HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Nader onderzoek op stortplaats wenselijk Vergadering Reinigingsdienst Peuter gedood door brand Jongen verdronken Zeeland en de (toenmalige) hulp aan Rwanda Vrouw gedood met mes I Moeder doodt dochtertje Vijf mensen omgekomen bij brand Luilak met vernielingen Filmster Romy Schneider overleden Wat biedt de BEELDBUIS? Verkiezings enquête ZIERIKZEESCHB NIEUWSBODE Dinsdag i iuni ltm Nr. 23122 5 SCHARENDIJKE, 28-5. Het geo-hydeo onderzoek door de Heidemij uitge voerd op en nabij de stortplaats van de Reinigingsdienst Schouwen-Duive- land, heeft nog vóór het definitieve rapport is uitgebracht de noodzaak of wenselijkheid aan het licht gebracht voor verder, meer uitgebreid nader on derzoek naar de bodemgesteldheid en mogelijke verontreiniging van het op pervlaktewater. Aldus een mededeling van de voorzitter van de dienst, de heer W. den Boer, op de vergadering van jongstleden vrijdag in de „Putmeet" te Scharendijke. Op de vraag of er zo'n nader dhder- zoek zal plaatsvinden zal het bestuur zich nog beraden. Wel kwam vast te staan, dat niet alleen op de stort plaats grote invloed bestaat van de zoute kwel, maar ook op andere meetpunten. ,,We zullen alles doen om eventuele vervuiling te voorko men, of tot een minimum te beper ken" zei de heer Den Boer. Geen enkele moeite had de verga dering vervolgens met het afwerken van de agenda. Alle voorkomende punten werden met algemende stem men vastgesteld, c.q. aangenomen. Dit waren: het voorstel tot vaststel ling van de eerste wijziging af valstof fenverordening; het voorstel tot voorlopige vaststelling van de jaarrekening 1979; het voorstel tot vierde wijziging van de begroting 1981; de tweede wijziging begroting 1982 en het voorstel tot het voteren van een krediet tot verbouwing van de schaftgelegenheid Hoosjesweg te Serooskerke. ZAND VOORT. De 35-jarige sport- duiker P. Scholte uit Zandvoort is za terdag door een duikongeval op de Noordzee verdronken. De man in zijn eentje in een bootje de zee opgegaan om voor de kust op wrakken te dui ken. Toen hij niet terugkwam werd zondagmorgen rond zeven uur alarm geslagen. HAREN, 31-5. De één-jarige Anne- lies Spikman uit het Groningse Ha ren is maandagavond door brand in een woning aan de Blekenweg in die plaats om het leven gekomen. Het meisje sliep in haar kamer op de zol derverdieping toen bleek dat op de kamer van de ouders brand was uit gebroken. Een broertje van het slachtoffer waarschuwde de ouders maar door de sterke rookontwikkeling konden deze geen hulp meer bieden. Het kind overleed ondanks mond-op-mond beademing. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De ouderlijke slaapkamer brandde geheel uit. OPENDE, 31-5. De 17-jarige Pieter Pattimukay uit Drachten maandag tijdens het zwemmen in Opende ver dronken. De jongen zwom 's middags bij het strand van een afgravingspias bij een camping. Pogingen van om standers de jongen die vermoedelijk kramp heeft gekregen te redden lie pen op niets uit. Duikers van de brandweer haalden zijn lijk in de avond uit het water. Fors bedrag Dit laatste werd wel aangenomen, maar niet nadat de vergadering op heldering over het forse bedrag 60.000,-) had gekregen. Volgens de voorzitter was de uitbreiding nood zakelijke geworden in verband met het nieuwe ophaalsysteem, waar door meer mensen tegelijk van het schaftlokaal gebruik moeten maken. Dat het bedrag aan de hoge kant is, zeker op het eerste gezicht, komt on der meer omdat het hele dak onder handen genomen moet worden voor de uitbreiding met 20 m2. De heer L. C. Hart was van het be drag geschrokken en was eerst ter plaatse gaan kijken. (Een goede ge dachte vond de voorzitter, dat meer moest gebeuren). Na een onderzoek vond Hart dat de nieuwe kantine er zeker moet komen, zelfs hoognodig. Het Zierikzeese bestuurslid J. Groen wilde weten of er nog meer bij komt voor inrichtingskosten e.d. ,,En hoe gaan we dat betalen?" was zijn vraag. De heer L. C. Hoogerhuis vond het eveneens een terechte zaak, die verbouwing maar véél te duur. ,,Kan dat zo maar?" Overschot De voorzitter antwoordde de heer Groen, dat er niets meer bij komt en aan allen, dat het geheel gefinancierd kan worden uit het overschot per 1 januari 1982 (zijnde 80.000,-). De heer J. van Bommel wilde staande de vergadering nog een kompliment kwijt: over de rekening 1981, die nu (mei) al klaar is, èn gekontroleerd. „Mijn komplimenten". Op 30 augustus zal de volgende ver gadering zijn, voor het laatst in de oude samenstelling. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND WEKEROM. De 20-jarige G. Jans sen uit Wekerom is op de Edeseweg in zijn woonplaat om het leven geko men toen hij in een scherpe bocht met zijn motor viel en tegen een betonnen duiker tot stilstand kwam. UBACH-OVER-WORMS. De inter nationale werkgroep tot behoud van het Wormdal heeft zaterdag gepro testeerd tegen kanalisatie van het grensscheidende riviertje de Worm ten behoeve van de vestiging van een Amerikaanse wapendepot. VALKENBURG. De akteur en re gisseur wijlen dr. Eduard Verkade krijgt binnenkort een monument in het Zuidlimburgse Valkenburg aan de Geul, waar hij jarenlang optrad als regisseur van diverse toneelstuk ken in het openluchttheater „De Heksenkeuken". MIDDELBURG, 29-5. Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft aan de provincie rapport uitgebracht over de voortgang van het water- puttenprojekt in Rwanda, Afrika. Zeeland heeft voor dit projekt ruim 1 mil-' joen bijeengebracht, wat gelijk is aan 461.644 Amerikaanse dollars. Tot nu toe zijn 105 fontainiers opge leid; het is de bedoeling, dat er totaal 143 komen, net zoveel als er gemeen ten in Rwanda zijn; fontainers zijn jongens die voor het onderhoud van de waterputten zorgen. Naast techni sche zaken krijgen zij onderricht in gezondheidszorg, zoals hygiëne. De Rwandese afdeling van de wereld ge zondheidsorganisatie verzorgt de opleiding. Medewerking bevolking Over het algemeen is de medewer king van de bevolking bij het maken van de waterputten goed, maar laat het onderhoud nog wat te wensen ROTTERDAM. De officier van justitie in Rotterdam stelt een onder zoek in naar het overlijden van de 44- jarige Schot Jim Sneddon, die in het Westbrabantse Zevenbergen woon de. De man is begin deze week in het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis overleden, nadat hij na een operatie vorige week in het Zuiderziekenhuis in die stad een hersenbloeding had gekregen en in coma was geraakt. ROTTERDAM. De 15-jarige Peter Michel uit Rotterdam is zaterdag door een verkeersongeval in zijn woonplaat som het leven gekomen. De jongen werd bij het oversteken van de Wilgenplaslaan aangereden door een personenauto. ROTTERDAM. Bij een brand in een pand aan de Herman Kosterstraat in de Rotterdamse Afri- kaanderbuurt is zondag de 61-jarige W. Prins om het leven gekomen. AMSTERDAM, 29-5. De 28-jarige mevrouw Slijngard is zaterdag in haar woning te Amsterdam met een mes doodgestoken. Haar 35-jarige echtgenoot is aangehouden. Hij ont kent iets met de moord te maken te hebben. De man heeft tegenover de politie verklaard, dat hij zijn vrouw gewond aantrof toen hij in de loop van zater dag thuiskwam. Hij heeft de vrouw op de schouder genomen en een over buurman gevraagd hem en zijn vrouw naar een ziekenhuis te bren gen. Enige tijd nadat de man zijn vrouw in het Wilhelmina-Gasthuis had laten opnemen werd de politie vanuit dit ziekenhuis gebeld dat de vrouw was overleden. De recher cheurs die vervolgens naar de wo ning van de vrouw gingen, vonden daar alles schoongemaakt en ged weild, ook bloedsporen waren zorg vuldig verwijderd. Het verhoor van de echtgenoot duurt voort. over. Dit wordt geweten aan het feit, dat de gemeenten niet dadelijk na het gereedkomen van de bronnen de verantwoordelijkheid over kunnen nemen. 74 procent van het totale program ma is inmiddels uitgevoerd; het gaat om totaal nieuw geslagen putten en om bronnen die als drinkwaterput geschikt zijn gemaakt. Hoewel er geen wezenlijk onder zoek is gedaan, kan volgens Unicef worden gezegd, dat de bronnen de ge zondheid van de Rwandezen ten goe de komt. Ook de landbouw en de vee teelt doen er hun voordeel mee. BIDDINGHUIZEN, 30-5. Een vrouw uit Biddinghuizen (Flevoland) heeft haar enige kind, een dochtertje van twee jaar, met een grote hoe veelheid medicijnen om het leven ge bracht. Daarnaa heeft de vrouw ge poogd zichzelf ook door middel van medicijnen van het leven te beroven. Volgens de rijkspolitie, die dit zater dagmorgen heeft meegedeeld, werd de vrouw in zorgwekkende toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Ze verkeer thans niet meer in levensge vaar, aldus de politie. HAARLEM, 30-5. Bij een brand in een bovenhuis in Haarlem zijn zon dagochtend vijf mensen omgekomen: drie kinderen van vijf tot zeven jaar en een 30-jarige vrouw. Een 17-jarig meisje was op slag dood bij een sprong uit het raam. Een vrouw van nog onbekende leeftijd werd ernstig gewond bij een sprong uit het raam. Twee mannen zagen kans zich in veiligheid te brengen en bleven onge deerd. In het huis woonde een Turks gezin van vier personen, dat tijdens de brand vier Turkse gasten uit Dor drecht op bezoek had. De brand was om kwart voor vijf uitgebroken. De vuurzee belemmer de de brandweer ernstig bij het red dingswerk. De oorzaak van de brand is onbekend. AMSTERDAM, 30-5. De traditione le viering van Luilak op de zater dagmorgen voor Pinksteren is vooral in en om Amsterdam gepaard gegaan met veel vernielingen en baldadig heid. Voor in Amsterdam-west was het volgens de politie raak. Een bui- tenlande tourincar werd in brand gestoken (de bus brandde geheel uit) en verder werden onder meer de rui ten van vrijwel alle scholen en vele winkels in dit stadsdeel ingegooid. Over de omvang van de schade viel zaterdagmorgen rond zes uur nog niets te zeggen. PARIJS, 29-5. De Oostenrijkse filmaktrice Romy Schneider is op 43- jarige leeftijd overleden. Zij werd za terdag levenloos aangetroffen in een appartement in Parijs. Aanvankelijk werd aangenomen dat de aktrice zichzelf van het leven had beroofd omdat zij zich erg depressief voelde sinds de dood van haar 14-jarige zoon, die vorige zomer om het leven kwam. Later verklaarde de politie echter dat zij een natuurlijke dood is gestorven. In een verklaring stond dat zij is overleden als gevolg van een hartstilstand. Haar lijk werd 's mor gens vroeg ontdekt door een vriend in wiens appartement zij verbleef. Zij wordt zonder lijkschouwing be graven. DEN HAAG. Brigades, aangeslo ten bij de Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, hebben vorig jaar 130 mensen uit het water gehaald. Van hen bleken er toen twee te zijn overleden. HILVERSUM. CDA en VVD zullen na de verkiezingen voor de gemeen teraad naar verhouding goed uit de bus komen, PvdA en D'66 zijn dan te beschouwen als verliezers. Dit is te konkluderen uit een enquete, die het Bureau Lagendijk hield in opdracht van de AVRO. AMSTERDAM. Vele duizenden Marokkaanse werknemers, uit Ne derland, West-Duitsalnd, België, Frankrijk, Zwiterserland en Dene marken, maar ook Nederlanders, Su- rinamers en mensen van andere nati onaliteiten hebben zaterdag en zon dag deelgenomen aan het Marok kaanse Moussem-feest in de Jaap Eden-hal in Amsterdam, dat in het teken stond van de emancipatie. DEN HAAG. Het Interkerkerkelij- ke Vredesberaad (IKV) is door de Verenigde Naties (VN) uitgenodigd de algemene vergadering in New York toe te spreken tijdens de specia le zitting van de VN over ontwape ning. UTRECHT. De Utrechtse politie heeft een man en een vrouw uit die stad aangehouden op verdenking van handel in hasj en heroïne. Dat ge beurde bij een inval in een huis, dat de politie sinds donderdagmiddag in de gaten hield na klachten uit de buurt. DEN HAAG. Het internationale comité van het Rode Kruis krijgt een kwart miljoen gulden voor zijn hulp programma ten behoeve van de be volking van Oost-Timor. Het geld is afkomstig uit de middelen die op de begroting van ontwikkelingssamen- werking beschikbaar zijn voor hu manitaire noodsituaties. VEERE. De rijkspolitie van Veere heeft drie mannen gearresteerd die eerder op de dag van een inbraak hadden gepleegd in een boerderij te Veere waarvan de eigenaar juist be graven werd. APELDOORN. Vier jeugdige Apel- doorners hebben sinds begin dit jaar enkele tientallen inbraken gepleegd waarbij een buit van vele tienduizen den guldens werd gemaakt. SCHIPHOL. Ton Sijbrands is vrij dag als vertegenwoordiger van de Wereld Dam Bond naar Abidjan ver trokken. In de hoofdstad van Ivoor kust begon zondag het Afrikaanse zone-toernooi dammen met als inzet vier plaatsen in het toernooi om het wereldkampioenschap, dat in No vember in Sao Paulo wordt gehou den. ASSEN. DE 25-jarige motorrijder N. M. P. B. Vreesen uit Eelde is ge dood door een ongeluk op de Europa- weg in Assen. Het slachtoffer was op weg naar zijn werk. Op een kruising kwam hij frontaal in botsing met een traktor die voorgesorteerd stond om af te slaan, aldus de politie. Het slachtoffer was op slag dood. Woensdag 2 juni, 21.55 uur. Neder land 2: Muziekspecial, met een optre den van de Amerikaanse zangeres Linda Rondstadt. WOENSDAG 2 JUNI NED. 1. De TROS brengt voor de jeugd De dieren van het groene woud waarin de dieren in paniek raken als zij een grote vogel boven het bos zien zweven. Dan de hoofdfilm Meneer Peabody en de zeemeermin. Tijdens zijn vakantie weet meneer Peabody een echte blonde zeemeermin aan de haak te slaan, die hij verborgen weet te houden voor zijn vrouw. Zijn vrouw neemt de benen als zij van de vrijage van haar man op de hoogte is. De politie komt er zelfs aan te pas maar dan neemt de zeemeerin me neer Peabody mee naar zee, waar zij een veilige schuilplaats weet. De NOS brengt vanaf negen uur de uit slagen van de gemeenteraadsverkie zingen. Voetbalflitsen van de wedstrijd Ajax-België besluiten de avond. NED. 2: -De VOO vangt het pró- gramma aanmeveen aflevering van Dynastie waar ook niet alles over ro zen blijkt te gaan. Remmers ontmoet hierna John Bertram de direkteur van het Nationaal Bureau voor Toe risme in de Verenigde Staten. Dan een muziek special rond de Ameri kaanse zangeres Linda Rondstadt. Een aflevering van Taxi besluit de uitzending. WOENSDAG 2 JUNI NED. 1: 15.30 De dieren van het groene woud15.55 Meneer Peabody en de zeemeermin; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Gemeen teraadsverkiezingen 1982; 20.00 Jour naal; 00.00 Journaal. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat18.50 Jeugdjour naal; 18.55 Pubertijd; 19.25 Ken- merk; 21.55 Muziekspecial: Linda Rondtstadt; 22.35 Taxi; 23.07 Jour naal; 23.12 Nieuws voor doven; 23.17 De Paus bezoekt Engeland. DONDERDAG 3 JUNI NED. 1. Na het tekenfilmpje Het kleine Indiaantje presenteert Chiel Montagna weer het programma met Nederlandstalige muziek Op volle toeren. Kommissaris Koster is weer in Onze Ouwe te aanschouwen. Koster wordt gekonfronteerd met een aanslag op een politieagent en de ontvoering van die man. De politie omsingelt de boerderij, waarin de gijzelaars en de zwaar gewonde agent zich bevinden. Zij kunnen ech ter niets doen, terwijl de gewonde dringend medische hulp nodig heeft. Een zigeuner moet uitkomst bieden want zijn zoon is een van de gijze laars. De Tros brengt als laatste pro grammaonderdeel dan nog de konsu- mentenrubriek Kieskeurig. De NOS neemt de uitzending over en wel met Den Haag vandaag. Muziek voor ons plezier komt ditmaal uit Zeeland en laat de kijker genieten van de fanfa re St Juttemis, het loodsenkoor De Schelde en het Mandolineorkest Ex celsior. NED. 2: In Popi willen Anita en Ju nior maar volgens Portoricaanse ge bruik zijn zij daar veel te jong voor. In de Sullivans komen de Kauffman nen bij de Sullivans dineren terwijl Maggie en Norm weer eens ruzie heb ben. Onderstussen gaat het niet goed met de kinderen die geëvakueerd zijn. Dan de serie Centennial, waarin het verhaal van de pelsjager Pasqui- nel, die het onbekende Colorado-ge- bied intrekt per kano en daar be vriend raakt met de aldaar wonende indianen. Na Brandpunt het pro gramma De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het is een impressie van de Zaligverklaring van Peerke Don ders. DONDERDAG 3 JUNI NED. 1: 10.30 Teleac; 13.00 en 18.00 Nieuws voor doven18.58 Nieuws 19.00 Het kleine indiaantje; 19.10 Op volle toeren; 20.00 Onze ouwe21.00 Kieskeurig; 21.37 Journaal; 21.50 Po litieke partijen; 22.05 Den Haag van daag; 22.20 Muziek voor ons plezier; 22.55 Journaal; 23.00 Nieuws voor do ven. NED; >2^ 13.00: Nieuws uoavdoVen;» 18.35 Sesamstraat;18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Popi; '19.25 De Sullivans 20.00 Journaal20.27 Centennial; 22.05 Brandpunt; 22.40 De wonderen zijn de wereld nog niet uit; 23.15 Journaal; 23.20 Nieuws voor doven. AMSTERDAM. Het aantal mensen dat op architektenbureaus werkt zal in de periode 1982-83 naar verwach ting met 19 procent worden inge krompen. HILVERSUM, 31-5. In de NIPO Rooie Haan enquete over de tweede helft van de maand mei is D'66 naar een nieuw dieptepunt gezakt. In maart bij de statenverkiezingen zak ten de demokraten al van zeventien naar dertien kamerzetels. In de jongste peiling daalt de aanhapg van D'66 zodanig dat er nog slechts zeven van de zeventien kamerzetels over zouden blijven als er op dit moment verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden. DEN HAAG. De provincie Zuid- Holland gaat de gifgrond in het plaatsje Gouderak aan de Hollandse IJssel nader onderzoeken dinsdag be ginnen de werkzaamheden. SCHIPHOL. De Argentijnse auto riteiten heben te kennen gegeven te denken aan het opzeggen van de luchtvaartovereenkomst die er tus sen Nederland en Argentinië bestaat. GRONINGEN. De Groninger poli tie heeft vrijdagavond op last van het koliegé van B. en W. van de stad twee café's gesloten in de Folkin- gestraat, omdat er in heroïne zou worden gehandeld. ROTTERDAM. Een gasexplosie in een leiding onder de rijbaan van de Rochussenstraat in Rotterdam heeft er zaterdagmorgen voor gezorgd dat voorbijgangers en omwonenden plot seling met tientallen meters hoge vlammen gekonfronteerd werden. BRUINISSE. Plaatje van de Bruse vissershaven in 1901. Ook toen al lag de kaai vol, maar dan wel met houten mossel schepen. 46 Gestel, dat er iets bij jou niet in orde is, dat is toch geen schande? Daar kun jij toch niets aan doen? En van de specialist weet ik, dat er in veel geval len wat aan te doen is. Je kunt er een keer naar toe gaan. Dan kom je te weten, of er al dan niet wat aan te doen is. En in het negatieve geval hoeft jet het mij niet te zeggen, als je je daarvoor geneert Dan gaan we rustig door met ademhalen Maar als je niet gaat weet je ook niets." De man liet zich niet bepraten „Ik denk er niet aan Dat moet je toch kunnen begrijpen: het is voor mij enkel al een vernedering, als ik tot dat doel naar een specialist ga. Een brevet van onvermogen met me meedragend. Dat doet een man, die zichzelf respecteert niet En als het je niet aanstaat zeg je het maar. Tegenwoordig kun je im mers zo gemakkelijk scheiden? En je eigen broer is advokaat Mij dunkt die doet het nog wel tegen een zacht prijsje en in een nutshell kan hij misschien bereiken, dat ons huwelijk wordt ont bonden." Geschrokken keek ze haar man aan. „Jij spreekt over een scheiding? Jij? Die de mond altijd zo vol hebt over moraal en huwelijkstrouw en al die dingen meer? Ik ken je gewoon niet meer „Nu ja, jij altijd met je gezeur over kinderen! Als het niet gaat dan gaat het niet Dat moeten we aanvaarden. Ik weet best dat het voor een vrouw helemaal niet prettig is als ze geen moeder kan worden, maar er zijn zo veel kinderloze gezinnenIk voor mij, ik heb me er al mee verzoend, hoor. Er zijn nog twee broers en als ik geen stamhouder krijg, dan zijn er altijd nog twee kansen. Een mens wordt op de duur crazy van dat gelamenteer over ga naar de dokter, die kan er misschien wat aan doen Allemaal lariekoek. Wat gaat dat worden? Een operatie? Dank je weL Als gezond mens laat ik me niet opereren Dat is spotten met je leven Zeker enkel en alleen, omdat ik geen kinderen kan verwekken Nou, dan maar niet hoor. Maar ik ga niet naar een dokter. Nu niet en nooit niet Dat weet je dus eens en voor altijd." Sinds dit twistgesprek was de liefde dood tussen Hannie en Flip. Zeven jaar waren ze getrouwd en Hannie wist het nu zeker, ons huwelijk is een volslagen mislukking Ik had nooit met Flip moe ten trouwen. Dat is de grootste stommi teit die ik ooit in mijn leven heb uitge haald. Niet om het feit dat ik geen kinderen krijg. Natuurlijk vind ik het erg, maar het blote feit dat hij zich geen enkele opoffering wil getroosten om elke mogelijkheid aan te grijpen, verandering te brengen in de bestaan de situatie, dat is het! Hierin spreekt zijn egoïisme. Hij is altijd een grote egoïst geweest die enkel maar leeft voor zijn zaak beneden en de rest be schouwt als bijzaak of een noodzake lijk kwaad. Voor het oog van de wereld behoor je een vrouw te hebben, want een vrijgezel wordt doorgaans niet Door HENK VAN HEESWIJK voor vol aangezien. Dus trouw je en heb je tevens iets, waarmee je naar bed kunt gaan en waarmee je naar believen kunt spelen, als je er zin in hebt Hoewel ze haar kaartavondje aan hield en probeerde niets te laten mer- ken van de verwijdering die er was ontstaan tussen Flip en haar, was het Bartje's broer, die al heel gauw ontdek te, dat er iets mis was in huize Boerée. Toen ze op een avond weer binnen kwam en Bartje en haar man de stad in waren, zorgde Leo voor de koffie en zette zich bij Hannie neer. „Het is mis met jullie, he?" Ze schrok zo erg, dat ze bijna het kopje koffie uit haar hand liet vallen. Terwijl ze een kleur voelde opkomen, vroeg ze: „Waar heb je het ovei? Wat bedoel je?" Hij glimlachte even en keek door het raam naar buiten. Langzaam kwam hij overeind en liep met zijn handen in de zakken naar het venster. Met de rug naar haar toe. antwoordde hij: „Ik heb mijn ogen niet in m'n zak, Hannie. Jullie huwelijk is een farce. Wat er precies aan de hand is weet ik niet en gaat me natuurlijk evenmin iets aan. Ik heb niet het minste recht me met jullie hartsaangelegenheden te bemoeien. Maar ik mag je, Hannie. Ik mag je verdomd graag en ik kan niet woorde loos toezien, dat jij er langzaam aan kapot gaat (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5