HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE deurloo mode SER: ook WSW-er in deeltijd moet evenredig loon inleveren „Petalo-schade Hoe gaat het met de wijziging van de achternaam STAAT DER NEDERLANDEN 101% LENING 1382 I/' Etherpiraat wordt discotheek Geval van steunfraude ELEKTRO LIEVENSE ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 28 mei 1982 Nr. 23121 11 Advertentie DEN HAAG, 27-5. Werknemers in de sociale werkvoorziening moeten in deeltijd kunnen werken, wat ge paard moet gaan met een evenredige loonsverlaging. 95 AMSTERDAM, 27-5. „De „Petalo- schade" is een begrip in het verzeke ringswezen. Een huurauto bezoekt Petaio's kamp en rijdt dan altijd, per ongeluk of expres, achteruit tegen een cara van op. In die caravan staat onveran derlijk een kachel te branden, al val len de mussen van het dak, en de zaak brandt af. De WA-verzekering van de huurauto draait voor de scha de op waarbij claims worden inge diend van een dubieus karakter. Komt er onenigheid over de afwikke ling dan volgen openlijke bedreigin gen waarvoor mening maatschappij door de knieën is gegaan. Dat moet ophouden". Zo besloot de Amsterdamse offi cier van justitie mr. C. J. M. Goes woensdag zijn requisitor tegen Koko Petaio. Hij eiste tegen de Amster damse zigeunerleider wegens bedrei ging, meermalen gepleegd, twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk met een .proef tijd van drie jaar. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND VLISSINGEN. De Olau Line in Vlissingen, die twee keer per dag een vaste veerdienst onderhoudt tussen Vlissingen en het Engelse Sheerness, heeft een derde schip moeten charte ren om de toenemende drukte het hoofd te kunnen bieden. MAASTRICHT. De 39-jarige A. Steijns uit Maastricht is donderdag morgen op de Bosscherweg in zijn woonplaats met zijn bromfiets onder de achterwielen van een rechts af slaande vrachtauto geraakt. De man was op slag dood, aldus de poli tie. UTRECHT. Een diagnostisch cen trum in een ziekenhuis, waarvan huisartsen gebruik kunnen maken zonder hun patiënten daarvoor eerst naar een specialist te verwijzen, le vert waarschijnlijk niet de ervan verwachte daling van de kosten van de gezondheidszorg op. RIDDERKERK. De ontwikkelin gen in de Rotterdamse haven vervul len minister Den TJyl van sociale za ken en werkgelegenheid met grote zorg. LEEUWARDEN. Voor nieuwe ambtenaren bij de provincie Fries land - dat zijn ambtenaren aan het begin van hun carriëre zoals school verlaters - zal er voortaan alleen nog maar een werkweek zijn van 32 uur. MAASTRICHT. Mr. R. Hotke, di- rekteur-generaal van kulturele za ken- van het ministerie van c.r.m. heeft woensdagmiddag in plaats van de demissionaire minister Van der Louw het tweede internationale kon- gres over ekonomie en kuituur in Maastricht geopend. ENSCHEDE. Het is verbazingwek kend dat de regering van West-Duits land nog niet bij die van Nederland heeft geprotesteerd tegen het plan van Enschede voor het oprichten van een hasjwinkel. DEN HAAG De bijstand aan woon wagenbewoners moet verstrekt wor den door de gemeente waarin zij wo nen en niet langer door een centrum gemeente in een regio. De kommissie van advies voor uitvoering van de woonwagenwet heeft de minister van c.r.m. gevraagd het oude aanwij zingsbesluit op te heffen. DEN HAAG. Minister Van der Stoel bespreekt donderdag in Rome Europese problemen met zijn Itali aanse kollega Emilio Colombo, aldus heeft het ministerie van buitenland se zaken in Den Haag meegedeeld. DEN HAAG. De administrateur van het Nederlands Letterkundig Museum wordt ervan verdacht het museum in de afgelopen tien dagen voor een half miljoen gulden te heb ben benadeeld. Dit heeft de haagse politie donderdag meegedeeld. In principe moet de mogelijkheid om in deeltijd te gaan werken voor iedere WSW-er in beginsel gelijk zijn. Volgens de advieskommissie werk loosheidsvoorziening van de Sociaal- Ekonomische Raad moet dit oordeel betrokken worden in een onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid van deeltijd in de sociale werkvoor ziening dat de thans demissionaire staatsekretaris Dales van sociale za ken en werkgelegenheid wil instel len. Zij vroeg de SER zich over de op zet van zo'n onderzoek uit te spre ken. Duidelijk onderscheid De SER-kommissie vindt dat deel tijdarbeid in de WSW duidelijk moet worden onderscheiden van de reeds bestaande mogelijkheden tot ar beidstijdverkorting in de sociale werkvoorziening. Gezien het vrijwil lige karakter van deeltijdarbeid moet dit gepaard gaan met evenredi ge inkomens verlaging. Dat mag er echter niet toe leiden dat deeltijd werkers een beroep op de bijstands wet gaan doen omdat zij niet meer in de kosten van hun bestaan kunnen voorzien als gevolg van het in deel tijd werken, meent de SER-kommis sie. De kommissie meent voorts dat mevrouw Dales de AAW en WAO moet aanpassen. Een WSW-er met een AAW/WAO-uitkering die in deel tijd gaat werken kan een aanvulling op zijn verminderde WSW-loon krij gen. Dat is in strijd met de evenredige loonsverlaging en betekent een lastenverschuiving naar het be drijfsleven voorzover die aanvullen de uitkeringen tot hogere premies zouden leiden. DEN HAAG. In het Scheveningse Kurhaus is de vredeskonferentie van Europese schrijvers „Het Haager Treffen" afgelopen. Ruim zestig au teurs uit achttien landen namen eenstemmig een resolutie aan, waarin protest wordt aangetekend tegen het plaatsen van nieuwe kern wapens in Europa. VALKENBURG. Om de teruglo pende opbrengsten uit het aardgas te kompenseren zal de export de ko mende 25 jaar met minstens 30 pro- Sent moeten toenemen. Dat is veel maar niet onmogelijk. Dit betoogde staatssekretaris ir. W. Dik van eko- nomische zaken woensdagavond op een bijeenkomst van de Limburgse werkgeversvereniging in Valken burg. Zie onze MEI-AKTIE 1 75,— korting Mol 5-?, Zlerikzee Flitsen uit het buitenland BOGOTA. Leiders van de Colum- binaase guerrillabeweging M-19 zijn door een krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Dit heeft radio-Caracol woensdagavond in Bo gota gemeld. JAKARTA. Prinses Juliana heeft president Suharto woensdagavond tijdens een diner in het Merdeka- paleis in Jakart 300.000 gulden ge schonken voor hulp aan slachtoffers van de recente uitbarstingen van de Galunggungvulkaan op Java. BOEDAPEST. Het eerste wereld kampioenschap in het draaien en oplossen van de kubus van Rubik wordt vanaf 5 juni in Boedapest ge houden. Dit is donderdag in de Hon gaarse hoofdstad vernomen. HELSINKI. De „socialistische in ternationale" heeft donderdag de Amerikaanse president Ronald Rea gan en Sowjet-leider Leonid Brezjn- jev opgeroepen een nieuwe stoot in de richting van ontwapening te ge ven en elkaar „onverwijld" te tref fen om een gunstige sfeer te scheppen voor terugdringing van kernwapens. Bureau voor Rechtshulp Zeeland (i) Vorige keer hebben we uitgelegd wanneer de achternaam van een kind gewijzigd kan worden in die van de stiefvader. In dit artikel gaan we twee andere situaties, waarin achter naamswijziging van kinderen moge lijk is, bespreken: 1. wijziging van de achternaam van een kind in die van de moeder; 2. wijziging van de achternaam van een kind uit een buiten-huwelijkse samenleving. Achternaam moeder Vanaf 1 juni 1980 is de mogelijk heid geopend om kinderen uit een noudergezin de naam van de moeder te geven. Deze situatie kan zich voor doen na echtscheiding of als er geen huwelijk heeft plaatsgevonden, na dat de relatie tussen de moeren en de erkenner (dat is degene die het kind officieel erkend heeft) van het kind verbroken is. Voorbeeld Een voorbeeld: Johan en Marie de Jong zijn op 15 januari 1977 voor de wet gescheiden. Ze zijn echter al eer der uit elkaar gegaan. Sinds 15 okto ber 1975 zorgt Marie alleen voor de beide kinderen Karei en Anneke. Op het moment dat Johan en Marie uit elkaar gegaan zijn, is Marie zich weer Marie Zwart gaan noemen. Marie en de beide kinderen willen nu graag de achternaam De Jong veranderd zien in Zwart. Kan dat? Volgens de nieu we richtlijnen kan dit als het huwe lijk van de ouders is ontbonden of, als er geen huwelijk is geweest, de re latie van de moeder met de erkenner is verbroken en vervolgens de moe der vijf jaar het kind alleen heeft op gevoed en wijziging van die situatie niet aannemelijk is. Wanneer we kij ken naar de letterlijke tekst van de richtlijnen, dan zou de achternaams wijziging gerealiseerd kunnen wor den nadat het huwelijk is ontbonden en de moeder vervolgens het kind vijf jaar alleen heeft opgevoed. Richtlijnen Het gaat hier echter om richtlijnen. Onzes inziens hebben alleenstaande moeders, die nog slechts kort ge scheiden zijn, maar wel ruimschoots voldoen aan de eis dat ze het kind langer dan vijf jaar alleen verzorgd hebben, best kans dat hun verzoek ingewilligd wordt. Ze moeten het in elk geval proberen. In ons voorbeeld zou Marie volgens de letterlijke tekst van de richtlijnen pas op 15 januari 1982 de naamswijziging kunnen krij gen. Omdat de gehele procedure tot naamswijziging cirka 14 tot 16 maan den in beslag zal nemen, kan Marie zonder bezwaar de naamswijziging voor de kinderen eerder aanvragen. Advertentie bedrag koers rente aflossing verlenging Inschrijving storting prospectus open bedrag de koers wordt na de inschrijving op 1 juni 1982 vastgesteld volgens het tendersysteem jaarlijks op 1 juli In 5 jaarlijkse termijnen van 1 juli 1988 at houders van deze lening hebben van 1 juli 1987 tot 1 augustus 1987 het recht deze lening om te zetten In een 10%% lening 1987 met aflossing per 1993/1997 1 juni a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs 1 juli 1982 kosteloos bij banken en commissionairs Wat biedt de BEELDBUIS? ZONDAG 30 MEI Eerste Pinksterdag NED. I: Adriaan van Bassie en Adriaan, gelukt het om de assistent van professor Chagrijn te grazen te nemen. In Zoo is de dierentuin, staat vanavond de beroemde diergaarde van Antwerpen centraal. De aflevering van Marco Bak ker presenteertdie op de buis gebracht wordt, is een herhaling van het vorig jaar ingezonden programma voor de roos van Montreux. Uit 1980 is de Amerikaanse tv film Het geheugen van Eva Ryker. Het verhaal speelt zich af in 1930 op het cruisschip Queen Anne, met aan boord zo'n 2500 mensen die voor de oorlog uit breekt een veilig heenkomen zoeken. Een zeer aantrekelijke vrouw, Claire Rykers geheten, bevindt zich met haar dochtertje onder de passagiers, opweg naar haar echtgenoot. Onderweg wordt de reis- wreed verstoord door een aanval door de Duitsers. NED. II: In het Kunst magazine staat het Holland festival centraal. Dan de opera Dido en Aeneas van Henry Pur- ceel. Het verhaal gaat over de konings dochter van Fenicië die met haar hele hebben en houwen naar Afrika vluchtte en daar de grondslag legde van Car thago. Nadat haar grote liefde Aeneas haar verlaten heeft pleegt zij zei/moord De VPRO heeft behalve de rubriek BGTV een film te bieden met de titel Sprong in de leegte. Hierin probeert rechterkom- missaris Manro Pontichelli zich te ont doen van zijn niet geheel in orde zijn de zuster Maria, door haar te dwingen tot zelfmoord. Zijn plannen worden echter doorkruist als de zuster gevoelens gaat koesteren voor een man ZONDAG 30 MEI NED. I: 10.55 Eucharistieviering; 16.30 Teleac; 17.00 Pinksterdienst; 18.20 Nieuws voor doven19.00 Nieuws; 19.05 Bassie en Adriaan; 19.30 Zoo is UTRECHT. In de gevangenis Nor- gerhaven in Veenhuizen is eind maart bij een 37-jarige gedetineerde open tuberculose vastgesteld. De man is opgenomen in.het penitentiair ziekenhuis in Den Haag. ZIERIKZEE, 28-5. Vorig jaar ver* kocht de firma Van der Marle (te Via- ne bij Ouwerkerk) het zendschip „Norderney", dat door hen voor de sloop was gekocht, door aan een on dernemer in het uiterste noorden des lands. Men begreep toen niet welke plan nen deze Groningse zakenman met het schip had, dat als illegaal zen- schip voor de Nederlandse en Engel se kust dienst had gedaan.' Dit raadsel is nu opgelost: de heer Joh. Lutke uit Emmer Compascuum gaat het schip exploiteren als Disco schip. Na een grondige verbouwing heeft men het schip (dat zijn thuisha ven blijft houden in Zoutkamp ana het Louwersmeer) geschikt gemaakt om 800 gasten te ontvangen, die allen tegelijk terecht kunnen in de eve neens uitgebreide diskotheek. Over al waar wat „te doen is", en waar het kan komen, gaat het schip afmeren om de festiviteiten meer luister bij te zetten. Het zal voor het eerst in zijn nieuwe funktie dienst doen tijdens het Pinksterweekend. DIEVER, 27-5. De politie in Diever heeft vier mannen aangehouden die een uitkering genoten van de ge meentelijke sociale dienst van Die ver en daarnaast zwart hadden ge werkt. Daarmee zouden zij sinds 1980 ten onrechte 300.000 gulden steun hebben genoten. De aangehoudenen zijn B. A. B. (25) uit Dieverbrug, J. B. (27), A. B. (26) en H. B. (57) uit Dwin- gelo. Zondag 30 mei, 19.05 uur, Nederland I: proberen de mensen aan het lachen te krijgen. en Adriaan". Bassie blijft dierentuin; 20.05 Marco Bakker presen teert; 20.55 Het geheugen van Eva Ry ker; 23.15 Journaal; 23.20 Nieuws voor doven; 23.25 De paus in Engeland NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.35 Feest van mystiek; 16.15 Hahalia; 18.20 Op zicht; 18.50 Sesamstraat; 19.05 Dido en Aeneas; 20.00 Journaal; 20.10 Panoramiek; 20.40 H.V.; 20.45 BGTV; 21.15 Salto nel Vuoto; 23.15 Journaal. MAANDAG 31 MEI Tweede Pinksterdag NED. I: Een tiental jongeren brengen in de middaguren onder de titel Young musican of the year, anderhalf uur muziek ten gehore. Na Studio Sport brengt de A VRO een Engelse tv film met de titel Het geschiedde in twee steden. De kijker wordt meegenomen naar het begin van de Franse revolutie en laat een lief desgeschiedenis zien, die zich afspeelt in Londen en in Parijs. Charles is van Franse adel maar woont in Londen. Hij trouwt daar de dochter van een man, die 16 jaar onschuldig heeft gevangen geze ten. Als Charles naar Frankrijk gaat om zijn knecht van de dood te redden wordt hij gevangen genomen en zelf ter dood veroordeeld. Een Engelse advocaat die veel op hem lijkt neemt zijn plaats in om zo zijn liefde voor Charles vrouw te bewijzen. NED. II: In Dieren van het groene staat de struisvogel centraal. In Shelly -doen zich weer allerlei verwikkelingen voor. Na Achter het nieuws de tweede aflevering van Poldark. Ross is in de af levering volkomen aan het afglijden. Hij kan het nog steeds niet vérkroppen (lot zijn vroegere verloofde getrouwd is. Dit is de reden dat hij zijn toevlucht neemt in Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. de drank. De Ombudsman en Sonja Barend besluiten de uitzending. MAANDAG 31 MEI NED. 1:14.00 Young Musicans of the year; 15.30 Rioolkrokodil; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws19.00 Studio Sport; 19.55 Lottotrekking; 20.00 Het geschiedde in twee steden; 21.37 Jour naal; 21.55 Het geschiedde in twee ste den; 22.55 Socutera; 23.10 Journaal; 23.15 Nieuws voordoven; 23.20 De paus in Engeland. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Het eerste bad; 18.59 Dieren in beweging; 19.25 Shelley; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Poldark; 21.50 Ko ning klant; 22.25 Sonja op maandag; 23.30 Journaal. DINSDAG 1 JUNI NED. I: Het is voor John Boy in de Waltons een hele gewaarwording als hij zijn beste vriend kippen ziet stelen. Tijd sein en Klankleur wordt gevolgd door een aflevering van God wil bij de mensen wonen. In deze herhaling worden ge sprekken met mensen gevoerd over de zin van het leven. In Brokedee staat het dodenritueel van de negers in Suriname centraal. NED. II: Dan een nieuwe serie van de Dukes ofHazzard. Het is het verhaal van de broers Duke in het Amerikaanse plaatsje Hazzard. In Dallas wordt JR weer gesterkt en gesteund door zijn PR agente die zijn gekreukte reputatie weer wat weet op te vijzelen. Dan de Engelse film Overlord. Het is 1944 en een 18- jarige jongen is opgeroepen om opgeleid te worden voor D'day. Tijdens deze oplei ding wordt de jongen verliefd op een meisje dat hij toevallig ontmoet maar hij weet intuïtief dat hij D'day niet zal over leven. Een zomerdag op La Grand Jatta van de Franse schilder George Seurat staat centraal in Honderd beroemde schilderijen. DINSDAG 1 JUNI NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Kinderkrant; 19.30 De Waltons; 20.20 Tijdsein; 20.50 Klankleur; 21.00 God wil wonen bij de mensen; 21.37 Jour naal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Brokodee; 22.45 Journaal; 22.50 Nieuws voor doven; 22.55 De paus in Engeland. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Archibald; 19.05 Dukes of Hazzard; 20.00 Journaal; 20.27Dallas; 21.20 Overlord; 22.40 Televizier Maga zine; 23.20 De toestand in de wereld; 23.40 Journaal. 45 Dagelijks ploos Hannie de recht bankverslagen na, of ze soms zijn naam tegenkwam. Een enkele^ceer gebeur de het, dat Dick een inbrekertje of een fraudeur verdedigde. Een keer noem de de krant hem een bijzonder goede pleiter, want de rechtbank was inge gaan op het verweer van de advokaat en na een eis van anderhalf jaar de be klaagde slechts vijf maanden opgelegd. Dat is dertien maanden verdiend En nog wel door een prodeo advokaat Mag ie niet mopperen. Opgetogen liet ze Flip het verslag lezen. Deze knikte enkele malen. „Op z'n tijd moeten jonge beginnende advo- katen ook eens beetje geluk hebben. Doorgaans hebben ze nog te weinig er varing." „Maar Dick komt er. Daarvan ben ik overtuigd Als jij eens een advokaat nodig hebt denk dan aan Dick wil je?" „Snoes, waar zou ik een advokaat voor nodig moeten hebben?" „Je kunt toch nooit weten?" vroeg ze ongeduldig. Weinig kon Hannie Boerée bevroe den, dat ze zelf binnen afzienbare tijd een advokaat hard nodig zou hebben. Intussen kreeg ook Lily verkering. Met een jongen uit het bloemenvak. De zoon van een bloemkweker uit Aals meer. Flip was er maar matig over te spreken, toen hij vernam, dat de jon gelui elkaar al enige maanden kenden. En zelfs in Aalsmeer bij Bernard's ouders thuis kwam. „Bloemkweker,., zei hij op verachtelijke toon, „wat is dat dat nu voor een vak? Kun je dat eigen lijk wel een vak noemen? Een bloem groeit toch vanzelf? Kijk buiten maar om je heen. Tal van bloemen, die hele maal niet gekweekt zijn, maar uit zich zelf opkomen en bloeien. Had ze niets beters kunnen uitzoeken?" Hannie werd rood van verontwaardi ging. „Wat zijn jullie eigenlijk toch een stel verwaande hufters, he? Indertijd, toen wij trouwplannen hadden, vond je moeder het ook maar zo zo, wantik was natuurlijk helemaal niet van jouw stand. En toen Evert met Gé op de proppen kwam, was de boot helemaal aan, want Gé was maar een gewoon winkelmeisje en ik heb altijd al ge merkt, dat je Ge eigenlijk nooit erg mocht Gelukkig bleek Evert rugge- graat te bezitten en heeft hij voet bij stuk gehouden, daarbij gelukkig ge steund door zijn vader, die ook in dit opzicht een verstandige man was. De enige uitzondering is misschien Alie en Tom in Heerenveen, omdat Tom een groot eigen bedrijf heeft Maar toen Ab met Mirjam voor het voetlicht kwam, was er weer een andpr bezwaar Ab te jong en Mirjam te lucht hartig. Nu komt Lily met een flinke, hardwerkende jongen aan, die te zijner tyd een eigen bedrijf heeft en nu zegje: Bloemen, ^at is dat nou? Dat is toch zeker geen vak? Laat ik je de verze kering geven, meneertje, dht er tegen woordig in bloemen een kapitaal wordt verdiend door de kwekers. Lily zal in ieder geval geen gebrek behoeven te Door HENK VAN HEESWIJK lijden. Nu jij weer. „Ik wil toch eerst wel eens die kerel zien, voor ik Lily toestemming geef." weerlegde hij op koppige tooa „Och, klets, met je toestemming. Die man lacht je misschien vierkant uit Bovendien is Lily nu meerderjarig, dus jouw voogdijschap is ten einde. Alleen je moeder kan haar toestemming wei geren en ze zal wel zo verstandig zijn om geen schandaal in de familie te ris keren. Deze en dergelijk voorvallen waren de oorzaak, dat Hannie en Flip steeds meer van elkaar vervreemden. De keren, dat ze elkaar in de slaapkamer vonden, werden steeds schaarser. En het werd nog erger, toen Hannie bleef aandringen, dat Flip naar een specialist zou gaan om zich te laten onderzoeken. Maar hij bleef konstant weigeren. „Waarom zou ik? Gestel, dat die dokter zegt Je bent onvruchtbaar. Je kunt geen kinderen verwekken. Zou jij die .wetejischap plezierig vinden? Wat niet weet wat niet deert En als we geen kinderen krijgen, nou, dan moeten we dat aanvaarden. Misschien kunnen we er een adopteren, als jij met alle geweld een kind wil" Ze schudde resoluut haar hoofd. „Geen denken aan. Ik wil enkel een kind van onszelf. Van jou en mij. En als dat niet kan, omdat jij zo verdraaid eigenwijs bent dan maar niet (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11