Vakantie-kijkers opgelet! Neem'n Philips portable mee. LIJST 3 DEURLOO VOOR KAMERBREED: LH i? 1 1 WP ïii f! ui een bril doet veel.. administratieve medewerker (ster) Adverteren doet verkopen! WAT EEN VERSCHIL Verton's schoenen NOTENSHOP- CHOCOLATERIE ELEKTRO LIEVENSE P. BOER I A PIJTEN GORDIJNEN VITRAGES Wij nemen een weekje rust en wel van 1 juni t/m 5 juni Banketbakkerij P. H. Wansink V n philips Tel. 01114-1368 Tel. 01119-1634 ii Hotel Restaurant Haamstede huishoudelijke kracht (vr) Rommelmarkt te Haamstede Inschrijving tuinderij In glanzende vorm. AUTOBEDRIJF AKKERDAAS BV 10 Dam 14 - Zierikzee - Telefoon 01110-2639 Drukkerij Lakenman Ochtman B.V. Jannewekken 11-Zierikzee is een grafische onderneming met circa 45 mede werkers. Zij vervaardigt handelsdrukwerk in de meest ruime zin. Daarnaast is zij uitgeefster van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Wij zoeken op kqrte termijn een aktieve voor assistentie van de boekhouding. Hij/zij zal worden belast met de meest uiteenlopen de werkzaamheden op de afdeling boekhouding. Onze gedachten gaan uit naar een persoon van ca 20 jaar met een opleiding op MEAO-niveau. Enige administratieve ervaring strekt tot aanbeve ling. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden vol gens CAO voor administratief personeel in de Gra fische bedrijven. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie Drukkerij Lakenman Ochtman B.V., Postbus 1, 4300 AA Zierikzee met vermelding van personalia, opleiding en eventuele ervaring. Kado voor vreugde in het leven.... W abonnement op de Nieuwsbode geven! Sprookjesachtig gemakkelijk Echte lederen zool en comfortabel voetbed. Model Candia Havenplein 13 - Zierikzee - Tel. 01110-2488 ZOALS BELOOFD: Nog tot en met zaterdag de echte originele JODENKOEKEN uit Alkmaar (21 stuks - in blik) voor slechts 2,75 SO cent statiegeld) HET adres voor eetbare gezelligheid en leuke kadootjes: APPELMARKT 5 - ZIERIKZEE Vier vakantie-weken lang is er WK-voetbal op de tv. Zorg dat u niets van dit spektakel mist en neem een Philips portable tv mee. Ze zün er in kleur en zwart/wit, met en zonder afstandsbediening en er zijn typen die ook in Frankrijk en Luxemburg, daar is een ander tv-systeem, bruik baar zijn. Kom vóór uw vakantie bij ons kijken. Philips portable kleurentelevisie 14 CT 3005 Met 37 cm HiBri beeldbuis. T waalf voorkcurzendcrs. Grote Irontluidsprcker. Aansluiting voor hoofdtelefoon en vidco-rccordcrs. Dubbele telescoop-antenne. |'l - IfjïÏMjl Philips portable kleurentelevisie 16 CT 3015 Met 42 cm HiBri beeldbuis. Druktoetsafstcmmingop 12 voor keurzenders. Grote frontluidsprcker. Aansluiting voor VCR en hoofd- 'e'efoon f 1375,— K'82 rocken zeer royale tv-vrijetijdstas Philips portable kleurentelevisie I6CT32I5 Met 42 cm beeldbuis en afstands bediening. T waalf voorkcurzendcrs. Aansluiting voor video-recorder en hoofdtelefoon. Incl. afstandsbediening. f 1475,— "I I Philips TX-portable televisie 12 B 912. Portable zwart/wit televisie met 31 cm beeldbuis. Draadloze ultra soon afstandsbediening cn 8 voor keurzenders. Geschikt voor lichtnet en accuvoeding. f 399,— Philips portable r televisie 12 TX 2502 Pracht zwart/wit beeld in Nederland en het buitenland. Met 31 cm beeldbuis en zeven voorkcurzendcrs. Werkt op lichtnet en accu. Philips portable televisie 12 TX 2501 Pracht zwart/wit beeld in Neder land cn het buiten land. Met 31 cm beeldbuis cn zes voorkcurzendcrs. Werkt op lichtnet en accu. Frontluid spreker. f 359,- Philips portable televisie 14TX 2004 Met 34 cm beeldbuis cn tipdruk- toctscn voor 10 voor kcurzendcrs. Werkt op lichtnet cn accu. Grote frontluid sprcker Aansluit- mogclijkhcid voor oortelefoon. f 449,— NIEUWERKERK Tel. 01114-1368 BROUWERSHAVEN Tel. 01119-1634 RUIMTELIJKE ORDENING: Bij een goed ruimtelijk beleid past geen dogmatisme, is de me ning van de VVD. Schaarse ruim te dient zo optimaal mogelijk te worden benut. Aangezien het ruimtelijk beleid zich over een lange periode manifesteert dient het zo globaal als mogelijk en zo gedetailleerd als noodzakelijk te zijn. De VVD is van oordeel, dat in een goed ruimtelijk beleid past: een flexibele opstelling, zo dat onrechtvaardigheden wor den voorkomen bijv. starre hand having van met name oudere plannen èn een regelmatige her ziening van bestaande plannen. In de bij bestemmingsplannen behorende voorschriften is vaak een reeks bepalingen opgeno men, die getuigt van een te ver gaande regulering. Een grotere vrijheid is zeker een zaak waar voor mag worden gestreden. VOLKSHUISVESTING: Teneinde met de individuele woonwensen van de burgers re kening te houden is het naar het oordeel van de VVD gewenst dat tot „verdichting" van de bestem mingsplannen wordt overge gaan, d.w.z. meer huizenbouw op een bepaalde oppervlakte dan oorspronkelijk, wellicht vijf of tien jaar geleden, werd gedacht. Dit levert wel als resultaat op, dat huizen op goedkopere wijze kunnen worden gerealiseerd. In deze financieel sobere tijd is dit uitgangspunt in de visie van de VVD acceptabel. Voorts is de VVD van oordeel, dat het aantal bejaardenwonin gen dan wel woningen voor zgn. eenpersoonshuishoudens in de gemeente Zierikzee duidelijk te gering is. Gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeen te van 65 jaar en ouder dient er in de komende tijd meer aandacht te worden besteed aan de woon problemen van de bejaarden mpn-ipn Dndprpn mnptpn nml 3 V.V.D. van Gastel, L. J. Zierikzee Geleijnse, J. J. Zierikzee Becu, L. Zierikzee de Kreuk, J. Zierikzee Krips, geb. Doeleman, J.G. Zierikzee Roskam, J. W. Zierikzee Mol, geb. Sipman, L. C. Zierikzee lijke wijze zijn ot haar rol in üe samenleving vervullen. Naar het oordeel van de VVD dient de gemeente Zierikzee de vorming en scholing van volwas senen te stimuleren (tweede kans onderwijs en open school werk). In de gemeente Zierikzee streeft de VVD naar een perma nente vestiging voor alle bestaande scholen voor kleuter en lager onderwijs. JEUGD: Liberalen staan een beleid voor, dat gericht is op een optimale ontplooiing van een ieder. Dientengevolge vindt de VVD dat jongeren goed toegerust en geestelijk en lichamelijk zo sterk mogelijk in de maatschappij dienen te stappen, opdat zij hun verantwoordelijkheid kunnen dragen. Voor heel jonge kinderen zijn daarom peuterspeelzalen van belang. Naast de ervaring op school dient het kind mogelijkheden te hebben tot ontwikkeling van andersoortige activiteiten, zoals muzikale vorming, sport, etc. De VVD hecht daarom bijv. veel waarde aan trapveldjes, jeugd-en speelterreinen. Een deel van de jeugd ervaart de gangbare maatschappelijke vormen niet meer als van zelfsprekend, zodat het traditi- onale jongerenwerk voor hen geen oplossing biedt. Het zgn. open jongerenwerk dient te worden gestimuleerd om mo gelijkheden tot ontplooiing te bieden. Desalniettemin vindt de VVD dat in Zierikzee dient te worden gestreefd naar spoedige vervanging van de huidige bij de CJV „Samen Verder" in gebruik zijnde ruimte voor clubactivi teiten. Daarnaast verdient de jongerensociëteit Brogum de steun van de gemeente Zierik zee. Hogezoom 1 - Telefoon 01115-1485 vraagt Werktijd n.o.t.k. Sollicitaties na telefonische afspraak Zaterdag 29 juni houdt Zangvereniging Nu met Hope Wij bieden u boeken, kleding, antiek en vele andere dingen. Ook het rad van avontuur is aanwezig. Tot ziens op de rommelmarkt NOTARIS Mr. D. VAN ECK te Zierikzee is voorne mens ten verzoeke van zijn opdrachtgever BIJ INSCHRIJVING TE VERKOPEN: De bungalow, kassen, sorteerloods en schuur aan de Middenweg 9a te Nieuwerkerk, gemeente Duiveland, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie F nummers 257 en 258, tezamen groot 1.50.40 ha. Vrij van huur en pacht te aanvaarden na betaling der koopsom en kosten (berekend volgens het veilingta rief) uiterlijk binnen 4 weken ne de gunning. De verkoop bij inschrijving geschiedt onder voorbe houd van gunning door de eigenaar. Bezichtiging in overleg met de notaris. Inschrijfbiljetten dienen uiterlijk 11 juni 1982 te worden ingeleverd ten kantore van genoemde nota ris, Havenpark 23, postbus 60, tel. 01110-5051, alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Bij uw Opei-dealer vindt u alles om de buitenkant van uw auto in glanzende vorm te houden. mi VAKANTIE VOORDEEL AANBIEDING: Ruiten reinigingsset f 12,75 VAKANTIE VOORDEEL PRIJS f 9,25 Kloosterweg 2 - Noordgouwe - Tel. 01112-1347 OPTIEK Burghsertng 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSENSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10