HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE VVD versterkt positie in Zeeland ten koste van SGP Verkiezingen Ged. Staten Flitsen uit het buitenland Het alkohol- gebruik Bureau voor Rechtshulp Zeeland Hoe staat het met de wijziging van de achternaam De solidariteits- heffing Slecht jaar voor de chemie Dode bij ruzie Vijftig uur Wat biedt de BEELDBUIS? Strafklas verkeers zondaars ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 3 juni 1982 Nr. 23X23 7 MIDDELBURG, 2-6. De Zeeuwse Staten hebben woensdagmorgen zes nieu we gedeputeerden gekozen. De verdeling van de GS-zetels heeft politiek ge zien enige verandering ondergaan. De SGP-gedeputeerde moest wijken voor een nieuwe vrouwelijke VVD-gedeputeerde. De GPV, RPF en SGP-frakties, die een lijstverbinding zijn aangegaan bij de jongste statenverkiezingen sta ken hun teleurstelling over het verlies van hun SGP-gedeputeerde niet onder stoelen of banken. De SGP schoof dan ook met in stemming van de RPF-GPV-fraktïe de voormalige SGP-gedeputeerde R. van Ommeren naar voren maar deze haalde het bij de stemmingen niet. MOSKOU. De Tsjechoslowaakse president en partijleider Gustav Hu- sak is aan het hoofd van een partij-en regeringsdelegatie op hoog niveau aangekomen in Moskou voor een „of ficieel vrienschapsbezoek". BRUSSEL. De E.G.-kommissie heeft een bedrag van ongeveer 135.000 gulden uitgetrokken om een studie over de zeehonden jacht in Ca nada te laten uitvoeren, zo is dinsdag in Brussel bekendgemaakt. DUSSELDORP. Nadat in de nacht van maandag op dinsdag vier bom men waren ontploft bij doelen van het Amerikaanse leger in West- Duitsland explodeerden dinsdag- twee bommen bij Amerikaanse be drijven in Dusseldorp en konden twee andere in West-Berlijn onscha delijk worden gemaakt. PARIJS. President Reagan zal in de ekonomische topkonferentie van zeven belangrijke industrielanden die vrijdag in Versailles begint voor stellen de kredietverlening aan en de handel met de Sow jet-Unie en andere Oosteuropese landen te beperken. BRUSSEL. De inflatie in de lidsta ten van de Europese gemeenschap neemt langzamerhand weer toe. Dat blijkt uit gegevens over stiging van de konsumptieprijzen, die de Euro pese kommissie in Brussel dinsdag verstrekt heeft. PARIJS. In de Citroën-automobiel- fabrieken in Parijs is het werk na een staking van vijf weken hervat. De op twee na grootste automobielfabri kant van Frankrijk heeft er 26.000 wagens door verspeeld maar de ver koop is nauwelijks beïnvloed. AMSTERDAM, 2-6. Een her- waardering van het alkoholge- bruik in ons land is hard no dig. Een probleem is evenwel dat het gebruik van alkohol in brede lagen van de samenle ving is geaccepteerd. Dit in te genstelling tot vroeger toen het alkoholgebruik onderwor pen was aan de sociale kontro- le en het een rituele betekenis had. Minister Gar deniers (volksgezondheid) zei dit woensdag in Amsterdam ter gelegenheid van de opening van het symposium „Alcohol, gezondheid en maatschappij". Nederland is de afgelopen 25 jaar steeds meer gaan drinken sinds 1950 is de konsumptie verviervoudigd. Er wordt bo vendien steeds vaker en bij steeds meer gelegenheden ge dronken: zelfs op het werk en op school terwijl er tevens op de jongere leeftijd mee wordt begonnen, aldus de minister. Gardeniers meent dat het drinkpatroon en het huidige konsumptieniveau verontrus tend is. Ook bij de andere partijen was er kritiek op de wijze waarop het gede puteerde statenkollege tot stand was gekomen. Zes zetels Zeeland heeft zes GS-zetels. Het CDA behoudt twee zetels, evenals de PvdA en de WD ging van een naar twee zetels. Zeeland heeft met de ver kiezing van de vrouwelijke GS- kandidaat voor het eerst in haar ge schiedenis een vrouwelijke gedepu teerde. De open GS-tafel heeft door deze verkiezing een kleine aanpas sing moeten ondergaan. Voor de tafel van de vrouwelijke gedeputeerde had het hoofd van de huishouding van de provincie op verzoek van het nieuwe GS-lid een stevige plank gespijkerd, waardoor haar benen voor de overige statenleden aan het gezicht werden onttrokken. SEOEL. Bij een vliegtuigongeluk in de buurt van de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoel zijn 49 parachutisten en 4 bemanningsleden om het leven gekomen, berichtte het ministerie van defensie van Zuid-Korea. ROME. Het sociale klimaat in Ita lië is ernstig verslechterd doordat de werkgevers een in 1975 gesloten overeenkomst met de vakbonden over automatische aanpassing van de lonen en inkomens aan de inflatie hebben opgezegd. LONDEN. Ayatollah Chomeini van Iran heeft opgeroepen tot uitslui ting van president Saddam Hoessein van Irak van de leiding van de bewe ging van niet-gebondenheid. WINDHOEK, Namibië. In het na tuurreservaat Etosha in Namibië is een licht vliegtuigje verongelukt. De vlieger en vijf natuurbeschermers kwamen om het leven. BEIROET. Rivaliserende gewa pende groepen hebben in een dichtbe volkte woonwijk in Beiroet felle ge vechten geleverd, waarbij gebruik werd gemaakt van artillerie, raket ten en machinegeweren. Volgens de politie zijn minstens zes personen ge dood en dertig gewond. BRUSSEL. In België is op radioge- bied een chaotische situatie ontstaan omdat zogeheten „vrije radio's" plotseling begonnen zijn met het uit zenden van reklameboodschappen. PARIJS. Zeven maanden na de te rugtrekking van de Libische troepen uit Tsjaad zijn de noordelijke troe pen (FAN) van ex-minister Hissene Habre de hoofdstad Ndjamena dicht genaderd. PARIJS. De zaterdag overleden 43- jarige actrice Romy Schneider is woensdag op het kleine kerkhof van Boissy-Sans-Avoir, een vredig dorp op 50 km ten westen van Parijs, na een korte, roerende en sobere plech tigheid begraven. WASHINGTON. President Reagan zal zich, ondanks zijn belofte, niets aantrekken van de bepalingen van de wapenverdragen van 1970 wan neer deze gevolgen zouden hebben voor de opstelling van de nieuwe MX-raket, zo heeft een hoge rege- ringsfunktionaris woensdag meege deeld. LONDEN. Een Brits schip met Ar gentijnse en Britse gewonden aan boord is op weg naar de Uruguayaan- se hoofdstad Montevideo. Dit heeft het ministerie van buitenlandse za ken in Londen dinsdag bekendge maakt. (Slot) Het verzoek van Marie wordt afge wezen als de vader (en/of erkenner) bezwaar heeft tegen de naamswijzi ging omdat hij van mening is dat zijn kinderen zijn geslachtsnaam behoren te dragen. Aan dit bezwaar kan voor bijgegaan worden als: 1. tussen de vader en het kind geen of nagenoeg geen kontakt (meer) bestaat; 2. het kind, dat 12 jaar of ouder is, zelf de achternaamswijziging wil; 3. het bezwaar van de vader niet op weegt tegen het belang van het kind bij de naamswijziging. Aan een meederjarig kind kan op zijn verzoek de geslachtsnaam van de moeder worden verleend, als het hu welijk van de ouders is ontbonden (of, als er geen huwelijk heeft plaats gevonden, de relatie van de moeder met de erkenner is verbroken) en vervolgens de moeder het kind alleen heeft opgevoed en met het verzoek instemt. Minderjarig kinderen, wier achter naam gewijzigd is, kunnen na het be reiken van de meerderjarigheid op hun verzoek hun oorspronkelijke achternaam terug krijgen. Kinderen uit een buiten- hu weUjkse samenleving: Er is sprake van een kind uit een De namen van de nieuwe gedepu teerden zijn: J. Ventevogel, R. Bar- bee (CDA), W. Don, J. P. Boersma (PvdA), J. de Voogd, mevr. E. Maris- Koster (VVD). buiten-huwelijkse samenleving als de vader of de moeder van het kind nog getrouwd is met iemand anders. Dit kind heeft de achternaam van de moeder als deze niet getrouwd is. Is zij wel getrouwd, dan heeft het kind de achternaam van haar echtgenoot. Wanneer nu de moeder en de verwek ker van het kind samenwonen en sa men het kind opvoeden, kan het kind de achternaam van de verwekker krijgen na vijf jaar. De echtgenoot van de moeder en/of echtgenote van de vader worden op het verzoek ge hoord. Aan de bezwaren van hen kan weer voorbij gegaan worden, als: 1. het kind 12 jaar of ouder is en zelf de naamswijziging graag wil; 2. de bezwaren niet opwegen tegen het belang van het kind bij de naams wijziging. We hebben bij deze situatie geen voorbeeld gemaakt. Het belangrijk ste is dat u op de hoogte bent dat deze mogelijkheid van achternaamswijzi ging bestaat. Wij kunnen u altijd op één van onze spreekuren hierover in formeren. Ook meerjarige kinderen kunnen na hun meerderjarigheid op hun ver doek de oorspronkelijke achternaam terugkrijgen. DEN HAAG, 2-6. Het nu aangetre den interim-kabinet van C.D.A. en D'66 zal er niet onderuit kunnen de Solidariteitsheffing in te voeren. Als deze heffing niet wordt doorgevoerd komt het kabinet met een extra fi nancieel gat van 1,5 miljard gulden te zitten en zal als gevolg daarvan het financieringstekort verder stijgen. Dit zei ex-staatssekretaris van finan ciën Kombrink dinsdag op een pers- konferentie van de afgetreden P.v.d.A.-bewindslieden. UITHOORN, 2-6. „Voor de zware chemische industrie in West-Europa is 1981 een van de slechtste jaren ge weest, die ik ooit heb meegemaakt. In een groot deel van de bedrijven is er een overkapaciteit van niet min der dan 35 a 40 procent. Op dit mo ment verdient niemand iets en sane ringen zijn in de nabije toekomst on vermijdelijk", aldus de voorzitter van de Vereniging van de Nederland se Chemische Industrie (VNCI), drs. E. Meinsma, tijdens de presentatie van het jaarverslag. AMERSFOORT, 1-6. De 35-jarige J. Ouwerkerk uit Amersfoort is dins dagavond doodgeschoten door zijn 17-jarige buurjongen John N. Ouwer kerk, vader van drie kinderen, is slachtoffer geworden van een al ja ren slepende burenruzie tussen zijn gezin en de familie N. Vorige week nog heeft een Amers- foortse wijkagent vergeefs gepoogd om in de ruzie te bemiddelen. Dins dagmiddag kwam het opnieuw tot een uitbarsting, waarbij John de vrouw van het slachtoffer zou heb ben geslagen. Ouwerkerk ging daarvoor dinsdag avond verhaal halen bij zijn buren, die inmiddels naar hun plezierjacht in de Eem waren vertrokken. Daar ontmoette hij zijn buurjongen, die hem bedreigde met een antiek pistool. Toen dat dreigement niet hielp schoot de jonge Amersfoorter op zijn buurman, die kort daarop Overleed. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. Voorzitter Bram Buys van de bouwbond FNV vraagt zich af of het voor de vakbeweging nog zin heeft om te blijven zitten in samen- werkingsinstituten als de Sociaal Economische Raad (SER) of in de Stichting van de Arbeid. DEN HAAG. Premier Van Agt zal in zijn hoedanigheid van minister van buitenlandse zaken, de speciale zitting van de algemene vergadering van de Verenigde Naties over ontwa pening bijwonen die deze maand in New York wordt gehouden. STADSKANAAL. In het zieken huis van Stadskanaal is de Tsje- choslowaak Zdenek Kudrna aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een ongeval tijdens speedway wedstrijden in de Groningse plaats, overleden. De 35-jarige Kudrna kreeg na een operatie een hartstilstand. BREDA. Bewoners van de dorpen Bavel en Dorst nabij Breda hebben de toegang tot de vuilstortplaats Bavel-Dorst geblokkeerd. Zij eisen dat er konkrete maatregelen getrof fen worden om een einde te maken een de milieuverontreiniging daar. DEN HAAG. Het volume van de in Nederland vervaardigde chemische produkten is in 1981 met minder dan 1 procent gegroeid. Na de achteruit gang met 4 procent in 1980 is daarmee het produktieniveau nog onder dat van 1979 gebleven. UTRECHT. De anti-kernenergiebe- weging in Nederland wil opnieuw aktie voeren tegen de kerncentrale in Dodewaard. Hoe de akties er uit zul len zien zal de beweging vaststellen tijdens een tentenkamp in het na jaar. UTRECHT. Een buitenlandse vrouw, die nog maar vijf maanden in Nederland woont en last heeft van ernstige aanpassingsmoeilijkheden, heeft uit wanhoop haar flat in Utrecht in brand gestoken. SMALLINCERLAND, 2-6. Part- ners, man en urouio. gehuwd of niet gehuwd maar die toch samenwonen, zouden samen niet meer dan vijftig uur per week moeten kunnen wer ken. De gemeente Smallingerland (met als hoofdplaats Drachten) is van plan dit in het personeelsbeleid door te voeren. Sollicitanten zal voortaan worden gevraagd of ze een partner hebben en hoeveel uur die partner per week werkt. Is dit bijvoorbeeld veertig uur, dan kan de sollicitant nog maar een baan krijgen van tien uur op het gemeentehuis. AMSTERDAM. Dinsdagmorgen is| er op de wisselmarkten in West- Europa veel vraag naar dollars ont staan, voornamelijk door een opmer king van president Francois Mitter rand van Frankrijk over de positie van de Franse frank. DEN HAAG. Op initiatief van P.P.R.-fraktievoorzitter Ria Beckers hebben de voorzitters van alle twee- de-kamerfrakties, met uitzondering van de S.G.P., de Poolse vakbond So- lidarinosc voorgedragen voor de No belprijs voor de vrede 1983. DEN HAAG. Het terugbrengen van de werkweek van 40 naar 36 uur is goed voor de werkgelegenheid en voor de schatkist. Dit blijkt uit een onderzoek van het sociaal en kultu- reel planbureau, dat gehouden is in opdracht van oud-minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegen heid. DEN HAAG. De afgetreden P.v.d.A.-minister voor volkshuis vesting en ruimtelijke ordening Van Dam gelooft niet dat de voornemens die het interim-kabinet van C.D.A. en D'66 heeft voor de de woningbouw enig sukses kunnen hebben. HOEVELAKEN. B.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft vorig jaar een nettowinst van 29,5 mil joen geboekt tegen 8,4 miljoen in 1980. Deze winst is voor 25 miljoen afkomstig van een belastingvrijval dankzij een compromis met de fiscus. DEN HAAG. V.V.D.-fraktievoor- zitter Ed Nijpels meent, dat de Twee de Kamer eventueel de eigen zomer vakantie moet inkorten als zou blij ken, dat belangrijke beslissingen als gevolg van de vakanties niet geno men houden kunnen worden. ROTTERDAM. Officier van justi tie mr. C. Lo Sin Sjoe heeft bij de rechtbank in Rotterdam verbeurd- vérklaring geëist van de kotter „Morgenster". Dit schip werd vorig jaar mei in Maassluis aan de ketting gelegd omdat het, aldus de officier, klaar was om vanaf zee radio-uitzen dingen te verzorgen. DRONTEN. De 11-jarige Eibert J. Sanders uit Nunspeet is om het leven gekomen door een verkeersongeluk in Dronten. AMSTERDAM. In ons land ver drinken per jaar gemiddeld 150 men sen, van wie er 90 kinderen onder de 15 jaar zijn. Veel van deze verdrin kingen vinden plaats in het week einde of op vakanties. ROTTERDAM. Zeven havenwer kers van het Rotterdamse stukgoed- bedrijf Kroon vlag zijn met lichte of ernstige ademhalingsmoeilijkheden naar een ziekenhuis vervoerd, nadat zij in aanraking waren gekomen met dampen uit twee lekgeslagen vaten Tolueen-Di-Icoceaat DEN HAAG. Een groep Nederland se juristen heeft in Den Haag de Stichting; tot Steun aan de biblio theekvan hetVredespaleis onge richt. Het is de bedoeling dat de nieu we stichting gelden bijeen brengt om verbetering te brengen in de finan ciële positie van de bibliotheek. VEENDAM. De Coöperatieve ver- koop- en produktievereniging van aardappelzetmeel en derivaten Ave- be in Veendam heeft in 1981 dankzij overheidssteun en van de leden een winst geboekt van 3,2 miljoen gul den. Dit blijkt uit het dinsdag gepre senteerde jaarverslag over 1981. NUNSPEET. De 18-jarige G. Lim burg uit Uddel (gem. Apeldoorn) is verdronken in de r^kreatievijver De Zandenplas in Nunspeet. De jonge man was met een groep jongens aan het zwemmen. Hij bleek de zwem kunst onvoldoende meester en ver dronk voor het oog van zijn vrien den. OOSTKAPELLE. De 63-jarige E. Reynaard uit het Belgische Merxem is in Oostkapelle om het leven geko men. De man verdronk tijdens het zwemmen, aldus de politie. VLISSINGEN. In het Sophiakin- derziekenhuis in Rotterdam is de zes jarige Marco Nijsen uit Middelburg overleden. Het jongetje was op eerste pinksterdag in het Kanaal door Wal cheren door nog onverklaarbare oor zaak te water geraakt. Vrijdag 4 juni, 19.00 uur, Nederland 1: Swiebertje. V.l.n.r. Bromsnor, Saartje, Swiebertje en de burgemeester. VRIJDAG 4 JUNI NED. 1: Op veler verzoek heeft de NCRV de aflevering van de jeugdse rie Swiebertje uit het archief ge haald. Dan de Zweedse tv film Peter's baby. Het is het eerste gedeel te van een tweedelige film over een te jong gestart huwelijk dat alweer uit elkaar ligt voordat de baby gebo ren is. Peter, de vader, ziet zijn kind pas wanneer het vijf weken oud is en dan moet hij ervoor zorgen want Le nt/ kan op dat moment de huilende baby niet goed meer aan. Dan de eerste aflevering van dit seizoen van Kerkepad. Ditmaal voert de route langs de Vecht naar Weesp, Muider- berg en Muiderslot. De finale van het minivoetbal zal gaan tussen het Mili taire team en Rotterdam Ahoy. Dan tot slot de laatste aflevering van Me vrouw Fortuin. NED. II: Vanuit Parijs beelden van de Open Franse tenniskampioen schappen. De TROS brengt als eerste programma onderdeel weer een afle vering van De Hulk. Dan een selektie van de beste sketches van de Moun- ties. Keerpunt is de titel van een En gels tv spel. Het is het verhaal van een vrouw, die eigenlijk alles heeft wat haar hartje begeert: een hard werkende man een mooi huis en geen geldzorgen. Door de goedaardige in slag van haar man ontrekt zij zich aan allerlei verantwoordelijkheden. De kennismaking met haar nieuwe buurjongetje en diens vader Adam brengt een volledige ommekeer. Tros Sport extra zal geheel gewijd zijn aan de Champion Trophy Hockey. VRIJDAG 4 JUNI NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven18.58 Nieuws; 19.00 Swiebert je; 20.00 Peter's baby; 21.00 Kerke pad; 21.25 Tot besluit; 21.37 Journaal; 21.55 Praten met de minister president; 22.05 Minivoetbalshow; 23.00 Mevrouw Fortuin; 23.45 Jour naal; 23.50 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 17.50 Studio Sport extra; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Hulk; 20.00 Journaal; 20.27 De Mounties op hun best; 21.20 Keer punt; 22.15 Aktua TV; 23.00 Sport ex tra; 23.20 Journaal. SMILDE, 2-6. De rijkspolitie in Smilde is gestart met een zo genaamde strafklas voor jeug dige verkeerszondaarsvan twaalf tot en met vijftien jaar. Het doel is meer veilige en be wuste deelname aan het ver keer door kinderen in de stad te bevorderen, zo is dinsdag morgen d6óTr de rijkspolitie in Smilde bekend gemaakt. Deelname aan de strafklas betekent voor de jeugdige ver- keersovertreder dat zijn zaak wordt geseponeerd. Weigert hij of zij mee te doen, dan wordt de normale procedure gevolgd, waarbij de ouders of verzorgers een schikkings voorstel krijgen. Het klasje wordt gehouden op een zaterdagmiddag en duurt gemiddeld twee uur. DEVENTER. Bij de brand, die in de binnenstad van Deventer heeft ge woed, blijkt voor zeker een miljoen gulden schade te zijn aangericht. Een historisch pand brandde uit. ARNHEM. De Inspectie Volksge zondheid heeft een onderzoek gelast naar het vorige week op het terrein in Arnhem opgegraven radio-aktief afval. AMSTERDAM. Twee onbekend ge bleven mannen hebben een gewapen de overval gepleegd op een filiaal van de Nederlandse Middenstands- bank aan de Osdorperlaan in Amsterdam. Volgens een woordvoer der van de politie hebben zij daarbij „enkele tonnen" buitgemaakt. BERGEN OP ZOOM. De werkne mers van de Bruynzeel-fabrieken in Bergen op Zoom, waardoor inmid dels uitstel van betaling is gevraagd, zijn overgegaan tot een „symbo lische" bezettingsaktie van het kom- plex waar deze, in totaal vijf, werk maatschappijen zijn gevestigd. DEN HAAG. De voormalige mi nister van onderwijs en wetenschap pen Van Kemenade, heeft tijdens zijn afscheid op het departement gepleit voor een aparte minister voor het we tenschapsbeleid DEN HAAG. De Canadese regering heeft de Europese kommissie voor gesteld een uitspraak te vragen van internationale deskundigen over de jacht op jonge zeehonden. Dit staat in een persbericht van de Canadese am bassade in Den Haag. UTRECHT. De minister van eko nomische zaken zal binnenkort een sëktorbeschikking afkondigen voor geïmporteerde geneesmiddelen. Een woordvoerder van het ministerie zei dinsdag, dat deze maatregel waar schijnlijk tot een kostenverlaging zal leiden. DEN HAAG. De regeringsverkla ring van het derde kabinet Van Agt wordt hoogstwaarschijnlijk volgen de week maandag 7 juni in de Twee de Kamer afgelegd. ROTTERDAM. Werkgeversonder handelaar G. Zeebregts van de scheepvaart vereniging Zuid noemt het „verheugend" dat de werkne mers van Emo en Swarttouw de sta king hebben beëindigd. Hij had een zelfde uitslag bij de graanoverslag- bedrijven verwacht. „Maar kenne lijk is daar de tijd nog niet rijp". SCHIPHOL. Ook Fokker onder vindt de weerslag van de achteruit gang van de wereldekonomie bij het verkrijgen van nieuwe orders voor haar F-27 en F-28 vliegtuigen, zo valt te lezen in het' jaarverslag. 47 Dat die verdomde kerel van jou niet waardeert, wat voor vrouw hij dage lijks om zich heeft! Is-ie ziende blind?" Ze wilde protesteren en zeggen, dat het niet waar was, ze wilde woedend uitvallen en roepen: waar bemoei je je mee? Het gaat je geen bliksem aan! Maar kleintjes vroeg ze op zachte toom „Hoe heb jij dat gemerkt?" „O, aan tal van kleinigheden. Hoe moet ik dat definiëren? Misschien ook intuïtief. Het mag natuurlijk niet, dat weet ik duvels goed, maar ik houd van je. Dat is mijn noodlot, ik heb al eerder van een getrouwde vrouw gehouden. Misschien vertel ik het je nog eens een keer. Het is niet zo'n fraai verhaal, want het liep bijna op een schandaal uit Hetgeen hij vertelde, ging groten deels langs Hannie heen. Slechts dat éne kleine zinnetje veroorzaakte bij haar een psychische schok: ik houd van je. Deze man, die in menig opzicht eigenlijk nog maar een jongen was, verklaarde haar zijn liefde. Aan de andere kant ontzette het haar. Tenslot te ben ik een gehuwde vrouw en alleen Flip heeft het recht dit tot mij te zeg gen. Maar het was al zo lang geleden, dat haar echtgenoot dit tegen haar had gezegd Anderszijds streelde het er gens haar trots. Ondanks het feit, dat ik- bijna dertig ben, is er een man, en een aantrekkelijke man, die zegt, dat hij van me houdt Ik kan er niet op ingaan, wist ze. Ik heb altijd rechtlijnig gedacht in mijn leven, omdat ik Flip al vanaf mijn pril ste jeugd kende. Voor een andere jon gen en later een andere man was er bij mij geen enkele plaats. Soms amuseer de het me, als mannen me nakeken. Maar doorgaans vond ik het ergelijk brutaal. Ik heb me er wel eens over opgewonden, als mannen me fixeer den. Bij voorbeeld als ik in m'n eentje in een restaurant zat een kopje koffie te drinken. Dat vond ik minderwaardig en dan dacht ik: dit zijn gemene kerels, want een fatsoenlijk man doet zoiets natuurlijk niet En nu, nu deze man gezegd heeft ik houd van je, nu reageer ik er nauwelijks op. Eigenlijk had ik meteen moeten weggaan. Is het eigen lijk geen belediging, als een man tegen een getrouwde vrouw zegt, dat hij van haar houdt? In de middeleeuwen gin gen ze over zoiets duelleren. Tegen woordig schijnt dit helemaal niet meer iets bijzonders te zyn. Omdat ze bleef zwijgen, vervolgde hy, nog altlid met zijn rug naar haar toegekeerd „Nu ben je natuurlijk boos. Omdat ik m'n mond voorbijpraat Maar jij kunt dat niet begrijpen, als je ziet, dat het voorwerp van je liefde verdriet heeft, er slechter uit gaat zien en je kunt er niets tegen doen, omdat je het niet mag Werkloos te moeten toezien, dat jij ongelukkig bent, dat vreet aan je. Ik zou je in m'n armen willen nemen en je wiegen als een kleih kind. Ik zou die- goddelyke lippen willen overdekken Door HENK VAN HEESWIJK met kussen en willen zeggen: Hannie, breek met hem en ga met mij mee. Naar het andere eind van de wereld Ver weg uit deze egoïstische maat schappij, waar niemand ons kent, waar we samen gelukkig kunnen zijn. Doch dat is natuurlijk onzin, want het is niet mogelijk. Alles is zo geciviliseerd in ons leven; onze wegen zijn zo netjes uitgestippeld door de moraal en de on geschreven wetten van de zeden, dat we ons niet eens buiten deze afgepaal de paden durven te begeven We ris keren de verachting van de goege meente, als we het zouden doen. Ik weet het immers uit ervaring? En dat wil ik jou besparen, want de remedie zou wellicht nog erger zijn dan de kwaaL" Met een ruk draaide hy zich om en ze zag zijn wit vertrokken gezicht, toen hij uitriep: „waarom ziet die verdomde kerel van jou niet, wat er met jou aan de hand is? Datje hunkert naar genegen heid? Een liefkozing? Een paar stevige armen óm je heen en warme, dwin gende lippen op de jouwe? Waarom verwaarloost hy je?" Ze kwam overeind en deed een paar passen door het vertrek. „Houd je mond! Hou' alsjeblieft op! Je heb niet het recht je met ons.ons probleem te bemoeien. Waarom zwijg je niet? Het gaat je niks aan, versta je, Ditdit zal ik zelf wel uitvechten. Hierin kan een ander toch niet helpen (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7