2 PLEUN VAN DER LUGT OVER ZEILEN, EENZAAMHEID EN STUG VOLHOUDEN Westerschouwen behandelt dorpshuizen in augustus CD Terug naar nul Kommissie Openbare Werken STREEKNIEUWS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 28 mei 1982 Nr. 23121 3 RENESSE, 27-5. Het gaat van mond tot mond: Pleun van der Lugt is terug van zijn reis rond de wereld. Het is het onderwerp van gesprek. Posters van zijn schip zijn hier en daar verkrijgbaar, ja zelfs etalages worden „nautisch" ingericht, aangevuld met fo to's van de zeezeiler. Pleun van der Lugt is zo langzamerhand bevorderd tot nationale, of in ieder geval Zierikzeese held. Hij zelf ondergaat dit alles zeer nuchter. „Over en kele maanden ben ik weer verdwenen in de grote anonimiteit". Maandagmiddag na een reis van 286 dagen passeerde hij de finishlijn dicht bij Neeltje Jans in de Oosterschelde. Morgen, zaterdag, wordt zijn officiële aankomst in de Zierikzeese haven gevierd en deze week kon Pleun dus nog even op adem komen op zijn „onderduikadres". Vlak voor de feestelijke ont vangst was Pleun bereid één en ander over zijn avontuurlijke wereldreis te vertellen. We ontmoetten elkaar in motel ,,De Zeeuwse Stromen" te Renesse, de sponsor van deze onderneming. Hij maakte een zeer uitgeruste indruk en alleen een bruine kop en verweerde handen verraadden dat hij maanden op de zeeën heeft gezworven. Van „zeebenen" had hij geen last. „De eerste stappen op vaste wal zijn ei genlijk ongemerkt aan me voorbij gegaan. Men verwachtte dat ik ver moeid zou raken van het lopen. Tenslotte gebruikte ik aan boord eenzijdig mijn spieren. Maar ik heb nog nergens last van gehad. Mis schien komt dat nog". Zaterdag 5 juni zal Pleun van der Lugt uit Schoonhoven het beeld Olivier van Noort" ont hullen in deze stad. Eind zestiende eeuw vertrok deze Olivier met zijn vloot naar het Verre Oosten, op zoek naar kostbare produkten. In 1601 liep hij - na een zware reis rond de wereld - de haven Rotterdam binnen. Hij was de vierde man die om de wereld voer. RENESSE. Pleun en Joyce, welkom in ,,De Zeeuwse Stromen". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Tweestrijdig Pleun van der Lugt heeft maanden naar deze tocht rond de wereld toege- leefd. Eenmaal op zee verlangde hij allicht naar kontakt met familie en kennissen. Toch kwamen tweestrij- dige gedachten in hem op tijdens het naderen van de Zeeuwse kust. „Ik besefte me op dat moment dat mijn reis rond de wereld echt was af gelopen. Ik wist niet of ik deze tocht wel wilde beëindigen, want ik heb het beter naar mijn zin gehad dan ik ooit durfde hopen. Mijn reakties wa ren zodoende nogal koel, pas toen de straaljagers over me heen bulderden kreeg ik een brok in m'n keel". Hij ervaarde het als heel plezierig dat werkboten van Dosbouw, rijks waterstaat en enige zeilers hem luid toeterend hebben verwelkomd. „Dat zijn echte zeebonken die het water kennen. Het deed me wat toen deze mensen me feliciteerden. Ze weten een beetje waar ze over praten, ter wijl ik zaterdag waarschijnlijk door mensen wordt begroet die geen idee hebben wat het betekent te zeilen op zee. Maar toch, ik heb er sowieso geen notie van gehad dat zovelen zo intens met me hebben meegeleefd". Luxe Terug in Nederland merkte hij pas goed wat hij al die dagen had gemist: „Een bad, een gewoon bed, een bor rel en een lekkere maaltijd". Toch er- vaarde Pleun dat je ook een zeer te vreden leven kan leiden zonder enige luxe. „Tijdens mijn zeereis-heb ik me steeds weer aangepast aan de om standigheden. Op zéé was er geen en kele afleiding. Genotsmiddelen wa ren op een gegeven moment op. Geen sigaretten, geen drank. Dat betekent zoiets als: terug naar nul. Ik heb m'n waarden verlegd. En dan blijkt dat het helemaal geen kracht toer is een sober leven te leiden. We zijn gewoon erg verwend, hetgeen nog niet betekent dat ik deze levens wijze voortzet. Ik rook alweer". Een spelletje Bijna driehonderd dagen eenzaam heid. Verandert een individu daar door, heeft het invloed op je kijk op de wereld of je mentaliteit? „Februari verleden jaar ben ik gestopt met vliegen. Als je werkt krijg je automatisch te maken met een kompetitie-element. Plotseling valt dat weg. Op zee hoefde ik me met niemand te meten. Ik werd te ruggeworpen op mezelf. Voordat ik vertrok was ik een ongeduldig mens en dat heb ik (hoop ik) wel afgeleerd op zee. Met de natuur valt namelijk geen spelletje te spelen. Als er geen wind was, moest ik me daar bij neerleggen. Ik moest reke ning houden met die natuur. Einde loos geduld hebben. Het woordje „haast" komt voorlopig in mijn woordenboek niet meer voor. Ik heb me overigens niet verveeld op zee. Met dagdromen doodde ik de tijd". Het is bijzonder moeilijk een voor stelling te maken van de situaties waarin Pleun van der Lugt verkeer de. Zeer rustig vertelt hij over in drukwekkende monstergolven, die zich om zijn schip krulden. Monstergolf „Ik zat even te typen, (dat deed ik o.a. om mijn emoties te kunnen uiten en gedachten netjes op een rijtje te zetten) en had net een storm achter de rug. De wind was iets gezakt, met zo nu en dan nog een uitschieter naar windkracht 11. Opeens donderde een monstergolf over m'n schip. Ik had het niet zien aankomen. Het schip kantel denk ik 110° en kwam meteen terug in positie. Het ging allemaal erg snel. Het eerste dat ik deed was kijken of m'n mast nog heel was. En dat was zo. Het schip heeft zich uit stekend gedragen. Zonder enige zucht naar sensatie vertelt Pleun z'n verhalen, ook al geeft hij toe dat hij er nu nog versteld van staat dat hij zonder veel proble men de gevaarlijke „roaring forties" heeft gepasseerd. „Natuurlijk ben ik bang geweest, ik heb het soms Spaans benauwd ge had, maar niet in die mate dat ik ver starde van angst. Ik heb in situaties gezeten, waarin één fout fataal had kunnen zijn. Dat had alleen maar tot gevolg dat ik beter ging funktione- ren op m'n schip". Moedeloosheid >ii Van het begin af is Pleun er van overtuigd geweest dat het hem zou lukken. „Ik heb moeilijke momenten gekend, maar ik bleef volhouden dat het moest lukken. Het werd een kwestie van - niet willen toegeven aan de moeilijkheden waarin je zit. Het werd een soort mechanisme dat Luisteren en kijken naar jezelf,,Ik denk steeds dat ze het over iemand anders hebben". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) me niet toestond me over te geven. Het gevoel om door te gaan was ster ker dan de zo nu en dan optredende moedeloosheid Pleun meent dat het hem zeer voor de wind is gegaan. „Het schip kon het aan, dus ik ook". Ziek is hij niet geweest. Hij heeft zich wel „appelig" gevoeld, zoals hij het zelf noemt. Hij Zijn schip „De Zeeuwse Stromen". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) vermoedt dat de slechte kwaliteit water daarvan de oorzaak is ge weest. „Een paar vitaminepillen en opgevangen regenwater verhielpen dit probleempje". Verder heeft de zeiler last gehad van „vergaande luiheid". „De dage lijkse verplichtingen, het in orde brengen van de zeilen, het opruimen van het schip, heb ik wel eens laten versloffen. Maar er waren weken dat ik bruiste van energie. Dat wisselde elkaar af. Onmogelijk Terwijl hij praatte, bleek maar al te duidelijk dat het onmogelijk is bij na driehonderd dagen op zee in één interview weer te geven. Het zijn slechts flitsen van ervaringen, die soms niet onder woorden zijn te bren gen. Ten slotte vertelt Pleun dat hij het anderen absoluut kan aanraden een dergelijke tocht te ondernemen. „Het belangrijkste is om de beslis sing te nemen het werkelijk te doen. Daarna verandert het je leven. Zaken als carrière, een huis, een toekomst, raken dan onbelangrijk. Voor mijn 286 dagen durende reis over zee geldt zeker het spreek woord: hoe dieper de dalen, hoe ho ger de bergen. Ik heb er zeer goede herinneringen aan". WESTERSCHOUWEN, 27-5. Na overleg in hun fraktie te hebben gehad verklaarden J. Janse (V.V.D.) en J. van den Berge (R.U.) op de donderdagavond gehouden verga dering van de kommissie Openbare Werken van de ge meente Westerschouwen, dat zij akkoord konden gaan met de bouw van een dorpshuis te Burgh-Haamstede, mits er een strenge kontróle werd gehouden op de finan ciën. De heer Van den Berge tekende hierbij nog aan, dat hij beslist niet tegen de bouw was, maar wel een eenvou diger uitvoering voorstond. Ten aanzien van de bouw van de bi bliotheek gingen zij er mee akkoord als c.r.m. hiervoor subsidie ver strekt. De heer Janse zei te hebben vernomen, dat volgend jaar door c.r.m. geen subsidie meer wordt ver strekt voor het personeel dat werk zaam is in de bibliotheek. De sekretaris de heer J. W. de Jon ge was hiervan nog niets bekend. Mochten er eventueel wijzigingen in de subsidie regelingen plaats vinden dan zal de raad dit worden meege deeld. Vergaderingen Gebleken is, dat het niet meer mo gelijk is om de dorpshuizen van Re- nesse en Burgh-Haamstede nog op de agenda te plaatsen van de op 14 juni a.s. te houden raadsvergadering. De dorpshuizen zullen nu in behande ling worden genomen op de in au gustus (in juli is er geen vergadering) te houden vergadering. Op 11 juni a.s. zal er voor Renesse nog een ver gadering plaatsvinden tussen de werkgroep en de architekt, terwijl voor Burgh-Haamstede deze verga dering nog moet plaats vinden op een nader te bepalen datum in juni. Big „S" De kommissie kon akkoord gaan met het aanbrengen van enige verbe teringen aan het gebouw van de jeugdsociëteit Big ,,S" aan de Sluispad te Haamstede. De voorzitter wethouder P. M. van den Aarsen deelde mee, dat de hou ten vloer zich in een zodanige staat dat deze niet meer is te repareren. Verder zijn de elektriciteitleidingen afgekeurd en zullen vernieuwd moe ten worden. Voorgesteld werd de houten vloer te vervangen door een vloer van be ton met tegels, waarvoor een bedrag is gevoteerd van 4850,—. De voorzitter deelde mee, dat men hiermee goede ervaringen heeft op gedaan bij het dorpshuis te Noord- welle. De kommissie betuigde ook instemming met de noodzakelijke verbetering van de elektriciteitvoor ziening in het gebouw dat een bedrag vergt van 7500,—. Met dit bedrag is rekening gehouden met de zelfwerk zaamheid van de leden van Big ,,S", hetgeen door de leden van de kom missie werd toegejuicht. De heer Van den Berge wilde nog weten of een en ander geen huurver hoging voor Big „S" met zich mee brengt. Daar dit noodzakelijke repa raties betreft, is dit niet het geval. Oversteekplaats Na overleg met de rijkspolitie zal de oversteekplaats aan het verlengde fietspad aan de Stoofweg te Renesse overanderd blijven. öm de oversteekplaats te wijzigen en te brengen naar het begin van het fietspad op de kruising met de Mau- ritsweg werd te gevaarlijk geacht. De direkteur gemeentewerken, de heer W. van Meerten, deelde mee, dat de oversteekplaats nog beter gemar keerd zal worden en dat er tussen de scheiding van rijbaan en fietspad be planting zal worden aangebracht, waardoor het niet meer mogelijk zal zijn dat automobilisten ter plaatse nog op de weg keren. De heer J. Janse vond het wel een verbetering maar was toch nog niet geheel tevreden. Hij vond het een be zwaar, dat wanneer men uit de Mau- ritsweg komt men eerst naar de rech terkant van de rijbaan moet en dan vervolgens 100 meter verder de weg weer moet oversteken naar het rij wielpad. Rondvraag Bij de rondvraag bracht de heer P. H. Canters een aantal vragen welke vanuit de bevolking waren gekomen, ter tafel. Door een aantal bewoners van de Zeeanemoonweg te Renesse was verzocht om wat aandacht te schenken aan het snoeien van de groencirkel aan het eind van deze weg. De heer Van Meerten liet weten, dat deze groencirkel op verzoek van de bewoners is geplant, wat niet weg neemt dat er aandacht aan het snoei en, waar men momenteel nog mee be zig is, zal worden besteed. Hard rijden Door de bewoners van Serooskerke en Noordwelle is bepleit om in de kom van deze dorpen een adviesbord van 30 km te plaatsen daar er veelal te hard wordt gereden. De voorzitter zegde toe dit in het kollege te bekijken. Door de bewo ners van Serooskerke was tevens verzocht om een abri bij de bushalte aan de zijde van het dorp. Door de heer Canters werd verder de aandacht gevestigd op het feit, dat tal van automobilisten zich niets aantrekken van het rode stoplicht bij de kruising Serooskerkseweg- Stoofweg, waardoor het oversteken naar de bushalte bijzonder gevaar lijk is. Sportterreintje De heer J. Janse bevreemde het, dat er te Renesse op het terrein van Delf- en Schieland, thans in eigen dom bij de gemeente, geen sportter reintje voor de jeugd wordt gereali seerd. Met een beetje goede wil moet dit volgens Janse mogelijk zijn zon der dat hiervan ook maar iemand de minste hinder van ondervindt. Huisvuil De heer J. van den Berge vestigde nog de aandacht op het ophalen van het huisvuil van de rekreanten. Dins dag na Pinksteren zal het huisvuil worden opgehaald, maar er zijn al tijd nog een aantal rekreanten die pas in de loop van dinsdag vertrek ken met als gevolg dat de gehele week de zakken huisvuil aan de weg. blijven staan met alle gevolgen van dien. De voorzitter zag dit als een zicht baar euvel in de gehele gemeente en dacht dat er een korrektie bij de men sen zelf moest plaats vinden. Hoewel het al een beetje beter gaat dan enige jaren geleden. De heer L. Tieleman (C.D.A.) stelde vast, dat het wel strafbaar is, maar" dat er niet tegenop wordt getreden. Oudere fietsers De heer Tieleman wees verder op het grote aantal overtreders bij het stoplicht aan de Noordstraat te Haamstede. Opvallend noemde hij het dat de jeugdige fietsers zich strikt aan de verkeersregels houden, maar dat juist de wat oudere fietsers er maar een beetje met hun pet naar gooien met alle gevaar van dien. De heer Van den Berge merkte op, dat het misschien wel goed zou zijn een verkeerskursus voor ouderen te organiseren. Kommissie Voorgezet Onderwijs De afdeling voortgezet onderwijs van de provinciale onderwijsraad vergadert donderdag 3 juni om 14.15 uur. Aan de orde komen o.a. het evalua- Adverteiitie jjifo. vjfo -ufo ufo ufo SjtL jÊfc v jffr «Js* wp* "tv? 'W& Stemmen? Doe net als wij L. C. Schults J. Morcus Stem op CD# ZIE RIK ZEE voor groei en bloei van onze mooie stad Zierikzee. A J. P. Schot ZIERIKZEE christen democratisch appèl tierapport Zeeuwse beroepenmani- festatie en enkele voorstellen van het ministerie van onderwijs en weten schappen voor de wijziging van de planprocedure uit de wet op het voor tgezet onderwijs. Verder wordt er gesproken over de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het basi sonderwijs. De heer De Baar van het Regionaal pedagogisch centrum Zee land houdt een inleiding over dit on derwerp. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in de statenzaal, Ab dij 11, Midaelburg. G.S. van Zeeland Als eerder gemeld treedt de gede puteerde R. van Ommeren terug bij de samenstelling van het nieuwe kol lege van G.S. Dit als gevolg van het feit dat betrokkenen plaats moet ma ken voor een tweede V.V.D.-ver- tegenwoordiger in genoemd kollege. In Zeeland zijn de besprekingen uitermate moeizaam verlopen. In de nieuwe staten houden C.D.A. en P.v.d.A. ieder twee zetels terwijl de V.V.D. naast de ene huidige gedepu teerde ook de plaats van de S.G.P. in G.S. overneemt. Het C.D.A. meende aanvankelijk gezien de verkiezing suitslag samen met de andere konfes- sionele partijen aanspraak te kunnen maken op drie zetels dan maar onder ling verdelen. Voor die oplossing bleken P.v.d.A. en V.V.D. niets te voelen. Zij stelden het C.D.A. een ultimatum haar eis van drie zetels te laten vallen. Ge beurde dat niet dan zouden V.V.D., P.v.d.A. en D'66 samen een kollege vormen en zou het C.D.A. evenals in Groningen uit de boot vallen. Het C.D.A. haalde daarop bakzeil en wees twee gedeputeerden uit CDA- kring aan. HAAMSTEDE Bridge voor het Dorpshuis De Bridge-Kring '68 houdt deze zo mer een aantal bridge-drives waar van de opbrengst ten bate komt van het interieur voor het te bouwen Dorpshuis. Er worden 8 drives gespeeld en wel op 1, 8, 15, 22 en 29 juli en op 5, 12 en 19 augustus, allen in de Toeristenbi bliotheek van „De Schutse" aan de Julianastraat te Haamstede. Er kan individueel, maar ook in paren inge schreven worden tot 's avonds 19.15 uur. Het aanvangsuur is gesteld op 19.30 uur en het inschrijfgeld be draagt 2,50 per persoon. Een mooi initiatief dat een grote toeloop, zo wel van burger als van toerist, ver dient.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3