CDA-Duiveland stoorde zich aan verkiezingsfolder PvdA De Schouwsche weer volop van Boer bruist aktiviteiten Haven werkgevers: aantal werkwilligen groeit C.D.A. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Vragen in gemeenteraad Dinsdag open-huis Westerschouwen Wh PÉ Bii.r IKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 28 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23121 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Praten met thuisgevaren wereldzeiler NIEUWERKERK, 27-5. Door middel van vragen aan het kollege trachtte de C.D.A.-fraktie in Duiveland uit ing te geven aan haar oiigenoegen over enkele punten in een verkiezingsfolder van de P.v.d.A. - in de deze ge meente. Zo informeerde C.D.A.-fraktievoorzitter J. v. d. Maas tijdens de raadsvergadering donderdagavond of het waar was, dat de Onroerendgoedbelasting onlangs was verhoogd. Zelf zei hij daar niet van op de hoogte te zijn, maar hij meende dat wel in de P.v.d..A-verkiezingsfolder te hebben gelezen. Raadsvoorzitter, burgemeester J. van Bommel gaf een toelichting op de gang van zaken be treffende de hertaxatie van die O.R.- belasting. Toen bleek, dat die her- taxatie tot een verhoging van meer dan de beoogde 25 zou leiden werd - na aandringen vanuit de raad - voor gesteld een tariefsverlaging toe te passen. De C.D.A.-woordvoerder bleek verder gestruikeld over een passage in de P.v.d.A.-folder betreffende een in uitvoering zijnd plan voor enerige besparing. ,,Er is toch nog geen plan in uitvoering?", wilde de heer Van der Maas door de voorzitter be vestigd horen. Deze antwoordde, dat nog geen plan in uitvoering is, maar een aantal gebouwen wordt doorge licht op de mogelijkheid van energie besparende maatregelen. Regeling' P.Z.E.M. Een vraag van de heer Van der Maas gold verder de regeling van de P.Z.E.M. om te komen tot gasaan- sluitingen in de zogenaamde onren dabele gebieden. In de vorige raads vergadering werd aangedrongen op een verdergaande tegemoetkoming van de P.Z.E.M. om de aansluitingen kans van slagen te geven. De voorzitter liet weten, dat de P.Z.E.M. inmiddels inderdaad plan nen heeft de regeling wat gunstiger te maken. De plannen zullen nader worden uiteengezet in de vergade ring van aandeelhouders op vrijdag 11 juni. P.v.d.A.-wethouder A. L. Bakker liet overigens weten het niet eens te zijn met het feit, dat de heer Van der IVIaas een P.v.d.A.-verkiezingsfolder ter diskussie stelde in een openbare raadsvergadering. De voorzitter was van mening, dat hem konkrete vra gen werden gesteld, waar hij ant woord op diende te geveii. Mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter (V.V.D.) maakte van de rondvraag gebruik door een waar schuwing te laten horen. Het komt volgens haar steeds vaker voor, dat tijdens vergaderingen van gemeen schappelijke regelingen het quorum niet aanwezig is en de bijeenkomst derhalve moet worden uitgesteld. Zij vreesde door deze gang van zaken voor het ondermijnen van de bestuurskracht van de kleine ge meenten. - ,,Als men zelf niet kan, laat men dan een vervanger sturen", pleitte mevrouw Van der Zande. De voorzit ter liet weten het volledig met haar eens te zijn. De heer L. Meerman (S.G.P.) kon zich ook vinden in de woorden van mevrouw Van der Zande, maar acht te het wel van belang dat een plaats vervanger ook alle betreffende stuk ken krijgt toegezonden, zodat deze ook op de hoogte kan zijn van een en ander. Drie voorstellen tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van het kopen van een woning, wa ren voor E. P. Kuin (V.V.D.) aanlei ding te infomeren: „Waar blijven de richtlijnen voor het verstrekken van die gemeentegaranties?" Hij herinnerde eraan, dat daar tij dens de algemene beschouwingen reeds op was aangedrongen. De voor zitter antwoordde, dat inmiddels ad vies was gevraagd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Binnen het kollege wordt thans een ambtelij ke nota over deze zaak besproken en vervolgens zal bezien moeten worden of men met de gewenste richtlijnen juridisch niet in d<£. problemen zal ko- Advertentie men. ,,De minister moet namelijk ook blijven meedraaien bij de ge meentegaranties", aldus de voorzit ter. Niet afschaffen De heer C. J. Hillebrand (P.v.d.A.) kreeg desgevraagd de mededeling, dat de nieuwe richtlijnen wel gericht blijven op het verstrekken van ge meentegarantie en niet ten doel zul len hebben deze garanties volledig af te schaffen. De P.v.d.A.-woordvoer der wees in dit verband op het be lang, dat een gemeentegarantie voor velen betekent bij de aanschaf van een eigen woning. De heer Van dei- Maas achtte het juist, dat de thans voorgestelde garanties werden ver strekt onder voorwaarde, dat rente- en aflossing in maandelijkse termij nen zouden worden betaald. Bij de vaststelling van de tweede wijziging van de Algemene Politie verordening informeerde de heer Meerman naar een regeling ten be hoeve van de duiksport. De voorzitter kon niet met zeker heid zeggen of de huidige verorde ning daarin voorziet. De thans vast gestelde wijziging loopt in elk geval vooruit op een totale nieuwe politie verordening. Wethouder Bakker wees erop, dat door de provincie in middels vrij waterdichte normen voor de duiksport zijn opgesteld. BRUINISSE. Zwanen trekken zich blijkbaar niets aan van zoet of zout en zwemmen plechtig en elitair - zeg maar -rond in het Grevelingenmeer. Prachtig zo'n kolonie zwanen aan de borden van het meer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) V.» Uitleg Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Ekn\ ruime uitleg van de voorzitter kreeg het voorstel een krediet van 1.381:78 te verstrekken behoe- -r, van de aanschaf van een aantal tafels en stoelen voor de bijzondere kleu terschool in Nieuwerkerk. Die uitleg was bedoeld voor een groep leerlin gen van de lagere school ,,'t Stoofje" te Nieuwerkerk, die deze raadsver gadering bijwoonde. Na zijn uitleg informeerde de burgemeester bij de raadsleden of iemand het woord ver langde en of iemand stemming over het voorstel wenste. Dat was niet het geval en de hamerslag bekrachtigde het besluit. „Zo gaat dat, nu krijgen die kinde ren hun tafels en stoelen", aldus de burgemeester tot de jeugd op de pu blieke tribune. ROTTERDAM, 27-5. De werkgevers in de Rotterdamse haven zeggen over duidelijke aanwijzingen te beschikken dat het aantal werkwilligen in het massagoed en in de graansektor aan het toenemen is. „Het is duidelijk dat bij veel werk nemers het besef doordringt dat ons aanbod niet slecht is", aldus de voor zitter van de Rotterdamse haven- ROTTERDAM. De avondploeg van het containerbedrijf ECT in Rotter dam is donderdagmiddag niet mas saal in staking gegaan, maar even min is er sprake van een massale werkwilligheid. HAAMSTEDE, 27-5. „De Schouwsche Boer", het restauf ant aan de Torenweg te Haamstede dat jaren leeg heeft gestaan, is weer open. Het pand is stijlvol ingericht als jeugdhotel/vakantiecentrum/konferentieoord en zal dinsdag 1 juni met een receptie-,,open huis" officieel worden geopend. HAAMSTEDE. „De Schouwse Boer", vernieuwd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Nieuw bij dit komplex is de „Schouwsche Boerin", een depen dance geschikt voor groepen die apart willen zitten en verder kan men in de „Schouwsche Boerin" te recht voor een drankje of een snack. In korte tijd werd de „Schouwsche Boer" omgetoverd van een bijna- bouwval tot een fraai opgeknapt ge heel. In „Boer" en „Boerin" kunnen (tezamen) meer dan 160 personen worden geherbergd. Verder werd het oorspronkelijke pand uitgebreid met 80 m2, zodat een ruime eetzaal ont stond. Verwachtingen Eigenaren de heren ing. C. A. van Oord en J. H. Struyker-Boudier zien de toekomst rooskleurig tegemoet. „Ondanks de teruglopende ekono- mie zijn we er van overtuigd, dat er behoefte blijf bestaan aan een „low budget" adres, waar groepen, scho len en bedrijven en ook rekreanten voor weinig geld terecht kunnen. Dit jaar hebben we al bijzonder veel boe kingen binnen, ook voor de winter maanden. We hebben goede verwach tingen", aldus de heer Van Oord uit Willemstad. Pools koor Zeven „man" personeel hebben de afgelopen maanden al diverse groe pen ontvangen. Momenteel bereiden ze zich voor op de komende drukke zomermaanden. Aanstaand weekend zal het ook weer „ouderwets" druk zijn rond en in „De Schouwsche Boer". Er worden volop rekreanten verwacht en verder heeft „De Schouwsche Boer" kamers beschik baar gesteld voor het Poolse knapen- en mannenkoor, dat twee optredens geeft tijdens de Pinksterdagen in Haamstede en Renesse. Belangstellenden zijn dinsdag wel kom om het vernieuwde pand te be zichtigen tijdens een receptie van half vier tot half zeven. Advertentie U kunt en mag er niet omheen! Ons program is beslist uw stem waard! Samen verantwoordelijk Dus op 2 juni op lijst 2 stemmen N/ voor een krachtig gemeentebeleid Dit nummer bestaat uit 16 pagina's. Een spreuk is een aftreksel van veel stof, die tot weinig woorden is ingedampt. Fuller werkgevers mr. Meyer Swantee. Hij zegt goede hoop te hebben dat de ak- ties in de loop van volgende week voorbij zullen zijn. Volgens hem is de stakingsbereidheid bij het containe roverslagbedrijf ECT lang niet zo groot als de vervoersbond FNV wil doen voorkomen. Hij geeft toe dat een aantal ECT-werknemers donder dagochtend niet aan het werk is ge gaan, maar volgens hem werkt de meerderheid van de dagploeg wel. Meyer Swantee acht de gang van zaken rond de aktie bij ECT van doorslaggevend belang voor wat er verder in de haven gaat gebeuren. Als de akties bij dit bedrijf niet zo verlopen als de vervoersbond wil, dan wordt er na Pinksteren in de Rotterdamse haven weer gewerkt, zo voorspelt hij. Meyer Swantee zegt niets te begrijpen van de opstelling van de vervoersbond F.N.V. ten aan zien van het containeroverslagbe drijfVolgens hem was het onderhan delingsresultaat, dat vorige week werd bereikt, akseptabel voor de bond. „Ik begrijp niet, waarom ze nu oproepen tot een staking". SOESTERBERG. De groep Vrou wen voor Vrede, die hun tentenkamp bij de vliegbasis Soesterberg donder dagmiddag had moeten verplaatsen, heeft daarvoor uitstel gekregen van de gemeente Soest tot dinsdagmid dag twaalf uur. DEN HAAG. De politiek leider van de Partij van de Arbeid, Den Uyl, thans nog demissionair minister van sociale zaken en werkgelegenheid, heeft nog niet definitief besloten of hij bij de verkiezingen voor de Twee de Kamer opnieuw wil optreden als lijsttrekker voor zijn partij. Verwachting tot zaterdagavond: Droog en zonnig Droog en zonnig; minimumtempera tuur ongeveer 8 graden; middagtem- peratuur omstreeks 15 graden; van nacht weinig wind, morgen overdag matige wind tussen zuid en west. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 1 juni: Zondag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: zuidoost 3 Maandag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 25 gr. Windkr.: zuidoost 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 26 gr. Windkracht: zuid 4 ZON- EN MAANSTANDEN 29 mei Zon op 5.29, onder 21.46 Maan op 12.23, onder 2.42 30 mei Zon op 5.28, onder 21.47 Maan op 13.29, onder 3.07 31 mei Zon op 5.27, onder 21.48 Maan op 14.53, onder 3.28 Eerste Kwartier: 29 mei (22.07) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 29 mei 9.01 21.11 2.21 14.52 30 mei 10.04 22.27 3.30 16.04 31 mei 11.18 23.41 4.45 17.18 ljuni 12.30 5.58 18.30 Doodtij 1 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 28-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Tijdens het pinksterweekein- de komt het weer in ons land onder invloed van een hogedrukgebied dat zich over de Golf van Biscaje naar het noordoosten verplaatst. Vrijdag ochtend werd die invloed al merk baar toen opklaringen zich van het westen uit over ons land uitbreidden. Deze volgden op de bewolking die nog samenhing met de onweersde pressie die donderdag over ons land naar het noordoosten is weggetrok ken en op veel plaatsen regen- en on weersbuien veroorzaakte.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1