U9 HEBBEN Uj Brouwershaven presenteerde zich zonnig aan langdurig zieken Aktie „Junior Kamer" voor hartinstrument werd sukses Illill Éérste bezoek Henri Dunant" STREEKNIEUWS BROUWERSHAVEN. Groot enthousiasme was er bij de Brabantse opvarenden van het hospitaalschip Henri Dunant van het Rode Kruis, dat voor de eerste keer Brduwershaven aandeed. De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis was evenzeer ingenomen met dit bezoek, en had zich veel moeite getroost een aantrekkelijk pro- gramma voor te bereiden. Brabantse gasten van het hospitaalschip „Henri Dunant" voor de St. Nico- laaskerk te Brouwershaven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Voor de aanvang van het nieuwe seizoen had kapitein Joosten van de Henri Dunant zich met de voorzitter van het Rode Kruis Brouwershaven de heer K. Mandemaker op de hoogte gesteld van de aanlegmogelijkheden voor zijn 80 meter lange schip. De Loswal bleek daarvoor uitnemend geschikt, geen problemen dus. ZIERIKZEE Gestolen auto's gevonden Twee gestolen auto's werden dins dag teruggevonden. Het betreft hier de auto van W. v. D., die een paar straten van zijn huis geparkeerd stond en een in Amsterdam gestolen auto. „The Getaway" Stichting het Theater presenteert aanstaand weekend „The Getaway", een film die handelt over Doe Carter een beroepsmisdadiger, gespeciali seerd in bankroven. Hij wordt hier bij bijgestaan door zijn vrouw Carol. Samen met een corrupte politicus Beynon bereiden ze een bankoverval voor in het plaatsje Beacon City. Al les verloopt aanvankelijk naar wens, totdat één van de overvallers een bankbewaker neerschiet. Er ontstaat een vuurgevecht en Doc en Carol pro beren zo snel mogelijk de grens van Mexico te bereiken. Voor tijd: zie agenda. Auto te water De auto van mevr. W. uit Kerkwei - ve raakte woensdag te water in de Ronde Weel. W. had de auto niet op de handrem gezet. Takelbedrijf Jan de Jonge haalde de auto weer op de kant, die overigens weinig schade opliep. BURGH Prijsklaverjassen Met ingang van vrijdag 4 juni zal er voorlopig elke vrijdag prijsklaver jassen zijn in café het Grote Zwijn te Burgh. Deze wedstrijden zijn zowel voor toeristen als voor leden van de klaverjasklub het Grote Zwijn toe gankelijk. Voor tijd: zie agenda. BIJ RGH-H AAMSTEDE Ringpromotion De algemene ledenvergadering van de Ring-Promotion 1982 wordt op dinsdag 15 juni in hotel Bom gehou den. Op de agenda staat onder meer de presentatie Ring-Promotion 1982, de verkoopaktie en de vertoning van videofilm met reklamespots. Voor tijd: zie agenda. RENESSE Radio cassetterecorder gestolen In de nacht van dinsdag op woens-- dag is de aan de Zeeanemoonweg ge-t Het schip arriveerde 's middags rond een uur of twee en Brouwersha ven presenteerde zich. op zijn mooist, door uitbundige zon beschenen. Welfare-werksters uit dé' gemeente Brouwershaven hielpen de vrijwil ligsters aan boord met de begeleiding van de patiënten door het oude stad je. Onder andere werd de St. Nico- laaskerk bezichtigd, waar leden van de diakonie en de nieuwe dominee D. Schneider ter ontvangst aanwezig waren. Later werd een konsumptie (ijs ging hard met deze warmte) op het gebruikt. Bestuursleden van het Rode Kruis Brouwershaven waren daarbij te vens aanwezig en dokter L. A. M. Bruel assisteerde de scheepsarts. Avondprogramma Het avondprogramma begon met een toespraakje van burgemeester C. Slabbekoorn tot de 80 gasten aan boord. Het feestprogramma, dat zich afspeelde buiten op de Loswal, kreeg aller waardering met een optreden van de volksdansgroep Plattelands vrouwen Noordgouwe e.o. en het Da meskoor Brouwershaven. Een en thousiast onthaal ondervond ook de kapel van „Nut en Uitspanning" uit Zonnemaire. Presentjes Leuke presentjes waren er ook. De Brouwershavense welfare-werkster hadden 135 bijzonder aardige (ge droogde) bloemstukjes op kaarsenstandaards aangebracht, zo- wel voor patiënten als bemanning en verzorgers aan boord. De V.V.V. parkeerde auto van G. A. v. H. uit Kerkwerve opengebroken. De dader(s) nam(en) een radio-cassette- recorder mee. SERO OS KERKE Trailer en boot gestolen Van J. P. v. P. uit Den Bosch werd woensdag aan de Hoosjesweg een komplete trailer met boot ëh buiten boordmotor gestolen. De waarde is niet bekend. SCHARENDIJKE Sportdag De door s.v. ZSC'62 georganiseerde sportdag voor zaterdag 5 juni gaat niet door. BROU WÈRSDAM Surfplank vermist G. K. uit Bonn (W.D1.) merkte dins; dag dat na een wandeling zijn surf plank van zijn kampeerwagen gesto len werd. Waarde: 1700,—. Braderie/rommelmarkt „De Schoener" De ouderkommissie en onderwijl Zend personeel van de o.l.s. „De Schoener" organiseerden een brade- Jrie roiftmelmarkt. De opbrengst iiiervan is bestemd voor extra leer- Brouwershaven had voor de gasten een map met wetenswaardigheden over Brouwershaven en omgeving samengesteld. Het enthousiasme over dit bezoek was in elk geval zo groot, dat de „Henri Dunant" weer graag terug komt in Brouwershaven. Tevens wordt er een jongerenreis georgani seerd, waarvoor de afdeling Brou wershaven van het Rode Kruis een speciaal aangepast programma zal gaan samenstellen. Woensdagochtend vertrok het hospitaalschip weer uit de Smalstad. BRUINISSE Verkoop twee kotters Door bemiddeling van Maaskant Machinefabrieken te Bruinisse-Stel- lendam werden vorige week twee ge bruikte kotters verkocht namelijk de kotter WR 2 Carla Maria gebouwd in 1969 van C. D. A. van der Mark te Wieringen en de SL 47 Reseda, van A. de Jager in Stellendam. De Reseda is een schip gebouwd in 1947 beneden de klasse 20 meter lang. De WR 2 is een veel grotere kotter met een Stork Werkspoor motor, in de Reseda staat een Cummins uit 1976. Beide schepen werden verkocht aan F. J. Poepjes uit Urk. Intussen kwamen in Stellendam twee in Polen gebouwde casco's van nieuwe Noordzeekotters aan, één voor de heer J. Siereveld uit Arne- muiden, die gaat varen onder num mer Arm 14 en één voor firma L. de Nooyer uit Vlissingen (VL 27) 27. J. v. d. Bos laat funktie schieten De heer Joh. Van den Bos, voorzit ter van Zevibel is om gezondheidsre denen in de gezinssfeer, teruggetre den als voorzitter van de Stichting Public Relations voor de Visserij. Hij wordt opgevolgd door de voorzitter van het Visserijschap Beb Daalder. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND RENESSE. Direkteur Rabobank Schóuioen, de heer E. Hop overhandigt de voomtteT van de Junior Kamer, dokter J. L. Flach een check ter waarde van f 2500.— (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZWOLLE. Een grote uitslaande brand heeft de nettomarkt, een kom- binatie van kleinwinkelbedrijven aan de Veemarkt in Zwolle, woen sdagavond geheel vernield. De scha de zal, aldus de Zwolse burge meester, zeker oplopen tot enige tien tallen miljoenen guldens. ROTTERDAM. De staking bij het containeroverslagbedrijf E.C.T. in Rotterdam is nu definitief voorbij. De E.C.T.-ers hebben woensdag op een drukbezochte vergadering in Rotterdam in grote meerderheid besloten de staking op te heffen na dat dinsdag al een groot deel van de E.C.T.-ers aa# het werk was gegaan. middelen en aktiviteiten, die binnen de school worden georganiseerd. Dit alles ten voordele van de leerlingen, die ook zelf een steentje hebben bij gedragen tot het sukses van deze morgen. Behalve dat er veel gekocht kon worden op de rommelmarkt en de veiling was er ook voldoende gele genheid voor ontspanning, bij de spelletjes of op het terrasje. Dit alles, tesamen met het mooie weer, leverde de school een op brengst van circa 2700,— en dat was meer dan vorig jaar en ook meer dan waarop was gerekend. Overigens zijn er nog een twaalftal leerlingen- setjes (tafel stoel) overgebleven, die nog altijd via de school te bestel len zijn. Oud papier De sportvereniging Brouwersha ven haalt zaterdag 5 juni oud papier op. De start is om 9.00 uur op de Markt. De vereniging verzoekt het oud papier gebundeld gereed te zet ten. ZONNEMAIRE Koncertshow „Apollo" Zaterdagavond verzorgt in het ka der van de uitwisselingskoncerten van „Nut en Uitspanning" de harmo nievereniging „Apollo" uit Wissen- kerke een optreden te Zonnemaire. Om ongeveer half acht beginnen drumband en harmonie met een rondgang door de gemeente. Van de Rietdijk af worden dan tevens de be jaarden die dan hun jaarlijks uitstap je maken, muzikaal verwelkomd, waarna de bus met de muziek voorop het dorp zal binnenrijden. „Apollo" marcheert dan door naar de mobiele tent op het schoolplein waar men van ongeveer acht uur tot kwart voor negen een koncert zal verzorgen. Het geheel wordt daarna afgeslo ten met een show, door harmonie en drumband. Op 12 juni gaagn harmonie en drumband van „Nut en Uitspanning" dan een optreden ver zorgen te Wissenkerke. NOORDGOUWE Plattelandsvrouwen gaan bowlen De Nederlandse Bond van Platte- ZIERIKZEE. Nog een ,,Pleun-foto" van het weekeindegebeuren. Burgemeester Th. H. de Meester overhandigde de we reldzeiler,de oorkonde, behorend bij het ereburgerschap van de stad. Rechts de beide wethouders, de heren P. de Rijke en L. J. van Gastel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) landsvrouwen afdeling Noordgouwe e.o. gaat donderdag 10 juni bowlen. Om 19.15 uur wordt (met auto's) vertrokken bij het dorpshuis van Zonnemaire om naar Renesse te rij den, waar om prijzen zal worden ge bowld. Voor 8 juni kan men zich nog opge ven bij mevrouw Mol, tel. 01110-1370. Auto niet afgesloten Uit de niet afgesloten auto van M. d. H. uit de Pauwstraat werd dinsdag een fotocamera ter waarde van 750,gestolen. KERKWERVE Schoolreis „Prinses Irene" De schoolreis van o.l.s. „Prinses Irene" voerde dit jaar naar Veere, de kampeerboerderij „Het Veerse Gat". Na de eerste avondwandeling kwam niet veel meer van slapen. Te Middel burg stond de „Lange Jan" op het programma om te beklimmen, en een bezoek aan het Biologisch museum. Na de wanhe maaltijd die dag ver zorgde de leerlingen toneelstukjes, gevolgd door een nachtwandeling. In Oostkapelle werd de volgende dag de midgetgolfbaan bezocht (ochtend) en na de warme maaltijd dankte het hoofd van de school, de heer H. A. Schipper, de moeders die hadden ge kookt: de dames Hartman, Ha- gesteijn, v. d. Panne en Stoel. In Vee- re werden tot slot de laatste centen opgemaakt, waarna de terugreis werd aanvaard naar Kerkwerve. NIEUWERKERK Schoolreisje De klassen 1 tot en met 4 van de christelijke lagere school maakten woensdag een schoolreisje naar Rot terdam waar diergaarde „Blijdorp" werd bezocht. Vandaar vertrok de groep, onder wie leerkrachten en en kele ouders, naar „Bosbad-Hoeven" waar naar hartelust kon worden gespeeld. Ondanks de warmte, werd het een zeer geslaagd schoolreisje. Rond vijf uur keerden de kinderen in de Van Oeveren bus weer huis waarts. Vrijdag 18 juni zullen de klassen 5 en 6 een reisje maken. Opbrengst verkoopdag In het bericht over de opbrengst van de verkoopdag van vrouwenver eniging te Nieuwerkerk is helaas een foutje geslópen. Het betrof niet de vrouwenvereniging van de Geref. Kerk, maar van de Gereformeerde Gemeente. Geslaagd Aan de school voor verpleegkundi gen te Goes, slaagde voor het diplo ma A verpleegkundige de vroegere dorpsgenoot, de heer Jan W. v. d. Valk, werkzaam in het Goese zieken huis „De Bevelanden". NIEUWERKERK Demonstraties bij zwemvierdaagse De zwemvierdaagse in zwembad Dol-fijn te Nieuwerkerk behelst heel wat meer dan de verplichte 500 m baantjes trekken. De organisatie heeft voor maandg 7 tot en met vrij dag 11 juni een aantal demonstraties naar Nieuwerkerk gehaald. Op maandag valt ervan 16.00 -20.00 uur een demonstratie tingieten te be kijken, dinsdag is er een demonstra tie van miniatuur stoommachines van 19.00 - 20.30 uur en woensdag komt de dubbeldeksbus van Neder land Oké (14.00 - 16.30 uur). Donder dag kunnen de bezoekers een de monstratie deegkleien en poppen maken bewonderen, waarbij tevens produkten gekocht kunnen worden (16.00 - 20.00 uur). De laatste dag, vrijdag, wordt een demonstratie van het Hindelooper- schilderwerk gegeven, ook voor de verkoop (15.30 - 20.00 uur). OOSTERLAND Oud papier Op zaterdag 5 juni a.s. hoopt het desbetreffende komité weer oud pa pier en vodden op te halen ten bate van het zendingswerk der Gerefor meerde Gemeenten. Omstreeks ne gen uur gaat men van start met wa gen en tractor en de ingezetenen wor den beleefd verzocht het papier en de vodden aan straat of trottoir zo mo gelijk gebundeld gereed te zetten. Hiervoor bij voorbaat dank. Opbrengst Mbuma-kollekte Onder leiding van de heer D. I. van de Velde werd in de maand mei weer gekollekteerd ten bate van het werk van de Mbuma-zending, door Mirjam Bakker, Anne Marie Hendrikse, Ari- anne Morks, Anja Meerman, Irma Pieper, Arjan Steenpoorte en Hen- riëtte IJzelenberg. De opbrengst be droeg in de genoemde maand de som van 305,80. Waarvoor zeer veel dank aan de gevers en geefsters, en niet minder aan de leiding en de kol- lektanten. Geslaagd Aan de Pedagogische Academie te Middelburg slaagde vorige week voor de lager onderwijs akte dorps- genote Rianda Dalebout Mach.d. RENESSE, 3-5. De aktie van de Junior Kamer Schou- wen-Duiveland, om geld bijeen te krijgen voor een defi- bpillator (een hart-instrument), is een groot sukses ge worden. Binnenkort zal het apparaat in de ambulance te Renesse worden geplaatst. Zaterdag tijdens markten/brade rieën in Haamstede en Renesse wer den de loten verkocht, 's Avonds te Renesse werd de loting verricht door dokter J. L. Flach, huisarts te Renes se, onder toezicht van notaris Klaas- sen uit Zierikzee. Na de trekking overhandigde de heer E. Hop, direk teur Rabo-bank Schouwen, een check ter waarde van f 2500,— namens zijn bank. Voorzitter van de tJK, J. L. Flach deelde daarop mee dat mede dankzij deze gift het mogelijk zal zijn de defibrillator (kosten f 27.000,—) aan te schaffen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4