Reaktie b. en w. op brief Sayers Luctor et Emergo bracht een vrolijk tentkoncert Braderie te Renesse bracht f 11.000,op voor dorpshuis Aktiedag in Kerkwerve Aankomst zeezeiler Van der Lugt STREEKNIEUWS Inbraak auto Waarom geen art. 19-procedure voor bestemmingsplan Sportpark Afscheid ds. B. Oosterbroek 4 RENESSE, 29-5. Afgelopen zaterdag werd er in de dorpskern van Renesse, een grote braderie/rommel markt gehouden. Organisator van dit goed geslaagde ge beuren was de Stichting Interieur Dorpshuis Renesse. Het evenement, waaraan door vele inwoners van Renes se op enthousiaste wijze werd meegewerkt, had een bru to opbrengst van rond de 11.000,-. Het belangstellend publiek kon er terecht voor o.a. gebruikte meube len, elektrische apparaten en derge lijk spul, daarnaast waren er echter ook stands waarin planten en bloe men, tweede hands boeken en platen, antiek en curiosa en fraaie handwer ken konden worden gekocht. Ook aan de inwendige mens was geacht, een groot aantal oliebollen gebakken en verder werd koffie, limonade en niet te vergeten ijs verkocht. Kopje Ook waren er verschillende moge lijkheden een spelletje te spelen of een gokje te wagen. Ér kon geraden worden naar de naam van een fraaie pop en een leven konijn. Er was een verloting, een schiettent en ook het spel waarbij gepoogd moest worden van een afstand van 10 m. met een of ficiële jeu de boule bal een op een boomstronk opgesteld ei te raken, trok veel belangstelling. Het geheel werd gekompleteerd met een vlot draaiend Rad van Avon tuur, dat ook goed was voor de nodi ge guldentjes. Overigens gaan de aktiviteiten van de Stichting na dit suksesvolle eve nement nog steeds door, want hoe mooi het bedrag ook mag zijn, men is er nog lang niet. Verleden week ver zorgde de peuterspeelzaal op markt de kraam van de Stichting. Met de verkoop van tweedehands kinder kleding en zelfgemaakt zowel als tweedehandsspeelgoed werd een be drag van 340,- gulden bijelkaar ge haald. Op de volgende weekmarkt, (Vervolg van pagina 1) tijd van een A-Ford van de familie Lemsom worden geraden. En inde kerk, waar allesv letterlijk en figuurlijk om draaide, was een tentoonstelling ingericht van foto's en schilderijen. Bovendien werd de hele dag het orgel bespeel door vier verschillende organisten. Door het prachtige weer van zater dag kwamen veel mensen op de fiets. die dan niet op woensdag maar op donderdag wordt gehouden in ver band met de paardenmarkt te Zierik- zee, zal de omnivereniging Renesse de verzorging van de kraam voor zijn rekening nemen. Velen van hen fietsten ook langs de boerderijen en bedrijven buiten het dorp waar het ook een en al bedrij vigheid was. Pannekoeken op de mo len ,,De Zwaan", kaas op veebedrijf Van der Have, een dia-serie op land bouwbedrijf Hanse, heesters op de kwekerij „Kerkwerve", en schapen scheren op de wolboerderij van de fa milie Bienefelt. De mogelijkheid om in het zaaltje bij de kerk de dorst te lessen werd op deze stralende dag veelvuldig benut. Ondanks het feit dat er op Schou wen die zaterdag veel te beleven was, waren er - zo bleek - gelukkig veel mensen die de Kerkwerfse aktie een warm hart toe hebben gedragen. Omstreeks vijf uur maakte ds. J. B. Duk, Hervormd predikant van Kerkwerve Scharendijke de ver schillende prijswinnaars bekend. Prijzen Winnaars van de puzzel (een aantel letters binnen en buiten Kerkwerve neergezet leverde het woord „Kerk- herstel op) waren: 1. J. van As (vakantie-adres Ellemeet) won een fiets; 2. fam. Bouwman (ook op va kantie in Ellemeet) kreeg een barbe cue; 3. C. S. Kristalijn uit Kerkwerve mocht een koperen plantenhanger mee naar huis nemen. Prikborden op de bazar leverde prijzen op voor: 1. J. Boot-v. d. Meet, Kerkwerve (damesfiets); 2. J. Hen- drikse, Kerkwerve; 3. Anita Jonker, Kerkwerve; 4. S. J. Hanse, Kerkwer ve; 5. M. Kloet, Kloetinge. Een tafellaken, waarbij het aantal uren geraden moest worden die aan het kleed werden gewerkt, werd ge wonnen door M. de Ruijter, Zierikzee die het juiste aantal uren (88) goed had. De A-Ford was 51 jaar. Daarom bouwpakketten voor: 1. J. de Jonge, Heinkenszand en 2. A. L. v. d. Wek ken, Kerkwerve. De naam van een pop in kleder dracht was „Jewanna" en werd ver loot onder twee goede inzenders. Me vrouw L. van As-IJzelenberg, Noord- gouwe, werd de eigenares. Bij de entreeheffing voor toegang tot de smederij (oude ambachten) werden lootjes verstrekt. Guiljam v. d. Schelde uit Kerkwerve won daar- Muziek in Renesse RENESSE, 29-5. Onder grote be langstelling verzorgde de Renesser fanfare „Luctor et Emergo" zater dagavond volgens traditie op de dag voor Pinksteren, een uitstekend geslaagd tentkoncert, als opening van het toeristenseizoen. Onder leiding van de heer J. H. Blom bracht de fanfare een zeer ge varieerd populair koncert onder het motto „Een vakantiereis rond de we reld". De muzikale reis werd gestart in Nederland met het nummer „Going Dutch", een stuk van Pi Scheffer waarin oud-hollandse lied jes in een moderne bewerking wor- mee een. met de handgemaakte Zeeuwse boerenwagen. Zo'n wagen was er ook voor G. J. Zwart uit Nieu- werkerk, die een twintigtal Schouw- se uitdrukkingen op de juisten ma nier in het Nederlands vertaalde. Een spinnewiel van de wolboerde rij werd verloot en de gelukkige werd mevrouw A. de Jonge uit Oosterland. Werkjes van de kantklosters wer den gewonnen door: 1. H. M. van Luijk-van Breen, 2. M. K. Hart-van der Wielen, Kerkwerve; 3. W. T. Coomans-de Jonge, Kerkwerve. Geweldig resultaat Nadat al deze mensen hun prijs hadden opgehaald was het tijd om al les op te gaan ruimen, en de binnen gekomen „buit" te tellen. Rond half tien 's avonds kon een gelukkige en tevreven restauratiekommissie mee delen dat er „schoon" meer dan tweeëntwintig en een half duizend gulden zou overblijven, en dat is tienduizend gulden meer dan de ak tie van drie jaar terug. Dat was dan een geweldig resultaat voor al die mensen die zich in de afgelopen tijd zo hebben ingespannen (Vervolg van pagina 1) De heer H. J. Molenaar, die sprak namens het watersport verbond, sprak zijn waardering uit over de prestatie die de zeezeiler heeft gele verd en bood hem de gouden speld van het watersport verbond aan. Herinnering Kado's, bloemen en felicitaties volgden tijdens deze receptie onder meer nog van de Slavenkas en van de watersportvereniging Zierikzee, die een steen met inskriptie zal laten metselen in de haven van Zierikzee. Ten slotte vertelde Pleun „zeer on der de indruk te zijn van de ont vangst". Hij dankte de gemeente Zie rikzee voor het vertrouwen dat in hem werd gesteld. „Die morele steun nam ik mee op reis, en is bepalend ge weest voor het welslagen van deze onderneming. Verder ga ik een nieuw rekord vestigen: kort spee chen." Films Tegelijkertijd bestond er voor hon derden belangstellenden de gelegen heid aktuele films over de solo-tocht te bekijken in de Concertzaal. Daar na stelde de ZWN voor deze groep bussen beschikbaar om een bezoek te brengen aan werkeiland Neeltje Jans. In de loop van de middag werd het feest zeer informeel in motel „De Zeeuwse Stromen" voortgezet. RENESSE. Het mannenkoor van Poznan en „De nachtegalen van Poznanhierin aktie in ,,De Ark". Men zie ook el ders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ELKERZEE Geen voorrang Geen voorrang verleende J. L. uit Nieuwerkerk die vanaf de Elkerzee- se weg de Ingridstraat inreed, aan G. v. d. G. ui Vlijmen waardoor schade aan beide voertuigen ontstond. ZONNEMAIRE Doorgereden na aanrijding De aan de Veerdijk geparkeerde auto van J. K. uit Viersen (W.dld.) is tijdens het Pinksterweekeinde aan gereden door de vrachtauto, bestuurd door W. B. uit Brouwersha ven. B. was na de aanrijding doorgere den, maar de Rijkspolitie vond een aluminiumtreeplank, die op de be treffende vrachtwagen paste. De au to van K. raakte aan een zijde be schadigd. SCHARENDIJKE Surfer overleden Zondagnamiddag is de surfer Joh. C. Sporry uit Gouda, oud 45 jaar tij dens het surfen op het Grevelingen- meer onwel geworden en overleden. Het stoffelijk overschot is naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee vervoerd waar een nader onderzoek wordt ingesteld naar de doodsoorzaak. Direkt nadat hij in het water te récht kwam, is hij aan boord van een jacht gehaald waarna hulp werd in geroepen. Men vermoedt dat het hier om een natuurlijke dood gaat. den gebracht. Vele landen werden vervolgens aangedaan bijv. Oosten rijk met de wals Wiener Bürger van Carl Ziehrer, Africa met de Swinging Safari, Zuid-Amerika met het fraaie lied Don't cry for me Argentina, de Verenigde Staten met de rock and roll kraker Rock around the clock en niet te vergeten Engeland met een se- lektie melodieën van de nog altijd populaire Beatles. Alles bij elkaar werd het, mede dankzij het mooie weer, een feeste lijk gebeuren dat bij de vele be langstellenden uitstekend in de smaak viel. NOORDWELLE Bloemfeestdag op school Donderdag 27 mei was het bloem feestdag op de school van Noordwel- le. Bij gebrek aan trajekten was er dit jaar in de gemeente Westerschouwen geen boomfeestdag. Om toch iets aan het planten te doen, werd de kinde ren een groot aantal plantjes aange boden. Voor het planten vertelde het hoofd van de plantsoenendienst, de heer De Feiter, een en ander over de plantjes. Vragen als: hoe kun je ze herken nen; hoe moet je ze verzorgen; hoe moet je ze planten, kwamen aan de orde. Ook verklapte de heer De Feiter nog dat er een verrassing is voor de school die zijn plantjes het beste ver zorgt. De grootste zonnebloem, kale bas en pompoen zullen hiervoor be palend zijn. Daarna gingen de kinderen enthou siast aan de gang in hun schooltuint jes. Er werden o.a. Afrikaantjes, Vlijtig Liesje, Dahlia's geplant. Vrijdagavond deed een onbekend gebleven Duitse toerist aangifte dat zijn op de Brouwersdam geparkeerd staande auto was opengebroken. Vermist wordt 140,— en een filmca mera. Kostbaarheden gestolen Uit de auto van J. B. uit Roosen daal, geparkeerd bij de Uitwate ringssluis, werden een gouden arm band en dito horloge, gezamenlijke waarde 15.000,en nog wat klein geld gestolen. Aanrijding Zaterdagmorgen te 08.30 uur reden B. d. R. uit Dreischor en F. v. O. uit Amsterdam op de Eb en Vloedstraat op elkaar. D. R. verleende geen voor rang aan v. O. Er ontstond schade aan beide voertuigen. Jacht uitgebrand Zondagnamiddag te 18.00 uur wil de M.V. uit Rotterdam die op het Grevelingenmeer ter hoogte van de Brouwersdam voer, zijn motor star ten. Door nog onbekende oorzaak vloog de motor in brand en in korte tijd stond het gehele jacht in brand. V. kon nog met het vaartuigje naar de dijk sukkelen waar de brandweer van Middenschouwen werd gewaar schuwd. Deze kon niet maar voorko men dat gehele jacht uitbrandde. De paam van het jacht was de Corina J. Óver de totale schade is in gelds waarde nög niets te zeggen. Compressor gestolen J.B., wonende aan de Kloosterweg~ deed aangifte van diefstal van een perslucht-compressor die gebruikt wordt bij het sportduiken. De waar de bedraag 7.000,-. Vraag- PvdA-raadslid aan b. en w. ZIERIKZEE, 1-6. „Bent u op de hoogte van het feit, dat via een arti kel 19 procedure (verklaring van geen bezwaar van G.S.) het nieuwe sportpark vele jaren eerder kan wor den aangelegd?" Deze vraag heeft P.v.d.A-gemeenteraadslid de heer R. Sayers schriftelijk voorgelegd aan het kollege van b. en w. te Zierikzee. Indien het kollege inderdaad van die mogelijkheid op de hoogte is, wil de vraagsteller weten waarom een dergelijke procedure niet maanden geleden al op gang is gezet en waarom geen verklaring van geen bezwaar bij G.S. is aangevraagd. Ongegrond De heer Sayers herinnert eraan, dat in mei vorig jaar de gemeente raad het ontwerp-bestemmingsplan „Sportpark" heeft vastgesteld en de bezwaren ongegrond heeft ver klaard. Op 23 februari dit jaar heb ben G.S. eveneens dit bestem mingsplan goedgekeurd en de bezwa ren ongegrond verklaard. Tegen deze goedkeuring zijn wederom bezwaren ingediend bij de Kroon. „Het is be kend, dat het vele jaren duurt voor dat de Kroon beslist", aldus boven genoemde brief. De heer Sayers wijst erop, dat het kollege altijd heeft beweerd dat de aanleg van het Sportpark Lange Blokweg/Oudeweg grote urgentie heeft en dat zij het sportpark snel wilde aanleggen. Het komt de vraagsteller dan ook als „onbegrijpelijk" voor dat het kollege niet op de hoogte zou zijn van de mogelijkheden die artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt om snel van g.s. een verklaring van geen bezwaar te krijgen voor het bouwplan voor het sportpark. Voor al nu G.S. de bezwaren tegen het ont werp-bestemmingsplan Sportpark ongegrond hebben verklaard, zullen G.S. - naar de mening van de heer Sayers - weinig moeite hebben de verklaring van geen bezwaar af te ge- Onnodig wachten De vraagsteller vreest, dat als B. en W. hebben besloten om vier of vijf jaar te wachten op de uitspraak van de Kroon, de sportgebruikers onno dig lang op de realisering van een nieuw Sportpark moeten wachten. ZIERIKZEE. Op verzoek van het kollege van burgemeester en wethouders van Zierikzee plaatsen wij deze reaktie op de brief van PvdA- gemeenteraadslid R. Sayers over het nieuwe sporpark te Zierikzee. RENESSE, 30-5. Zaterdagmiddag verzorgde een boerenkapel uit Zonnemaire. op initiatief van de evenementenkom missie van de VVV Renesse, een terraskoncert. Dat hield in dat de kapel tussen half drie en vijf uur langs de verschil lende punten trok en op die terrassen speelde. Dat zorgde voor een zeer gezellige sfeer in de dorpskern van Renesse. I. L.*: J. ...I/. i if a t n L" o n rl W a (m/i/tli1 7 lJ o* noh.uMn tune rl n n nnt -»ƒ> Ir nr e>e>r> c 1i rn f> c Haf -n 7 nnt Kii r) it hetgeen bij de vele gasten uitstekend in de smaak viel. Het gebeuren was dan ook zeker een succes. Het zal ook bij dit ene terraskoncert zeker niet blijven. In de loop van het seizoen staat een zelfde evenement nog enkele malen gepro grammeerd op de uitgebreide lijst van de VVV Renesse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Uiteraard is ons kollege op de hoogte van de mogelijkheden die ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt. De heer Sayers trapt met deze vraag duidelijk een open deur in. Zijn stelling dat een op grond van art. 19 door Gedeputeerde Staten af te geven verklaring van geen- bezwaar niet kan worden opgehou den door bezwaren, is onjuist, en gaat volledig voorbij aan de demo- kratische rechten, die de burger aan de wet AROB kan ontlenen. Op grond van deze wet kan de bur ger namelijk: a. bij GS bezwaar ma ken tegen de medewerking tot reali sering van het park; b. Bij de afde ling rechtspraak van de Raad van State beroep aantekenen, indien GS zijn bezwaarschrift (onder a.) onge grond zouden verklaren; c. Aan de voorzitter van de afdeling rechtspraak verzoeken het besluit uan GS (zie a.) te schorsen. Desondanks blijft het kollege van b. en w. al het mogelijke doen om realisering van het plan sportpark te bespoedigen. Overigens zou de heer Sayers via zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van dit laatste op de hoogte kunnen zijn". Het kollege van B. en W. van Zierikzee CHR. GER. KERK HAAMSTEDE, 30-5. In een geheel gevuld - voor de gelegenheid gastvrij afgestaan - kerkgebouw van de Her vormde Gemeente, nam in een avonddienst van zondag ds. B. Oosterbroek afscheid van de Chr. Ger. Gemeente van Haamstede, na een ambtsperiode van vier en een half jaar. Ds Oosterbroek gaat de Braziliaan se gemeente van Arapoti, één der vijf gemeenten van de „Ingreja Evangéli- ca Reformado do Brasil" dienen, een post uiteraard met duidelijk missio naire kanten. In zijn afscheidspreek bepaalde de scheidende predikant de gemeente bij de tekst uit Hebr. 11:6b: „Want die tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken". In de exegeti- sering van dit schriftwoord verwees de predikant naar de (wel gehoorde) bewering dat „de ingrijpende God" dood is; het zoeken naar Hem zou on begonnen werk zijn; het is een gok net als het werk van goudzoekers. Slecht een enkeling heeft sukses. „Zo niet Zo ligt de zaak echter niet en als voorbeeld noemde de predikant de oud-testamentische figuur van He noch, „die wandelde met God". Hij werd „uitgetild uit het doodskoppen- regiment en door het geloof overge plaatst naar het „leger des heils", „want God is een beloner van dege nen, die Hem ernstig zoeken". God is de „Ik ben, Die Ik ben", Wiens belof ten door Christus zijn ingevuld; be loften als: „Ik ben met u" en „Ik maak alle dingen nieuw". Ds Ooster broek riep de gemeente op tot bemoe diging God als werkelijkheid te erva ren, want al is die soms moeilijk te ontdekken „er is een weg, die tot Hem leidt". Sprekers Na de dienst voerde een groot aan tal sprekers het woord. Namens de kerkeraad prees de heer J. Boot Mzn het vele werk door de predikant ver richt in dienst van de gemeente. Spe ciale taken waren het werk op de „Julianahoeve" en de nieuwbouw van de kerk. Op zijn verzoek zong de gemeente het echtpaar Oosterbroek de zegenbede uit ps. 134 toe. Ds. B. de Graaf te Zierikzee gaf een goede kwalifikatie van de sfeer in de klas- sis. „Alles zal anders zijn in Brazilië, maar twee dingen blijven gelijk: de mens in nood ginds en God". Ds. B. Witzier te 's Gravenhage (voorheen te Arapoti) gaf een schets van sfeer en werk in de Braziliaanse gemeente. De Chr. Ger. Kerk te Haamstede riep hij op „een soort thuisgemeente te zijn voor Arapoti". De straks afreizende predikant gaf hij de tekst Jes. 41:10 mee. Geschikt moment Pastoor H. de Graaf te Zierikzee sprak dankwoorden voor het als I.P.K.-sekretaris verrichtte werk. Hij vond Pinksteren een geschikt moment de wereld in te gaan, want op dit feest heeft Christus zijn leer lingen er op uitgestuurd. De heer P. Scheer sprak namens de hervormde gemeente. Hij herinnerde aan het werk voor de tentoonstelling: „Bij bel in beeld" en sprak ook dan kwoorden namens de Ger. Gemeente. De gevoelens van gereformeerde Haamstede werden vertolkt door ds. J. Eikelboom, die zijn kollega ty peerde „als een dominee voor het ge hele dorp, die graag over kerkmuren heen keek". Bij ontstentenis van de voorzitter sprak de heer J. C. van Beveren na mens de Ver. Chr. Onderwijs te Zie rikzee, waarvan ds. Oosterbroek het „bracht" tot vice-voorzitter. Het zal moeilijk zijn de vakature te vervul len" zo meende hij. Burgerlijke gemeente Sprekend namens de burgerlijke gemeente vernoemde de heer J. C. de Feiter (eveneens) de bijbelten toonstelling en de toeristenbiblio theek. Een persoonlijk woord van dank tenslotte sprak mevr. M. A. Boot-Hanse voor ondervonden steun. Ds. Oosterbroek dank voor de in de gemeente ondervonden hartelijkheid en - alles en allen samenvattend - voor de vele goede woorden en wen sen, waarin de sprekers ook mevr. Oosterbroek betrokken. In de Win- terkerk drukten nadien de gemeente leden het echtpaar Oosterbroek de hand ten afscheid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4