HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Subsidie huiseigenaren in financiële problemen Zwakke ekonomie in de V.S. Aanslag op Amerikaanse krant in Rome Perscensuur in Indonesië V.V.V.'s verwachten een flinke Pinksterdrukte Film: Op de snelweg breekt de hel los Het „Kadarisme" Ontslag voor verplegers Popfestival fini Wat biedt de BEELDBUIS? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 27 mei 1982 Nr. 23120 9 Tweede Kamer: DEN HAAG, 26-5. De Tweede Kamer heeft een motie Nijpels (V.V.D.) aan genomen waarin de regering wordt gevraagd „met spoed" een regeling te ont werpen om eigenaar-bewoners van koopwoningen die hun hypotheek- en ren telasten niet kunnen opbrengen voor zover het „noodgevallen" betreft ter wille te zijn met een „tijdelijke overbruggingssubsidie". Tegen de motie stemden de P.v.d.A., C.P.N., S.G.P., R.P.F. en G.P.V. tie en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De indiener, Nypels, verduide lijkte dat als er door 75.000 a 100.000 mensen een beroep op deze regeling zal worden gedaan, zoals de minister verwacht, de regeling geannuleerd zal moeten worden, dan wel aange past opdat het aantal potentiële subsidie-aanvragen wordt ingeperkt. Voor de stemming vond er in de Kamer een tamelijk verhit debat plaats over de strekking van de mo- MÜNCHEN. De politie heeft dui zenden exemplaren van een links blad uit de kiosken verwijderd van wege een artikel waarin president Karl Carstens fel werd aangevallen. Dit heeft het bureau van de openbare aanklager in München meegedeeld. PARIJS. De Franse minister van buitenlandse zaken, Claude Cheys- son, zal dit weekeinde Saoedi-Arabië bezoeken voor besprekingen met ko ning Chaled en kroonprins Fachd. Dit heeft zijn woordvoerder meege deeld. WASHINGTON, 26-5. In Washing ton is de uitslag van een enquête on der 400 Amerikaanse ekonomen ge publiceerd, waaruit blijkt dat de ekonomie van de Verenigde Staten er weinig rooskleurig voorstaat. Er wordt weliswaar een matige in flatie verwacht maar ook een om vangrijk blijvende werkloosheid en een zwak herstel van de huidige eko- nomische inzinking. De ondervraagde ekonomen wijten de trage ontwikkeling van de Ameri kaanse ekonomie algemeen aan de omvangrijke begrotingstekorten en geven als hun mening dat een minder snelle stijging van de overheidsuit gaven voor militaire doeleinden en sociale voorzieningen de doelma tigste methode is om de tekorten weg te werken, aldus het verslag van het onderzoek door de National Associa tion of Business Economists. ROME, 26-5. In Rome is woensdag een bomaanslag gepleegd op het kan toor van de Amerikaanse krant „New York Daily News". De explo sie, in het hart van de Italiaanse hoofdstad, eiste geen slachtoffers. Wel ontstond er flink wat schade. Nog niemand heeft zich verant woordelijk gesteld voor de ontplof fing, die zich vroeg in de morgen voordeed. Er wat toen niemand aan wezig op de redaktie van de krant. JAKARTA, 26-5. De Indonesische regering heeft minstens zeven bui tenlandse kranten verbonden en daarmee de perscensuur versterkt, zo is van gezaghebbende zijde in Jakar te vernomen. De betrokken kranten zijn de Ne derlandse NRC Handelsblad, De Britse Observer, de Franse bladen Le Figaro, L'Auror en France-soir en de Australische Sydney Morning Her ald, aldus de zegsman. Het Franse blad Le Monde, dat niet officieel ver bonden is, blijkt al enkele weken niet te koop te zijn. De voornaamste reden voor het verbod zou zijn dat de betrokken bla den „ongunstige" of „te kritische" kommentaren hebben geschreven over de Indonesische regeringspoli- tiek. Vangnet V.V.D.-woordvoerder De Beer be pleitte dat de regeling er hoe dan ook komt, ook als daar grote bedragen mee gemoeid zijn. Zijn argument daarvoor is dat huurders met een abrupte sterke vermindering van hun inkomsten terug kunnen vallen op huursubsidie, terwijl eigenaars bewoners van zo'n vangnet versto ken zijn. Dat geld moet dan maar op andere begotingsposten worden bek nibbeld. P.v.d.A.-woordvoerder Duinker was hierdoor „met stomheid gesla gen". Er is niet eens genoeg geld om de gesubsidieerde woning voor vol gend jaar op peil te houden, aldus Duinker. C.D.A.-woordvoerder Brokx vond de procedure rond de be handeling van de motie niet fraai. Zijn pleidooi om de stemming aan te houden vond geen weerklank in de Kamer. BOEDAPEST, 26-5., Janos Kadar vierde woensdag zijn 70e verjaardag, stevig in het zadel van een staat waarvan het welvaren algemeen wordt toegeschreven aan een politie ke koers met een etiket waarop zijn naam staat: het „Kadarisme". De eerste-sekretaris van de (kommu- nistische) „Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij" ontbreekt het niet aan motieven om tevreden om te kij ken. Terwijl vrijwel heel Oost-Europa met ekonomischer, zoal geen politie ke, moeilijkheden te kampen heeft, is daar de uitzondering Hongarije met een moderne en rendabele land bouw, een ekonomie die principieel is gericht op de export, een handels balans met het westen die een over schot vertoont en winkels die goed gevuld zijn en de jaloezie van de an dere Oosteuropese landen opwek ken. Deze „oase van voorspoed" - de kwalifikatie is ontleend aan het Poolse dagblad Zycie Warszawy - zit zeker niet zonder problemen: de le vensstandaard stagneert, de woning bouw zit in het slop, de bevolking neemt af, er heerst drankzucht en het zelfmoordgemiddelde is ongekend hoog. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ARNHEM. Drie Dodewaard-beto- gers die vorig jaar tijdens de blok- kade-aktie van de kerncentrale door de politie werden gearresteerd we gens het gooien van stenen, hebben bij de rechtbank in Arnhem schade claims tot een totaal bedrag van 18.000 gulden ingediend. DEN HAAG. Ongeveer 125 bijstandsvrouwen van de beweging Mies Minima uit Amsterdam hebben proces-verbaal gekregen in een trein wagon op het Centraal Station in Den Haag. De vrouwen, die op weg waren naar een demonstratie in Den Haag, weigerden een treinkaartje aan te schaffen. AMSTERDAM. De Amsterdamse politie heeft in de nacht enkele char ges uitgevoerd tegen een stuk of ze ventig Engelse jongeren, die op de Nieuwendijk de orde verstoorden en vernielingen aanrichtten. DEN HAAG, Minister Gardeniers van volksgezondheid verwacht dat de introduktie van bier met alkohol- percentage van minder dan de ge bruikelijke vijf procent geen bijdra ge zal leveren aan bestrijding van drankmisbruik. Kuststreek goed „bezet" DEN HAAG, 26-5. Het kan het komende Pinksterweekeinde flink druk worden in ons land, maar dan moet het weer wel meewerken. Aldus de ver wachting woensdag van het Nationaal Bureau voor Toerisme, die mede geba seerd is op een telefonisch onderzoek onder dertig VVV's in ons land. De ver wachting stoelt ook op het feit, dat de bloemententoonstelling Keukenhof in Lisse tot en met 31 mei open zal blijven (hetgeen aanvankelijk niet in de be doeling lag) en dat de bloemententoonstelling Floriade in Amsterdam een be langrijke bezienswaardigheid is gebleken. Verder is het NBT van oordeel, dat er meer gelijke verdeling van de be zetting van de diverse vormen van akkommodatie zal zijn waar te ne men, hetgeen veroorzaakt zal wor den door een grotere belangstelling voor de kampeerterreinen. Dat bete kent weer wat ontlasting van de ho telbezetting, aldus het NBT. Het onderzoek heeft bovendien uit gewezen, dat in de kust- en bol lenstreek van Noord-Holland de ho tels en pensions voor ongeveer 75 pet „goed bezet" genoemd kunnen wor den. Op partikuliere adressen en de kampeerterreinen is nog voldoende ruimte voorhanden. De vakantiebun galows zijn goed bezet. In de kust- en bollenstreek van Zuid-Holland ge ven de hotels en pensions een bezet ting van 70 tot 80 pet te zien en heb ben partikuliere akkommodatie, bungalows en campings nog voldoen de plaats. In Zeeland zijn de hotels voor 80 tot 90 pet bezet, maar hebben de partiku- lieren nog voldoende kamers voor handen, met name op de zuidelijke eilanden. De bungalows en campings zullen voor cirka 70 pet bezet zijn. DEN HAAG. De orde van octrooi gemachtigden in Den Haag heeft de Tweede Kamer gevraagd er voor te zorgen dat zogenoemde gemeen schapsoctrooien die binnen de E.G. gelden ook in de Nederlandse taal zullen verschijnen. AMSTERDAM. Amnesty Interna tional is bezorgd over het feit dat „steeds minder politieke vluchtelin gen die individueel in Nederland aankomen, politiek asiel krijgen". Volgens een berekening van Am nesty wordt 2,5 procent van de in ons land asielzoekenden uiteindelijk toe gelaten. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft zich geschaard achter een voor stel van minister De Ruiter (justitie) om in een aantal gevallen de rechter de bevoegdheid te geven gevange nisstraffen te vervangen door geld boetes. Dit voorstel, de wet vermo- genssankties, werd zonder stemming aanvaard. AMSTERDAM. B. en w. van Amsterdam hebben besloten geen ge meentelijke faciliteiten te verlenen aan de Nederlandse Volksunie, die in de hoofdstad als de naamloze lijst 10 de verkiezingsstrijd ingaat, en de Centrumpartij voor aktiviteiten in het kader van de gemeenteraadsver kiezingen. HILVERSUM. Het samenwer kingsverband „Iniroos" is bijzonder teleurgesteld over de nota „Kiezen en kabelen" van minister Van der Louw van c.r.m., waaruit blijkt, dat voor 1987 geen verdere uitbreiding van het aantal regionale omroepen zou kunnen plaatshebben. AMSTERDAM. Een als politieman verklede man heeft samen met twee anderen een gewapende roofoverval gepleegd op de diamantair Silon aan de Keizersgracht in Amsterdam. De man, de 51-jarige G. V. B, werd nau welijks een uur later aangehouden. AMSTERDAM. De rechtbank in Amsterdam heeft deze week een eis tot schadevergoeding afgewezen, die een Duitse hotelgast bij het Krasna- polsky-concern heeft ingediend naar aanleiding van de brand in hotel Po len. DEN HAAG. Minister Gardeniers van volksgezondheid meent dat het niet tot haar bevoegdheden behoort om toepassing van de elektro-shock- methode in psychiatrische inrichtin gen te verbieden. DEN HAAG. Uit een onderzoek van de konsumentenbond is geble ken dat in pindakaas niet alleen pin da's, maar ook vaak soja-olie en tar webloem worden verwerkt. OOSTERBEEK. De rijkspolitie te water heeft uit de Rijn bij Ooster beek achttien van de ongeveer hon derd geweien opgedregd die zaterdag tijdens een expositie in Vorden wer den gestolen. UTRECHT. Gemeenten die, zoge naamd vooruitlopend op nog vast te stellen bestemmingsplannen, alvast bouwvergunningen afgeven, zijn vaak onwettig bezig. Staatssekretaris wil „avondwinkels" UTRECHT, 26-5. Staatssekretaris Van'Zeil van ekonomische zaken wil het mogelijk maken dat er veel meer avondwinkels komen die in principe alles mogen verkopen. De staatssekretaris wil via een aanpassing van de winkelsluitings wet aan de gemeenten de bevoegd heid geven om de openstelling van meer avondwinkels zelf te regelen. Nu wordt nog slechts in uitzonde ringsgevallen toestemming verleend voor het beginnen van avondver koop. Dit staat in een ontwerpnota over de winkelsluitingsregelingen, die binnenkort bekend zal worden gemaakt. Ziekenfondsraad wil oplossing teveel betalende bejaarden UTRECHT, 26-5. De ziekenfonds raad bespreekt donderdag voorstel len aan minister Gardeniers (volks gezondheid) om de extra lasten, waarmee veel mensen in de bejaar denverzekering dit jaar zijn gekon- fronteerd, te verlichten. Het initiatief daartoe is genomen door de vertegenwoordigers van de F.N.V., die het onverantwoord vin den om te wachten op meer struktu- rele oplossingen van de problemen in de bejaardenverzekering. Die problemen zijn ontstaan, door dat de inkomensgrenzen voor onge- huwden zijn bevroren. Dat heeft tot gevolg, dat ze vaak meer premie moeten betalen dan echtparen met eenzelfde inkomen, in sommige ge vallen zelfs twee of drie keer zoveel. Verder is het bij de huidige indeling in inkomensklassen zo, dat een gerin ge verhoging van het inkomen al tot een zeer forse premiestijging kan lei den, waardoor de verzekerden - ook de gehuwden - er netto flink op ach teruit gaan. APELDOORN, 26-5. Groot Schuy- lenburg, een instituut voor zwakzin nigen te Apeldoorn, zal de komende anderhalf jaar 76 werknemers ont slaan. De ondernemingsraad van Groot Schuylenburg acht het niet uit gesloten dat in de loop van 1983 nog meer ontslagen zullen vallen. In verhouding tot het aantal leer lingen werken er te veel gediplo meerde verplegers. Ze hebben na het voltooien van hun opleiding bij Groot Schuylenburg elders geen baan kunnen vinden. Gediplomeerde verplegers verdienen aanzienlijk meer dan leerlingen. DEN HAAG. Bij haar ankopen moet de overheid meer aandacht schenken aan de werkgelegenheid- saspekten. Dit heeft de Twede Ka mer uitgesproken, toen met algeme ne stemmen een motie hierover van P.v.d.A. en D'66 werd aanvaard. LOCHEM, 26-5. Het is afgelopen met het jaarlijkse popfestival in Lo- chem. De organisatoren zetten er de finitief een punt achter omdat het festival, dat vorige week donderdag voor de vijftiende keer werd gehou den en toen slechts 15.000 bezoekers trok, in z'n huidige vorm kennelijk niet meer aanslaat bij de jongeren. Vorig jaar kwamen er nog bijna 30.000 popliefhebbers naar het festi val. De organisatoren willen zich nu bezinnen over een andere formule, waarbij ondermeer gedacht wordt aan een kleinschaliger jaarlijks te rugkerend gratis evenement. Vrijdag 28 mei, 22.35 uur, Nederland 2: Max Havelaar. V.l.n.r. Peter Faber, Frans Vorstman en Eric van Donk. Achttien minuten applaus DEN HAAG, 26-5. Het Ne- derlands Dans Theater (N.D.T.) heeft in Praag een voor die stad. absoluut rekord geboekt: achttien minuten ge scandeerd applaus voor de dansers, het orkest uit Brno onder leiding van de vaste diri gent van de balletgroep, David Porcelijn, en voor de artistiek leider van het gezelschap, Jiri Kylian. Het enorme sukses heeft geleid tot aanbiedingen voor optredens in Dresden en Leipzig en Moskou in de herfst van volgend jaar, naar het ge zelschap heeft meegedeeld. Het N.D.T. gaf twee voor stellingen in het kader van het festival Praagse Lente" in het Smetana-theater. Uitge voerd werden programma's met choreografieën van Kyli an, die in Praag werd geboren en er studeerde. Met deze toer- nee was het N.D.T. voor het eerst in Tsjechoslowakije en werd een langgekoesterde wens van zijn artistiek leider vervuld. De balletten hebben op pu bliek, kritici en vakgenoten uit de muziek- en balletwereld zeer grote indruk gemaakt. De voorstellingen waren uitver kocht: boven de 1200 zitplaat sen vonden op beide avonden nog ruim 300 liefhebbers een plaats in de gangen en op de trappen. VRIJDAG 28 MEI NED. 1. Theo Koomen presenteert vanavond de laatste aflevering van het spel Holland-België. Brandt Pa rijs is de titel van een film. In au gustus 1944 stonden de geallieerden vlakbij Parijs en Hitier vervaardig de het bevel uit om Parijs met de grond gelijk te maken. Brigade-gene raal Cholitz zag gelukkig de waanzin van dit bevel in en trad in onderhan deling met de Zweedse konsul Nor- ling. Ondertussen gingen de Duitse troepen wel verder met de voorberei dingen voor de totale vernietiging. De speelfilm wordt onderbroken door het journaal. Het IKON biedt dan nog het programma Mevrouw Fortuin. Indien moglijk volgt dan nog een nachtuitzending van Night of hundred stars, waarmee artiesten in zamelen voor behoeftige kollega's. NED. 2. Het groene monster De Hulk opent de uitzending. Dan het rechtstreeks programma vanuit de Bloemenveiling Westland Voetballer van het jaar. Een keur van internati onale artiesten zullen hierin hun op wachting maken. De zeilliefhebbers kunnen vervolgens hun hart ophalen aan beelden van de zeiltocht die het schip De Flyer onlangs maakte. Dan het slot van Max Havelaar. Havelaar DEN HAAG. Het aandeel van de vrouwen onder de beeldende kunste naars stijgt relatief en absoluut zo zeer, dat over tien jaar de jongste ge neratie kunstenaars overwegend uit vrouwen zal bestaan. In Concertzaal ZIERIKZEE, 27-5. „óp de snelweg breekt de hel los", of „the Cannonball run", draait komend weekeinde vier keer in bioscoop de Concertzaal, name lijk twee keer op zaterdagavond, zondag een keer en maandag (tweede Pinksterdag) een keer. Burt Reijnolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Peter Fonda, Dean Martin en Sammy Davis jr. zijn de hoofdrolspelers in deze komi sche film. De Cannonball Run is de illegale Amerikaanse Grand Prix. Start: er gens aan de Oostkust; finish: onge veer 45000 km verder ergens in Cali- fornië aan de Westkust. Regels: slechts één: „Alles mag, niets is ver boden". Deelnemers: snelheidsmani akken en wegpiraten, die alle ver keersregels overtreden en de gekste stunts en listen verzinnen om uit de handen van de politie te blijven, die talrijke achtervolgingen inzet, en om mededingers uit te schakelen. Zo vliegt de stoet auto's - vaak van aller- leid geheimzinnige instrumenten voorzien - dwars door Amerika heen, maakt talloze brokken en veroor zaakt overal opschudding. Slechts één keer zijn de deelnemers solidair en wel als zij in Californië even moe ten wachten op de heropening van een weg, die in reparatie is. Knokpartij Een van de wachtende racers krijgt ruzie met een lid van een eveneens wachtende soort Heli's Angels-clan, waarna een Woeste knokpartij volgt. Deze wordt echter abrupt beëindigd als de weg in kwestie weer opengaat en de race verder kan gaan. Dan is het weer iedereen voor zichzelf en naarmate de finish nadert, worden de trucs van de coureurs gemener, dit alles om de finish het eerst te passe ren en zelfs vlak bij de finish gebeu ren nog de meest onverwachte din gen. Het enige niet onverwachte is dat er een winnaar uit de bus komt. blijkt te zachtmoedig om werkelijk iets tegen de mistoestanden te doen en zeker tegen de Regent is hij niet opgewassen. Tot slot volgt dan nog een gesprek met de minister presi dent. VRIJDAG 28 MEI NED. 1. 10.30 Schooltelevisie13.00 en 18.20 Nieuws voor doven: 18.58 Nieuws; 19.00 Holland-B elgië; 20.10 Brandt Parijs?; 21*37 Journaal21.55 Brandt Parijs?; 22.50 Mevrouw For tuin; 23.55 Nieuws; 23.40 Nieuws voor doven; 23.45 Night of hundred stars. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Hulk; 20.00 Journaal; 20.27 Voet baller v. h. Jaar21.45 TROS Aktua Special; 22.35 Max Havelaar23.20 Gespr. m. d. min. president; 23.35 Nieuws; 23.40 Bezoek Paus Enge land, Schotland en Wales. ZATERDAG 29 MEI 0 NED. 1: Een scala van mogelijkhe den om de vrije tijd door te brengen wordt getoond in het programma Studio Vrij. Het middagprogramma wordt afgesloten met het spel Klas- sewerk. Frank Kramer presenteert in het begin van de avond zijn show. In Galactica lopen Troy en Dillon ge vaar slachtoffer te worden van een Russische vernietigingssatelliet. Liefhebbers kunnen hierna griezelen bij de thriller De Perfectionist. Cen traal hierin staan de tweelingbroers Bob en Terry Spelling die precies op elkaar lijken, maar innerlijk maar weinig met elkaar gemeen hebben. Bob is architekt en heeft een on besproken gedrag integenstelling met zijn broer die aan zijn gevangen schap wegens moord een vroegtijdig eind heeft gemaakt. Talloze moeilij ke en verwarrende situaties ontstaan als het aardige meisje Patty Heron een van de twee in de trein ontmoetDe uitslag van de Alge mene Loterij Nederland beëindigd de uitzending. NED. 2: De woord in beeld kwis opent de uitzending, gevolgd door een aflevering van de Lieverdjes van Grange Hill. Het bekende verhaal De koetsier van de Tsaar van de hand van Jules Verne staat centraal in de serie Michel Strogoff. Over gebeds genezing gaat het programma van Hen Mochel. Tot slot van de avond beelden van de country- en western zanger Don Williams en zijn begelei dingsgroep The Scratchband. ZATERDAG 29 MEI NED. 1: 10.30 Teleac; 15.30 Nieuws; 15.32 Studio vrij: 16.10 Klassewerk; 17.30 De paus in Engeland; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 De Frank Kramer show; 20.15 Galactica; 21.05 Onder vader vleu gels; 21.37 Journaal; 00.05 Journaal; 00.10 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 De woord-in-beeld kwis; 19.25 De lie verdjes van Grange Hill; 20.00 Jour naal; 20.27 Michel Strogoff; 21.25 Op zieken zullen zij de handen leggen; 22.15 Don Williams concert23.10 Journaal; 23.15 Nieuws voor doven. 44 Flip, die als oudste zich geroepen gevoelde om het gezin zoveel mogelijk behulpzaam te zijn, liet naar het meisje informeren en kwam te weten, dat ze dochter van een kleine metselaarspa troon was, die zijn bedrijf had in de Haarlemmermeer. Ab had haar tijdens het dansen leren kennen, Miijam was een vlotte jongedame van een en twin tig lentes, die al gauw in het tamelijk stille huis domineerde, als ze er was. Mevrouw Boerée vond het maar zo zo. In de eerste plaats vond ze Ab met zijn twee en twintigjaren nog rijkelijk jong, maar daarover lachten de anderen. Want iedereen wist, dat moeder Mar- jan ook op twee en twintigjarige leef tijd haar hart en hand aan Jan Boerée gegeven had. Dus dit argument sneed geen hout Verder vond ze Miijam fri vool, zonder misschien de juiste bete kenis van het woord te kennen. Mir jam was altijd opgewekt en vrolijk, schaterde het uit bij het minste, wat ze amusant vond, en stoeide heel onge geneerd in gezelschap van anderen met de veel stillere Ab, die evenwel tot over zijn oren verliefd was op dit aar- dige kind. Samen waren ze een avond op visite geweest bij Flip en Hannie en deze vond Mirjam dadelijk een schat Dat zei ze na afloop van het bezoek ook tegen Flip. Maar deze trok een beden kelijk gezicht „Ze is met te vlinder achtig, snoes. En niet de minste Ahnung van de ernst van het leven." „Ach, zanik niet over de ernst van het leven, eeuwige pessimist," mopperde Hannie. „Ze is nog jong en uitgelaten en heeft een goeie invloed op de in mijn ogen te rustige Ab. Laten die twee alsjeblieft gelukkig met elkaar worden. En voor mijn part zonder de ernst van het leven. Er is al narigheid genoeg in deze tijd." „Juist daarom. Maar dat beseffen ze niet eens." „Maar gelukkig ook. You cannot set the whole world right in just a single minute". „Tennesee," wist hij. „Ik ben ook op school geweest" „Zo. Breng dat dan maar eens in toe passing And help your nexter neigh bour. Dat is het slot van het gedicht weet je dat nog?" „Onze buren kunnen zichzelf wel redden," antwoordde hij nuchter. „Ach kletsdat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Maar met jou kan ik over die dingen toch niet praten. Enfin Ab en Mirjam hebben mijn zegen! „Ma wil in elk geval, dat ze nog een paar jaar wachten." Hannie kamde het haar voor de spie gel en draaide zich om naar haar man, die zich aan het ontkleden was. „Wel jaEn als er voor die tijd brokken komen?" Hij keek haar verstoord aan. „Dat komt in onze familie niet voor, vrouw." „O, Gefeliciteerd. Maar we zijn alle maal mensen en hebben allen zwakhe den" s „Ab zal zyn hersens wel gebruiken," konkludeerde Flip. „Tenslotte is hij één Boerée." Met andere woorden: een supermens. Laat me niet lachen In datzelfde jaar studeerde Dick Prins af aan de Utrechtse universiteit, Door HENK VAN HEESWIJK liéérde zich met een gevestigde confra ter in de stad en hield voor een pro- deaan zijn eerste pleitrede. Hannie was zo trots als een pauw op haar broer en had het tijdens de wekelijkse kaartavondjes over „mijn broer de ad- vokaat". Op een avond keek Van Weerden de jongevrouw nadenkend aan en terwijl hij de kaarten schudde en ronddeelde, zei hij zo langs zijn neus weg „Geef me het adres van die broer van je eens, buurvrouw. Ik heb een civiele kwestie met een klant van me. Misschien kan hij er nog wat brood uithalen." Hannie, blij, dat ze haar broer aan een gewone klant kon helpen, schreef naam en adres op en binnen een week wist ze van Dick, dat Van Weerden bij hem was geweest „Dank je zus, voor de recommendatie. Dat vind ik machtig aardig van je. Hij is m'n eerste eigen lijke cliënt, begrijp je? Nou, ik zal voor 'm vechten, dat verzeker ik je." Binnen twee maanden wist Hannie, dat meester Prins de zaak voor Van Weerden had gewonnen. De klant werd geheel in het ongelijk gesteld en werd tevens veroordeeld in de kosten van het proces. „Dat is me geweldig meegevallen," erkende Van Weerden op de kaartavond. „Die broer van jou heeft wel het eert en ander in zijn mars, buurvrouw. Hij heeft een mooi centje achterstallig geld voor me verdiend. Nou, ik heb hem er een behoorlijk portie van gegeven, hoor. Dat kwam hem echt wel toe. Die mr Prins komt er wel, let op mijn woorden." (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9