Fiscus gaat in 1983 15 meer vennootschapsbelasting heffen Kringraad Vleeskeuringsdienst Zeeland (benoorden W.schelde) Kokhanenvissers blijven met onverkochte voorraden zitten F-tEELAVlCE rOtOGRAFEn Kokhanenvisserij in moeilijkheden ONZE PUZZELRUBRIEK Rabobank Schouwen B.A. r*t V isseri jberichten In tegenstelling met mosselmensen Advertentie NOORDWELLE, 25-5. In het dorpshuis te Noordwelle werd - zoals eerder gemeld - de ledenvergadering gehou den van de Coöperatieve Rabobank Schouwen B.S. Het woord werd gevoerd door de direkteur, de heer E. Hop. De direkteur wees erop dat rekening moet worden gehouden met het feit dat het uitzonderingstarief voor de vennootschapsbelasting met ingang van 1983 komt te vervallen. Dat betekent dat de fiskus ongeveer 15% meer ven nootschapsbelasting gaat heffen, zodat minder overblijft aan netto winst om toe te voegen aan de algemene reserve. Ook wees hij erop dat de investe ringen in de komende jaren op een hoger niveau zullen komen te liggen dan men de afgelopen jaren gewend was. Deze investeringen zullen be trekking hebben op gebouwen, auto matisering, beveiliging en geld transporten. Bankgebouw Wat betreft gebouwen liet hij we ten dat men in september van dit jaar een begin wil maken met de ontwik keling van plannen voor het bankge bouw in Scharendijke. Een keuze zal worden gemaakt tussen nieuwbouw en de verkoop van het huidige woon- annex bedrijfspand dan wel verbou wing van het huidige pand. als het een lagere winst ten gevolge heeft. Bedrijfskosten De bedrijfskosten vormden een tweede oorzaak van de lagere resul taten. Ten eerste de verliezen op uit staande financieringen, die bij de Ra bobank organisatie over alle banken worden omgeslagen. Ten tweede de kosten voor pensioenpremies. De bank had besloten in het verslagjaar alsnog deel te nemen aan het vereve ningssysteem voor pensioenpremie, wat inhield dat te weinig betaalde premie over een 5 tal jaren in één keer moest worden bij betaald. Tot slot merkte de heer Hop op, dat het bankbedrijf aan veel veranderin gen onderhevig is en dat het tempo van deze veranderingen toeneemt. Daarom is besloten, na de gereedko ming van de verbouwing en uitbrei ding van het kantoor te Renesse, de interne opleiding uit te breiden. Bij de verkiezingen werden de her en J. D. Priemis, lid van het bestuur en mr. A. Gast, lid van de Raad van Toezicht, beiden herkozen. Rondvraag Tijdens de rondvraag werd mede gedeeld dat voor het lidmaatschap van de bank geen maximum leeftijd van toepassing is. De voorzitter van de Raad van Toe zicht, mr. A. Gast, sprak zijn waarde ring uit voor het bestuur en de direk teur voor de goede voorlichting die de Raad ontvangt en die het de Leden van de Raad mogelijk maakt hun taak op verantwoorde wijze uit te oe fenen. Hij stelde tot slot dat de ver bouwing wellicht wat problemen zal geven, ook voor het personeel, dat hij prees met de inzet. De voorzitter sloot zich aan bij de woorden van de heer Gast over de in zet van het personeel en sloot.de ver gadering. Wa doen meer dan de krant alleen REPORTAGE REKLAME „THUIS'TOTO'S ILLUSTRATIES BEDRIJFSFOTO'S kleur zwart-wit TEL. 01110-3568 JOH 3ËTCEVOEÏ} 33. JOH 3E33EVOEÜ3 J3. Ten aanzien van automatisering vertelde de direkteur dat begin mei van dit jaar op de bank een eenvoudi ge komputer werd geplaatst. Hier mee is een bedrag gemoeid van zo'n 90.000,-. In de komende jaren zal nog meer van dit soort apparatuur worden geïnstalleerd. Ook ten aanzien van de beveiliging zullen kosten moeten worden ge maakt, omdat de eisen die hieraan gesteld worden steeds veranderen. In Renesse zowel als in Haamstede zal nog dit jaar een nieuwe nachtkluis worden geplaatst. Vóór 1987 moeten de kantoorgebouwen van de bank van een nieuw beveiligingssysteem worden voorzien. Deze voorzienin gen brengen aanzienlijke installatie- kosten met zich mee. Tot slot'gaf de heer Hop aandacht aan het geldtransport. Dit wordt nauwelijks nog met eigen vervoer ge regeld, maar door een gespeciali seerd bedrijf. Besparingen Besparingen in de kosten zullen hoofdzakelijk moeten komen uit een afzwakking van de toename en op langere termijn misschien enige ver laging van de personeelskosten. De toename van het aantal personeelsle den zal i.v.m. aan de ene kant de au tomatisering en aan de andere kant de afnemende groei van het bedrijf, tot het verleden gaan behoren. Ais geheel verwacht de Rabobank orga nisatie dit jaar dat het personeels bestand gelijk blijft. Wel zal van het personeel andere kwaliteiten worden verlangd. Het administratieve deel van het werk wordt minder, maar de adviserende funktie zal toenemen. Bedrijfsresultaten In zijn verslag besteedde de direk teur vanzelfsprekend ook aandacht aan de oorzaken van de lagere be drijfsresultaten over het boekings jaar 1981. Eén van de belangrijkste oorzaken kan gevonden worden in het gevoer de rentebeleid. De heer Hop legde uit dat, terwijl de credit rente over spaargelden en termijndeposito's in doorsnee .op marktniveau lag, de de betrente (voor kredieten in rekening- courant en leningen) gedurende lan gere perioden in het verslagjaar wat lager is geweest dan de tarieven van andere instellingen. Daarnaast had men, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, besloten, de rente voor bestaande leningen gedurende meer dere maanden beneden de tarieven van nieuwe leningen te houden. Hij lichtte het gevoerde beleid toe door er op te wijzen dat een coöpera tief bedrijf, dat in de lijn van zijn doelstelling heeft, de belangen van zijn leden te behartigen, door een dergelijk beleid inhoud kan geven aan die doelstellingen. Daarom is dit beleid tijdelijk aanvaardbaar, ook KORTGENE, 27-5. In „De Pompe- weie" te Kortgene werd donderdag de voorjaarsvergadering gehouden van de Kringraad van de Vleeskeu ringsdienst Zeeland benoorden de Westerschelde, onder leiding van burgemeester J. L. D. van der Linde, Kortgene. De werkzaamheden van de Keu ringsdienst zijn als volgt te verdelen. De keuringen der bedrijfsslachtin- gen op de slachthuizen te Middelburg en Vlissingen. In verband met het aanwezig zijn van deze slachthuizen op Walcheren, mogen de slagers niet thuis slachten, dus moeten ook de slachtingen van de gewone slagers daar worden verricht, op Tholen mo gen geen slachtingen op het bedrijf plaatsvinden, alles wat daar geslacht wordt moet naar de werkplaatsen van de slagers. Middelburg en Vlis singen houden zich ook bezig met het keuren van ingevoerd vlees, evenals dat wat voor export bestemd is. Vleeskeuring voor gezinsslachting op het bedrijf kost 26,25 extra. NIJMEGEN, de Postale Recherche in het Distrikt Arnhem heeft een grootscheepse zwendel in vervalste girocheques ontrafeld. Het aantal slachtingen is in 1981 nog redelijk konstant gebleven, er werden 8875 runderen geslacht en 54.865 varkens. In de runderslachtin gen is een teruggang te konstateren, veroorzaakt door het feit, dat het voordeliger is geslacht vlees uit Bel gië in te voeren. Een en ander is terug te voeren tot het afschaffen van het Rijksinvoertarief in E.E.G.-landen. Keurloontarief Het verlagen van het keurloonta rief met ƒ1,— per 1 januari 1982, van rijkswege doorgevoerd zorgde voor een financiële aderlating van 60.000,— waarmee de inkomsten te rugliepen. Veel werk had de Keuringsdienst aan het van overheidswege ingevoer de onderzoek naar met hormonen be handelde dieren. De bereikte resulta ten van dit onderzoek hoe minitieus ook uitgevoerd waren niet altijd be vredigend. Misschien ware het wen selijk, dat aan de opsporing een an- dere wending werd gegeven, waarbij een bepaald soort hormonen wel mag worden toegepast. Streng zou daar bij moeten worden toegezien, op een absoluut verbod van DES (diathyl, stilboestrol), de andere hormonen zijn veel minder schadelijk. Over het toedienen van hormonen en de beduchtheid van de veehandel voor een onderzoek, omdat het reeds enkele malen voorkwam, dat een on juiste analyse, een bepaalde veehou der veel schade berokkende. Toekomst De toekomst van de Vleeskeurings dienst blijft onzeker, al is het wel aan te nemen, dat op korte termijn veranderingen in de bestuursstruk- tuur zullen worden aangebracht. Een gunstige mededeling had het Dage lijks Bestuur in petto voor wat be treft de geldlening, die moest worden afgesloten in verband met de meer dere bevoegdheden van het rijk. Kreeg men in 1980 akkoord over het percentage van 12% door de dalen de rente heeft men in een nieuw ak koord, het rentepercentage met 2% verlaagd. Het bedraagt nu 10%%. De keurmeester J. C. Dekker ver liet in het afgelopen jaar de dienst (rayon Schouwen-Duiveland). Hem werd een goede pensioneringstijd toegewenst. Liepen in alle andere distrikten de noodslachtingen terug, (509 tegen vorig jaar 554, Zierikzee gaf een ander beeld te zien, vorig jaar 84, nu 104). Van de regionale verte genwoordigers was Bruinisse absent. (Slot) Het zal voor de kokhanenvissers, die miljoenen in hun schepen, (die een uit erst geringe diepgang moeten hebben) hebben geïnvesteerd een uiterst moei lijke beslissing zijn om deze schepen werkloos langs de kant te laten liggen. Maar het is de juiste beslissing, want moet men kosten gaan maken (dure olie en dure bemanningen), ter wijl men nog voor twee jaar voor raad heeft liggen? Wil de kokhanenvisserij zich de ko mende jaren kunnen handhaven dan zullen andere markten moeten wor den gezocht, terwijl de eigen markt in Nederland natuurlijk ook nog he lemaal open ligt. De Nederlander Naast een groot aantal gastarbei ders uit Spanje en Italië, die de kok haan natuurlijk wel kennen, zal de Nederlander zelf kokhaan minded moeten worden gemaakt. Ook voor de mossel is het gelukt een markt te kreëeren, die zeker nog verdubbeld kan worden, in eigen land. Maar dat kost tijd. De percelen die voor kokhanenvis sers in de Oosterschelde en elders werden gereserveerd, kunnen zeker wel weer ter beschikking worden gesteld van de mosselkwekers, die indertijd luide protesten lieten ho ren, toen men van deze reservering hoorde. Want het kweken van een produkt, waaraan geen behoefte is, is iets dat in het land van de Spiesburgers thuis hoort. ZIERIKZEE, BRUINISSE, 27-5. Hebben de mosselvissers, die intensief mosselzaad vissen geen tijd, om zich te verdiepen in de konsekwenties van hun overvloedige jaren, als in 1983 of 1984 dit zaad konsumptierijp zal zijn, terwijl ze zich ook nog niet druk kunnen maken over hoe het in juli aanstaan de te beginnen nieuwe seizoen zal uitpakken, de kokhanenvissers hebben dat des te meer. Ze zitten midden in de problemen, nu een zo groot deel van hun voor raad onverkocht bleef en nog in de vriesruimten ligt, dat er eigenlijk niets meer bij hoeft, om toch aan de vraag naar hun produkt te kunnen voldoen. De onverkochte voorraad aan kok- hanenvlees die nog in de pakhuizen aanwezig is, is namelijk nog ruim 5.000 ton, met een waarde van 22 mil joen gulden. Hier wreekt zich het feit dat de kokhanenvissers, met hun gezamen lijke vloot van 33 voor het merendeel uiterst moderne schepen, aangewe zen waren en zijn op praktisch maar één markt, de Spaanse. Gevraagd produkt In Spanje is de kokhaan (of zoals we de laatste jaren de Engelsen na praten de „kokkel" een gevraagd produkt, in tegenstelling met de En gelsen, waar men het diertje ook konsumeert, maar die de eigen markt goed kan voorzien, kwam Spanje voor het bereiden van talrij ke produkten waarin de kokkel werd verwerkt, aan het eigy produkt te kort. Die vraag werd aangevuld met import uit Nederland. De Nederland se vissers, die het geld nu eenmaal wat los in de zak hebben zitten, in vesteerden driftig in nieuwe of gemo derniseerde schepen en de aanvoer van normaal 2Vi tót 5 miljoen kilo kokhanenvlees ging in 1980 eri 1981 omhoog tot 7 en 7% miljoen kilo. Maar ook in Spanje gaat de ekono- mie achteruit, er ia minder vraag naar luxe hapjes, waarin de dure (voor de Spanjaard althans) kokha nen zijn verwerkt. Spanje houdt kunstmatig zijn pese ta laag, want inflatie stimuleert de export, maar voor de goederen die in gevoerd moeten worden heeft men wel meer peseta's nodig. Goed of beter Het eigen goedkope Spaanse pro dukt, dat even goed of beter van kwaliteit is, kan de vraag goed bij houden, zodat Nederland nu met een enorme onverkochte voorraad zit. Dat de bekende exporteur Simon Lenger in Harlingen onlangs sur seance van betaling moest aanvragen spreek intussen boekdelen. KAATSHEUVEL. Dertig jaar na dat de Efteling in Kaatsheuvel voor de eerste maal de poorten opende voor het publiek, is een boek ver schenen over de ontstaangeschiede- nis van dit familiepark. Donderdag werd het in de Efteling ten doop ge houden. DEN HAAG. De twintigjarige Ha genaar A. T. heeft zich donderdag bij de politie in zijn woonplaats gemeld en een verklaring afgelegd waarin hij bekent met vier anderen verant woordelijk te zijn voor de brand die in april een tribune in het stadion van FC Den Haag volledig verwoest te. DEN HAAG. Staatssekretaris Van Houwelingen (defensie) heeft de Tweede Kamer meegedeeld, dat de jaarlijkse dansavond van de Konin klijke Marine in Amsterdam in april is verstoord door een groep vrouwen, die geen uitnodiging hadden ontvan gen, maar op eigen verzoek waren toegelaten. DEN HAAG. Ruim één miljoen Ne derlanders boven de vijftien jaar draagt een donorcodicil bij zich, waarin staat dat zij bereid zijn na hun dood organen of weefsels af te staan voor transplantatiedoeleinden. DEN HAAG. De Tweede-Kamer- fraktie van de PSP wil een verbod op alle militaire leveranties uit Neder land aan Groot-Brittannië. De paci fist Van der Spek vindt dat de Britse regering alleen nog uit is op een mili taire oplossing van het konflikt met Argentinië. ARNHEM. Vakbonden en direktie van AKZO Nederland hebben don derdag in principe overeenstemming bereikt over de negen cao's voor de ruim 23.000 werknemers van het con cern. GRONINGEN. De hoofdtoevoerlei- ding van het gemeentelijk waterbe drijf Groningen naar de stad is don derdagmiddag tegen vier uur gesprongen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND VELSEN. In de oxystaalfabriek van Hoogovens in Velsen heeft zich rond tien uur donderdagmorgen een aantal explosies voorgedaan, waarna brand is uitgebroken. HOEK VAN HOLLAND. Bij Stoomvaart Zeeland heeft de exploi tatie in 1981 de invloed ondergaan van een aanhoudend groot aanbod van tonnage, samenvallend met een - enkele vervoerskategorieën uitge zonderd - enigszins terugvallende vraag. DEN HAAG. De voorgenomen be zuinigingen op de kunst leveren maar weinig op, hebben voor de sa nering van de overheidsuitgaven vooral een symbolische waarde en staan de bloei van kunst en kuituur wezenlijk in de weg. De raad voor de kunst heeft dit de betreffende kom missie uit de Tweede Kamer geschre ven. DEN HAAG. De VVD-fraktie in de Tweede Kamer staat er op dat voor prinsjesdag verkiezingen plaatsvin den voor de Tweede Kamer. Als hier aan niet wordt voldaan zal de VVD geen gedoogsteun verlenen aan het interimkabinet van CDA en D'66. UTRECHT. Het aantal WWV'ers in utrecht steeg vorig jaar met ruim 83 procent. Dat kwam in de eerste plaats omdat het aantal aanvragen voor een uitkering volgens de Wet Werkloosheidsvoorziening (na een half jaar W.W.) uitzonderlijk omhoog ging: met bijna 43 procent. Boven dien wordt de gemiddelde duur van de uitkering steeds langer. DEN HAAG. De zomervakantie die de „Stichting Poolse kinderen in Wolvega" voor 120 Poolse kinderen in Wolvega had voorbereid, is in het water gevallen. Een woordvoerder van de Poolse ambassade heeft des gevraagd laten weten dat in Polen op „regeringsniveau" is besloten geen kinderen meer met vakantie bij fa milies in westerse landen toe te la ten. WOERDEN. Volgende week wordt er nog een laatste poging gedaan om tot een akkoord te komen over een nieuwe bouw-cao (ongeveer 225.000 wernemers) maar de kans op succes is minimaal. ROTTERDAM. De verenigingen van Rotterdamse cargadoors en ex pediteurs zijn weer verontrust over de voortdurende staking in de Rot terdamse haven. DOETINCHEM. Doetinchem is de komende dagen modelstad voor de jeugd olympische dagen, waarin het thema „fairplay in de sport" cen traal zal staan. Ook deze week was het aantal in zendingen weer groot. Voor degenen die in verband met de komende druk te rond de Pinksterdagen nog tijd kunnen vinden volgt hieronder weer de nieuwe opgave. De winnaars van deze week zijn: Eerste prijs: E. op 't Hof Steenzwaanweg 1 4306 PG Nieuwerkerk Tweede prijs: Petri Schiettekatte De Brauwstraat 22 4301 MG Zierikzee De oplossing van de puzzel is de vol gende: HORIZONTAAL: 1. zuster; 6. gara ge; 11. radijs; 13. reder; 14. GT; 16. kelp; 17. even; 18. hg; 19. air; 21. Leer dam; 23. roe; 24. nauw; 26. sliet; 27. poel; 28. gries; 30. den; 31. boers; 32. agent; 34. trema; 35. mooi; 36. wees; 37. knoop; 40. lepel; 43. gloed; 44. bof; 46. lager; 48. rood; 49. koran; 51. sela; 52. oer; 53. jatagan; 55. lip; 56. St.; 57 tape; 58. Oder; 60. e.p.; 61. pover; 62. terug; 64. elftal; 65. rommel. VERTIKAAL: 1. zijgang; 2. Sr.; 3. tak; 4. edel; 5. rijles; 6. gevat; 7. adem; 8. ren; 9. ar; 10. Engels; 12. speld; 13. reden; 15. tiara; 18. hoera; 20. ruig; 22. riet; 23. roem; 25. wee moed; 27. poespas; 29. snood; 31. breel; 33. top; 34. tel; 37. kloet; 38. Noor; 39. bora; 41. egel; 42. lelie; 43. grosse; 44. boter; 45. fagot; 47. rappel; 49. kapel; 50. nader; 53. Java; 54. Ne ro; 57. tot; 59. rum; 61. p.f.; 63. G.M. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. gelijktijdig met twee personen gehuwd zijn; 6. trouweloze handeling; 12. opgelegd werk; 14. steekvlieg; 15. klein kind; 17. nummer (afk.); 18. tenen mand; 20. Amsterdams peil (afk.); 21. titel (afk.); 22. onderdeel van een ten- nispartij; 24. gevoel van bewonde ring; 27. voorwaartse stoot; 28. stad in Egypte; 30. vogel; 31. grondsoort; 32. bijwoord; 33. laagtij; 35. aanwij zend voornaamwoord; 36. kinderui troep; 37. den lezer heil (afk. Latijn); 38. kleur; 40. dopje op een paarde- tuig; 43. stift van een rijgsnoer; 44. inlandse giftslang; 46. mannetjeskat; 48. plaats in Friesland; 50. landbouw werktuig; 52. Nederlandse Spoorwe gen (afk.); 53. zangstem; 55. muziek noot; 56. muzieknoot; 57. metaal; 59. kluchtig persoon; 61. snarenspeeltuig der ouden; 63. familielid; 64. zware zijden stof; 66. loopplaats voor kop pen; 67. bekend sportevenement (afk.); 68. overkleed van ruwe stof; 69. wig om hout te klieven; 70. che misch symbool; 72. op dit ogenblik; 73. strijdperk voor boksters; 75. Ne derlandse rivier; 77. gereedschap om spijkers uit te trekken; 78. titel van zekere rijks- of gemeenteambtenaar. VERTIKAAL: 1. stad in België; 2. Greenwichtijd (afk.); 3. voorzetsel; 4. tijding; 5. persoonlijk voornaam woord; 7. en dergelijke (afk.); 8. ad vies; 9. snel, vlug; 10. overblijfsel bij verbranding; 11. mohammedaanse bedelmonnik; 13. fraai getekend dier; 16. merk van gehalte op goud of zilver; 18. plaats in Noord-Brabant; 19. niemandal; 21. tweegevecht; 23. voorzetsel; 25. eminentie (afk.); 26. oude lengte-eenheid; 27. 0,1 liter (afk.); 29. Nederlandse provincie; 31. drank; 34 houten slaapplaats; 36. be drijver (ongunstig); 38. arm van een boom; 39. sierlijk dier; 40. duinvallei; 42. dwaas; 45. afdeling van een com pagnie of eskadron; 47. uiteinde van een ra; 48. aanhoudend; 49. kookka chel; 51. afvoerkanaal voor water; 54. livreibediende; 56. Europeaan; 58. voorzetsel; 59. de oudere (afk. Latijn); 60. volksnaam van de kauw; 62. titel (afk.); 64. ten naaste bij; 65. openbaar vervoermiddel; 68. bin nenste van nootvruchten; 71. oude vochtmaat; 73. antwoord betaald (afk.) (op telegrammen); 74. gelukkig •nieuwjaar (afk.); 75. soort onderwijs (afk.); 76. muzieknoot.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6