Gerrie Peene en Ineke de Vreede openen galerie met 2 exposities Leerlingen R.K.-school maakten een stadhuis-boekje Kunstenaars gaan exposeren in Galerie Borsboom Zierikzee omo ma; Er KEK II Kunstenaars in Ellemeet Zaterdag 5 juni Wat voortvloeide uit „babbeltje" INGEZONDEN STEKKEN Brievenbus PTT aan de Hogezoom Renesse Expositie te Kattendijke Estetisch en „aimabel" initiatief Gerrie en Ineke voor hun geëxposeerde werk in de tot galerie verbouwde schuur. ELLEMEET, 3-6. De kunstenaarskring op Schouwen- Duiveland breidt zich langzaam, maar zeker uit tot een groep van een behoorlijke omvang. De twee „nieuwko mers", Gerrie Peene en Ineke de Vreede uit Ellemeet, besloten na een jaar „kunstenaren" en verzamelen het beste uit hun werk voor het publiek ten toon te stellen. In de tot galerie verbouwde schuur, grenzend aan him woonhuis aan de Dorpsstraat, beleven zij zaterdag 5 juni hun expositie-primeur. Tot eind september kunnen belangstellenden aquarellen (Gerrie), houtsnedes en grafietstifttekeningen (Ineke) bekij ken. Vorig jaar juli namen ze hun intrek in het zeer rustig gelegen pand in El lemeet, dat de ideale sfeer uitstraalt voor het kunstenaars vak. De drie honden, die bezoekers vriendelijk en vredelievend ontvangen, vinden het te warm om. nog voor een beetje le ven te zorgen. In het afgelopen jaar hebben Ger rie en Ineke een enigszins geïsoleerd leven geleid. Kontakten met andere kunstenaars werden niet gelegd en Ineke vertelt dan ook een beetje ver baasd, dat er op Schouwen- Duiveland meer kollega's wonen dan zij had gedacht. Pas toen de uitnodi gingen voor de opening van de gale rie werden verstuurd, kwamen de twee vrouwen hiervan op de hoogte. Kunstacademie Beiden komen uit Breda, waar zij de grafische afdeling van dekunsta- cademie St. Joost hefeksnjgevolgd.'In eerste instantie legden zij zich toe op keramiek, maar switschten later over. Gerrie studeerde in 1979 af en Ineke in 1980. Tot juli verleden jaar bleven zij in Breda, waarna de ver huizing naar Ellemeet volgde. In September gaan de vrouwen ge durende een jaar een kursus pedago gisch didaktische bijscholing volgen in Rotterdam op een kreativiteit- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) scentrum. Deze kursus geeft de be voegdheid zelf een kursus te geven. „Het liefst willen we eigenlijk zelf een kursus beginnen, dus ons niet in dienst stellen van een bestaande", vertelt Ineke. Twee kunstenaars onder een dak heeft voor beiden tot zeer positieve ervaringen geleid. „Je begeleidt el kaar min of meer, al is het niet zo dat we op eikaars vlak komen. We blij ven wel ieder in onze eigen richting werken", aldus Gerrie. Het hoofdthema van haar werk bestaat uit tegenstellingen zowel in lijnen als in kleur, terwijl Ineke zich meer met doorbraak en groei bezig houdt en dan in figuratieve zin. Bekendheid De werkstukken op de expositie zijti tegen redelijkè.prijzen te koop, maar deze Commerciële faktor is van ondergeschikt belang. „Het voornaamste is dat de men sen meer inzicht krijgen in het werk dat wij maken. We willen de bezoe kers meer bekendheid geven met het geen wij doen", zegt Ineke. De expositie duurt tot en met eind september en tussentijds zal het werk een keer vernieuwd worden. De galerie is op woensdagen, vrij da- ZIERIKZEE, 2-6. Zierikzee's stadhuis, veelvuldig onderwerp van gesprek (in de goede zin) was voor twee leerlingen van de Willibrordusschool dezer da gen het onderwerp van een spreekbeurt. Niet zomaar een „babbeltje" over een mooi gebouw, maar Mariëlle de Vries en Vivian Bij de Vaate maakten er zelfs een boekje over. gen en zaterdagen geopend van 14.00 tot 17.00 uur, maar ook op andere tij den zijn belangstellenden welkom. Het „werkterrein" van Gerrie en In eke is naar de galerie verplaatst, zo dat bezoekers altijd gehoor vinden. Op 8 januari 1983 begint hun expo sitie in galerie „de Vloeiplanke" in Goedereede. Het daar tentoongestel de werk moet nog worden gemaakt. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND OUDENHOORN. Staatssekretaris Dik (export) meent dat landbouw kundig onderzoek buiten bezuini gingsmaatregelen van de overheid dient te blijven. UTRECHT. De F.N.V. ziet in de studie van het sociaal kultureel plan bureau over arbeidstijdverkorting een waardevolle bijdrage aan de dis- kussie over herverdeling van arbeid. AMSTERDAM. De gemeente Amsterdam heeft woensdagmorgen het fiat van de rijksoverheid gekre gen om over te gaan tot de gunning van de bouw van het stadhuis/mu ziektheater. ROTTERDAM. In een Rotterdams ziekenhuis is de 27-jarige operator M. Kleerman uit Hellevoetsluis overle den aan de verwondingen die hij dinsdag opliep bij een ongeluk op het terrein van Shell aan de Vondelin gen weg in de Maasstad. DEN HAAG. De stichting SOS huisdieren wil dat er een landelijke ombudsman of -vrouw komt die het beleid met betrekking tot de dieren bescherming koördineert. Bedoelde brievenbus is sinds vorig najaar verplaatst van hoek Hogezoom-Vroonweg, welke daar van oudsher heeft gestaan, naar een nieuwbouwwijk, zulks zeer ten onge rieve van de bewoners van Hoge en Lage Zoom, benevens van de aldaar gevestigde zes campings, met hun honderden toeristen. Om nu een brief te posten is men verplicht de zeer ge vaarlijke oversteek te doen op de hoek Hogezoom-Vroonweg, of nog er ger Via de oversteek Kabbelaarsweg- Vroonweg. Bedoelde bus is schijnbaar, zonder enige inspraak - wie heeft het tegen woordig daarover? - van gemeente bestuur of inwoners doodleuk ver plaatst. Wel is er later door een raadslid op deze ongewenste toestand geattendeerd, waarbij naar ondergetekende vernam, een vage toezegging is gedaan, om weer een bus aan de Hogezoom geplaatst te krijgen. Nu echter een half jaar later is er in die zin nog steeds niets gebeurd. Moe ten er soms eerst ongelukken gebeu ren bij het oversteken? Ons inziens is er een dringende behoefte ten spoe digste de nodige akkommodatie te plaatsen b.v. ergens aan de hoek Kabbelaarsweg-Hogezoom. Aldaar is voldoende ruimte een bus te plaat sen. Ik hoop dat de instantiës zeer spoe dig maatregelen zullen treffen als bo ven bedoeld. J. C. W. de Vrieze Marja de Lange: „Jij en ik". Galerie Ilona Schmit te Kattendij ke presenteert een schilderijenten toonstelling met werk van Zeeuwse kunstenaars. De exposanten zijn: Marja de Lan ge (Zierikzee), Josche Roverts en Jean Kamps, alle drie met schilderij en en Christaan Bruynius "(keramiek). Op zaterdag 5 juni zal de tentoonstelling worden geopend met een voordracht door Henk van Ul- sen. De galeriehoudster maakt in een ten geleide op de uitnodiging, de op merking: „het is niet zo verwonder lijk, dat sommige schilders zich terug trekken in een eigen wereld, waarin ze zich veilig voelen en tot hun grote verbazing ontdekken, dat er toch nog een wereld bestaat vol poëzie, warm te en humor". Openingstijden expo sitie: Do t/m zo: 14.00 - 18.00 uur. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Nieuw-Be'ijerland: W. Altena, Eethen en Drong^len; te Al melo: G. C. Vijzelaar, Rijswijk (Z.-H.); te Groningen: A. J. Zouten dijk, Noordeij; te Oosterwolde- Fochteloo: D. Penninkhof, Well-Am- merzoden; te Bodegraven: H. Veld huizen, Alblasserdam. Aangenomen naar Heerenveen: R. Boeijnga-Alders, kand., Berlcel en Rodenrijs. Bedankt voor Huizen: H. Harke- ma, Brakel; voor Schoonrewoerd: J. Bos, Otterlo; voor Uithuizermeeden: dr. A. van Haarlem, Groningen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Dokkum: A. Treur niet, Woerden; te Castricum: drs, H. Appers, Heerhugowaard; te Capelle aan den IJssel: H. Favier, Enschede. Bedankt voor Marum: C. Terpstra, Ruinerwold-Koekange. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Ermelo: E. Woudt, Den Helder. Aangenomen naar Rijnsburg: D. Grutter, Drachten-Zuidoost. Bedankt voor Goes en voor Leek- Roden: W. Scheff, Zutphen. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Enschede-West: J. Jonkman, Almelo. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Moerkapelle: J. J. van Eckeveld, Zeist. Bedankt voor Kalamazoo (U.S.A.): A. Moerkerken, Nieuw-Beijerland; voor Rijssen (Zuiderkerk): N. W. Schreuder, Goes. Oud Gereformeerde Gemeente OOSTERLAND. Vrijdag 4 juni, 19.30 uur ds. M. Pronk, Dordrecht. SCHEEPVAART Aldabi, 1-6 120 zuid zuid west Abid jan naar Libreville Alnati, 1-6 300 noord noord oost Fer nando naar Rio de Janeiro Aludra, 2-6 te Callao Macoma, 11-6 te Penang Moordrecht, 1-6 250 oost noord oost Diegogarcia naar Sydney Nedlloyd Adelaide, 2-6 van Welling ton naar Tauranga Nedlloyd Dejima, 1-6 van Rotterdam naar Hamburg Nedlloyd Roekan je, 1-6 van Kalimi nes naar Pireefs Nedlloyd Tasman, 1-6 120 west Gi braltar naar Fos Vitrea, 30-5 te Fos ZIERIKZEE, 2-6. Het kunstgebeuren is deze week niet van delucht. Er is een expositie te Kattendijke; de ten toonstelling van „de Braten" wordt vrijdag geopend en op diezelfde dag is Galerie „Borsboom" „aan de markt" met een kunstexpositie, die gehouden wordt in het huis (Havenplein 18). Op de veelbelovende expositie worden schilderijen, aquarellen, grafiek en tekeningei tentoongesteld van de kunstenaars: Miems van Citters, Liesbeth de Jonge, Do van Rijn en Co de Voogd. stadhuis thema leerlingen-boekje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een klein beetje werden zij gehol pen door ouders, die het typ- en sten- cilwerk voor hun rekening namen. Aan de hand van dit boekje hielden zij gezamenlijk de spreekbeurt. Het cijfer ervoor is niet bekend gemaakt, maar het zal best een voldoende zijn. Het boekje (met als titel: Stadhuis van Zierikzee) is onderverdeeld in ze ven hoofdstukken, elk een deel van het gebouw beschrijvend. Zo komen we te weten, dat Meelstraat niets met meel te maken heeft, maar afkomstig is van Mid- delstrate. Als bouwmeester van het '„inwendige" wordt Johannes van Es genoemd. Als entree dient de zoge naamde Vleeshal, die toegang geeft tot de Vierschaar, het oudste deel van het stadhuis. De Vierschaar was de plaats van het landrecht. Schepenzaal De Schepenzaal, nu trouwzaal werd na een zeer ingrijpende verbou wing in achttiende eeuwse sferen ge bracht. De schepenbank en een soort tribune dienen als zitplaats voor trouwlustigen en hun familie. Tege lijk met de schepenzaal werd ook de raadszaal veranderd. Zowel de raadszaal als de trouw zaal worden opgeluisterd door een reeks portretten van Zierikzeese re genten en regenten-vrouwen. De burgemeesterskamer (1661) werd voor velferlei doeleinden ge bruikt. Bezienswaardig is de uit 1673 rijk gesneden schoorsteenbetimme ring. De wethouderskamer van nu was vroeger weeskamer. Tot slot is er nog het gemeente of stadhuismu seum, met een kollektie schilderijen en stadszilver. Nieuwsgierig? Uiteraard zijn de samenstellers van het boekje niet volledig in hun opsomming, maar dat hoeft ook niet en was evenmin de bedoeling, getui ge het slot van het verhaal: Wij hopen dat ieder die dit boekje leest, nieuws gierig is geworden en het stadhuis in Zierikzee eens zal gaan bezoeken. De tentoonstelling zal vrijdag(avond) worden geopend door de heer F. H. Bieling. Het gebeuren wordt omlijst met „live music" van het Leendeiiosz Quartet. De ten toonstelling zal geopend zijn van dinsdag tot tn met zaterdag en ook enkele uren op de zondag. Voor de tij den mogen wij naar de agenda ver wijzen. Achtergrond Galerie Borsboom - fraai gelegen in de binnenstad - nam met deze ten toonstelling een gelukkig initiatief. Hedendaagse kunst „brengen" in de bij uitstek antiek gestempelde sfeer, geeft een achtergrond aan het gebeu ren, dat als een estetisch en aimabel gebeuren mag worden aangemerkt. P'ritri1 1 - 1 I 1 AmiikK' II 'Boroüoom: II O. i. K> vei II - Es ZIERIKZEE. In Galerie tbrsboom wordteen schilderijen-expositie gehouden. Eén van de tentoongestelde werken is van de kunstschilder Co Voogd. 4 (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6