Het lijkt er op dat hard moet gevochten hoofdstad Falklands Herstel van de PvdA - enig verlies CDA - winst VVD VERKIEZINGEN SCHOUWEN-DUIVELAND Verkiezingen Zeeland Het ziet er somber uit Chirurgen zwoegen op de Falklands Stichting Het Theater McQUEEN MacGRAW HTHE GETAWAY President Reagan vertrokken voor bezoek aan Europa De ontwikkeling in Polen Man verdronken LAATSTE NIEUWS Graanoverslag mondjesmaat weer aan het werk De raadsverkiezingen AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrööne 2_ Zonder sensatie zijn in stad en re gio de gemeenteraadsverkiezingen niet verlopen. Zierikzee voorop werd tot exempel van een verschuiving, die niet synchroon loopt met het lan delijk beeld, hoewel dat niet zo ge profileerd naar buiten komt - of kan komen - dan bij Kamer- of Statenver kiezingen. Licht herstel (landelijk) van de P.v.d.A. zette zich hier niet door en een zetel ging verloren. Het zelfde geldt voor het C.D.A., dat eve neens een zetel verloren zag gaan. Winst te Zierikzee was er voor de V.V.D. (wel in overeenstemming met de landelijke signalen) en klein- rechts (S.G.P.-R.P.F.-G.P.V.), die de lijstverbinding met een zetel winst zag gehonoreerd. Klein links" kon geen zetel boeken, al scheelde het niet veel. Brouwershaven gaf een vergelijk bare ontwikkeling te zien. De P.v.d.A. ging van 5 naar 4 en ook het C.D.A. verloor in de Smalstad een ze tel (van 3 naar 2). Winst ook hier voor de V.V.D. en (1) winstzetel voor de rechtse kombinatie. In Duiveland bleef de zaak stabiel. De hier zd* tandig opererende R.P.F. bracht het "et tot zetelwinst. In Wester- schouv n deden zich ook geen ver schuiving m voor. Evenmin als te' Zierikzee kon D'66 het hier niet tot een zetel brengen. Iets aparts gebeerde er te Bruinis- se, waar het aantal ra ^dszetels tot 11 werd opgevoerd. In dii nieuwe ge meentelijke kontext kreeg de P.v.d.A. er een zetel bij; de S.G.P. zelfs twee en het C.D.A. 1. In het C.D.A.-bolwerk Middenschouwen verloor die partij toch een zetel en - ergens moeten de stemmen blijven - ging de V.V.D. met een zetel winst strijken. Voor de verdeling van de wethou dersportefeuilles lijken de verschui vingen hier en daar wel van invloed te worden. Achter de schermen zal heel wat politiek wikken en wegen plaats vinden, voordat ook die kolle ges zijn samengesteld. Het opkomstpercentage voor de verkiezingen in de regio, was niet al te slecht en dat geeft dan (ook) nog weer een klein beetje moed voor de Kamerverkiezingen op 8 september, nog ver, maar toch alweer dichtbij feitelijk. 1982 is - zo bij elkaar - wel een verkiezingsjaar bij uitstek. Een maal per jaar zou genoeg moeten zijn; tweemaal k£n, maar driemaal VLISSINGEN, 2-6. De VVD is in de vier grote steden in Zeeland (Middel burg, Vlissingen, Goes en Terneuzen) als grote winnaar uit de bus geko men. In Terneuzen ging zij van 4 naar 6, in Vlissingen van 4 naar 7, in Goes van 3 naar 5 en in Middelburg van 4 naar 5 zetels. Het CDA verloor in de ze vier plaatsen een zetel, evenals de PvdA. Flitsen uit het buitenland BUENOS AIRES. De Sowjet-Unie steunt Argentinië politiek en diplo matiek in de niet-verklaarde oorlog tussen Argentinië en Groot-Brittan- nië. Dit heeft de Sovjetambassadeur in Buenos Aires, Sergei Striganov, woensdag verklaard. MOSKOU. De Sowjetrussische au toriteiten hebben zeven Sowjetbur- gers die sinds 10 mei in hongersta king zijn uitreisvisa beloofd, zo heeft een lid van de groep meegedeeld. De hongerstakers willen naar hun echt genoten in het westen. LOS ANGELES. De Amerikaanse douane heeft een helikopter ter waarde van bijna 90.000 gulden en drie helikoptermotoreri onderschept, die bestemd waren voor Argentinië. Dit heeft het hoofd van de douane, Don Roberts, woensdag gezegd. LONDEN. De Britten hebben in de afgelopen dagen bij de aanvallen op Port Stanley, de hoofdstad van de Falklands, twee Sea harriers verlo ren. Dit heeft het ministerie van de fensie woensdag in Londen bekend gemaakt. De piloten zijn ongedeerd. Kussen in Engeland LONDEN, 2-6. Het langza- j merhand vertrouwde beeld i uan een paus die bij aankomst in een land de grond kust, heeft geleid tot een rage onder vliegtuigpassagiers die aanko men op de Londense luchtha ven Gatwick. Volgens een woordvoerder van de luchthavendirektie heeft het kussen door de paus van de landingsbaan bij zijn aankomst op Gatwick vorige week vrijdag voor zijn bezoek van zes dagen aan Groot-Brit- tannië, aanstekelijk gewerkt. ,,Een passagier doet het en alle anderen volgen het voor beeld. We zullen twee keer zo hard moeten gaan boenen als de rage nog lang duurt", zei hij. LONDEN, 2-6. Het wordt vechten om Port Stanley, want ik vertrouw niet op een snelle Argentijnse overga ve, aldus de kommandant van de belegerende Britse troepen ter plekke, generaal-majoor Jeremy Moore woensdag. Als de Argentijnen besluiten het op vechten te laten aankomen kan het wer kelijk een zeer bloedige strijd worden, zo verklaarde intussen een stafofficier tegenover een andere korrespondent in het gebied. Advertentie Kommando's van de Britse mari niers hadden woensdag posities inge nomen tot op 11 kilometer van de stad zonder noemenswaardige tegen stand te hebben ontmoet. De Argen tijnen schijnen terug te trekken, zo zei de stafofficier van hun korps. Zij hebben, zo verklaarde hij, een klas sieke defensie-opsteling, een hoef ijzer rond Port Stanley. Besluiten zij het uit te vechten, dan kan het zeer bloedig worden. Britse artillerie beschoot reeds Ar gentijnse stellingen rond de stad, al dus kommandant Moore. Wij zijn er zeer dicht in gekomen en wij begin nen de druk op de hoofdstellingen van de vijand eromheen te vergroten, zo zei hij. Harriers Dit alles werd bekend, terwijl het ministerie van defensie in Londen voor de derde achtereenvolgende dag een nieuwsstop over de precieze mili taire operaties aanhield. Wel gaf het toe, dat er in de afgelopen paar dagen bij aanvallen in het gebied van Port Stanley twee Harriers verloren wa ren gegaan, maar dat de piloten wa ren gered en nieuwe toestellen waren aangevlogen van Ascension. Een Ar gentijns ,,Hercules"-transportvlieg- tuig, zo zei het ministerie ook, had een aanval uitgevoerd op een Britse tanker buiten de oorlogszone van 200 mijl door bommen uit een toegang tot zijn laadruimte te laten vallen. Er was evenwel geen schade aangericht, zo werd gezegd. ,,De archipel vormt een integraal deel van het (Argentijnse) grondge bied en zal als zodanig worden verde digd", zo verklaarde de Argentijnse LONDEN, 2-6. Chirurgen die in een veldhospitaal op de Falklands de klok rond werken, hebben hun 100ste operatie van enige omvang uitge voerd, zo heeft een Britse correspon dent ter plaatse gemeld. ,,De slachtoffers die ik bij mijn rondgang in het hospitaal in een niet meer gebruikt koelhuis zag, waren allen Argentijnen", aldus Richard Savill. Hij zei dat hij 220 slachtoffers zag die onder zeer moeilijke gevechts omstandigheden per helikopter van het front werden overgebracht. De arbeidsomstandigheden van de vier operatieploegen zijn „schrikba rend". „Het is iets om heel trots op te zijn dat ieder die nog in leven was toen hij het veldhospitaal binnen kwam, het gehaald heeft", zo had chirurg Rick Jolly hem gezegd. Twee gevangen genomen Argentijnse art sen waren er bij geroepen om te hel pen. minister van buitenlandse zaken Ni- canor Costa Mendez woensdag in Bu enos Aires voordat hij naar Havanna zou vertrekken voor een bijeenkomst van de beweging van niet-gebonden landen. Op het politieke front in Londen vergaderde het oorlogskabinet onder leiding van premier Thatcher twee vertoont in de Concertzaal A.s. zaterdag 20.00 uur A.s. zondag 20.00 uur AFUIYUaKCUMH SÏEVEMtüEN-AUMat^W'^HGET/WAY Costarrr* SN JOHNSON AL LfnERl and SAUY STHUTHOS asTr an" 16 jaar WASHINGTON, 2-6. President Ronald Reagan is woensdag uit Washington vertrokken voor zijn eerste officiële bezoek aan West-Europa. Hij verklaarde bij zijn vertrek dat hij de waarde van de vrijheid zou benadrukken en streven naar grote ekonomische samenwerking met de bondgenoten. BILBAO. Drie (gewapende) man nen die zich voordeden als patiënten, zijn in Bilbao de praktijk van een tandarts binnengedrongen en hebben de tandarts, Luis Allende Porrua, ontvoerd. DAMASCUS. Syrië heeft woens dag een 23-jarige roverhoofdman in het openbaar opgehangen, zo is van ooggetuigen vernomen. Het was de 23-jarige Youssef Salim Al Hajj, die eerder dit jaar was gearresteerd we gens beroving van een bekende koop man in Damascus. „Een van de grootste plichten die aan dit ambt verbonden zijn is het nastreven van vrede en voorspoed voor allen", zei Reagan tegen de staf van het Witte Huis voor zijn vertrek naar Parijs, waar zijn Europese reis van negen dagen begint. Op de drukke agenda van de Ame rikaanse president staan twee konfe- renties aan de top, besprekingen met paus Johannes Paulus II en bezoeken een West-Berlijn en Londen. De Navo Over de Navo merkte president Reagan aan de vooravond van zijn vertrek op dat zij de vrede bijna veertig jaar bewaard heeft en bedrei gingen met agressie, en interne one nigheid heeft overleefd. Maar hij voegde er aan toe: „We worden nog steeds op de proef gesteld, misschien meer,dan ooit tevoren". Hij i zei dat de regering had aange toond dat zij de verantwoordelijkhe den van het leiderschap had aan vaard en het advies had afgewezen diegenen, die het bondgenootschap een last en een eenzijdige zaak noem den en „haken naar de schelp van het isolationisme". WARSCHAU, 2-6. Het zwaard van het recht dat wordt gehanteerd door de leider van het militair gezag in Po len Jaruzelski, ontziet oneerlijke no tabelen en funktionarissen niet. Sinds de premier op 13 december 1981 de staat van beleg afkondigde en tot aan 31 maart van dit jaar heeft de justitie 28 vonnissen uitgesproken die 46 beklaagden betroffen. Van hen werden 38 veroordeeld. De aanklach ten liepen uiteen van wanbeheer tot machtsmisbruik, het aannemen van steekpenningen en diefstal van staatseigendom. HARKEMA, 2-6. De 62-jarige K. van Houten uit Harkema is woens dag in het Prinses Margrietkanaal bij Augustinusga (Fr.) verdronken. De man is tijdens het vissen door nog onbekende oorzaak in het water ge raakt. Zijn lichaam werd woensdaga vond tegen middernacht door een voorbijganger opgemerkt, aldus een mededeling van de rijkspolitie. Over het nieuwe lidmaatschap van Spanje van de Navo stelde Reagan de vraag wie ooit vrijwillig was toege treden tot het Pact van Warschau. ROTTERDAM, 3-6. Volgens de di- rekties van de stakende graanover- slagbedrijven in de Rotterdamse ha ven zijn donderdagmorgen bijna hon derd mensen weer aan het werk ge gaan. Sinds 12 mei waren cirka dui zend werknemers bij de bedrijven G.E.M., Grainwave en Maashaven Silo in staking voor arbeidstijd ver kortende maatregelen. De sta kingsleiding vindt de aantallen van de direkties schromelijk overdreven. Bij de G.E.M., met 850 werknemers veruit de grootste van de drie bedrij ven, hebben volgens direkteur P. van der Vorm donderdag zeventig men sen op twee lokaties het werk hervat. Drie schepen die sinds het begin van de staking voor de wal hebben gele gen worden op dit moment gelost. Van der Vorm heeft woensdag een dringend beroep gedaan op de sta kende werknemers het werk te her vatten. Bij Grainwave (560 werknemers) wordt geprobeerd met de helft van het aantal mensen van de dagploeg ook aan de lossing van een schip te beginnen, aldus de direktie. Bij Maashaven Silo zijn volgens de di rektie dertig van de zestig werkne mers aan het werk gegaan. De vervoersbond F.N.V. heeft voor vrijdagmorgen weer een ledenverga dering voor de stakende werknemers bij deze bedrijven uitgeschreven. Op de laatste vergadering, afgelopen dinsdag, spraken 349 F.N.V.-leden van de in totaal 685 leden bij deze drie bedrijven zich uit voor het door zetten van de staking. Bij het ertsoverslagbedrijf Euro poort CV (240 werknemers) wordt donderdagmorgen (vandaag) beslo ten of de sinds 14 mei durende sta king moet doorgaan. DEN HAAG, 2-6. De PvdA herstelt zich. Over deze konklusies waren politieke leiders van CDA, VVD en PvdA het woensdagavond eens nadat de hoofdlijnen van de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraden duidelijk waren geworden. De socialisten leden over het algemeen genomen een klein verlies vergele ken met de raadsverkiezingen van vier jaar geleden, maar vergeleken met de verkiezingen voor Provinciale Staten werd winst geboekt. Dit betekent wel dat opnieuw de landelijke politiek een zwaar aksent heeft gelegd op verkiezingen voor lo kaal bestuur. De Kabinetskrisis en vooral de houding daarbij van de PvdA heeft een halt toegeroepen aan de problemen van de socialisten. Uit een onderzoek van het bureau Into- mart is vastgesteld dat voor één der- jde van de kiezers de reden was naar de stembus te gaan. Bij de andere grote partijen zette zich de lijn voort die was gebleken bij de statenverkiezingen: enig ver lies voor het CDA, enige tot aanzien lijke winst voor de voor de WD en groot verlies voor D'66. Ook hier werd de oorzaak voor een en ander gezocht in de landelijke politiek. CDA-fraktievoorzitter in de Tweede Kamer Lubbers meent dat het „lastig is de kiezersgunst vast te hou den als steeds regeringsverantwoor delijkheid wordt gedragen". Zijn D'66-kollega Brinkhorst meent dat zijn partij de dupe ervan is geworden dat in het coalitiekabinet geen echt beleid is gevoerd. De kleine rechtse splinters, die in de verkiezingskampagne veelvuldig in het nieuws kwamen door aan stootgeven pamfletten, demonstra ties en konflikten over deelname, dan wel deelname onder eigen naam, hebben het nergens gehaald. Partijen als de Centrumpartij, de Nederland se Volksunie, de Lijst-Glimmerveen, Burger Band Nederland, etc., behaal den in de grote steden slechts enkele tienden van procenten per lijst, te weinig voor een raadszetel. Matige opkomst De opkomst was, zoals verwacht, niet erg hoog: 65,3 procent van het aantal stemgerechtigden (en dat zijn er bijna tien miljoen). Bij de Raads verkiezingen van vier jaar geleden nog 71.4 procent. Donderdag 3 Juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Zaal Ger. Kerk. Afd. N.C.B.O. 20.00 uur. Haamstede Garage Dijkman. Avondf ietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Dreischor „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Jubileum PTT. 19.30 - 21.30 uur. Vrijdag 4 juni Zierikzee Fietstocht UW. Start: Grachtweg 4, 13.30 uur. Zaterdag 5 juni Zierikzee Concertzaal. Balletuitvoering ballet school mevr. W. Kramer-de Groot. 16.00 uur. Concertzaal. Film: „The Getaway". 20.00 uur, 16 j. „Open dagen". Tentoonstelling Bur gerweeshuis. Haamstede Ned. Hervormde kerk. Uitwisse- lingskoncert bekende Limburgs mannenkoor „Geulklank" uit Val kenburg - „Nu met Hope", t.b.v. in ventaris dorpshuis. 19.30 uur. Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Apollo". 20.00 uur. Bruinisse Opening „De Pul". 14.00 - 16.00 uur. Goes Chr. Geref. Kerk, Bergweg 43a. Jeugdkongres R.P.F. Aanvang 10.30 uur. Vanaf 14.00 uur Forumdiskus- sie. Zondag 6 juni Zierikzee Concertzaal. Film „The Getaway". 20.00 uur, 16 j. „Open dagen". Tentoonstelling Bur gerweeshuis. Maandag 7 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Vergadering buurtvereniging vier straten in Mal ta. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie grond- en pachtzaken. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 Dinsdag 8 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Haamstede Afd. Westerschouwen, Ver. van Huis vrouwen: Buitengebeuren bij mevr. J. van Zuylen. Vertrek per fiets van de AMRO-bank te 13.30 uur. Goes „Prins van Oranje". Algemene jaar vergadering C.D.A. 19.30 uur. Woensdag 9 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktiebe- stuursvergadering V.V.D. 19.30 uur. Vrijdag 11 juni Zierikzee 's Landskamer. Waterschap Schou- wen-Duiveland. 9.30 uur. Parkeerterrein Scheldestraat, C. J.V.- tent. Jaarfeest C.J.V. „Samen Ver der". 19.30 uur. Zaterdag 12 juni Zierikzee Parkeerterrein Scheldestraat, rond C.J.V.-tent. Sport- en speldag, 10.30 - 16.30 uur; C.J.V.-disco avond. 19.00 - 22.00 uur. Brouwershaven „Tonnenmagazijn". Receptie w.s.v. Brouwershaven. 15.00 - 17.00 uur. „Tonnenmagazijn". Feestavond w.s.v. Brouwershaven. 19.30 uur. Zondag 13 juni Zierikzee Parkeerterrein Scheldestraat, C.J.V.- tent. Familiedienst. 16.30 uur. Dinsdag 15 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Hotel Bom. Ring-promotion. 20.00 uur. Woensdag 16 juni Zierikzee Stadhuis. Kommissie publieke wer ken. 19.00 uur. Zaterdag 19 juni Brouwershaven Haven. Grote Vlootschouw w.s.v. Brouwershaven. 14.00 uur. Zondag 20 juni Brouwershaven Haven. Start onderlinge zeilwed strijd. 11.00 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharcndijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 99 99 s. Op 'n ge- 'r> minnris *t. Noe mö je nie dienke, dat die duuzende maansen, die mi Pienkstere naer ier kwaeme, aomae an verstoppingen leë. Jd, dd zd wê; ze strieke neer vooral an de Greveliengendam, in an den diek te Schaerendieke. Dae bin 'k nae afloop md 's even weze kieke. Maansenkinders wat 'n zootje. Dat ou je nie vö moogluk. „D'êêle vuule sissewienkel leit dae in 't gos. Werachtig jeI kuntt nie gloave; me verachtere d'r op zö'n meniere wê op op Schouwen- Duveland. 'k Bin d'r móói van verschrokke. Afijn, je weet oe t is. geven oagenblik kan 'n rrèaans t nie mi opouwein jawel öAdae an d'n diek gae ze zitte tussen de toeters, net as de knienen\ in de rest vertaal 'k md nie. Vleiaere d'ootoriteiten d'r vee over ge- praet, md ze binne d'r zeker nie uutgekomme. As 't waarmvweer wordt, rieë ze schiet, vier blaes asie nae ier, in of ze dae noe stae magge of d'r behoefte doe, dd wor niet gevraegd. Zo wordt 't in die buurte één groate vrööne, za'k ma zaage. Goed vö 't muljeu- beheer, is 't nutuurlijk nie. De koddebeier van Schaeren dieke ei - oorde 'k - slechte dae- gen gad. Ie wil aol die blööterik- ken wê van tussen de toeters jae- ge, md de man kan 't alléén nu- tuurluk ök nie af; dae is gin prak- kezaosie van. 't Eiter zodoende vee van wegt, dat 't op Schaeren dieke 'n bitje verandere mot in dae gae de gemêénte over; te mis sen dd zou 'k dienke. In de buurte wone ök maansen, in d'r is gerie mi ooto's in fietsen, in kindertjes laope dae te spelen, in de gasten zitten dae aomae md te plassen in wat anders. Noe mö je m'n nie kwaeluk neme, md dd vaol oa- mae nie zo goed bie die maansen. 't Vaol wê, zei md, ma verkeerd. Kiek as t'r 'n caravan aargens op 'n aarf tevee staet, dan krieg je 'n razzia en vliege de boetepu- pieren in de rondte; as t'r één vrouwe op 't êênzaem strand even d'r bh-tje in 't zand leit, dan krieg j'ök 'n razzia, in dd kan ao mae wé goed weze, md as ze van êêl Schaerendieke 'n groate plee maeke, oor je niks. Dae bin d'r ök onder de badgasten, die 't kwaed in d'aerpels nie zulle brienge, md j&, je begriep wé, binnen nie aomae koeien, die droage stae. Nêé, dae mö vlug wat verandere. Zonder echte pleeën, in behoorluke verzienin- gen kan 't nie langer. Daerom motte de maansen md 's flienk gae foetere. k'E zö iets ööre ronke, dat de gemêénteraed d'r ök nie aarg mee ingenome is, want 't deugt nutuurluk an gin öören of pöö- ten. Me zü 's kieke oe 't vaader gaet, md 'k gae dae wê anoudend kieke, in 'k bluuve kieve over die viezigheid, 't Wor dae kieze of kaebele. De badgasten weg, of zurge, dd ze d'r gerief want je kunt die moskonten tog md d'r gang nie laete gae? 't Is anders strakjes nog érger as vroeger de vuulte tussen de peeën, 't Is om te kaoken! SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2