Zierikzee stond op z'n kop bij intocht van ere-burger Pleun v. d. Lugt interieur Hervormde Kerk C.D.A. V.V.D. Prachtig geslaagde aktiedag in Kerkwerve voor PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT JUotnisse Westerschouwen VERKIEZING GEMEENTERAAD BROUWERSHAVEN lijst 3 Opbrengst: f 22.500,— netto 1KZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 1 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23122 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Minister akkoord met ziekenhuizen-fusie Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten KERKWERVE, 29-5. Eensgezind hebben de Kerkwer- venaren de schouders gezet onder de aktie voor het inte rieur van de Hervormde Kerk te Kerkwerve. Mede door de goede verstandhouding onderling werd de grootse ak tie zaterdag een sukses, want aan het eind van een druk ke dag kwam men aan een geweldig eindresultaat van ruim 22.500,netto! Maar daar was dan ook heel wat voor gedaan. Om kwart voor tien werd de aktie- dag geopend door burgemeester W. den Boer. Hij overhandigde de voor zitter van de restauratiekommissie de heer H. Coomans een symbolisch bedrag van 20,— en sprak de hoop uit, dat er drie nullen achter dit be drag zou kunnen worden gezet aan het eind van de dag. En dat lukte dus ruimschoots. Rommelmarkt Met het luiden van de klok begon men met de verkoop aan de versierde Ring. Ieder kon naar hartelust graai en in een keur van „rommel", dat bij na de helft van de Ring vulde. Anderen kwamen eerst een kijkje nemen voor en in de smederij. Voor de smederij waren kraampjes op gesteld waar antieke gereedschap pen werden verkocht en waar ook een pottenbakker uit Weesp aan het werk te zien was. binnen waren nog meer mensen be zig een oud ambacht uit te oefenen. De weefster, spinner, smid, kant- klosters en stoelenmatter hadden de belangstelling van vele bezoekers. Ook was er een tentoonstelling van oude werktuigen. Bazar Buiten kon men dan verder naar de bazar, ook op de Ring. Verkoop van de mooiste handwerken, van bloe men en planten, van oliebollen, bab belaars en advokaat, kortom wat was er niet te koop? Men kon radon en gokken voor mooie prijzen, het rad van avontuur draaide de hele dag door, er waren sjoelbakken, een spij kerbalk, voor de kinderen touwtje trekken, de grabbelton, ballen gooi en, enveloppen trekken etc. Ballonnenwedstrijd Advertentie Lhat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnëmaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Advertentie U kunt en mag er niet omheen! Ons program is beslist uw stem waard! Samen verantwoordelijk Dus op 2 juni op lijst 2 stemmen voor een krachtig gemeentebeleid WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 5 juni: Donderdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 26 gr. Windkracht: var. 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 26 gr. Windkracht: z.oost 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 2' Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 26 Windkracht: zuir' ZON- EN MAANST/ 2 juni Zon op 5.25, onder Maan op 17.14, or 3 juni Zon op 5.25, ond- Maan op 18.23, Laatste Kwartier: U HOOG- EN I Hoq' 2 juni 00/ 3 juni Springtij: 8 HET W DE B' mede:, houdt flan? me» V<7 tJ Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Niemand is zo klein of hij heeft zijn eigen overwinningen Bovee 2 juni 1982 U geeft uw stem toch ook aan de Radio-programma ZIERIKZEE, 29-5. Zierikzee stond zaterdag even op z'n kop om zeezeiler Pleun van der Lugt feestelijk te ont vangen. De kade zag zwart van de mensen, die juichend en zwaaiend de zeiler een „welkom thuis in Zierikzee" toewensten, de stad waarvan hij later op de dag tot ere burger werd benoemd. zaterdag werd dit alles nog eens grootser en ook officiëler overge daan. Zo was er ook nog een kolossale rondvaarboot de „Madelaine" ge charterd, waarop zevenhonderd fa milieleden en kennissen van Pleun zaten die hem op de Oosterschelde met ballonnen en vlaggen begroet ten. Het was dus feest op de Ooster schelde. ,De Zeeuwse Stromenwelkom geheten door tientallen schepen op de (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Aktiedag in Kerkwerve, met op de achtergrond de kerk waar het allemaal om draaide. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zeer geregeld zag je ook ballonnen door de lucht vliegen voor de ballon nenwedstrijd. Op zaterdag 31 juli wordt bekend welke ballon de verste reis heeft gemaakt. Ook kon de leef- vervolg pag. 4 ZIERIKZEE. Opname tijdens het Tro.s-radioprogramma dat rechtstreeks werd uitgezonden. Op de foto v.l.n.r. de kommissaris van de koningin in Zee land dr. C. Boertien, burgemeester Th. H. de Meester, Pleun van der Lugt met naast zich zijn vriendin Joyce Weber en zittenl*jpresentator Wim Bosboom en Mireille Bekooy. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Al vroeg in de ochtend vertrok een schitterende vloot van enkele tien tallen schepen, van o.a. de water sportverenigingen Zierikzee, Co- lijnsplaat en Burghsluis, richting Oosterschelde om samen met Pleun van der Lugt het laatste stukje van zijn 286 dagen durende reis rond de wereld, op te zeilen. De natuur houdt - zo bleek - geen rekening met officiële ontvangsten, want de zeiler werd eigenlijk verle den week zaterdag verwacht, maar hij kon deze datum niet halen door windstiltes op de Noordzee. Zodoen de werd Pleun van der Lugt verleden week maandag al informeel en spon taan begroet op de Oosterschelde, en Na half elf werd de ontvangst voortgezet in Zierikzee bij de Noord en Zuidhavenpoort, waar de TROS het programma tot half twaalf in handen had. De presentatie van een radioprogramma (dit werd rechtstreeks uitgezonden) is niet di- rekt een kijkshow, maar met een beetje geluk konden de honderden belangstellenden op de Oude Haven nog het een en ander zien en horen. Korte interviewtjes volgden er met o.a. burgemeester Th. H. de Meester, de ouders van Pleun, zijn vriendin Joyce, de kommissaris van de konin gin in Zeeland, de heer C. Boertien, sponsor de heer M. Breekweg en na tuurlijk met Pleun. Muziek Dit praatprogramma werd afge wisseld met muziek van de Haven zangers, George Baker en ook de plaatselijke muziekverenigingen „Kunst en Eer" en „Rust Roest" lie ten duidelijk van zich horen. Later in het stadhuis ging het er wat rustiger aan toe, waar een of?ï ciëel ontvangst werd gehouden na mens het gemeentebestuur. Eerste spreker was de burgemeester die hem de versierselen uitreikte beho rende bij „de ere-penning der stad wegens het met ere voeren van de naam der stad over de wereldzeeën". Pleun van der Lugt en zijn schip Oosterschelde. „De wijze waarop de zeezeiler zo juist in de Zierikzeese haven heeft aangelegd is typerend voor de ma nier waarop hij de wereld zeilend heeft gerond" vertelde de burge meester. Alleen vooruit! Tijdens het aanleggen werkte na melijk de achteruit van de motor niet, wahrdoor het schip „De Zeeuw se Stromen" nogal vlot op de steiger afging, hetgeen tot grote hilariteit leidde. „Het is blijkbaar een man die alleen vooruit wil" was de uitleg. Vervolg pag. 4 Advertentie Verwachting tot woensdagavond: Aanhoudend warm NEW YORK. Wervelstormen die het afgelopen weekeinde het midden van de Verenigde Staten teisterden, hebben zeker aan 15 mensen het le ven gekost. In de avond en nacht een lokale on weersbui en minimumtemperatuur ongeveer 14 graden; morgenoverdag zonnig en warm en middagtempera- tuur omstreeks 26 graden. Weinig wind.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1