeling Schouwen-Oost achtte het toch als een plicht voor de belangen van deze mensen op te komen. Her-oprichting De ledenvergadering donderdag avond gold als een heroprichtings vergadering. Eerdere pogingen tot een samengaan met de afdeling Schouwen-West liepen op niets uit. Vooral twee mensen, t.w. de heren G. van 't Veer en C. v. d. Wekken maak ten zich sterk de afdeling Schouwen- Oost (omvattende het gebied Zierik zee, Duiveland en Middenschouwen) nieuw leven in te blazen. Hun pogin gen bleken niet tevergeefs. De verga dering ging zonder op- of aanmerkin gen akkoord met het voorstel het nieuwe bestuur als volgt samen te stellen. H. P. Bouwman (voorzitter), T. Tuilman (sekretaris), G. van *t Veer (penningmeester), R. Schraa (alg. adj.). H. van Essen (notulist), J. P. Schot, C. Staal en A. Schiettekatte. Deze bestuursverkiezing verliep onder leiding van de heer Van Nieu wenhuizen, die de avond eerst op ge bruikelijke wijze had geopend. De distriktsbestuurder zei geen vrolijke en optimistische geluiden te kunnen laten horen. Hij wees op de merkbare bezuinigingen bij diverse gemeenten: minder mensen werkzaam bij de Plantsoenendienst, uitstel van on derhoud. Hij liet er dan ook geen twijfel over bestaan, dat de vakbe weging de steun van de afdelingen hard nodig heeft. Ook afdelingsvoorzitter Bouwman liet zich in dergelijke bewoordingen uit. Hij achtte het van belang, dat de leden met elkaar zullen tonen, dat de C in de naam als hoofdletter in het bondsvaandel gevoerd mag worden. Als nieuwe leden van de kaskon- trolekommissie werden de heren Van Dongen en Hendrikse benoemd. Ver der werd afscheid genomen van de heer C. v. d. Wekken, die dertien jaar lang vol inzet de taak van penning meester op zich had genomen. Hij zou dat destijds doen totdat een defini tieve oplossing zou zijn gevonden. „Na dertien jaar hebben we die oplossing ten slotte gevonden", al dus de voorzitter. Hij dankte de heer Van der Wekken voor zijn inzet voor de afdeling en sprak verder woorden van dank tot mevrouw Van der wek- Advertentie van onroerende goederen In geheel z.w.-Nederland y+L. MEEUS/OE KOEFb'L Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 ken voor de gastvrijheid tijdens bestuursvergaderingen. Zijn woorden werden onderstreept met het aanbieden van een kadobon en een fraai boeket bloemen. Jubilarissen Enigszins teleurgesteld toonde de •voorzitter zich over het feit, dat geen van de zes te huldigen bondsjubila- rissen deze avond aanwezig was. De ze zes leden, die allen 25 jaar lid zijn zullen de bondsinsigne en de bloe men thuis bezorgd krijgen. Het be treft de heren: A. de Bil, Nieuwer- kerk; M. Flikweert, Nieuwerkerk; G. Kloet, Seharendijke; M. Kloet, Zie rikzee; C. P. van Putten, Nieuwer kerk en ing. J. M. van Westen, Zierik zee. Na de pauze hield distriktsbestuur der L. Phernambucq een korte inlei ding met als titel „Werk en Welzijn". Hij ging van start met enkele voor zich zelfsprekende werkloosheids cijfers in Zeeland: vier jaar geleden: 4500 werklozen, nu: 9380. Onder dat aantal bevinden zich 2900 jongeren onder de 23 jaar. De werkloze jongeren reageren - na talloze mislukte sollicitaties - apa- tisch of worden opstandig. Dat laatste uit zich vaak in het vernielen van statussymbolen van die „rot maatschappij", die hen heeft uit gestoten. Spreker verwees in dit ver band naar het mogelijk lidmaat schap van extreme groeperingen. Hij noemde de jeugdwerkloosheid dan ook een voedingsbodem voor het anarchisme. Beleidsplan De heer Phernambucq achtte het dan ook hoog tijd om beslissingen te nemen. In dit verband bracht hij het provinciaal-politiek-beleidsplan van de C.N.V.-distriktsraad ter sprake. In dit plan wordt erop aangedrongen dat de werkgever bij gelijkwaardige sollicitanten vergaand rekening zal houden met de inkomenssituatie thuis van de betrokken sollicitanten. Volgens genoemd plan moeten man en vrouw in één gezin in de toekomst samen niet meer dan 50 uur per week werken. „Binnen het gezin moet dan maar uitgemaakt worden, wie gaat werken", aldus de distriktsbestuur der Vervolg pag. 4 Advertentie Officieel Cltroên dealer Inruilauto's: altijd 35 stuks van f 250,- tot 1 25.000,- Verhuur van nieuwe en gebruikte wagens Leasing van nieuwe Citrobns v.a. f 413,-/mnd Okkaslonleaslng alle typen en merken v.a. f 250,-/mnd Financiering - klaar terwijl u wacht Landl den Hartog gasinstallaties Korte Nobelstraat 37-39, Zierikzee, 01110-4951 MAASTRICHT. Tijdens een groot scheepse aktie waarbij honderd vijf tig agenten waren betrokken heeft de gemeentepolitie van Maastricht donderdagmorgén vroeg in een woonwagencentrum in de Limburgse hoofdstad vier mannen aangehou den, die ervan worden verdacht op grote schaal inbraken, autodiefstal len en brandkastkraken gepleegd te hebben. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. De arts ziet de mens in zijn zwakte; de jurist in zijn slecht heid; de theoloog in zijn dom heid. Schopenhauer ZIERIKZEÈ. 't Was een spannende dag gisteren voor eindexamenkandidaten en hun familieleden. Een feestdag ook, voor de elders in dit nummer genoem de leerlingen van middelbare scholen voor wie het het woordje „geslaagd" als muziek in de oren klonk. De komende dagen zullen de bloemetjes waarschijn lijk flink worden uitgedeeld en buitengezet en de schooltassen, zoals op de fo to, hoog in de vlaggenmasten worden gehesen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Verwachting tot zaterdagavond: Weinig verandering Zonnig en zeer warm met een mid- dagtemperatuur van cirka 30 graden; aan de kust 's middags bij wind van zee ongeveer 22 graden; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 8 juni: Zondag: Zonnig Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 17 gr. Middagtemp.: 28 gr. Windkracht: var. 3 Maandag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 26 gr. Windkr.: var. 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: var. 3 ZON- EN MAANSTANDEN 5 juni Zon op 5.24, onder 21.54 Maan op 20.38, onder 5.05 6 juni Zon op 5.23, onder 21.55 Maan op 21.42, onder 5.31 7 juni Zon op 5.22, onder 21.56 Maan'op 22.42, onder 6.03 Volle Maan: 6 juni (17.59) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 5 juni 3.33 6 juni 4.15 7 juni 4.56 Springtij: 8 juni 15.24 9.14 21.37 16.25 9.47 22.11 16.54 10.21 22.44 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 4-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Het blijft zonnig en zeer warm. Zaterdag wordt opnieuw een middagtemperatuur van ongeveer 30 graden bereikt. Alleen op het strand vindt bij wind van zee afkoeling plaats. In de nacht daalt de temperatuur tot ongeveer 17 graden. De ontwikkeling van een lo kale onweersbui is mogelijk. De wind blijft zwak. Het rustige zomerweer is te danken aan een omvangrijk hogedrukgebied dat van West-Rusland tot boven Skandinavië reikt. Het brengt ook in de ons omringende landen zonnig en zeer warm weer met lokaal onweer. In Spanje en Portugal lag de tem peratuur met waarden tussen 20 en 25 graden op een iets lager niveau. ten van omwonenden zorgden voor anderhalf jaar vertraging. In februa- ru 1981 kon uiteindelijk met de bouw worden begonnen: de fundering werd gelegd door aannemer Kapelle uit Bruinisse. Enthousiast Met het stilleggen van de aktivitei- ten van „De Pul" laaide de werklust weer op. Het bleek een goede gedach te te zijn van het bestuur. Het leden aantal was intussen flink gedaald naar 150 leden (nu), maar als zater dag het nieuwe onderkomen klaar is zal naar verwachting het ledenaantal wel weer stijgen. Het enthousiasme onder de leden was groot, toen het eerste tastbare bewijs van het eigen onderkomen zichtbaar werd. Dat werd anders na de vakantie '81, toen de animo voor zelfwerkzaamheid inzakte. De bouw lag een paar maanden stil. Per 1 janu ari '82 ging de kelder dicht; werken op twee fronten bleek niet mogelijk, hetgeen de bouw ten goede kwam. In maart was er nog een tegenslag te verwerken toen er tijdens een voor- jaarsstorm een zijkant van het ge bouw omwaaide. „Op zondagoch tend vroeg werd ik geallarmeerd. We hebben toen een paar noodvoor zieningen moeten aanbrengen", zegt Frans. Het zijn overigens niet alleer. led« uit Bru, maar ook uit de omliggende dorpen en zelfs uit Flakkee (Oude Tonge, Nieuwe Tonge, Achthuizen, Dirksland). Vervolg pag. 3 De laatste hand leggen aan het straatwerk, dat eveneens door de soosleden wordt verricht. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE. Het interieur van de grote zaal van „De Pul", rechts in het mid den van de zaal de discotheek, die nu al de bijnaam preekstoelheeft.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1