„Men" kijkt met verwondering naar het gebeuren in land- en tuinbouw Reddings-EHBO-post op strand Ouwerkerk weer ge-opend Boerenbedrijf blijkt in trek bij Zeeuwse schooljeugd Schoolzaken aan de orde tijdens raad Brouw Positieve geluiden op C.N.- school „Onder de Wieken" Ledenraad Z.L.M. „De boer op" Kinderkoor CNS in Kerkwerve Groot aantal gebrevetteerden Maandag 7 juni Ontevreden... Vergadering te Haamstede ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 3 juni 1982 Nr. 23123 COLIJNSPLAAT, 28-5. Op vrijdag jl. kwam de Leden raad van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij bijeen. Gastheer was de kring Noord-Beveland en haar voorzit ter de heer H. C. van der Maas kon tot zijn tevredenheid een goed gevulde zaal van het dorpshuis „De Brug" te Colijnsplaats welkom heten. Tijdens het morgengedeelte van de bijeenkomst werd door de voorzitter van de Z.L.M. de heer A. J. G. Doeleman en door de voorzitters van de ver schillende agrarische sektoren op de algemene en meer gedetailleerde aspek- ten van landbouw ingegaan. Ook kwam het funktioneren van de verschillen de diensten en instellingen van de Z.L.M. aan de orde. 's-Middags werd onder zeer gunsti ge weersomstandigheden een exkur- sie gemaakt over het voormalige ei land Noord-Beveland waarbij onder meer een bezoek werd gebracht aan het groenvoederdroogbedrijf van de heer J. G. Timmerman te Kortgene, aan een samenwerkingsverband van 3 akkerbedrijven te Kats en aan de Proefboerderij „Rusthoeve" te Co- li jnsplaat. Bewondering en verwondering De heer Doeleman gaf ook ant woord op de vraag waarom men met verwondering naar het gebeuren in" de land- en tuinbouw kijkt: dat wordt, zei hij, veroorzaakt doordat de land- en tuinbouw zelf veelvuldig problemen over o.a. de inkomensont wikkeling van de ondernemers in de land- en tuinbouw naar buiten brengt. Kennelijk wil men in ons land onvoldoende erkennen dat klei ne ondernemers het bijzonder moei lijk hebben om zich staande te hou den. De land- en tuinbouw accepteert men blijkbaar in de strijd om zijn bestaansrecht met zware arbeidsom standigheden, die dikwijls gepaard gaan met psychische druk die veelal het gehele gezin aangaan. Bezorgd zei hij te zijn over de ver arming in de sociale en maatschappe lijke kontakten binnen de land- en tuinbouw, maar ook over optreden van de belangenbehartiging naar buiten. Er blijft voor de boeren te weinig vrije tijd over voor zaken die niet direkt het eigen bedrijf betref fen. Dat het hier om ernstige ontwik kelingen gaat blijkt onder meer uit het feit dat de S.E.V. van de bij het K.N.L.C. aangesloten organisaties tot 1 april 1982 te maken heeft gehad met ruim 600 financieringsproble men. Van oktober 1981 tot 1 april 1982 waren er 206 nieuwe gevallen, en dat is dan in een periode waar in het algemeen de situatie in de vee houderij en de akkerbouw (hoge aar dappelprijzen) vrij gunstig is ge weest. Breed onderzoek Willen wij onze konkurrentiepo- sitie kunnen handhaven met de slo gan „niet meer, maar beter" dan is het, zo benadrukte de heer Doele man, wel noodzakelijk dat er een breed onderzoek gericht op gangbare ontwikkelingen in de land- en tuin bouw blijft plaatsvinden. Voor een snelle doorstroming en wisselwer king tussen onderzoek en de praktijk is een goed funktionerend voorlich tingsapparaat onmisbaar." Bezorgd kijkt de landbouw aan te gen de lawine van maatregelen en wetgevingen die over haar dreigt te komen. Doeleman: „wij wonen in een dichtbevolkt land, waarbij wij niet kunnen ontkomen aan verschil lende wettelijke bepalingen. Toch vrezen wij, dat wij onder druk van bepaalde minderheidsgroepen te ver doorschieten met allerlei beperkende maatregelen". Ook de sociale en fiscale wetgeving blijft nog steeds een knelpunt voor de zelfstandige ondernemer. De Z.L.M.-voorzitter sneed in zijn openingswoord ook kort de fiscale- en financieringsproblemen met be trekking tot de bedrijfsovername aan. „Vanuit de Z.L.M.", zo zei hij, „hebben wij het Landbouwschap verzocht deze problemen over de grond in een breed kader te onderzoe ken." Uitvoerig ging hij in op de ruil verkavelingen. Spanningen zijn er ontstaan, die mede hun oorzaak vinden in het feit dat er wel gronden beschikbaar ko men voor natuurbehoud, terwijl be- drijfsvergroting, wat voor yeel be drijven van levensbelang is, niet meer mogelijk is. „Als organisatie zullen wij er alles aan moeten doen om in deze verkavelingen de gang er in te houden. Hij deed dan ook een dringend beroep op de betrokkenen in dit gebied. Beschermd gebied Sprekend over de situatie bij de voorbereiding van de ruilverkave ling Yerseke-Moer, merkte Doele man op dat er al verschillende malen op gewezen is, dat 470 ha beschermd gebied wel het maximum is wat de landbouw kan accepteren, dit ook in het kader van een verantwoord na tuurbeheer. Het zal bijzonder moei lijk zijn, zo zei hij te verwachten, om zo'n grote oppervlakte op verant woorde wijze te beheren. De ervaring leert dat het beheer buiten de land bouw om handen vol geld kost. Beter is het volgens hem onder voorwaarden reservaatsgebieden te laten beheren door ondernemers in de landbouw. Dit is alleen mogelijk wanneer rond dit gebied ekonomisch verantwoorde bedrijven aanwezig zijn. Door het Handhaven van struk- tuurlijnen, zoals die nu op tafel lig gen, komt ook de verkaveling buiten het reservaatsgebied volledig in de knel. Wij hopen dat men in de voor bereidingskommissie elkaar toch zal vinden met begrip voor de belangen van de land- en tuinbouw. Dat is van groot belang voor de ontwikkeling en een verantwoord behoud van dit gebied". De heer Doeleman vermeldde voorts nog dat minister Zeevalking een positieve beslissing heeft geno men, waar het de start betreft van aankoop van grond ten westen van het Kanaal door Zuid-Beveland. „Onbegrijpelijk en ergerlijk is het dat men nu weer moet wachten op een brief vanuit Den Haag naar Mid delburg", zo voegde hij er aan toe. Zout-zoet Ten aanzien van de diskussie over de Grevelingen zout-zoet merkte Doeleman nog op dat deze diskussie geweld wordt aangedaan wat 6e ob- jektiviteit betreft, wanneer niet de totale zoetwaterhuishouding in Zuid west Nederland in deze diskussie be trokken wordt. Hij besloot zijn ope ningstoespraak met de oproep om aangebrachte wildschade zo spoedig mogelijk te melden. WARSCHAU. De Poolse au:oritei- ten hebben de plaats weg laten met selen waar het verboden vakverbond Solidariteit een gedenktekerjhad op gericht voor de negen mijnwerkers die in december bij de ontruiming van de Wujek-mijn bij Katowice wa ren omgekomen. BUENOS AIRES. Vo. apostolische nuntiatuur i: Aires zal paus Johannes Paj aankomst van zijn bezoek <j juni aan Argentinië, op hetvliegveld Aeroparque worden verwelkomd door de Argentijnse president, gene raal Gualtieri. Zondag 6 juni zal het kinderkoor van de christelijke naticnale school te Kerkwerve medeweiking verle nen aan de eredienst in dï Ned. Herv. Kerk. Tijdens deze dienst zal ds. J. B. Duk voorgaan. Het kinc'erkoor staat onder leiding van de vaste organiste, mevrouw M. van SluysGerritsen. GOES, 2-6. Het Zeeuwse basisscholenprojekt „De boer op" dat in 1978 gestart werd door de Zuidelijke Land bouw Maatschappij (ZLM) met als doel schoolkinderen in kontakt te brengen met het boerenleven, is een groot succes geworden. Uit een enquête onder alle Zeeuwse basisscholen is gebleken dat na drie jaar de meeste Zeeuwse scholen minstens een seizoen aan het projekt hebben meegedaan. Inmiddels wordt de zaak pedago gisch begeleid door het Regionaal Pe dagogisch Centrum Zeeland waar door ook in de lessen op school kan worden ingegaan op alles wat de kin deren tijdens hun bezoeken aan de boerderij hebben gezien of meege maakt. De belangstelling voor het projekt „de boer op" is, zo blijkt uit de en quête, naar verhouding het grootst in de grotere plaatsen in Zeeland. De ZLM verwacht dat zich voor het sei zoen 1982-'83 opnieuw veel Zeeuwse basisscholen zullen aanmelden voor dit projekt. Igens de Buenos i/xlus II bij 11 en 12 OUWERKERK, 29-5. Op de zaterdag vóór Pinksteren, is de Rcddings- EHBO post op het strand van Ouwerkerk weer geopend, voorafgegaan door geslaagde examens voor de groep uit Nieuwerkerk en een aantal uit Zierikzee op een vroegere datum. Aangezien het zwembad Dolfijn te Nieuwerkerk de eerstkomende maanden gesloten zal zijn i.v.m. werkzaamheden die nodig uitge-. voerd moeten worden, zal de groep Nieuwerkerk voorlopig even niet kunnen trainen. Wel bestaat voor hen de gelegenheid om dit tijdelijk op de vrijdagavond in Zierikzee te doen. Geprobeerd zal worden de ko mende examens in 1983 gewoon door gang te laten vinden. Dank zij de medewerking van de Dienst Gemeentewerken van Duive- land die in de week voor de Pinkste ren de post weer op het strandje van Ouwerkerk heeft geplaatst, kon de post weer kompleet ingericht wor den voor gebruik. Evenals vorig jaar is het mogelijk, dat de eerst komende weken de post nog uitsluitend op de weekeinden volledig bezet zal zijn i.v.m. school en werk van de mede werkers, maar vanaf half juni zal hier geleidelijk verbetering in ko men en zal de post dan elke dag volle dig geopend zijn. Geslaagden f Op 23 april zijn voor hun examen geslaagd: Brevet 1: M. Bijmolt; H. Wabeke. Brevet 3: P. Noordijk; K. v. Ber- chum; M. v. Twist. Brevet 4: P. Kruik. Brevet 6: E. V. d. Ven. Diploma A: J. Neyenhuis; Y. Koster. Diploma B: T. d. Breejen. Op 28 mei zijn voor hun examen geslaagd: Brevet 1: C. Heyboer; F. Hoogen- doorn: Chr. Hoets; Hameeteman; T. v. d. Ouden; R. v. d. Ouden; W. d. Rij ke; D. Slieker; A. Stins; M. d. Vin; H. Wandel. Brevet 3: I. Arkenbout; S. Coffi; J. d. Dikkenboer; E. Haak; A. LaGrand; N. Snoei. Brevet 4: J. v. Alphen; A. Dooge; S. Verweys. Bre vet 5; E. Heyboer; M. Stins; J. Scheer- meyer; T. Wandel; K. Wandel. J. M. Tol; J. Nuyens. Brevet 6: L. v. Alp hen; M. Hommelberg. Diploma A: J. v. Bienst; M. Theu- nisse; J. v. d. Woel. BROUWERSHAVEN, 2-6. Maan dagavond 7 juni vergadert de raad van Brouwershaven in het stadhuis. Aan de orde komt onder meer het voorstel de gemeentelijke bijdrage aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst te verhogen tot f 31,99. De stijgende werkloosheid en de daaruit voortvloeiende toename van de uitkeringsaanvragen heeft het werk op de afdeling sociale dienst verlening uitgebreid waardoor meer personeel ingeschakeld moet wor den. Voor het aanstellen van (voorlo pig) één medwerker(ster) zullen de deelnemende gemeenten een bij dra- Hij merkte op dat leerkrachten en bestuur prioriteit hebben om alles optimaal te laten verlopen en een zeer duidelijk gezicht te laten zien. Hij dankte het schoolteam dat weer met veel enthousiasme de opgedra gen taak volbracht. Vrolijke noot De vrolijke noot van deze avond was het optreden van alle klassen met diverse toneelstukjes waarvan de meeste met een sprookjesachter grond, waaraan voor enkele ouders een quiz was verbonden. Notulen van de sekretaris J. A. in 't Veld en het fi nancieel beleid van de penning meester J. W. Geleijnse werden goed gekeurd. In het bestuur werd de peri odiek aftredende S. C. Coomans ver vangen door A. P. Weststrate en de tussentijds aftredende J. W. Geleijn se door A. Kort. Van de heren Coomans en Geleijnse werd afscheid genomen. Zij mochten uit handen van de voorzitter een passend ge schenk ontvangen, terwijl er voor hun echtgenotes bloemen waren. Goed vergaderjaar Het hoofd der school S. Karstens noemde 1981/1982 een goed vergader jaar en hij dankte zijn mede-leer krachten en de ouders voor hun inzet, er werd aan het seizoen begonnen met 133 leerlingen; aan het einde van het schooljaar bedroeg het aantal 139 en nu komen er weer in totaal 133. Daardoor krijgt de tijdelijke onder wijzeres Conny Boot een vaste aan stelling. Technische zaken als aktive- ringjaar en het schoolwerkplan werd duidelijk uiteen gezet. ge moeten leveren. Verder zal de ge meentelijke bijdrage moeten verho gen om de verbouwing van het aan gekochte pand Oude Haven 54 te kunnen realiseren. Schoolzaken komen ook aan de or de: benoeming in vaste dienst onder wijzer o.l.s. te Brouwershaven; Be noeming in tijdelijke dienst onder wijzeres aan de o.l.s. Brouwersha ven; Benoeming in vaste dienst leidster openbare kleuterschool te Brouwershaven en een voorstel eer vol ontslag te verlenen aan vakon derwijzeres handwerken aan de openbare lagere school in de gemeen te. De nieuwe basisschool gaat niet door; de bouwtekening is afgekeurd en bovendien is er volgens Den Haag geen geld. Raad in deze zal gevraagd worden bij de Bestuursraad in Den Haag. Wel wordt één lokaal bijgebouwd. De nieuwe eerste' klas start met 21 leerlingen. De ouders moeten zelf hun keuze maken op welke school ze hun kinderen onderwijs laten genie ten, doch het moet geen vliegenvan- gerij worden. Medezeggenschapsraad In de voorlopige medezeggen schapsraad werden benoemd C. Groenleer en M. Oosse en van het team W. Troost en C. Boot met een adviserende stem van S. Karstens. Volgens het schoolhoofd kweekt elk systeem zijn uitvallers en dat blijft de aandacht vragen voor een gedegen opvang. Het onderwerp medezeggen schapsraad werd nog eens uitvoerig toegelicht. Bovendien is het nog maar een voorlopige benoeming, en is voor iedereen een voorbeeldregle ment op school ter inzage. De voorzit ter sprak een slotwoord en ging voor in avondgebed. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM. De direkteur van de graan elevator maatschappij G.E.M. in Rotterdam, P. van der Vorm, heeft woensdagmiddag het personeel van zijn bedrijf opgeroe pen de nu al drie weken durende sta king te beëindigen. ROTTERDAM. De oliemaatschap pij Shell heeft definitief afgezien van de bouw van een semi-kommerciële kolenvergassingsinstallatie op het industriegebied Moerdijk. Om de zelfde reden zal een dergelijke instal latie door Shell in het Westduitse Wilhelmshafen ook niet worden ge bouwd. DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken is niet bij voor baat tegen een extra inzet van aard gas, als de opbrengsten daarvoor maar worden gebruikt om de lasten van het bedrijfsleven te verlichten. ZEIST. Het natuurpark Lelystad is sinds woensdag drie Przewalski paarden rijker. De dieren zijn daar uitgezet in het kader van de aktie „Geef het Przewalski paard een kans", van het wereldnatuurfonds (W.N.F.). Dat heeft het W.N.F. woensdag gemeld. ZOETERMEER. De W.A.O.-premie moet per 1 juli gehandhaafd blijven op 17 procent met een premievrije voet van 85 gulden per dag. Dat heeft arbeids ongeschiktheids fonds (A.O.F.) dat de W.A.O.-gelden be heert, woensdag besloten. HILVERSUM. Nadat de onderhan delingen over de c.a.o. voor de ruim 5.000 werknemers in de omroep woensdagmiddag opnieuw zijn afge broken, gaan de omroepbonden prik- akties en werkonderbrekingen voor bereiden. DEN HAAG. De premier van Zim babwe, Robert Mugabe, heeft Néder- land gevraagd zijn invloed aqir-te wenden bij Pretoria en de zogenoem de kontakigfoép (van vijf westerse landen) opdat zij de Swapo-voorstel-1 len voor onafhankelijkheid van Na mibië aanvaarden. BÉN HAAG. .Premier Van Agt heeft woensdagavond, aan het diner dat hij de premier Mugabe van Zim babwe aanbood, in verband met Zuid-Afrika met geen woord gespro ken over sankties, druk, pressie, een boycot of ekonomische dwang maatregelen. DEN HAAG. Het is technisch heel goed mogelijk de uitworp van stikstofoxyden, die bij de verbran ding van steenkool, olie en gas vrij komen, sterk te reduceren. Dit blijkt uit een onderzoek dat het instituut voor vlam onderzoek (IVO) in IJmui- den. DEN HAAG. De ambassade van Ghana in Den Haag zal worden geslo ten en vervangen door een consulaat generaal, aldus heeft de „ministre conseiller", Francis Adjei Danso, meegedeeld. Het besluit is genomen uit financiële overwegingen. HILVERSUM, 2-6. Bijna tachtig procent van de ondervraagden in een Intomarkt-onderzoek is ontevreden tot zeer ontevreden over het optre den van het kabinet. Van de 800 on dervraagden in de vorige week ge houden steekproef blijkt nul procent zeer tevreden over het beleid. Tevre den bleek 16 procent, ontevreden liefst 57 procent en 22 procent was zeer slecht te spreken over het optre den van het tweede kabinet-Van Agt. Een gelijk onderzoek bij de kamer verkiezingen vorig jaar wees nog 38 procent ontevreden tot zeer ontevre den uit. HAAMSTEDE, 27-5. Voor de donderdagavond gehouden ledenvergadering van de Chr. Nat. School „Onder de Wieken", bestond zeer grote belangstel ling. Voorzitter A. C. Landman opende de vergadering hmet het lezen van psalm 8, gevolgd door gebed. Hij deelde mede dat b. en w. verhinderd waren en ging verder in op de doelstelling van het onderwijs op de C.N.S. SCHARENDIJKE. De puzzeltocht van het Jeugd Rode Kruis afdeling Schouwen/Westhoek, dinsdagavond in Scharendijke gehouden, trok veel minder deelnemers dan werd verwacht, maar hun enthousiasme was zo groot, dat organisatrice/bestuurslid Carla de Vries zeker van plan is dit evenement te herhalen. Dat zal gebeuren in de herfstvakantie en uiteraard wordt dan een veel gro ter deelnemersaantal verwacht. ZIERIKZEE. Plaatje uit de vóór-twintiger jaren van de Noordhavenpoort, met links nog de - niet bijpassende - toen malige brandweerkazerne. De wandel-puzzeltocht had een Ungte van tweeëneenhal- ve kilometer en startte bij de Pstmeet. De eerste groep meldde zich reeds na een half mr, na een geweldig leuk uitgezet trajekt te hebben afgellgd. De opbrengst van de tocht was bestemd voor Columbia, oftewel de straatjon getjes van Bogota. (Foto: Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5