Dorpswinkel niet het hoofddoel voor boodschappend Kerkwerve Middelbare scholieren geven prognose gemeenteverkiezingen KIEZERS VAN BROUWERSHAVEN Programma Stichting Festiviteiten is rond In bewaring geven archief levert geen problemen op Winkel-enquêtte K.K.E. Bruinisse STREEKNIEUWS De bejaarden verzekering Initiatief CDA No. 6 van lijst 2, dhr. C. van Sluis Vergadering streekarchivariaat Overval op grenswisselkantoor Afd. Plattelands vrouwenbond Bespreking van Pieter Breughels schilderij: „De val van Icarus" 4 KERKWERVE, 28-5. Een relatief groot deel van de be volking van Kerkwerve woont niet in de kom van het dorp, maar daarbuiten, in sommige gevallen zelfs op 6 km afstand daarvan. Daarom valt het resultaat van het onderzoek naar de funktie van de winkelvoorziening in Kerkwerve, dat werd ingesteld door het Kleine Kernen Experiment, eigenlijk in twee delen uiteen. De bewoners, die in het dorp zelf wonen, zijn meer gericht op de kruidenier/zelfbedieningszaak van Jonker aan de Ring, die uit het bui tengebied maken meer gebruik van de diensten van bakker De Regt uit Schuddebeurs, die ook zuivel en en kele kruidenierswaren meeneemt op zijn bezorgersronde. Uit de enquête wordt gekonklu- deerd, dat de enige winkel voor dage lijkse benodigheden in Kerkwerve niet het hoofddoel van boodschap pend Kerkwerve is. Ook voor het leg gen van sociale kontakten is de bete kenis relatief gering. ZEELAND. Zo zag voor 1914 de boot er uit, die de verbinding onderhield over de Westerschelde. Het was het s.s. Zeeuw sch-Vlaander en". BRUINISSE, 28-5. De Stichting Festiviteiten Bruinisse heeft ook voor dit jaar weer een aantrekkelijke evenementenkalender samengesteld, waar voor elk wat wils in zit. Het begint 29 mei a.s. vanaf 10.00 uur met een jeugd voet baltoernooi voor B- en D-junioren op het sportterrein aan de Boomdijk. ZIERIKZEE Oude en Nieuwe Haven gaarne autovrij bij aankomst Pleun Burgemeester Th. H. de Meester van Zierikzee verzoekt bewoners van de Oude en Nieuwe Haven hun mede werking te verlenen bij de feestelijk heden rond de aankomst van zeezei ler Pleun van der Lugt. Om deze ha vens morgen autovrij te houden, ver zoekt hij deze bewoners hun voertui gen zaterdag elders te parkeren. WESTERSCHOUWEN Gemeenteprogram C.D.A. Het gemeenteprogram 1982-1986 van het CDA-Westerschouwen is sa menvattend weergegeven in een met groene omslag uitgevoerd overzich telijk boekwerkje, met als belangrij ke aparte bijlage de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen met beschrijvingen van funkties. Er wordt op gewezen, dat het ge meentelijk beleid moet afgestemd op meer dan 100.000 mensen, vanwege het enorme aantal rekreanten die bij de ongeveer 5000 inwoners dienen te worden geteld. Omdat het CDA kiest voor harmonie en tegën polhrisatiè heeft het een brede samenstelling, ook in de presentatie van de kandi daten. Deze kandidaten zijn: L. Tieleman, P. M. v. d. Aarsen, A. J. Padmos, J. W. Geleijnse, M. S. N. Ebbing en W. D. Scheele. KERKWERVE Jacht binnengesleept De partikuliere reddingsboot de Watersnip van de J. C. S. uit Ker kwerve heeft donderdagavond een jacht de haven Flaauwers binnen gesleept. Eigenaar S. uit Vlaardingen had zijn jacht in Sluiskil liggen en wilde het schip naar jachthaven ,,Den Osse" varen. Daarvoor trok hij twee mannen uit Serooskerke aan, N. d. H. en G. V. Zij vertrokken donderdagochtend uit Sluiskil richting Den Osse. In het begin van de middag voer het jacht haven De Val te Zierikzee binnen vanwege de zware windsto ten op de Oosterschelde. Na de reis voortgezet te hebben liep een lager uit de motor. In de avonduren raak ten familieleden ongerust, omdat D. H. en V. niet kwamen opdagen. De Rijkspolitie te water werd ge waarschuwd, die de Watersnip in schakelde. De reddingsboot vond het jacht ter hoogte van De Hammen 2- boei en sleepte het haven Flaauwers binnen. DUIVELAND Exkursies N.B.P. De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Duiveland maakte deze maand twee uitstapjes. Er werd een bezoek gebracht aan ,,De Pitshoeve" van fam. Kuyper-Delst te Zonnemaire. Spinnen, weven en ma- De inwoners van Kerkwerve rich ten zich voornamelijk op Nieuwer- kerk en Zierikzee, maar „voor het kleine deel van de bevolking dat de boodschappen in het dorp doet, zou het verlies van de winkel evenwel zeer wezenlijk zijn", zo tekenen de samenstellers Emeline Kleber van het K.K.E. en T. v. d. Meulen van de P.P.D. Zeeland aan. Argumenten Belangrijke argumenten voor het doen van de boodschappen in de dorpswinkel vinden de geënquêteer den: gemak, steun aan de dorpswin kel, goedkoopte en goede kwaliteit. Een groot deel van de ondervraagden vindt dat de dorpswinkel moet blij ven bestaan, vooral voor ouderen. Hoewel tot besluit in het rapport wordt gezegd, dat een groot deel van de bevolking positief zou antwoor den op de vraag aan behoefte van een winkel in Kerkwerve, maken de meesten dus slechts gebruik van de dorpswinkel voor aanvulling van de „grote boodschappenlijst". Maar daartegenover staat, dat men toch graag uitbreiding van artikelen zou zien. Slagerij Vooral het ontbreken van een sla- chinaal breien werd hier aan de da mes uitgelegd en gedemonstreerd. Het jaarlijkse reisje ging dit jaar naar Tilburg en omgeving met onder meer een bezoek aan een textielfa briek. Het verwerkingsproces van ven. Hij wilde van de voorzitter, de heer W. den Boer (de heer Th. H. de Meester, de reguliere voorzitter, was wegens andere werkzaamheden ver hinderd) weten of het de bedoeling is hiermee door te gaan. Streekarchiva ris, de heer W. H. Keikes antwoordde bevestigend. Geen problemen „Het in bewaring geven van deze archieven gebeurt nog op beperkte schaal, zodat het ook nog geen pro bleem voor het personeel oplevert. gerij wordt door zeer velen als een gemis ervaren. Tevens wordt voor meer groenten en fruit in de dorps winkel gepleit, hoewel de bewoners over het algemeen groenten en fruit uit eigen tuin betrekken. Samenvattend: Jonker wordt voor al bezocht vanwege het gemak en we gens „steun aan de dorpswinkel"; het gemak en de service zijn bij aan kopen bij De Regt de voornaamste beweegredenen; voor aankopen in Zierikzee en Nieuwerkerk is de goed koopte het belangrijkste motief. Het gemak en de ruime keus zijn in het laatste punt overigens geen onbelan grijke zaken. In ieder geval blijken de Kerkwer- venaren toch tevreden met hun woonsituatie, want maar een miniem deel denkt aan verhuizen. ruwe katoen tot garens kon hier pre cies worden gevolgd. De Brabantse koffietafel werd gebruikt in „De Ei kelaar" in Diessen. Na een tocht door het Brabantse landschap stond een bezoek aan de minkfarm „Het Spar- rendaal" op het programma. De eige naar van de farm vertelde over het fokken en verzorgen van de nertsen. NIEUWERKERK Teken- en schilderklub Enkele amateurschilders hebben in Nieuwerkerk een teken- en schilder klub opgericht, waarvan de leden wekelijks in het dorpshuis gezamen lijk hun hobby gaan uitvoeren. Nieu we leden (ook van buiten de regio) zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij J. Tanis, Kerkring 27 en C. A. Lievense, Kerkring 33. Geslaagde verkoop De verkoopdag in het verenigings gebouw „Salem" van de goederen door de gereformeerde vrouwenvere niging gemaakt, is zeer geslaagd te noemen. De belangstelling was groot. De totale opbrengst bedraagt 5.800,- na aftrek van gemaakte Deze archieven worden ook niet op voorhand allemaal in Zierikzee gede poneerd, de archieven uit Wester- schouwen en Bruinisse worden ter plaatse ondergebracht", aldus de heer Keikes. Als andere reden voerde hij aan dat archieven van 25 jaar steeds interessanter worden. De vergadering ging akkoord met de vaststelling van de bezoldigings regeling per januari 1982, de eerste - tevens slot - wijziging begroting 1981 en de herziene Ubink-normen voor het personeel van het streekarchiva- riaat. kosten. Als steeds is de opbrengst bestemd voor het zendingswerk van de Gereformeerde Kerk. GOES CDA-Jaarvergadering Dinsdag 8 juni wordt in de „Prins van Oranje" te Goes de CD A-jaar vergadering gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zal mevrouw Jeltien Kraayeveld-Wouters, lid van de Tweede Kamer voor het CDA spre ken over „Wet gelijke behandeling". Voor tijd: zie agenda. ST. ANNALAND Tentoonstelling „Verdronken Land" In het streekmuseum „De Meestoof" te St. Annaland wordt van 27 mei tot 5 september een ten toonstelling gehouden over het Ver dronken Land van Reimerswaal. De herinnering aan deze in de 16e eeuw verdronken voorname Zeeuwse stad, tussen het tegenwoordige Tho- len en Zuid-Beveland, wordt leven dig gehouden doordat men aan de sa mengevoegde kernen, Yerseke, Krüi- ningen, Hansweert opnieuw de naam Reimerswaal heeft gegeven. Tijdens laag water heeft men in de loop der eeuwen, op de z.g. Yersekse Bank veel opgravingen gedaan, of met de kor opgevist, waardoor ver schillende zaken weer aan het licht werden gebracht, die door voormali ge bewoners van Reimerswaal wer den gebruikt of gedragen. Een deel daarvan is nu in het Streekmuseum te zien. y Flitsen uit het buitenland ROME. Een vliegtuig van de Ma rokkaanse luchtvaartmaatschappij „Air Maroc" is donderdagmiddag ge kaapt op weg van Athene naar Cassa- blanca en in Tunis geland, zo hebben de luchtvaartautoriteiten in Rome meegedeeld. MOSKOU. De benoeming van Vi- taly Fedrotsjoek tot hoofd van de KGB als opvolger van Yuri Andro pov heeft waarnemers in Moskou nogal verbaasd. WASHINGTON. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Alexander Haig heeft donderdag aangedrongen op een oplossing voor de Falkland-crisis waarbij er geen overwinnaar en geen overwonnene zal zijn. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten krijgen de komende jaren te ma ken met een verder vermindering van de inflatie, een aanhoudend hoog werkloosheidsniveau en een beschei den ekonomische groei. WASHINGTON. De Amerikaanse regering heeft donderdag de verkoop van zes vrachtvliegtuigen aan Irak goedgekeurd ondanks protest van kongresleden. SINGAPORE. De Franse minister van buitenlandse handel, Michel Jo- bert, acht de ekonomische vooruit zichten voor zijn land niet somber on danks de zwakke positie van de Franse frank ten opzichte van de D- mark. Hij zei dat donderdag tijdens zijn bezoek aan Singapore. PARIJS. De fatale Crash die de Ca nadese coureur Gilles Villeneuve en kele weken geleden in Zolder maakte en warbij hij het leven verloor, is te wijten aan een eigen stuurfout en was niet de fout van de achtervolgen de coureur Jochen Mass. TOKIO. Japan heeft donderdag een aantal maatregelen bekendge maakt waarmee het zijn markt open stelt voor produkten uit het buiten land. „Tokio" is daartoe overgegaan op sterke aandrang van de Verenigde Staten en de Europese Ekonomische Gemeenschap. NEW YORK. De sekretaris-gene- raal van de Verenigde Naties, javier Perez de Cuellar, is donderdag op nieuw begonnen met zijn bemidde lingspoging in het konflikt tussen Groot-Brittannië en Argentinië over de Falkland-eilanden. CAIRO. De Egyptische president. Hosni Moebarak, heeft in een vraag gesprek bevestigd over inlichtingen te beschikken dat Iran bij de grens met Irak zal stoppen, na de verove ring van Korramsjhar. MANAGUA. Overstromingen in Nicaragua en Honduras hebben tot dusver aan zeker 116 mensen het le ven gekost. Als gevolg van stortre gens zijn verscheidene grote rivieren buiten hun oevers getreden. Morgenavond, (zaterdag) 29 mei ook het koncert in de muziektent door „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspanning" (zie agenda). Zaterdag 5 juni om 15.00 uur behen digheidswedstrijden voor bromfiet sen op het parkeerterrein t.o. café- rest. Storm. Opgeven bij VW- kantoor tot 4 juni. Gratis deelname voor ieder die kan en mag rijden met een brommer. Zaterdag 12 juni: jeugdvoetbaltoer- nooi voor C-junioren en E- en F- pupillen op het sportveld, vanaf 10.00 uur. 's Avonds in de Ned. Herv. Kerk een Koor- en samenzangavond m.m.v. kinderkoor „Hallelujah" en Chr. gem. zangver. „Laus Dec", bei de uit Bruinisse en de Chr. gem. zang ver. V.Z.O.S. uit Oosterland. Volksdansen Zaterdag 19 juni 19.00 uur: muziek tent, optreden van de bekende kapel „De Gruttepikkers" uit Zonnemaire, welke een omlijsting vormt rond het optreden van de Volksdansgroep van de bond van plattelandsvrouwen, afd. Noordgouwe. Zaterdag 26 juni Puzzeltocht voor fietsers voor alle leeftijden om 19.00 uur. Inschrijven'vanaf 18.30 uur in het Dorpshuis. Dinsdag 29 juni 19.00 uur in het Dorpshuis de officiële opening van de reizende fototentoonstelling „Honderd jaar Oranjevorstinnen 1880-1980". Zaterdag 3 juli 19.30 uur: koncert in de muziektent door „Oosterlands Fanfare". Woensdag 7 juli jeugdspelen op het Grevelingenstrand waar leuke prijs jes mee zijn te winnen. Leeftijden: 4- 6 jaar en 7-11 jaar. Gratis deelname. Zaterdag 10 juli weer de alom be kende Wandel-puzzeltocht van het Rode Kruis. Afstanden 5-, 10- en 15 km. Inschrijven 13.00 uur bij het Ro de Kruis gebouw, Molenstraat 42a. Hoewel niet gesigneerd en geda teerd zijn de kunstkenners er het vrijwel unaniem over eens dat het doek door Breugel geschilderd is om streeks 1550. In 1912 is het (beschadigd) in het be zit gekomen van het „Musse des beaux arts" in Brussel. Bij de verhandeling door de heer Van Paassen werd duidelijk hoe moeilijk het is een schildertij „te be grijpen" als de toeschouwer onbe kend is met de achtergrond. Mythe Om inzicht in dit schilderij (de hele middag als dia in de zaal aanwezig) te krijgen is het nodig de mythe van 12 t/m 17 juli het „Mosseltoer- nooi", een open „C" en „D" ten nistoernooi. Visserijdagen 15-, 16- en 17 juli de traditionele Visserijdagen Bruinisse, die op 15 ju li om twee uur worden geopend door burgemeester Hekman bij de mu ziektent. Het programma na de Visserijda gen biedt nog tal van evenementen waarvan de Taptoe Bru op zaterdag 28 augustus uiteraard de belangrijk ste is. AMSTERDAM. Een felle uitslaan de brand heeft vrijdagmorgen vroeg een pand in de Amsterdamse Sarpha- tistraat geheel in de as gelegd. Een Turks gezin, dat op de derde etage van het pand woonde, raakte door het vuur ingesloten en moest door de brandweer met een ladderwagen in veiligheid worden gebracht. AMSTELVEEN, 26-5. De Zieken fondsraad heeft donderdag unaniem besloten, minister Gardeniers (volks gezondheid) te vragen, met spoed eni ge wijzigingen aan te brengen in de bejaardenverzekerin. Die verande ringen moeten er toe leiden, dat het onmogelijk wordt dat ongehuwde be jaarden - zoals nu - meer en soms veel meer premie moeten betalen dan een echtpaar met hetzelfde inkomen. Ze zullen ook tot gevolg hebben, dat de premie die de bejaarden moeten be talen wat minder sprongsgewijs om hoog gaat wanneer hun inkomen iets stijgt. Icarus te kennen. Deze mythe werd op stencils uitgereikt, zodat het schil derij „ontleed" kon worden. Op deze manier knap en met veel zorg voor bereid. Een stapje verder ging het nog en er werd poëzie gelezen over het schilderij. Zonder behandeling van het schilderij was deze poëzie on begrijpelijk geweest. Het waren ge dichten van Albert Verwey, Simon Vestdijk, Jan Emmes, Willy Spille been en Judith Herzberg. Zo kwam de spreker op deze mid dag via de schilderkunst toch weer bij de literatuur terug. Oprechte dankwoorden van mevr. Doeleman-Stols (lid Kulturele Kom missie) aan het eind van de (twee) middagen. ZIERIKZEE, 28-5. Op initiatief van het CDA te Zierikzee hebben de docenten maatschappijleer aan de middelbare scholen een „politieke les" aangeboden gekregen, die de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 2 juni behandelde. Het CDA wilde hiermee een grote groep niet-kiezers betrekken bij de (gemeente)politiek. Die les had een prognose van de leerlingen voor de uitslag op 2 juni tot gevolgd. Hoewel niet alle klassen hebben meegewerkt, kan gesteld worden dat de prognose representatief is voor de jeugd van Zierikzee. Na de verkiezingen zal bekeken worden welke leerling de beste prognose heeft gegeven. Het CDA stelt hiervoor een prijsje beschikbaar. PvdA CDA VVD RU Kleemans D'66 Prinses Julianaschool 1902 -126) 1959 37) 963 115) 295 (-12) 114 84 Chr. LHNO 1789 (-230) 1984 62) 754 (-49) 402 95) 110 228 Lagere Technische School 1764 (-264) 1949 27) 916 68) 336 29) 82 301 Rijksscholengemeenschap Prof. Zeeman 1780 (-248) 1938 16) 1031 183) 345 38) 147 447 Chr. MAVO 1792 (-236) 1968 46) 859 (+11) 386 79) 41 227 N.B. De getallen tussen haakjes geven de uitslagen van de raadsverkiezingen van 1978 weer. 1 I* Advertentie Wij willen een injvpASr van onze plaats in de raad houden. Wij willen een eerlijk beleid voor alle inwoners. DAAROM KIEZEN WIJ: U TOCH OOK? VELE KIEZERS ZIERIKZEE, 27-5. In een zeer korte vergadering van het streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland hadden de aanwezigen alleen maar wat op te merken over het jaarverslag 1981. De heer L. F. van Wijck, sekreta- ris gemeente Middenschouwen, had in het jaarverslag gelezen dat de archie ven van de schaakvereniging Zierikzee (1917,1945-1980) en van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (1939-1980) in bewaring waren gege- BONN. Van 1 tot en met 4 juni vindt in het luchtruim boven West- Duitsland, België en Nederland de NAVO-oefening „Central Enterprise '82" plaats. ANTANANARIVO. Bij botsingen tussen politie en boeren in het zuid westen van Malagasië (Madagascar) zouden twee weken geleden meer dan honderd doden zijn gevallen, zo is uit goede bron in de Malagasische hoofdstad Antananarivo vernomen. BUENOS AIRES. President Leo- poldo Galtieri van Argentinië heeft donderdag een scherp antwoord ge geven op president Reagan's voor stel, de betrekkingen tussen Argenti nië en de Verenigde Staten nauwer aan te halen. RIJSBERGEN, 28-5. Twee gewa pende mannen hebben vrijdagmor gen om half tien een overval ge pleegd op het grenswisselkantoor aan de E-10 bij de grenspost Hazel- donk. Zij maakten bij die overval een zak met geld en cheques buit. De waarde ervan is nog niet bekend. Het tweetal vluchtte in een gesto len personenauto richting Galder. De auto raakte daar van de weg. Vervol gens hebben de daders een bestelbus je van Restaurant Roadhouse aange houden en de bestuurder gedwongen het busje af te geven. In het busje zijn ze met de buit richting België ver dwenen. De rijkspolitie en de politie in België stellen een onderzoek in. NIEUWERKERK, 27-5. De leraar Nederlands aan de R.S.G. „Prof. Zeeman" hield - als gemeld - voor de leden van de Kulturele Kommissie van de afdeling Duiveland van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, een bespreking van Pieter Breugels schilderij: „De val van Icarus". I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4