ERIC DE NOORMAN loccasionsi Te koop: REMEEUS KERKDIENSTEN VOOR PINKSTEREN Naar een bezielde gemeenschap Innovatie en landbouw Wereldproduktie tarwe dit jaar 465 a 470 miljoen ton INGEZONDEN STIKKEN Zierikzeesche Nieuwsbode SUCCESJES De onwillige held 8 voor zondag 30 en maandag 31 mei Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur drs. B. J. E de Blank, Dordrecht. 11.00 (H.D.)en 19.00 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk. Se- rooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 9.30 uur de heer De Jong, Hoogerheide, m.m.v. Blind Faith" uit Goes. Renesse: 9.00 uur ds. Fahner, Koperkwartet, 10.30 uur de heer Allewijn; 19.00 uur ds. Bolijn. Noordwelle: 10.30 uur ds. Fahner. Scharendijke: 9.30 uur ds. Duk, H.D., afscheid zondagsschool, m.m.v. W. Hoogerheide, trompet. Brouwershaven: 10.00 uur gez. dienst Herv./Geref. Brouwershaven Zon- nemaire, m.m.v. ,,Nut en Uitspan ning" voorganger ds. Schneider. Zon- nemaire: Zie Brouwershaven. Noord- gouwe: Zie Dreischor. Dreischor: 10.00 uur ds. Geers; 15.00 uur zon dagsschool. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. Van den Ban. Oosterland: 10.00 uur ds. Plante, m.m.v. zondags school; 18.00 uur ds. Plante. Sirjans- land: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 (Openb. belijd.) en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur de heer K. Baas. Haamste de: 9.00 en 10.15 uur ds. Eikelboom, 19.00 uur ds. Eikelboom, (avondge bed) m.m.v. J. Troost en M. Bliek. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur kand. D. M. Knibbe, Amsterdam, voorber. H.A. Brouwershaven/Zon- nemaire: 10.00 uur gez. dienst in Gro te kerk ds. Schneider, m.m.v. mu ziekvereniging ,,Nut en Uitspanning"; 18.30 uur ds. Stutvoet. Nieuwerkerk: 10.00 uur prof. dr. H. Mulder, Amstelveen; 17.00 uur ds. Bolkland, Zierikzee. Bruinisse: 10.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat; 17.00 uur de heer J. van Leerdam, Se- rooskerke (W.). Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 17.00 uur ds. De Graaf. Ma. 10.00 uur ds. De Graaf, zangdienst. Kerkwerve: 10.00 (Bel.) en 15.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 11.00 uur ds. Ooster broek, voorber. H.A. en 19.30 uur af- scheidsdienst ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur de heer T. M. van Dijk.Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Ma. 9.00 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur stu dent. T. M. van Dijk, Dirksland. OVERDENKING Wij kunnen vandaag overal een roep om gemeenschap beluisteren. Wij staan daarin niet alleen. De oude wereld, waarin het Nieuwe Testa ment is ontstaan, kende deze hunke ring eveneens. In die wereld kwam de evangelist Lucas met zijn verslag van het leven van de eerste Christe lijke gemeente. Deze gemeente is een vrucht van het Pinkstergebeuren, dat de kerk de komende dagen gaat gedenken. De evangelist wil zeggen: Mensen, let op: Wat jullie zoeken, is hier werkelijkheid geworden. Hier is een hechte en levende gemeenschap. Het is bekend, dat dit gegeuren en deze boodschap diep hebben inge werkt in het leven van de toenmalige wereld. Geschiedt dat ook nu in 1982? Wij leven in wereld vol nood en na righeid. Te midden van deze nood veroorloven veel Christenen zich de luxe van de verdeeldheid. Zij hebben zich in verschillende groepen en groepjes opgedeeld. Elke groep reali seert voor zichzelf een eigen plaats van samenkomst en als het maar even kan, een eigen voorganger. Wij zien dat ook op Schouwen-Duiveland geschieden. Dat hele proces van een verdeelde Christenheid kost veel geld en energie. Tegen de achter grond van de grote nood in de wereld komt deze organisatie van de ver deeldheid over als één grote geld verspilling. De vraag komt op: Hoe veel meer geld en energie zal er vrij komen als allen, die Jezus Christus belijden hun krachten bundelen? Dan kan meer nood gelenigd worden Ja, maar! hoor ik al zeggen: Dat kan toch niet! De verschillen tus sen Hervormden, Gereformeerden, Rooms-Katholieken, Gereformeerde Gemeenten en vele anderen zijn toch te groot? Is dat zo? Is de Heilige Geest niet in staat deze verschillen te overbruggen? Hij kan het! Hij kan oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. Met het oog op Pinksteren daarom twee vragen: één aan de ouderen: U draagt herinneringen bij u aan vroe ger. Toen zijn veel van de huidige te genstellingen en verschillen ont staan. Is het nu de bedoeling van de Heilige Geest om deze verschillen te laten bestaan? De Pinksterbood- schap vertelt ons van ouden, die dro men droomden en visioenen zagen. Daarin zien zij God alle dingen nieuw maken. Ziet u dit niet meer? Dit was een vraag aan de ouderen. Vervolgens een vraag aan allen, die om wat voor reden aan de kant staan. Hebt u zich wel eens gerealiseerd dat u door deze toeschouwershouding in feite veranderingen ten goede blok keert? Daarom: stel u ook nu open voor de Heilige Geest en het woord van de levende Heer. Laat u door hem gebruiken als een goed instru ment om mede te bouwen aan een le vende gemeenschap. Deze kan een plaats zijn, waar God wil wonen. Kunt u zich een betere plaats denken dan juist daar? Nieuwerkerk drs. Alb van den Ban Pinksteren 1982 Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur da. T. Elders- Mayer, Pinksterdienst. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur en maandag 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 en 11.30 uur; maandag 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. J. Plante. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Oud-Beijerland: J. Kooien, IJsselstein. Aangenomen naar Rijswijk: K. H. Meijer, eervol ontheven predikant met bevoegdheid van emeritus (le raar Chr. scholengemeenschap Blaise Pascal te Spijkenisse) te Rotterdam. Bedankt voor Wieden: C. J. v. d. Plas, Delft; voor Alblasserdam: G. H. Voortman, Houtrijk-Polanen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Raalte (in kombinatie met Olst): drs. N. J. Dekker, die dit beroep heeft aangenomen. Beroepbaarstelling: C. Korenhof, Jan Bernardusstraat 22, Amstedam. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Zuidlaren: C. van Breeman, kand., Spakenburg. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Alphen a/d Rijn: H. C. van der Ent, Dordrecht-Centrum. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Drachten: A. W. Ver-. hoef, Chilliwack (Cajia^la).. Bedankt voor Barneveld: Chr. van der Poel, Yerseke. MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 27-5. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.933.604 stuks. Stemming: slecht. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 7,50 - 7,55; 55-56 gram 8,60 - 8,45; 60-61 gram 8,65 - 9,40; 65-66 gram 9,20 -ƒ 11,30. Eierveiling: Aanvoer 1.543.583 stuks. Stemming: traag. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 8,10 - 8,00; 56-57 gram 8,65 - 8,45; 61-62 gram 8,45 - 9,30; 66-67 gram 9,40 -ƒ 11,35. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.200.000 stuks. Handel: traag. Eieren van 48-54 gram 7,35 -ƒ 8,75 per 100 stuks, kg-prijs 1,53 -ƒ 1,62; 57-61 gram 9,50 - 10,25 per 100 stuks, kg-prijs 1,67 - 1,68; 64-67 gram 11,25 - 12,10 per 100 stuks, kg-prijs 1,76 - 1,81. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 27-5. Aanvoer: 302 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2400 - 3900; voljarige 1900 - 3000; 2-jarige, luxe (merries) 1700- 2500; 2-jarige luxe (hengsten) 1400- 2200; 1-jarige, luxe (merries) 950 - DEN HAAG, 27-5. In de dis- kussie over betere en nieuwe produktieprocessen en pro- dukten (innovatie) wordt over alles gesproken behalve over de landbouw. Dat is een uiter mate zorgwekkende zaak, ge zien de enorme prestatie die de landbouw in het Nederlandse exportpakket inneemt. Voor zitter G. Lodewijk van het Al gemeen Orgaan Voedselvoor ziening zei dat donderdag in Den Haag op de jaarvergade ring van zijn organisatie. Nog zorgwekkender is "het als men bedenkt dat in de land bouwbegroting op voorlich ting saktiviteiten wordt bek not en het landbouwkundig onderzoek blijkbaar ook niet meer aan bezuinigingen kan ontkomen. Als het grote aan deel van de agrarische sektor in de export in aanmerking wordt genomen moet er toch voor de regering veel aan gele gen zijn om eventueel daar -bestaande zwakke plekken te verstevigen, aldus Lodewijk. Nederland mag dan op dit ter rein een voorsprong hebben, maar het is volgens de voorzit ter juist zaak die voorsprong te handhaven en uit te breiden. ZIEhlKZEE. Het Karsteil, behorend tot de oudste Zierikzeese straten, hierop een foto uit de dertiger jaren. LONDEN, 27-5. De Internationale Tarweraad (IWC) verwacht dat de we reldproduktie van tarwe dit jaar op 465 a 470 miljoen ton zal uitkomen als het weer zich gedurende de rest van het seizoen goed houdt. In het afgelopen jaar bedroeg de oogst 459 miljoen ton. De IWC tekent bij zijn raming aan dat het verloop van de weersomstandigheden in de komende zes maanden in hoge mate bepalend is voor de omvang van de produktie. De raad schat de omvang van de wereldhandel in tarwe in het seizoen 1981/1982 (tot eind juni) op 99,3' milL joen ton vergeleken met 99 miljoen ton in het voorgaande seizoen. De restanten aan het einde van dit sei zoen worden op 53 miljoen ton ge- raam vergeleken met 52,3 miljoen ton aan het begin. De westerse in dustrielanden voeren dit seizoen on geveer evenveel tarwe in als in het vorige. De Oosteuropese landen im porteren minder bij gebrek aan de- 1800; 1-jarige, luxe (hengsten) 900- 1750; veulens, merries 700 -ƒ 1200; veulens, hengsten 700 -ƒ 1200; hit ten 600 - 1700; Shetlandse pony's (ruins) 200 - 550; Shetlandse pony's (merries) 250 - 600. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 7,05 - 8,05; oude slachtpaar- den 6,95 - 7,95. De handel was traag met lagere prijzen. SCHEEPVAART Abida, 26-5. 325 N. Sumatra naar Sin gapore Aldabi, 26-5. 185 ZO Madeira naar Li breville Nedlloyd Adelaide, 27-5. Te Welling ton Nedlloyd Delft, 26-5. Te Le Havre Nedlloyd Rockanje, 25-5. Van Pirae us naar Iskenderum Nedlloyd Tasman, 26-5. Van Tilbury naar Hamburg KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. De postgiro RPS verlaagt met ingang van 1 juni de rente op doorlopend krediet met 1,3 procent op jaarbasis. De rente op per soonlijke leningen gaat afhankelijk van het te lenen bedrag met 1 tot 1,2 procent naar beneden. NUNSPEET. Door verwarmd koel water van een tegenovergelegen zui velfabriek via een leidingnet naar warmtewisselaars in het sportkom- plex De Brake over te brengen gaat dit sportkomplex jaarlijks 117.000 kubieke meter gas of te wel 35 pro cent van het totale jaarlijkse gasver bruik besparen. Een dorpshuis voor Burgh-Haamstede Geruime tijd geleden werd door de gemeenteraad van Westerschouwen besloten over te gaan tot de bouw van het zo lang begeerde dorpshuis in de kern Burgh-Haamstede. Van de inwoners wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de aanschaf van de inventaris. De zangvereniging ,,Nu met Hope" heeft evenals een aantal andere ver enigingen besloten aktie te voeren voor het inzamelen van gelden voor de aanschaf van de inventaris van het nieuw te bouwen dorpshuis. Dit koncert is één van de aktivitei- ten in dit kader en wat past een zang vereniging beter dan een muzikaal evenement zoals dit koncert, ten bate van dit doel te organiseren. De op brengst van deze avond zal dan ook geheel ten goede komen van het doel. Het zal duidelijk zijn dat wij als aktie-komité erg ingenomen zijn met dit besluit van deze vereniging, voor al ook omdat hier het nuttige met het aangename verenigd worden. Veel dank zijn wij verschuldigd aan ,,Nu met Hope" en aan al degenen die aan het welslagen van deze avond hun bijdrage, in welke vorm dan ook, hebben geleverd. Wij hopen dat u als inwoner of als gast in onze gemeente doordrongen zult zijn van het belang van de tot standkoming van dit dorpshuis. Wij roepen u dan ook op om straks aan het eind van dit koncert met gul le hand te geven voor dit doel. Het koncert is op 50 juni. Aktie-komité „Inventaris Dorps huis Burgh-Haamstede" OOOOOi >QOQOOOQOOQOOOOOWi Neem eens een PROEFABONNEMENT op de I I Naam: Adres: Plaats: Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 Gaarne met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan: Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee (U behoeft geen postzegel te plakken) Te koop: Hout bestellen, Hubo Renes se bellen. Bij grote partij zeer scherpe prijs. Tel. 01116-1343. Komkommer- en tomaten planten, geraniums en hang- geraniums en perkplanten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret- te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Wastafels, div. kleuren, compl. met mengkraan en si fon 120,-; ligbad, plaatstaal 170x70 cm, div. kleuren, compl. met afvoerplug en po ten 199,-; Sphinx duoblok, div. kleuren incl. zitting met deksel 299,50. Afgehaald a contant bij Bouwmarkt Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat I, Oosterland, tel. 01114-1641. Aanhangwagens kompleet en onderstellen om zelf af te bouwen. Bema aanhangwa gens, tel. 01112-1548. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Crossfietsen, mooi, sterk en niet te duur: Hese Tweewie- Iers Zierikzee, Weststraat 5-7. Stalen kantoorm., moderne 5- eri 2-laden buro's met hang maplade, 4/3/2 ledige hang- ïnapkasten folio, losse hang mappen 0,50, type-tafels, div. kasten zoals schuifdeur- kasten van 2 en 1 m br., 1 m hoog, draaistoelen opnieuw gestoff. v.a. 60,-, 37 nw. gre nen kantoorstoelen 85,-, conferentietafels met hout blad en linoleumblad van 1,50 m tot 3 m. In opslag bij Fa. Pikaart, Oudelandsche- weg 61, Ouddorp, tel. 01878- 1601 en 01878-1721. Video, het goedkoopste adres I. B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119- 1770. Volvo 142 de Luxe, 2 deurs, kl. donkergroen, mooi en goed. M. Krijger 01115-1490. Dagelijks verse bloemkool en div. groente en fruit. H. M. Krabbe, Rietdijk 1, Zonne- maire, tel. 01112-1292. Zelf uw vijver maken, kant en klare vijverfolie, diverse maten. Tuincentrum Renes se, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Restant Dahliaknollen, div. kleuren en hoogten, 10 stuks 7,50. Tuincentrum Sluijs, Hogezoom 44, Haamstede, tel. 01115-1437. Opel Commandore, kl. rood zwart, 4-deurs, compleet met nieuwe kuipstoelen (mooie auto), keuringsrapport aan wezig. M. Krijger, tel. 01115- 1490. (Vlees)tomaten, komkom mer, groenteplanten en - zaden. Potgrond, compost, turf enz. „Tuincentrum Zie rikzee", Zevengetijstr. 14, tel. 3897. Groot assortiment wand- en vloertegels en plavuizen vindt u natuurlijk bij: Tegel- handel De Boerderij. Alle kleuren en soorten wandte- gels al vanaf 7,00 per m2, ook voor iets speciaals en aparts kunt u bij Tegelhandel De Boerderij terecht voor be taalbare prijzen. Alles uit voorraad leverbaar. Dus gaat u verbouwen dan is het zeker de moeite waard om bij tegel- handel De Boerderij een kijk je te nemen. U bent van harte welkom. Langeweg 59, Anna Jacobapolder, tel. 01677-2632, ook zaterdags geopend. Butagasfornuis. Tel. 01110- 5770 of 01115-2399. Peugeot 304 GL diesel, met schuifdak en trekhaak, b.j. 1977. Tel. 01110-3087 na 18.00 Een overmaatse houten sloep met 45 pk diesel, verstelbare schroef 5000,-. Skyboot trailer 35 pk Johnson 2500,- Tel. 01713-3925. Yamaha XS 1100, b.j. '79, km-st. 14.000, event, met helm, handschoenen, laarzen en regenoverall. P.n.o.t.k. Te bevr. 01117-2003, na 18.00 Magnetische naamplaten voor auto's, 't Lijkt op tove ren zó snel en sterk hecht de plaat op uw auto en.... even gemakkelijk er weer af. A. P. C. Verton, 01113-1481. 3 racefietsen; 1 jongensfietsje ±7 jaar; 1 meisjesfietsje ±7 jaar. Jan de Jonge Zierikzee, St. Jacobstr. 17-19, tel. 2115. [II] van de BMW-dealei BMW 728 a sept. 1978 BMW 520 aug. 1975 BMW 518 febr. 1976 BMW 525 juni 1979 BMW 518 mei 1978 BMW 518 aug.1975 AUTOBEDRIJF Ouwerkerk - 01114-1473 Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" 12. Geluidloos rijst Eric overeind en schuifelt achterwaarts de struiken in. Het gekraak komt uit de richting van het smalle paadje. Mogelijk is het een ree of hert, dat komt drin ken aan de beek. Maar het kunnen even goed mensen zijn, dus oppassen is de boodschap. In een boog sluipt hij weg van de plek waar hij gelegen heeft. Dan blijft hij roerloos lig gen; als hij een beweging gewaar wordt, en het volgende ogenblik duikt een kop van een ko lossale beer tussen het gebladerte op. Hij houdt de adem in. Naar zijn gedrag te oordelen, is het beest in een slecht humeur en aangezien een beer een onberekenbaar wezen is. dat het ene ogenblik op dc vlucht zal slaan en een ander maal zal aanvallen, is het te ho pen dat hij de Noorman niet bemerkt. Muisstil slaat Eric het dier gade, dat lang zaam zijn kant uitschommelt en diep in zijn keel bromt. Het is niet te hopen, dat hij mijn aanwezigheid ontdekt, denkt de Noorman, die snel overlegt of hij er misschien niet beter snel vandoor kan gaan. Maar dan wendt de beer ineens met een ruk de machtige kop en stevent met een sukkel draf grommend op Eric's schuilplaats toe

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8