Minister heeft samenwerkings verband zonder reserve ge-accepteerd Tandartsenpraktijk officieel geopend Direkteur ABN-bank Zierikzee vierde veertigjarig jubileum Stichting Oosterscheldeziekenhuizen STREEKNIEUWS Bruinisse Haamstede „De Nachtegalen van Poznan" De heer J. J. v. d. Sande V ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 1 juni 1982 Nr. 23122 Z1ER1KZEE, 27-5. Bestuur en direktie van de Stichting Oosterscheldezie- kenhuis heeft zich met een schrijven gericht tot alle medewerkers, waarin wordt medegedeeld dat op 27 mei j.l. de minister van volksgezondheid en mi lieuhygiëne een delegatie van bestuur en direktie, in tegenwoordigheid van gedeputeerde R. van Ommeren en zijn naaste medewerkers in audiëntie heeft ontvangen. SCHOUWEN-DUIVELAND Illegale rekreatie De manschappen van de R.P. heeft talloze malen handelend moeten op treden tegen het illegaal rekreëren vooral in de Westhoekse duingebie den en langs de Brouwersdam. Ge volg van een overvolle Westhoek en slechte voorbereiding van de naar hier gekomen toerist, die van gedach te was dat er nog plaats genoeg was. Z1ER1KZEE Geslaagd Aan de School voor Verpleegkun digen te Goes, slaagde voor het Di ploma A-verpleegkundige, de heer R. F. D. van den Dries, werkzaam in het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis. Jeugdkoren koncert Op zaterdag 5 juni vindt in de Gere formeerde Kerk (St. Domusstraat) een Jeugdkoren koncert plaats waaraan medewerken: „Joy", „Sja- lom" en „Share" als speciale gast van het Leger des Heils te Amster dam. „Share" zal ook te beluisteren zijn op zondag 6 juni in de dienst van het Leger des Heils (10.00 uur) en in de Gasthuiskerk te houden Interker kelijke dienst (17.00 uur). Caiossonziekte De Belgische sportduiker J. W. uit Genk is maandagavond met caisson- Onderwerpen van gesprek waren de erkenning van het Zweedse Rode Kruisziekenhuis te Zierikzee als voorwaardelijk basisziekenhuis en de snelle realisering van de nieuw- bouwplannen van het streekzieken huis te Goes. De minister deelde de delegatie mede, dat zij zonder reserves het door de Stichting Oosterscheldezie kenhuizen gerealiseerde samenwer kingsverband heeft aanvaard en dat het Zweedse Rode Kruisziekenhuis nu definitief kan blijven voort bestaan. Nieuwbouw Wat de nieuwbouw betreft heeft de minister onomwonden alle medewer king toegezegd om ondanks alle nog te nemen bezuinigingsmaatregelen in de gezondheidszorg de aanvang van de bouw nog dit jaar te laten plaatsvinden. ziekte de haven binnengebracht. De ambulance uit Zierikzee kon niet ko men in verband met de drukte op de wegen, zodat de reddingboot van J. C. S. uit Kerkwerve moest worden gewaarschuwd. De Watersnip bracht W. in veertig minuten over de Ooster- schelde naar Bergen op Zoom, waar hij bij Vriens duikbedrijf in de de- compressietank ging. Interkerkelijke dienst De Interkerkelijke Werkgroep Zie rikzee organiseert op zondag 6 juni weer een interkerkelijke dienst, die gehouden zal worden in de Gasthuis- kerk. Thema van de dienst is: „Alles wordt nieuw". De dienst is voorbe reid in samenwerking met „Schou- wenoord" en „Brugzicht". BRUINISSE. Burgemeester T. C. Hekman in de behandelkamer in het oude gemeentehuis. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 28-5. Met het plaats nemen in de „ruimtevaartstoel", de elek tronische behandelstoel, heeft burgemeester Hekman vrijdagmorgen de tand artsenpraktijk van drs. R. C. A. Backer geopend. Deze tandartsenpraktijk is ondergebracht is het voormalige gemeentehuis van Bruinisse. Nadat de tandarts, geassisteerd door zijn vrouw, het burgemeesters gebit had gekontroleerd (geen gaat jes) ging het gezelschap, waaronder ook de eerste patiënten, in de bijzon der gezellige wachtkamer aan de kof fie. In deze voormalige burgemeesters kamer wenste de burgemeester de heer en mevrouw Backer veel sterkte en sukses toe met hun praktijk die ze uiteindelijk nog geheel op moeten bouwen. Kontent De burgervader: „Als gemeente bestuur zijn we blij en kontent dat u zich hier gevestigd heeft; dit zal me de het leefmilieu in onze dorpsge meenschap bepalen". De heer Backer, intussen al inwo ner van Bru in een huis aan de Ca- sembrootstraat, roemde de maxima le medewerking van het gemeente bestuur om tot realisering van de plannen te komen; zelfs een extra raadsvergadering was hiervoor no dig. Ook komplimenteerde hij het Bru- se ondernemerschap welke in re- kordtempo de aanpassing en verbou wing van zowel de wacht- als de zeer moderne behandelkamer verwezen lijkte. Modern omdat, naast de elek tronische stoel en andere medische hoogwaardige apparatuur, de tand arts zelf met een röntgentoestel foto's van de kaak en wortels kan ne men om een diagnose te stellen. Maar ook een simpele spiegel ligt binnen handbereik. Backer: „Als de patiënt zelf kan meekijken wat ik doe en vertel hem wat nodig is en wat er moet gebeuren zal dit velen ge ruststellen. Mijn hoogleraar zei al tijd: „Motiveer de mensen en laat zien wat je doet". Bestuur en direktie heben namens de medewerkers aan de minister hun erkentelijkheid uitgesproken voor de door haar genomen beslissingen, die voor de toekomst van de zieken huizen van zo groot belang zijn. Een magnifiek - als men al een ad jectief wil gebruiken - koncert van geestelijke koormuziek, werd Pinkstermaandag (avond) gegeven in de Hervormde Kerk te Haamstede, door „De Nachtegalen van Poznan", samen met een mannenkoor uit die Poolse stad. Een weergaloos aktief komité ter plekke zorgde er voor, dat beide ko ren tweemaal in successie waren te beluisteren; zondagavond in „De Ark", toen een populair programma werd geboden en maandag dan een hooggestemde uitvoering, waarin een lijn viel te ontdekken vanuit de vroege Middeleeuwen, met in het gamma een uiterst beperkt tonenbe- reik tot de volle polyphone rijkdom van later eeuwen tot in onze tijd. ,,De nachtegalen van Poznan"; welk vergelijkings-,,materiaai" is er? Recentelijk nog hoorden wij in Leipzig het Thomanerkoor; maar dat zingt alleen Bach (meer dan voldoen de uiteraard) iets van de Regenbur ger Domspatzen wellicht en de „San- gerknaben", maar die zijn duidelijk meer „wienerisch". Het unieke van de „nachtegalen" was de kombinatie met het mannenkoor en (voor de pau ze) het duidelijke accent op Poolse - hier toch vrij onbekende - vokale mu ziek, met komponisten als Leopolita (16e eeuw), Zielenski, Gorczycki e.a. Een „strenge" dirigent, prof. Stefan Stuligross (uiteraard verantwoorde lijk voor die tijdmatig logische pro gramma-opbouw) intussen bleek bei de koren in uitmuntende harmonie tot samenklinken te brengen. Phrasering en modulering waren van uniek gehalte en men blijft ook bij de „nachtegalen" met de vraag zitten „hoe men kinderen het zó kan leren". Juweeltjes van sopraantjes met fluwelen inzetten en ragzuiver tot in de forse crescendo's, heel vaak tegen de sonore achtergrond van het grote koor; men kan zich voorstellen hoe het publiek heeft genoten. Slotnummer voor de pauze was een vreugdepsalm (Psalm Radosny) van Szeligowski; een eigentijdse brui send werkje. Na de pauze talrijke herkenningspunten; Gallus' „Ecce quomodor moritur", veel gezongen op dodenherdenkingsdag en daarom ongeschikt voor applaus; hetzelfde gold voor „Ecce homo" van Bouzig- nac. Soms moet men de fragiele slot- tonen in stilte laten nawerken. Een meesterstukje was „La Nuit van J. P. Rameau, met een jongensopraantje, dat „men" zich zal herinneren. In het - al genoemde - „Ecce homo" viel een (ook alweer schitterende) bassolo te beluisteren. Een verras sing was „Eli" van de zeker niet alom bekende Deakbardos (1903- 1979), o.m. vooraf gegaan door het kyrie uit een mis van Da Palestrina en het „Exultate Deo" van Scarlatti. Tot slot een pralend „Alleluja" van R. Thompson. Na een staande ovatie liet de diri gent zich verleiden tot een tweetal toegiften; Mozart's „Ave Verum" en „iets" vrolijk Pools. Bloemen waren er voor deze professorale vakman in hart en nieren en een hartelijk dank woordje van burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer aan het koor en het komité, in ontvangst ge nomen door de heer J. Simons, die het koncert inleidde, onderstrepend dat alle baten van de koncerten ten goede komen aan de bevolking van Poznan. De goederen komen - dank zij de Schouwen-Duivelandse tran sporten - ook werkelijk bij de men sen ginds. De echtgenote van trans portleider W. J. Geleijnse vertaalde het gesprokene in het Pools. B d V. Voorganger is ds. C. L. de Rooy. Medewerking wordt verleend door het jeugdkoor „Share" van het Leger des Heils te Amsterdam. Dirigent is Harm Dijkstra. De kollekte is bestemd voor het ko mende nieuwe Polentransport van de heer W. J. Geleijnse te Haamstede. Blijkens kontakten is in het Poolse Pozan dringend behoefte aan: koffie, thee, konserven, waspoeder, zeep, toiletartikelen en margarine. Bezoekers van de dienst wordt ver zocht goederen mee naar de kerk te nemen. In de kerk staan dozen ge reed, waarin het materiaal kan wor den gedeponeerd. Wij ondersteunen graag deze efficiënte en liefdadige aktie. Inbraak in sigarenzaak Bij een inbraak in sigarenzaak Viergever aan het Havenpark zijn in de nacht van zaterdag op zondag si garetten en aanstekers gestolen. De totale waarde is onbekend. Auto gestolen De Amsterdammer J. B. die zijn auto, merk Citroen Pallas kenteken GX 55 DY voor Mondragon had ge parkeerd bemerkte zondagmorgen dat zijn auto was verdwenen. Auto ontvreemd Uit de garage van W. v. D. wonende aan de Schuurbeque Boeijestraat werd waarschijnlijk zaterdagnacht zijn auto gestolen. Het was een BMW met kenteken 50 XV 04. U.V.V. op de paardenmarkt KERKWERVE. Als enige korps op Schouwen-Duiveland kan de Vrijwillige Brandweer Kerkwerve het water op. Dat gebeurt in een uniek samenwerkingsver band met de partikuliere reddingsdienst van de heer Snepvangers, van wie de brandweer kan beschikken over de Wa tersnip", en een volgboot (met pompen en brandweermateriaal) de .Marion". (Zie foto). Vrijdag, vroeg in de avond, werd deze samenwerking beproefd met een brand weer-oefening, waarbij een schip in brand" werd nagebootst. Kommandant J. M. van Langeraad uit Kerkwerve had op de Middenplaat in de Oosterschelde een partij afval, stro en au tobanden (het denkbeeldige schip) in brand gestoken. Het negen man sterke korps was, onder leiding van onderkom- mandant C. Hart, na de melding in 5.37 minuut aan boord van beide schepen en bereikte de plaat 10 minuten na de waar schuwing per pieper". Het bluswerk verliep vlot. Een geslaagde oefening en met het oog op het toeristenseizoen ook heel belangrijk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Op de paardenmarkt (woensdag 2 juni) zal traditiegetrouw de U.V.V. weer present zijn met een stand, waarin stroopwafels worden ver kocht. De opbrengst komt ten goede aan het vrijwilligerswerk t.b.v. zieken, gehandicapten en bejaarden. U.V.V.-fietstocht Gunstig weer voorbehouden, vindt op vrijdag 4 juni de eerste seizoens fietstocht plaats voor leden van ,de U.V.V.-af deling. ...mV'C Morgen Paardenmarkt in Zierikzee Morgen, woensdag 2 juni, wordt in Zierikzee de traditionele paarden markt gehouden. RENESSE Meisje aangereden Op de Hogezoom te Renesse is op Eerste Pinksterdag het negentienja rige meisje J. V. uit de Meern aange reden door een auto. V. stak lopend de Hogezoom over en werd geraakt door een automobilist, die na het on geval doorreed. Inmiddels heeft de rijkspolitie achterhaald om wie het gaat en de dader zal binnenkort wor den gehoord. Dokter Flach verleende eerste hulp. V. liep een aantal gebro ken tanden en schaafwonden op. WESTHOEK Kampvuren Tijdens de Pinksterdagen heeft de R.P. op verschillende plaatsen moe ten'ingrijpen .tegen personen die. be zig -waren een'kampvuurtje te stov.. ken. Er was gevaar voor overslaan naar de bossen en de duinen. HAAMSTEDE Inbraak In cfe woning van mevrouw N. B. aan de Meeldijk is waarschijnlijk in de nacht van vrijdag op zaterdag in gebroken. Alles werd overhoop ge haald. Vermist worden een kleuren tv., een antieke Friese staartklok en wat zilveren voorwerpen. BURGH-H AAMSTEDE Rommelmarkt De rommelmarkt/braderie, die za terdag aan de Ring te Haamstede werd gehouden, heeft 7.500,- opge bracht. De organisatie was in handen van zangvereniging „Nu met Hope" uit Burgh. Een deel van de opbrengst werd afgestaan voor het interieur van het dorpshuis in Haamstede. NOORDWELLE Aanrijding F. O. uit Utrecht, die vrijdagavond rond 18.30 uur over de Stoofweg reed en de Lokkershofwëg in moest, miste deze afslag. Hij stopte en reed achter uit terug, maar kwam toen in botsing met de auto van J. v. H. uit Tiel. De auto van v. H. werd zwaar bescha digd en moest doorTakelbedrijf J. de Jonge worden weggesleept. DREISCHOR Gevallen met brommer Op de slotstraat kwam de brom fietser C. L. uit Burgh, doordat hij te kort langs de wegrand reed ten val en kwam op een hoop stenen terecht. Hij werd in bewusteloze toestand naar het Zweedse Rode Kruiszieken huis vervoerd. ZIERIKZEE, 28-5. De direkteur van de ABN te Zierik zee, de heer J. J. v. d. Sande, vierde vrijdag-middag- in Mondragon zijn veertigjarig jubileum. „Zo lang in dienst van dezelfde werkgever wil tegenwoordig wel wat zeggen", vond de heer J. C. Braai, prokuratiehou- der. Tijdens de informele bijeenkomst van de jubilaris en zijn echtgenote en de personeelsleden sprak de heer Braai namens de werknemers. De heer V. d. Sande is in de afgelo pen periode een direkteur geweest, die graag veranderingen aanbracht. Niet alleen wat de gebouwen betreft, maar ook intern werd er nogal eens wat omgegooid. ook zijn werknemers enthousiast voor zijn wijzigingsplannen. Daar bleef het niet bij, want het kantoor werd ook radikaal verbouwd. De bank verhuisde tijdelijk naar het Jannewekken. „In die vijftien jaar heeft u bij ons een bepaalde sfeer gekweekt, wel ke we daarvoor niet kenden. Ik wil u danken voor de manier waarop u leiding geeft en met het personeel omgaat", besloot de heer Braai. Silhouet Namens alle personeelsleden werd het echtpaar een silhouet van de stad Zierikzee aangeboden, dat bijzonder in de smaak viel bij de jubilaris en zijn echtgenote. In zijn dankwoord zei de heer Braai dat alle veranderingen op een bank alleen maar mogelijk zijn als de direkteur met het personeel een goed team vormt. Hij kwam in 1942 in dienst van de toenmalige Twentsche Bank en be gon in mei van dat jaar bij het kan toor in Goes. De heer Braai memo reerde dat de bank toendertijd bezoe kers kreeg, die niet zo graag werden gezien. De heer V. d. Sande wilde ho gerop komen en ging aan de studie. Dat kostte wel wat moeite, omdat het turnen, een grote liefhebberij van de heer V. d. Sande veel tijd in beslag nam. Na een aantal jaren van door zetten werd de inspanning toch be loond en de jubilaris vertrok naar Oostburg, waar hij kantoordirekteur werd. „U werd daar min of meer in het diepe gegooid. De bank was pas geo pend, dus er moesten nog allemaal kliënten worden gezocht. Maar het pionieren in Zeeuws-Vlaanderen is u goed bevallen", aldus de heer Braai. Zierikzee Vijftien jaar geleden verhuisde het echtpaar V. d. Sande naar Zierikzee, waar de jubilaris direkteur werd van de ABN-bank. En weer kon hij opnieuw beginnen. Onder zijn gezag veranderde de orga nisatie binnen de bank en hij maakte De jubilaris (r.) neemt het kado uit handen van de heer J. C. Braai in onU vangst. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3