deunloo hu. Britten verlaten bruggehoofd op weg naar Port Stanley(?) Van Agt hoopt het karwei nog vóór Pinksteren te klaren Israël erkent militaire steun aan Iran AGENDA installatiebedrijf PINKSTEREN De Falkland-oorlog Argentinië en de Exocet Londen en Moskou De kabinetsformatie WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK LAATSTE NIEUWS De paus in Engeland Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Supporters 2 De kerk hanteert met Pinksteren een heel teer en bijna abstrakt be grip, de Heilige Geest en velen vra gen wat men daar feitelijk mee aan moet. Ongenuanceerd gesproken lijkt het er soms meer op, dat het weer met Pinksteren belangrijker wordt gevonden en de zon heviger wordt ingewacht dan die Geest, waarom het gaat op en met dit won derlijke feest. Hier kan men zich niet al te zeer in laten met theologische bespiegelin gen, maar - als tegenhanger van de Geest van Pinksteren - zijn er talrij ke onheilige geesten, zo lijkt het, die in wereld en menselijke harten aan het werk zijn. De wiskunde kent een bewijs uit het ongerijmde; als die on heilige geesten er zijn, moet er ook een Heilige Geest zijn, die op heel speciale wijze heeft te maken met het vele goede, dat ook op aarde plaats vindt en - om bij de mensen te blijven - werken van barmhartigheid teweeg brengt, al is dit nog maar een enkel facet van de „werking des Geestes". De kerk maakt het niet-gelovigen met de christelijke feestdagen niet zo gemakkelijk: kerstmis er wordt een Kind geboren dat alle wereldschuld p zich neemt; Pasen de Godmens ver. at het dodenrijk; Pinksteren - een »st wordt uitgestort (zo heet dat), di de mensen kan bewegen tot inkeer en het doen van het goede in de sfeer van liefde en gerechtigheid. Ga er maar aan staan in een wereld, die er studie van m«"«kt overgelever de „zekerheden" op zij. kop te zetten en veel niet-zichtbaars en tastbaars naar het rijk der fabelen verwijst. Een nieuw model auto spreekt meer aan dan de ritselingen van een onzichtbaar geestelijk gebeuren, dat door een eveneens onzichtbare geest wordt veroorzaakt. De kerk in zijn pluriforme ver schijningen, houdt uiteraard vast aan al deze „geloofswaarheden", maar vele duizenden denken: „geef mijn portie maar aan fikkie", vooral als het lekker weer is voor bos en strand. Een merkwaardige situatie in een kuituurpatroon, dat toch gestempeld is door de theorieën, sa menhangend met die hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Een aflopende zaak intussen zijn die niet. Zelfs in landen waar de anti godsdienst tot staatsreligie is verhe ven, blijkt een toenemende be langstelling voor en terugkeer tot ze kerheden, die op het bovenstaande zijn geënt. Onder het woord „nostal gie" is dat verschijnsel niet te van gen. Het is alleen verklaarbaar door het harde feit dat het louter materië le, in welke verschijningsvorm het zich ook voor doet, niet toereikend is voor menselijk geluk. Er moet „geest" aan te pas komen. LONDEN/BUENOS AIRES, 27-5. De Britten hebben donderdag de volgende stap genomen in de herovering van de Falkland-eilanden. Vanuit hun bruggehoofd bij San Carlos op Oost-Falkland rukten de strijdkrachten op. De Britse premier Margaret Thatcher, die de opmars in het Lagerhuis be kendmaakte, zei niet of de troepen op weg zijn naar Port Stanley, de hoofd stad van de eilandengroep. Maar volgens onofficiële berichten begeven de Britten zich in zuidelijke en oostelijke richting. Port Stanley ligt ongeveer 80 kilometer ten oosten van San Carlos. Thatcher verklaarde dat de Britse strijdkrachten optrekken vanuit het bruggehoofd. Onder luid gejuich van haar partijgenoten zei de premier dat haar regering zich ten doel heeft gesteld de archipel te heroveren en het Britse bestuur te herstellen. Zij zei niet of de Argentijnen weerstand bieden. Vorige week vrijdag landden naar schatting 5000 Britse mariniers en parachutisten bij San Carlos. Vol gens Britse defensiekringen heeft Argentinië iets minder dan 10.000 mi litairen op de eilanden. Het grootste deel van deze troepen macht is gestationeerd in en rond Port Stanley. De Britse minister van defensie, John Nott, verklaarde woensdag dat de Britten gereed zijn voor de opmars naar de hoofdstad. Moeilijk terrein De twee enige routes van San Car los naar Port Stanley gaan door moeilijk begaanbaar, drassig ter rein. Zelfs voor jeeps is het een zware tocht. Een oorlogskorrespondent van de BBC meldde dat een regiment pa rachutisten zich in de richting be geeft van Darwin, dat ongeveer 16 ki lometer ten zuiden van het brugge hoofd ligt. Uit militaire bronnen werd vernomen dat de Britten het eerst Darwin en het nabijgelegen Goose Green willen heroveren. Goose Green heeft een klein vlieg veld. Het opperbevel in Buenos Aires maakte bekend dat Argentijnse vliegtuigen het Britse bruggehoofd woensdagmorgen hebben aangeval len. In een officieel kommuniqué stond dat de resultaten van deze aan val nog moeten worden bekeken. Aanval op Brits schip Het Argentijnse persbureau Notici- as, dat militaire bronnenliianhaalde, deelde mee dat één van Argentinië's drie onderzeeërs torpedo's heeft af gevuurd op een Brits schip. Daarna werd de duikboot aangevallen door de Britse marine, aldus Noticas. De onderzeeër ontsnapte. Het is niet be kend of het aangevallen Britse schip werd beschadigd. Het hoofd van de Argentijnse luchtmacht, generaal Basilio Lami Dozo, verklaarde dat zijn land de oorlog met Groot-Brit- tannië wint. LONDEN, 27-5. Argentinië heeft een nieuwe voorraad ontvangen van de Exocet, een hypermodemne raket van Franse makelij, die een enorm gevaar vormt voor de Britse vloot bij de Falkland-eilanden. Dit is door een bron bij de regering in Londen tegen over het persbureau UPI verklaard. Het Britse ministerie van defensie wilde de mededeling bevestigen noch tegenspreken. De Exocet, die al twee Britse sche pen heeft vernietigd, kan van groot belang zijn voor het verloop van de strijd tussen Engeland en Argenti nië. De Britse vloot heeft geen doel treffende afweer tegen dit trefzekere wapen, dat door Etendards, een ge vechtsvliegtuig dat eveneens uit Franse fabrieken komt, vanaf een af stand van tientallen kilometers wordt gelanceerd en dat vervolgens zelf zijn doel opzoekt. Toen de Brits-Argentijnse oorlog losbrandde zeiden Britse militaire experts dat Argentinië hoogstwaar schijnlijk niet meer dan zes Exocet- raketten bezat. Hiervan zouden er in middels vijf zijn verbruikt. Twee te gen de duikbootjager Sheffield en twee tegen het hulpschip Atlantic Conveyor. Een vijfde raket zou niet goed gefunktioneerd hebben. Dit zou betekenen dat de Argentijnen nog maar één Exocet over hebben. Door de eerder genoemde rege ring sbron zei dat Argentinië de markt van international wapenhan delaars afstroopt om Exocets te be machtigen, die de lieve som van zo'n half miljoen gulden per stuk kosten en dat het land erin is geslaagd om, mogelijk via Peru of Venezuela, een onbekend aantal van deze raketten aan te schaffen. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten zijn begonnen Groot-Brittannië raketten en andere wapens te leveren voor gebruik in de Falklandoorlog. Dit hebben regeringsfunktionarissen in Washington meegedeeld. NEW YORK. Op de internationale luchthaven van New York is beslag- gelegd op een Ecuadoriaanse vracht die volgens een persbericht bestond uit in Israël gemaakte wapens wel licht bestemd voor Argentinië. LONDEN, 27-5. Groot-Brittannië heeft zich bij de Russische regering beklaagd over Moskous' reaktie op de Britse akties rond de Falklands. De Britse ambassadeur in de Russi sche hoofdstad, sir Curtis Keeble, heeft zijn ongenoegen uitgesproken over een verklaring van het Russi sche persbureau Tass, dat afgelopen zondag de landing van Britse troepen op de eilandengroep fel veroordeelde en stelde dat Groot-Brittannië schul dig is aan de hele krisis. Verder pro testeerde de ambassadeur tegen de uitlatingen van de Sowjet-vertegen- woordiger bij de VN, die vorig wee keinde in de Veiligheidsraad zei dat Londen probeert terug te keren naar het Victoriaanse tijdperk. WASHINGTON, 27-5. Tussen de Verenigde Staten en Israël is verschil van mening ontstaan over de dreiging die Iran zou betekenen voor de stabiliteit in het gebied rond de Perzische Golf. De Israëlische minister van defensie, Ariel Sharon, heeft deze week voor de Amerikaanse televisie voor het eerst toegegeven dat Israël de fundamenta listisch Islamitische staat militaire steun verleent. Op de dag dat in Teheran de hero vering werd gevierd van Chorrams- jahr, welke stad bijna 20 maanden in Iraakse handen was, rechtvaardigde Sharon de Israëlische militaire hulp aan Iran - die hij beperkt noemde - met verwijzing naar de gevaren van een inval door de Sowjet-Unie in dat land. Sharon, die dinsdag overleg voerde met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Haig en zijn kollega Weinberger, verwierp het standpunt van Washington dat Iran, meer dan Irak, de belangrijkste be dreiging van de westerse belangen in de regio vormt. Steun Jordanië Washington kreeg deze week voor deze houding steun van Jordanië, toen kroonprins Hassan, eveneens dinsdag op bezoek bij Haig en Wein berger, aangaf dat „de export van de Iraanse revolutie" de ernstigste be dreiging voor de landen rond de Per zische Golf en in het Midden-Oosten vormt. Ondanks zijn officiële neutraliteit in het konflikt tussen Iran en Irak en de weigering militaire hulp aan de oorlogvoerenden te verstrekken, lijkt Washington het Jordaanse standpunt te delen. De Verenigde Staten lijken bevreesd voor de gevol gen van een Iraanse overwinning op Irak, met name omdat die het be wind van ayatollah Chomeini kan aanmoedigen tot een poging de rege ringen in de gematigde Arabische landen in het gebied omver te wer pen. DEN HAAG, 27-5. Formateur Van Agt hoopt de forma tie van een minderheidskabinet van CDA en D'66 voor de pinksterdagen rond te hebben. Voor de Avro-radio gaf Van Agt donderdagmiddag toe dat nog niet alle pro blemen zijn opgelost, maar dat hij ernaar blijft streven binnen enkele dagen zijn werkzaamheden te kunnen afronden. Voor WD-fraktieleider Nijpels is de formatie voorlopig nog niet afge rond. Hij is donderdagmiddag, ver gezeld van de ekonomische specialist van de WD-fraktie, Van Aardenne, op het Catshuis geweest om Van Agt de wensen van de WD voor het soci- aal-ekonomisch beleid in de komen de maanden voor te leggen. Er is bij dit overleg niets afgerond, zei Nij pels na afloop van het gesprek. Hoewel er geen afspraak gemaakt is voor een volgend gesprek ging Nij pels er van uit dat hij nog verder zal moeten praten met Van Agt, omdat, zoals hij nogmaals benadrukte, het minderheidskabinet in de Kamer de steun van de WD nodig zal hebben. In het gesprek tussen Nijpels en Van Agt is ook de datum van de ver kiezingen aan de orde geweest, maar ook in dat opzicht is er nog geen oplossing gevonden. Nijpels zei be grepen te hebben dat CDA-fraktie- voorzitter Lubbers zwaar tilt aan het houden van verkiezingen na Prins jesdag. Samenstelling Ook de personele samenstelling van het kabinet is aan de orde ge weest, maar Nijpels wilde tegenover verslaggevers niet ingaan op de in houd van die gesprekken. Wel liet Nijpels doorschemeren dat er bij de VVD geen grote bezwaren zullen bestaan als Van Agt behalve de minister-president ook minister van buitenlandse zaken in het inte rim-kabinet zou worden. Zaterdag 29-, zondag 30 mei en maandag 31 mei (Pinksteren) Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doter Van Geer, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag-, zondag- en maandagmor gen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119)1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot dinsdagmorgen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zaterdag, zondag en maandag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buitendijk en dokter Speelman Tandarts F. van der Vliet, Varre- markt 1, Zierikzee, tel. 01110- 6190 neemt waar voor Schou- wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit drie spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag-, zondag- en maandagmiddag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster Adriaanse, Dreischor, tele foon (01112) 1341, heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoorrt^ Haamstede (tel. 01115-2^54) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag en maandag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel vooh noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. LONDEN. Londen heeft donderda gochtend kranteberichten tegen gesproken, dat mariniers Goose Green hebben veroverd. Deze plaats ligt op Oost-Falkland en is mede be langrijk wegens een klein vliegveld, maar zou wel een Argentijns garni zoen van 1.000 man hebben. LONDEN, 28-5. Paus Johannes Paulus II is vrijdagmorgen om negen uur onze tijd volgens plan aangeko men in Londen voor een van zijn be langrijkste en meest omstreden be zoeken aan het buitenland. De paus, die arriveerde aan boord van een toestel van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia, kuste de grond toen hij was uit gestapt. Duizenden schoolkinderen riepen de paus met Britse, Vaticaanse en Poolse vlaggetjes een welkom toe, terwijl hij werd begroet door de pri maat van de Rooms-Katholieke Kerk in Engeland en aartsbisschip van Westminster, kardinaal Basil Hume, de aarstbisschip van Edinburg in Schotland kardinaal Gordon Gray en andere kerkelijke hoogwaardig heidsbekleders. Pastoraal In overeenstemming met de wens van de paus dat zijn bezoek strikt pastoraal zou zijn, was er niemand van de Britse regering om hem te ver welkomen. Johannes Paulus II besloot pas de ze week om zijn bezoek aan Groot- Brittannië - gewikkeld in een oorlog met Argentinië over de Falkland- eilanden - te brengen. Het kabinet van premier thatcher had aangebo den alle officiële ontmoetingen met hem uit de weg te gaan om het over bijna twee jaar voorbereide bezoek doorgang te kunnen laten vinden. Om de Argentijnen niet tegen zich in het hamas te jagen heeft de paus besloten op 11 juni naar Buenos Ai res te gaan. Vrijdag 28 mei Scharendijke Putmeet. Vergadering Reinigings dienst. 16.30 uur. Zaterdag 29 mei Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Op de snel weg breekt de hel los. 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Op de snel weg breekt de hel los. 21.30 uur. Kerkwerve Ring. Rommelmarkt t.b.v. interieur Hervormde Kerk, plus vele andere aktiviteiten ook buiten de kom, de gehele dag van 10.00 uur af. Trekking prijzen, 16.30 uur. Renesse Rekreatiepark „De Leeuwenkuil". Midgetgolfavond P.J.Z. 20.00 uur. Ring. Braderie-rommelmarkt t.b.v. interieur dorpshuis. 8.00 - 13.00 uur. Brouwershaven O.l.s. de Schoener. Braderie/rom melmarkt. 9.00 uur. Dreischor Mobiele tent aan de Ring. Fanfare or kest „De Hoop" uit Stellendam. 20.30 uur. Bruinisse Muziektent. Koncert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspanning". 19.45 uur. Goedereede In centrum. Grote rommelmarkt met oude ambachten (bij slecht weer in de vismijn te Stellendam). Start: 9.30 Zondag 30 mei Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Op de snel weg breekt de hel los. 20.00 uur. Renesse „De Ark". Optreden Pools jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Maandag 31 mei Zierikzee Chr. Ger. Kerk. Zangdienst. 10.00 uur (v.m.). Bioscoop de Concertzaal. Op de snel weg breekt de hel los. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Ned. Herv. Kerk. Optreden jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Dinsdag 1 juni Zierikzee Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 19.30 uur. Garage Dijkman. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Scharendijke Verenigingsgebouw. Puzzelloop Jeugd Rode Kruis, afdeling Schouwen-Westhoek. 19.00 uur. „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Woensdag 2 juni Zierikzee Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse. Vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Garage Dijkman. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Dreischor „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Zaal Ger. Kerk. Afd. N.C.B.O. 20.00 uur. Garage Dijkman. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Dreischor „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Zaterdag 5 juni Zierikzee Concertzaal. Balletuitvoering ballet school mevr. W. Kramer-de Groot. 16.00 uur. Haamstede Ned. Hervormde kerk. Uitwisse- lingskoncert bekende Limburgs mannenkoor „Geulklank" uit Val kenburg - „Nu met Hope", t.b.v. in ventaris dorpshuis. 19.30 uur. Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert Apollo". 20.00 uur. Goes Chr. Geref. Kerk, Bergweg 43a. Jeugdkongres R.P.F. Aanvang 10.30 uur. Vanaf 14.00 uur Forumdiskus- Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 29 mei, optreden „Bizarre", 21.30 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag gesloten. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdags geopend van 19.30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Gisteren heb ik de uitheemse voet balsupporters gezien, omdat ik ,,dus" even in Rotterdam was. Eer der al - bij aankomst op het centraal station - hadden ze al een stevig rob bertje geknokt; zo onderling even vaststellen naar wie de „cup" zou gaan, naar de één of naar de ander. Overal zag je groepjes wonderlijk uitgedoste lieden, zowel van Duitse als van Engelse zijde. Vreemde hoge hoeden, bonte shawls, felgekleurde jacks, op gestroopte mouten, waardoor hevig getatoueerde armen bloot kwamen en dan toeters in allerlei maten en soorten en ook wel een soort mini- sirenes, die er uit zagen als spuitbus sen. Vrijwel alle vertegenwoordigers van beide supporters-legioenen torsten (ook) bier mee, in blikjes en in flesjes. Op het stationsplein lagen overal lege blikjes. Allerlei mensen, druk op weg naar werk of winkel, schopten er ongewild tegen, waardoor het overal rinkelde. Aan de rand van een stoep was een Engelse supporter vroegtijdig in slaap gevallen. De spiritualia c.q. de bootreis waren hem kennelijk teveel geworden. Zijn kollega-supporters legden hem - als gold het een baby - een fles Scotch in de armen, waarna talrijke foto's werden genomen, waarschijnlijk „om thuis te laten zien". De supporter merkte er niets van en sliep gewoon door. Ook degenen, die nog graag „van deze tijd willen zijn", kijken toch wel met lichte verbazing naar de le den van zo'n legioen, want zo wordt dat genoemd. Een gewoon mens - wat dat dan ook zijn mag - heeft daar im mers deel aan, noch begrip voor. Zou den de „legionairs" -zo vraag je je af - wel eens een moment stil gestaan hebben bij de twee „elftallen" (met twee reserves), die rond de Falklan- deidlanden met één klap zijn vernie tigd. Vier en twintig jonge gezonde mariniers door één raket zo de eeu wigheid in? Enfin oorlog is oorlog zeggen ze) en sport is ook een beetje oorlog, want een deel van de supporters was met slagwapens, revolvers en wurgstokjes uitgerust, maar is het wel zo „leuk" voor ons - toch al een beetje agressieve landje - om zo'n vreemde wedstrijd hier te laten spe len? De politie was en bleef mild en zei „dat het nog goed was afgelopen". In de Rotterdamse haven - een an der facet - staken vele kranen werk loos loodrecht de lucht in en er lag een woud van binnenschepen, die door de staking ook niets te doen hebben, maar de voetbalsupporters uit de buurlanden waren present en aktief. Egoïstisch gepraat natuurlijk, maar ik was mooi blij toen het water van het Grevelingenmeer weer oplichtte en er wat Zeeuwse rust in de lucht leek komen te hangen. Het is een beetje een akelige modekreet ge worden, maar al dat gedoe ginds: voor mij hoeft het niet, hoewel het deel is van alles anno 1982. SC HIE REI LA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2