l Britse troepen rukken op naar de hoofdstad Port Stanley Nederland heeft interim-kabinet van CDA en D'66 Pinksterweekend bracht 720.000 buitenlanders naar Nederland AGENDA De strijd op de Falklands De door Israël bezette gebied en Succesvol paus-bezoek aan Engeland Een super-baby Files op de Zeelandroute „Start" van start EEG-kritiek op VS ECT-staking voorbij Met steun van de VVD m Vrouw brengt zoontje om (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Feestdagen 2 LONDEN/BUENOS AIRES, 31-5. Britse troepen op de Falkland-eilanden rukken steeds verder op naar de hoofdstad Port Stanley, waar ongeveer 7.000 Argentij nen zich hebben ingegraven voor de beslissende slag. De Britse vloot heeft zondagavond zware bombardementen uitgevoerd op Port Stanley. De generale staf in Buenos Aires heeft melding gemaakt van een aanval zonder weerga op de Britse vloot, waarbij zondag het vliegdek- schip „Invincible" buiten gevecht zou zijn gesteld. Een officiële woordvoer der in Londen bevestigde de aanval, maar ontkende dat een van de schepen was getroffen. Volgens onbevestigde radioberich ten zijn de Britse troepen nog zestien kilometer van Port Stanley verwij derd. Militaire bronnen in Londen spraken maandag van intensieve ak- tiviteit rond de Mount Kent, een 450 meter hoge heuvel, die uitzicht biedt op de weg naar Port Stanley. FUNCHAL. De secretaris-generaal van de NAVO, Joseph Luns, heeft maandag in Funchal nog eens gezegd Uit de NAVO Engeland in het kon- L: om de Falkland-eilanden „to- taai Leunt". TEL AVIV, 30-5. De burgemeester van Bethlehem, Elias Freij, heeft zondagavond tegenover de huidige voorzitter van de Europese minister raad, de Belg Leo Tindemans, voor gesteld de Europese Gemeenschap tijdelijk de door Israël bezette Arabi sche gebieden onder een internatio nale beheersschap te laten besturen, hangende een uiteindelijke oplossing van het probleem rond de Palestijnse autonomie. LONDEN, 31-5. Een zware mara thon heeft paus Johannes Paulus II gedurende de Pinksterdagen langs de grootste steden van Engeland en Wa les gevoerd, waar hij met honderd duizenden geloofsgenoten de eucha ristie heeft gevierd. Dinsdag reist de pauselijk stoet door naar Schotland. Het onbetwiste hoogtepunt tot dus ver was ongetwijfeld zondag het overigens zeer korte bezoek aan de Anglicaanse kathedraal van Liver pool, waar de paus de Anglicanen, Quakers, Methodisten en gelovigen van andere protestantse kerken met volkomen onverwachte hartelijk heid werd begroet. Een ander hoogtepunt was zater dag de gebedsdienst in de middel eeuwse, kathedraal van Canterbury, waarin de paus en de Anglicaanse primaat dr. Robert Runcie voorgin gen. Daar maakten zij gezamenlijk het besluit bekend een nieuwe theo logische kommissie te benoemen, die de noodzakelijke stappen moet voor bereiden, wanneer een geloofseen- heid is bereikt, die hereniging moge lijk maakt. Deze kommissie zet het werk voor de soortgelijke kommissie, die na twaalf jaar studie begin dit jaar vol doende eensgezindheid voor hereni ging tussen Rome en Canterbury konstateerde. Deze konklusie werd door de Vaticaanse congregatie voor de geloofsleer niet overgenomen. Een verslaggever van de BBC maakte melding van gevechten rond de heuvel, die op 32 kilometer van de hoofdstad ligt. Vrijdag hadden de Britten de stra tegisch belangrijke nederzettingen Port Darwin en Goos Green vero verd, in het midden van het oostelijk Falkland-eiland. Argentinië gaf de verovering zondagnacht indirekt toe. ,,Er bestaat geen radiokontakt meer met beide plaatsen", zo heette het. „Zonder problemen" Volgens berichten uit Londen ging de verovering van Port Darwin zon der problemen, maar is om Goos Green, een nederzetting van zestien huizen en een landingsbaan, veertien uur gevochten. Twaalf Britten kwamen om het le ven, onder wie de kommandant van de paratroepen. De gesneuvelden zijn ter plaatse begraven, omdat overbrenging van de lijken onder de heersende omstandigheden niet mo gelijk was, aldus een officiële mede deling in Londen. 31 Britten en 120 Argentijnen raak ten bij de gevechten gewond. De Brit se parachutisten - volgens Londen slechts 600 en volgens Argentinië 2.500 - namen 1250 Argentijnen ge vangen, aldus Londen. Angstige indruk Volgens verslaggevers maakten de voor een deel jonge Argentijnse dienstplichtigen een angstige in druk. Zij zouden slecht gevoed en slecht gewapen zijn. Een korrespon- dent bij de Britse vloot zei, dat de Ar gentijnen hun wapens weggooiden met „kreten van vreugde" en dat zij zeiden blij te zijn naar huis te kunnen gaan. Nu de strategische plaatsen Port Darwin en Goos Green zijn veroverd en de Britten ook langs de noordelij ke kant oprukken, verwachten mili taire deskundigen in Londen en Bue nos Aires, dat de slag op Port Stanley spoedig zal beginnen. FUNCHAL (MADEIRO). Wij in Eu ropa zijn bezorgd, dat de Verenigde Staten te weinig erkentelijk is voor de zware defensielast die Europa draagt. Dat heet de NAVO- bevelhebber, generaal Bernard Ro gers (zelf Amerikaan) maandag ge zegd tijdens de NAVO-assemblee op het Portugese eiland Madeira. OEMTATA, TRANSKEI. 29- 5. In het niet door het buiten land erkende Zuidafrikaanse onafhankelijke Bantoestan Transkei is een vrouw beval len van een baby van 10 kilo, berichtte donderdag de Zuidaf rikaanse pers. Het was voor het eerst dat men in Zuid-Afrika de geboor te van een kind van zo groot gewicht registreerde, aldus de kranten, die er aan toevoegden dat het wereldrekord 10,9 kilo is. De direkteur van het zieken huis waar de bevalling plaats had deelde mee dat moeder en zoon het goed maakten. De 32- jarige vrouw, Christina Sema- ne, die voor de vijfde keer moeder werd, werd door mid del van de keizersnede verlost. De kraamvrouw had een na geboorte van 2,4 kilo, waar 600 gram normaal is, wat de direk teur het meest verrassende aspekt van de verlossing noemde. DEN HAAG, 31-5. Begunstigd door uitzonderlijk mooi weer hebben het af gelopen Pinksterweekeinde naar schatting van het Nationaal Bureau voor Toerisme 720.000 buitenlanders een bezoek aan ons land gebracht. r.aioü-,<J WASHINGTON, 1-6. De besprekin gen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie over een vermindering van de strategische wapens (Start) beginnen op 29 juni in Genève. Dit heeft president Reagan maandag ge zegd bij een toespraak op de nationa le begraafplaats Arlington ter gele genheid van Memorial Day. Tegelij kertijd werd ook in Moskou de aan vangsdatum bekendgemaakt. Dit waren er 120.000 meer dan het vorige Pinksterweekend. Het rekord staat echter nog steeds op naam van het jaar 1977 toen met Pinksteren 820.000 buitenlandse toeristen wer den geregistreerd, aldus het NBT. WASHINGTON, 29-5. De vertegen woordiger van de Europese Ekono- mische Gemeenschap in Washington, Roland de Kergorlay, heeft een felle aanval gedaan op het monetaire be leid van de Amerikaanse regering. Hij beschuldigde de Verenigde Sta ten ervan in gebreke te blijven bij het in de hand houden van de koers van de dollar en de rentetarieven en zei dat de landen van de EEG gevan genen zijn van het Amerikaanse mo netaire beleid. WASHINGTON. De bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Midden- en Zuid-Amerika, luite nant-generaal Wallace Nutting, heeft gewaarschuwd dat El Salvador on der Marxistisch bewind zal komen als het Amerikaanse kongres de hulp blokkeert. De verkeerscentrale meldde om middernacht maandag op dinsdag drie files. Op de Zeelandroute tussen de Grevelingendam en Helle gatsplein stond toen nog een rij auto's van 25 kilometer. Op de A 9 van Alkmaar richting Haarlem voor de Velsertunnel was nog drie kilome ter file en op de A 2 tussen Den Bosch en Utrecht ter hoogte van het knoop punt Deil nog vier kilometer. Het verkeer in beide richtingen op de weg Apeldoorn-Arnhem moest reke ning houden met langzaam rijdend en stilstaand verkeer. ROTTERDAM, 31-5. De Vervoers- bond FNV heeft maandagavond postende stakers aan de poort van het containeroverslagbedrijf ECT in Rotterdam teruggetrokken. Hier door konden werkwilligen en vracht verkeer weer onbelemmerd toegang tot het terrein krijgen. Hierover heb ben de werkgeversorganisatie SVZ, de direktie van ECT en de Vervoers- bond FNV maandag aan het begin van de avond overeenstemming be reikt, nadat de bond de ECT-direktie maandag had benaderd om een oplos sing te vinden voor de impasse in de stakingsaktie bij het containero verslagbedrijf. DEN HAAG, 30-5. Bij het formeren van het interimka binet van CDA en D'66 heeft formateur Van Agt zich vrijwel verzekerd van de steun van de VVD-fraktie in de Tweede Kamer, zo blijkt uit zijn eindverslag dat hij za terdag aan Koningin Beatrix heeft uitgebracht. xterdag, I aalfuur, :on niet iar. De zondag 30 mei. brandde de auto van J. u. Z. te Zierikzee geheel uit. V. Z. reed op de rotonde, 's toen zijn echtgenote vlammetjes uit het dashbord zag komen. De auto werd aan de kant gezet, meer worden geblust. De brandweer van Zierikzee hield de benzinetank nat. in verband met totaal uitgebrande auto werd weggehaald door takelbedrijf Jan de Jonge uit Zierikzee. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ..Le Figaro". Het regeerakkoord van september 1981 heeft zijn geldigheid verloren, nu ze PvdA heeft afgehaakt, zo schrijft Van Agt. Voor het opstellen van een nieuw akkoord was geen tijd. Uitgangspunt is het takenlijstje van de fraktieleiders Lubbers (CDA) en Brinkhorst (D'66). „Het spreekt overigens vanzelf dat het kabinet zich bij de nadere bepaling van zijn beleid zal oriënteren op de inhoud van hetgeen in de zomer van 1981 is afgesproken". Ministersposten De opengevallen staatssekretaria- ten zullen niet ingevuld worden, al dus de formateur. Het interimkabi net, het derde kabinet Van Agt, komt er als volgt uit te zien: premier, mi nister van algemene zaken en tevens van buitenlandse zaken: Van Agt; vice-premier en minister van ekono- mische zaken: Terlouw, staatssekre- tarissen: Dik en Van Zeil; minister van binnenlandse zaken: Rood, staatssekretaris voor minderheden beleid Van Leijenhorst; minister van justitie: De Ruiter, staatssekretaris Scheltema; minister van onderwijs en wetenschappen: Deetman, staats sekretaris: Hermes; minister van fi nanciën: Van der Stee; minister van defensie: Van Mierlo; minister van volkshuisvesting en ruimtelijke or dening: Nypels; minister van verkeer en waterstaat: Zeevalking; minister van landbouw en visserij, tevens voor Nederlands-Antilliaanse zaken: De Koning; minister van sociale za ken en werkgelegenheid: De Graaf; minister van cultuur, rekreatie en maatschappelijk werk: H. de Boer; minister van volksgezondheid en mi lieuhygiëne: mevrouw Gardeniers- Berendsen; staatssekretaris: me vrouw Lamber-Hacquebard; mi nister voor ontwikkelingssamenwer king: Van Dijk. PARIJS. De 73-jarige Henri d'Or- leans, graaf van Parijs en pretendent naar de Franse troon, zou in 1942 zijn diensten hebben aangeboden aan de nazi's, volgens een dokument dat is gepubliceerd in de wekelijkse bijdra ge van het konservatieve dagblad GRONINGEN, 1-6. Een 21-jarige vrouw uit Groningen heeft maandag haar twee-en-een-half jarig zoontje door verstikking om het leven ge bracht. De vrouw, L. S., meldde zich enkele uren na haar daad bij een poli tiebureau in Groningen. Volgens een woordvoerder van de politie zit de vrouw in ernstige psy chologische moeilijkheden en kon de opvoeding van haar zoontje niet meer aan. Haar man was op het mo ment van haar daad niet thuis. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 -19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburó's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand - Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Iedere woensdag en zaterdagmiddag in juni Dreischor Natuurmuseum Grevelingen, Welle- weg 41. Expositie vogels als jagers en vissers. 13.00 - 17.00 uur. Dinsdag 1 juni Zierikzee Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 19.30 uur. Haamstede Garage Dijkman. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Scharendijke Verenigingsgebouw. Puzzelloop Jeugd Rode Kruis, afdeling Schou- wen-Westhoek. 19.00 uur. Dreischor „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Woensdag 2 juni Zierikzee Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse. Vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Balie, Varremarkt en Havenplein. Paardenmarkt. Haamstede Garage Dijkman. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Dreischor „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Einde Lange Weg (buitendijk). Plan- tenwerkgroep. 19.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Zaal Ger. Kerk. Afd. N.C.B.O. 20.00 Haamstede Garage Dijkman. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Jubileum PTT. 19.30 - 21.30 uur. Vrijdag 4 juni Zierikzee Fietstocht UW. Start: Grachtweg 4, 13.30 uur. Zaterdag 5 juni Zierikzee Concertzaal. Balletuitvoering ballet school mevr. W. Kramer-de Groot. 16.00 uur. Haamstede Ned. Hervormde kerk. Uitwisse- lingskoncert bekende Limburgs mannenkoor „Geulklank" uit Val kenburg - „Nu met Hope", t.b.v. in ventaris dorpshuis. 19.30 uur. Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert Apollo". 20.00 uur. Bruinisse Opening „De Pul". 14.00 - 16.00 uur. Goes Chr. Geref. Kerk, Bergweg 43a. Jeugdkongres R.P.F. Aanvang 10.30 uur Vanaf 14.00 uur Forumdiskus- sie. Maandag 7 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Vergadering buurtvereniging vier straten in Mal ta. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie grond- en pachtzaken. 19.30 uur. Dinsdag 8 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396,(01110)3539 Prachtige pinksterdagen, maar wel vermoeiend, want ook met feestda gen - of liever juist met feestdagen - gaat het leven door en er was (weer) van alles aan de hand. Eerst Pleun, die een triomfantelijke intocht maakte in Zierikzee. Leuk gesprekje gehad met de non-stop-wereldomzei- ler. ,,Weet je nog dat het allemaal be gon in het opkamertje van de ,,auber- ge" te Zierikzee; toen moest alles nog gebeuren". Nou, of ik het nog wist. Het gesprek toen was nog doorweven van duizenden onzekerheden, maar nu stond Pleun daar; geslaagd en wel. De burgemeester van Schoonhoven (vroeger te Brouwershaveii) was er ook; in die plaats begint men zich al warm te draaien voor opnieuto een geweldige ontvangst zaterdag a.s., want Pleun komt uit Schoonhoven. Zondagavond rap naar i een af scheid nemende predikant te Haamstede. Die gaat geen\ wereld zeiltocht maken, maar hij schuift wel een eindje op, want straks vertrekt hij naar Brazilië. Een speurder is eni ge tijd geleden eens wezen kijken. Hij vloog naar Rio de Janeiro, hoorde daar ,,dat het nog duizend ki lometer was" naar de plaats waar de nieuwe predikant komt te „staan" en speurder is toen weer maar terug gevlogen. Een pure reisartiest dus. Gisteravond dan ,,De nachtegalen van Poznan". Wat heeft men te Haamstede gesjouwd om alles voor elkaar te krijgen. Even gepraat met een paar Polen van het mannenkoor. Ze (die mannen) zijn al zeven weken van huis en hebben (binnen het kader van een toernee) nog veertien dagen te gaan. Al die tijd is er geen enkel kontakt met thuis. Verdrietig! Na af loop stond de Haamsteedse kerk in een schitterend contour tegen de fraaiste lucht, die (mogelijkerwijs) 1982 zal opleveren. Terug naar Zie rikzee. Een enorme drukte op de weg. Komt een volstrekte onverlaat - zonder te wachten - met een aange koppelde boot - zonder te kijken uit de op de grote weg aansluitende Scharendijke-route oprijden. Dat was kantje boord; achter een lange rij auto's, die op de remmen gingen staan. Weg vokale ontroeringwe stonden weer midden in het leven. Enfin, zo alles bij elkaar was het best een heleboel, maar alles in de omkransing van het mooiste weer van de hele wereld. Bijna zo mooi als in 1940, toen Hitiers dwaasheid het toppunt bereikte en het schone en bloeiende vroeg-zomerlijke Neder land werd besprongen. Toen was het ook onvergetelijk Pinksterweer. En nu de mouwen opgestroopt voor de verkiezingen. Het onweer is - bij wijze van spreken - dit jaar weer niet van de lucht. SCHIERE1LA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2