Akkoord met subsidies voor lawn tennis klub Zierikzee deurloo mode Marion van Dongen winnares bij dames in Open Klasse DSV blijft doorgaan in zomeravondvoetbal Eerste herenteam Bru-Tèn door winst in eindstrijd Surfen op Grevelingen Supporters met revolvers op zak 6 Advies kommissie financiën P.V. „de Reisduif" St. Philipsland TdllliS ZIERIKZEE, 25-5. Het gaat er nu langzamerhand echt naar uitzien dat de lawn tennisklub Zierikzee naar Poortambacht gaat verhuizen. Na een positief advies van de kommissie sport begin mei, ging ook de kommis sie financiën akkoord. Dinsdagavond ondersteunde de kommissie de voorstellen van voorzitter L. J. van Gastel, betreffende de financiële gevolgen voor de ge meente Zierikzee. De heren L. S. P. van Velthoven (C.D.A.) en J. J. Geleijnse (V.V.D.) waren het eens met een jaarlijkse subsidie van 6622,— gedurende vijf jaar en daarnaast met een éénmalig subsidiebedrag van 75.000,—. Dit laatste bedrag zal uit de reserves voor het sportpark Bannink worden gehaald. Advertentie Zie onze MEI-AKTIE f 75,— korting Mol 5-7, Zierikzee Machteloos Oranje kansloos op Wembley: 2-0 LONDEN, 25-5. Een machteloos voetballend Nederlands elftal heeft andermaal een uitwedstrijd kansloos verloren. Werd er in de eerste 45 mi nuut nog redelijk gelijke tred gehou den met een experimenteel Engels elftal, in de tweede helft kreëerde de ploeg van trainer Kees Rijvers zich na de twee vroege doelpunten van Woodcock en Mariner zich welgeteld nul kansen om ook maar in de buurt te komen van een nauwelijks ver diende tegentreffer. Engeland trad de Oranje-ploeg met een maar liefst op zeven plaatsen ge wijzigde formatie tegemoet, maar domineerde desondanks met uitzon dering van de eerste minuten vrijwel konstant. De ploeg van Kees Rijvers speelde ogenschijnlijk slechts een verplicht nummertje, waarbij ander maal pijnlijk werd aangetoond, dat men nauwelijks wenst te werken als de financiële opbrengst niet fameus is. In de eerste helft kreeg Wim Kieft, die in de tweede 45 minuten nauwe lijks aan de bal kwam, een opgelegde kans, maar de jeugdige Ajaxied de monstreerde overduidelijk, dat het seizoen voor wat hem betreft ten ein de is. Dat gold in grote mate ook voor Simon Tahamata en Tsjeu La Ling, die meer achter de feiten aanholden, dan iets nuttigs te doen met de spora dische dieptepasses, die door Arnold Mühren en Ruud Krol werden wegge geven. De enige spelers, die een vol doende haalden waren Peter Boeve, Edo Ophof en Michel van de Korput en Johnny Metgod, tot de 48e minuut. Toen werd hij - en met hem doelman Hans van Breukelen - twee keer knap voor schut gezet, hetgeen even zoveel doelpunten opleverde. Duidelijk werd op Wembley op nieuw, dat het met het Nederlandse voetbal momenteel bar en boos gesteld is, wanneer een oranje forma tie zich buiten de landsgrenzen be geeft. Het is daarom waarschijnlijk maar erg goed, dat er geen ploeg naar de Mondiale in Spanje hoeft. Neder land blijft die afgang nu in ieder ge val bespaard. Engeland had dinsdag avond van de doorsnee top-amateur- ploeg zonder twijfel meer weer woord gekregen dan het nu het geval De voorzitter stelde als eis aan de tennisklub dat de akkommodatie aan de Lange Blokweg gehuurd zal blijven worden, omdat er een kans op splitsing binnen de vereniging bestaat. De voorzitter wil voorko men dat er twee tennisverenigingen in de gemeente Zierikzee komen. De heer W. F. Sprengelmeijer stemde om principiële redenen tegen de voor stellen van de heer Van Gastel. De heer Geleijnse vond dat deze kans aangegrepen moest worden en had verder geen problemen met het voorstel. De heer Van Velthoven was van mening dat de kommissie/ge meente de ltc Zierikzee financieel erg ter wille is en betitelde de ltc als „de Gelukkige, met een hoofdletter". Gemeentegarantie Op de vergadering werden de toet singsnormen voor de beoordeling van aanvragen om gemeentegarantie voor hypothecaire geldleningen voor de aankoop of bouw van een eigen woning herzien. Aanleiding hiertoe vormde de laatste tijd het stijgende aantal panden, dat executoriaal moest worden verkocht en waarvoor indertijd gemeentegarantie was ver strekt. De heer Van Velthoven was van mening dat het eigen woningbezit niet uitgebannen moet worden. De gemeentegarantie biedt de mogelijk heid aan mensen, die financieel niet zo sterk staan, toch een eigen huis te kopen. De heer J. J. Geleijnse vertel de dat de gemeente tot nu toe goede ervaringen heeft met het verstrek ken van de garanties, dat in totaal al op een bedrag van 15.000.000,— is gekomen. De heer Van Velthoven wilde de tien procent ruimte tussen de exeku- tiewaarde en de vrije verkoopwaar de verhogen naar 15 maar de twee andere kommissieleden stemden daar niet mee in. Om het draagvlak te verbreden wilde hij ook voorstel len de vakantietoeslag en de kinder bijslag bij het vaste bruto inkomen te trekken. Naar zijn mening hielden vele gezinnen rekening met deze in komsten bij het kopen van een wo ning. Voorzitter Van Gastel vond het niet aan de kommissie om te beoor delen of dat bij het loon hoorde. Zelf was hij tegen het voorstel en met hem de heren Geleijnse en Sprengel meij er. Havenkwartier De voorzitter vertelde te willen proberen tegemoet te komen aan de bezwaren van bepaalde bewoners van het Havenkwartier tegen het volbouwen van het open terrein aan het Lange Groendal. Schouwen-Duiveland met drie spelers in Zeeuws UEFA-team ZIERIKZEE, 25-5. Drie spelers van Schouwen-Duivelandse verenigin gen gaan het komende pinksterwee- keinde op toernooi in het Duitse Neuss als leden van het Zeeuwse UEFA-jeugdteam. De uitverkorenen zijn Patrick de Broekert en Theo Wit tenberg, beiden van Zierikzee en Ab- by Duinhouwer van Bruse Boys. Het uit vijftien spelers bestaande team speelt op zondag 30 en maandag 31 mei in een toernooi, waaraan in to taal acht ploegen deelnemen. De Zeeuwse UEFA-ploeg onder leiding van trainer/coach Jo de Waal, speelt tegen louter Duitse ploegen. Er wordt in twee poules gespeeld, waar na er via kruisfinales naar een echte finale wordt toegewerkt. Behalve de drie Schouwen-Duive landse spelers wordt het team ge vormd door: Piet Goeree en Mart van de Guchte (bieden SVD), Patrick van de Hemel (IJzendijke), John Jasperse en Martin Nijsse (beiden van RCS), Jan-Kees de Jonge (Heinkenszand), Nico Knol (Hoek), Gerard Maas en Hans Menu (beiden Terneuzen), Jacco Oosterling en Cees Schroevers (bei den Amemuiden) en Tonny van Vo ren (Breskens). RCS-doelman John Jasperse ondertekende de afgelopen week een kontrakt bij ere- divisieploeg PSV. ZIERIKZEE. 25-5. Het zomera vondvoetbalteam van DSV blijft gestaag doorgaan met het binnenha len ran winstpunten. Dinsdagavond won het Dosbouw-team met afgete kende 4-0 cijfers van Velocitas. In Noordgouwe herstelden de Zie rikzee veteranen zich weer enigszins van de forse 3-0 nederlaag tegen To ren Boys door met 1-0 te winnen van het team van de PZEM. DSV gaat nu aan de leiding met nog slechts een en kel verliespunt, maar Toren Boys zit nog steeds in het spoor. Vanavond (donderdag) speelt DSV in Serooskerke tegen de PZEM en in Zierikzee spelen Zierikzee veteranen en Hernesseroord tegen elkaar. Mor genavond 28 mei wordt in Zierikzee de uiterst belangrijke wedstrijd tus sen Stella Boys en Toren Boys afge werkt en in Serooskerke komen Zee- landia en Velocitas tegen elkaar in het strijdperk. Alle wedstrijden be ginnen als gebruikelijk weer om 19.30 uur. De onlangs opgerichte aktiegroep „Havenkwartier" vindt dat de leef baarheid niet mag verdwijnen en is voorstander van een soort „om-en- om-bouw"; huizen, open terrein, hui zen, enz. De heer Van Gastel zei dat in een gesprek de suggestie met de bewo ners was gezegd, dat ze zelf moesten bekijken wat er eventueel te realise ren valt. „Het is spijtig dat deze be woners er acht jaar geleden niet wa ren, want dan had dit probleem zich niet voorgedaan. Het bestem mingsplan kan nu niet meer veran derd worden", aldus de heer Van Gastel. Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „de Reisduif" te St. Philipsland vanaf Compiègne op 22-5-'82. In concours waren 361 dui ven. Ze werden met zuidwestenwind gelost om 12.30 uur. De snelheid van de eerste duif was 1507,24 m/m. Aan komst 15.24.03. De snelheid van de laatste duif was 1291,35 m/m. Aan komst 15.52.52. J. Walpot 1, 48, 52, 67; J. C. Verwijs 2, 22, 20, 29, 50, 54, 70, 84; Joh. Reijn- goudt 3, 32, 39; Jack Reijngoudt 4, 24, 65; F. den Braber 5, 31, 59; K. A. Reijngoudt 6, 22, 82; Vermaas /Verwijs 7, 16, 24, 26, 28; A. S. Hoog lander 8, 40; K. de Frel 9, 25, 36, 43, 74, 81; Iz. Vermeij 10, 12,18, 21, 35, 44, 47, 55, 83, 87; J. van Oeveren zn. 13; J. Quist 14, 58; A. Faasse 15, 23, 27, 34, 42, 46, 61, 62, 63, 69, 86; Adr. Ver wijs 17, 88, 91; S. M. Quist 19, 30, 56, 57; M. Mol 33, 37; M. Laban 38, 68, 73, 76, 78, 89; J. Verwijs zn. 41, 49, 90; C. Dieleman 45, 80; Th. Bakker 51; Sj. Vermeij 53, 85; Jac. Geense 60, 71, 72; J. Smits 66; J. Zuidweg 75; A. Verha- ge 77; M. Meijer zn. 79. BRUINISSE, 25-5. Het eerste herenteam van de Bruinisser tennisvereni ging Bru-Tèn heeft zich door een 5-1 zege op Jacoba van Beieren uit Sint Maar tensdijk in de halve finales geplaatst voor de eindstrijd om het Zeeuwse kam pioenschap. Hierin zullen zij het moeten opnemen tegen De Klappers uit Krabbendijke. Aston Villa pakt Europa Cup I door 1-0 winst ROTTERDAM, 26-5. Het Europa Cup-gebeuren is voor het Duitse voetbal dit jaar katastrofaal verlo pen. Nadat de IFK Gothenburg de vorige week fiks afrekende met het Hamburg van Happel, haalde het Eu ropees gezien onbetekende Aston Villa gisteravond een lelijke streep door de aspiraties van Paul Breitner en de zijnen. Bayern München, toch als groot fa voriet aan de ontmoeting in Rotter dam begonnen, schakelde in feite zichzelf uit door laf voetbal. Door één goedlopende aanval, bekroond met een teffer van Peter Withe, pakte Aston Villa daarom verdiend de Cup, die werd uitgereikt door de Italiaan se FIFA-voorzitter Franchi. Romeinse graven ROME, 26-5. In de Zuid- Italiaanse provincie Matera heeft een boer bij het ploegen een reeks graven uit de Ro meinse keizertijd gevonden. Tot dusver werden bij de plaats Metaponto tien graven gelokaliseerd die volgens oud heidkundigen uit de eerste en tweede eeuw stammen. De on derzoekers troffen daarbij tal rijke gebruiksvoorwerpen aan. Eerder werden in deze omge ving sporen gevonden van een begraafplaats uit de vroege ijstijd. Daarnaar worden reeds lange tijd opgravingen gedaan. Zowel Bru-Tèn als Jacoba van Bei eren waren winnaar geworden in een voorrondepoule. De Thoolse ploeg had tevens al een kwart-finale ge wonnen, waarvoor de Bruinisser ploeg een walk-over had getroffen. Bru-Tèn kwam op eigen banen licht gehandikapt aan de start omdat W. Vonk moest ontbreken. Dit gemis werd door de rest van het team even wel knap opgevangen, waardoor er toch nog een overtuigende zege uit de bus kwam. De enige nederlaag kwam op naam van R. Geense, die het tegen J. Leeu wenhaag niet kon klaren (6-7, 2-6). F. Mous boekte een fraaie overwinning op M. Meeuwsen (7-5, 6-0) en in een backhandduel klopte T. van Gelder zijn Thools tegenstander T. Moerland met twee keer 6-3. Invaller J. Huizer kweet zich eveneens voortreffelijk van zijn taak en klopte in een span nende partij T. Bocxe in drie sets. De eerste ging voor Huizer verloren met 3-6, maar daarna haalde hij het nog vrij gemakkelijk: 6-1, 6-2. De dubbels leverden voor de Bruse spelers niet al te veel problemen op. Geens en Mous stonden hun tegen standers' Moerland en Bocxe slechts drie games toe (6-1, 6-2) en Van Gel der en Huizer klopten hun opponen ten Leeuwenhaag en Meeuwsen ge makkelijker dan de cijfers zouden doen vermoeden: 4-6, 6-4, 6-2. Het oog wordt door de Bru-Tèn-heren nu ge richt op de te spelen finale tegen De Klappers uit Krabbendijke. Het afgelopen weekeinde ging ook de mixedkompetitie van start. Bru- GREVELINGEN, 25-5. Surfvereniging Sunnemare organiseerde op de Gre- velingen surfwedstrijden in de Open Klasse, waaraan massaal werd deelge nomen door surfers en surfsters uit het hele land. Grote trekpleister in deze wedstrijd was zonder twijfel wereldkampioen Stephan van de Berg. Ondanks het feit, dat er in een Open Klasse-wedstrijd met elke plank gevaren mag wor den, ook met zelf bouwplanken, zijn er wel degelijk eisen gesteld betreffende afmetingen. Stephan van de Berg en John van de Starrè liepen om deze rede nen tegen een vervelende diskwalifikatie aan. In verband met een te smalle plank en een te lang zwaard restte de organisatie niets anders dan het over gaan tot diskwalifikatie, hoe triest dit voor een wereldkampioen ook is. In de damesklasse regionaal werd Marion van Dongen uit Haamstede knappe win nares. In de landelijke wedstrijd waarin in totaal 93 deelnemers aan het ver trek kwamen legde J. de Jong beslag op de eerste plaats bij de dames, voor L. Ladage en S. Gravestein. Liesbeth Kort uit Zierikzee werd in deze klas se zevende. De zege bij de heren licht was voor P. Teller, voor J. Schreur en P. Meester en in de zware klasse ging J. Teule met de zege strijken, terwijl de tweede en derde plaats respektie- velijk werden ingenomen door J. Slot en M. Tellier. In de regionale wedstrijd met 75 deelnemers pakte Marion van Don gen, zoals gesteld de eerste plaats bij de dames met J. Wesseling op de tweede plaats en J. Hartog op de der de positie. Bij de lichte heren ging de zege naar P. Lukasse voor H. van de Velde en R. Stompff. Cees Bolijn van de organiserende vereniging behaal de de twaalfde positie. Bij de heren zwaar was er geen kruit gewassen te gen R. Vleesdrager, terwijl R. van de Kroon en N. Zwager de tweede en derde plaats innamen. Mixedteam TC Westerschouwen titel pakt BURGH-HAAMSTEDE, 25-5. Het zeer jeugdige mixed-tennisteam van de TC Westerschouwen uit Burgh- Haamstede is door een 7-1 overwin ning op de TC Duiveland kampioen geworden van de 5e klas van de KNLTB. Dit kampioenschap is zeker opmer kelijk te noemen, omdat hier de erg jeugdige leeftijden opvallen, daar waar de oppositie over het algemeen uit volwassen spelers bestaat. Deson danks pakten Angelina, René en Jac co Geleijnse, Karen Steenstra, Inge borg Reijdon en aanvoerder Robin Verdam zeer overtuigend de titel. De oudste van het zestal spelers is 16 jaar en de jongste telt slechts twaalf lentes. Op zondag 6 juni trekt het team naar Waalwijk om daar een eventueel geslaagde greep naar pro motie te doen. ROTTERDAM, 26-5. Bij het Feije- noordstadion in Rotterdam zijn woensdagavond vier Westduitsers aangehouden, die vuurwapens bij zich hadden toen zij naar binnen wil den gaan om de Europacup-wed strijd Aston Villa tegen Bayern Mün chen bij te wonen. Twee van hen waren ieder in het bezit van een revolver, de andere twee van een pistool. Daarnaast zijn •bij de ingang van het stadion nog eens acht Westduitsers aangehouden, die verschillende slag- en steekwa pens bij zich droegen zoals: stiletto's, valmessen, een kapmes en vechtstok- jes. Dit heeft een woordvoerder van de Rotterdamse politie woensdaga vond bekendgemaakt. Volgens deze woordvoerder is het de eerste keer dat de Rotterdamse politie bij een voetbalwedstrijd dit soort vuurwapens in beslag heeft ge nomen. 's Middags is het in Rotter dam met de vele duizenden Britse en Westduitse voetbalfans vrij rustig gebleven. Slechts één dronken Britse supporter werd omstreeks vier uur aangehouden omdat hij teveel amok maakte. De man heeft de wedstrijd niet bij kunnen wonen. AMSTERDAM. Het Amerikaanse consulaat in Amsterdam is weer voor publiek opengesteld. Dat heeft een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Den Haag meegedeeld. Klubwedstrijd Ook werd er een klubwedstrijd ge varen door windsurfvereniging Sun nemare in samenwerking met de ver enigingen uit Ouddorp en Flakkee. In totaal waren er 65 deelnemers. Hier werden vier manches afge werkt. De Sunnemaire- korifeeën Marion van Dongen, Liesbeth Kort en Cees Bolijn moesten verstek laten gaan vanwege in inhaalwedstrijd in de Mistralklasse op het Brasemer- meer. Voor de verandering kwam de zege hierbij eens een keer niet bij een lid van Sunnemare terecht. Pien van Soest werd winnares, Marion van Dongen pakte de tweede plaats en Liesbeth Kort legde beslag op de der de plaats. Sparta Middelharnis wint jeugdtoernooi Kwiek volleybal BRUINISSE, 25-5. Het jeugdteam van Sparta uit Middelharnis is win naar geworden van een door volley balvereniging Kwiek uit Bruinisse georganiseerd toernooi in de plaatse lijke gymzaal De Dreef. De ploeg uit Middelharnis bleef het eerste team van de organiserende vereniging voor. Sparta behaalde ze ven punten en Kwiek kwam tot punt, omdat een set gelijk eindigde tegen Intermezzo. Dit vreemde voor val is mogelijk als er op tijd wordt gespeeld. Intermezzo werd derde met AVt punt, WIK uit Kerkwerve eindigde met twee punten als vierde en het tweede team van Kwiek werd vijfde en laatste met nul punten. Voor alle deelnemers was er een herinnerings vaantje en in ploegverband werd er een standaard uitgereikt, die be schikbaar was gesteld door klubsponsor Deurloo. Schuddebeurs. Op de klubwedstrijd werd de da meswedstrijd nu gewonnen door A. Vlieger voor J. Dees. Bij de lichtge wicht heren ging de eerste plaats naar L. de Ron voor Swier Garst, H. van de ochtend, Daan Dees en W. Pi- ree. Bij de zwaargewicht heren kaap te Jan de Jong de zege weg voor de neus van P. Jordaan. De overige Sunnemare-klasseringen: 3. A. Dees, 4. W. Voogd; 5. A. Vijverberg, 6. G. Groothedde, 7. A. Everaers, 8. J. Pi- ree, 9. H. Koster, 10. J. Noordhoek, 11. A. Stougje, 12. J. Hagesteijn. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De politieke partij De mocraten 66 loopt de kans te maken te krijgen met een „onstuitbare neer gang,, bij de volgende Kamerverkie- zingea Deze konklusie staat in het boek „De strijd om de kiezersgunst". VLAARDINGEN. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en binnenvaart (C.B.R.B.) heeft de aangesloten rede rijen in het massagoed, die getroffen worden door de huidige havensta king, aangeraden bij het arbeidsbu reau werktijdverkorting voor het personeel aan te vragen. DEN HAAG. Om de Poolse asiel zoekers in ons land niet langer in on zekerheid te laten heeft het ministe rie van justitie in afwachting van een definitieve bepaling van hun vluch telingenstatus 178 Poolse asielaan vragers een vergunning tot verblijf (B-status) verleend. DEN HAAG. De grote frakties in de Tweede Kamer zijn niet van zins staatssekretaris Lambers- Hacquebard van milieuhygiëne voor de voeten te lopen bij de beoogde overeenkomst met het grondzuive- ringsbedrijf Mourik voor de sanering van het Moerdijkse Uniser-terrein. DEN BOSCH. De ontvoerder van het 12-jarige meisje Manon Huy- bregts uit Son, de 43-jarige Eindho- venaar J. H. is door de president van de rechtbank in Den Bosch, mr. L. Overberg, in vrijheid gesteld. Hij zal in het najaar alsnog voor de rechter moeten komen. RIJSWIJK. De Afrikaanse staat Gabon heeft het consortium Euro- trag de uitvoering opgedragen van het tweede deel van de Transgabo- nais, een spoorweg die vanaf de kust dwars door Gabon het land inloopt. Met de opdracht is 1,4 miljard ge moeid. SCHEEPVAART Abida, 24-5 van Chittagong naar Singapore Acila, 25-5 100 west zuid west Penang naar Madras Acteon, 27-5 te Singapore verwacht Alanti, 24-5 115 noord Lacoruna naar Rio de Janeiro Atlantic Star, 24-5 300 oost zuid oost Kp race naar Le Havre Macoma, 25-5 te Kharg Isl. Nedlloyd Tasman, 24-5 van Vlissingen naar Londen Ondina, 25-5 van Rouaan naar Pajaritos Onoba, 29-5 te Port Miranda verwacht Vitrea, 24-5 van Suezkanaal naar Fos Zafra, 24-5 te Auckfield Tèn is hierin vertegenwoordigd met twee teams. Beide begonnen met een nederlaag. Het eerste team, bestaan de uit Wies en Johan van der Doe, Joyce van Gelder en Wim Kik kreeg er flink van langs van Eegedima uit Tholen (5-1) en het tweede mixed team verloor op de eigen banen met 2-4 van 't Halve Maantje uit Goes. In dit team spelen Loes Vleugel, Joke Groeneveld, John Deering en Gert van Hengel. UDEN. Met de opening van een re- kreatieve fietsroute in Uden heeft minister De Koning (landbouw en visserij) de ruilverkaveling „Uden" afgesloten. In het 3700 hectare grote gebied zijn de 6000 agrarische kavels teruggebracht tot 200. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 25 april 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 51,50 - 52,50; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 54,00; zomer- gerst, basis 16 54,50 - 55,50; voergerst, basis 16 49,50 - 50,00; haver, basis 16 48,50; erwten (kleine groene) 77,00 - 80,00; karwij (boerenschoon) 240,00 - 255,00; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 277,50. Exklu- sief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 42,00 - 45,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 43,00 - 46,50 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 24 mei 1982: Bintje 35-50 mm 48,00 - 49,00 per 100 kg; Bintje 50 mm-op- waarts 55,00 - 57,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 245,— - 270,—; dijkhooi 180,- 190,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 160,—; Riet- zwenk 100,120,—; Raaigrassen 135,—; gerstestro 135,—; tar- westro 115,— - 120,—; schok kerstro 100,125,—; erwtenstro 110,130,bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 26-5. Aanvoer: totaal 7455, runderen 2054, graskalveren 178, vette kalveren 36, nuchtere kal veren 2150, schapen 1120, lammeren 963, geiten 68, slachtvarkens 886, slachtrunderen 1003. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2400 - 3350; guiste koeien 1750 - 2450; kalfvaarzen roodbont 2450 - 3250; zwartbont ƒ2150 - 2800; klamvaarzen 1800 - 2400; guiste vaarzen 1750 - 2350; pinken 1025 - 1775; graskalveren 725 - 1475; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 280 - 580; zwartbont 220 - 450; weidescha- pen 100 -ƒ 190; lammeren 80 - 170; vette schapen 150 - 240; vet te lammeren 130 - 210, overhou- ders 240 - 325. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,50 - 9,05, 2e 7,85 - 8,50; vaarzen le 8,30 - 9,50, 2e 7,70 - 8,30; koeien le 8,35 - 9,15, 2e 7,65 - 8,35, 3e 7,25 - 7,75; worstkoeien 5,85 - 7,20 en dikbillen 9,50 - 13,90. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 5,85 - 7,20, 2e 5,70 - 5,85, 3e 5,40 -ƒ 5,70; slachtzeugen le 3,10 - 3,20, 2e 3,00 - 3,10, 3e 2,50 - 3,00. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Woudrichem: E. J. Bos te Hattem; te Dinxperlo L. Westland te Hellendoorn. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Maassluis: drs. J. Korf te Niezijl. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Groot Ammers en te Tholen: D. C. Floor, Wekerom; te Groningen als predikant met bepaal de opdracht (vrijzinnig herv.) (toez.): R. van 't Lindenhout, Zuidlaren. Aangenomen de benoeming tot bijstand in het pastoraat te Ermelo (door de centr. kerkeraad t.b.v. de Zendingskerk): A. van Es. a.s. emeri tus predikant te Zwolle. Bedankt voor Willemstad: R. Schelling, Dronrijp; voor Wierden: A. J. Zoutendijk, Noorden. Rektifikatie: Ds. L. F. W. Sterk, Kerkdriel beroepen te Ingen moet zijn full-time i.p.v. part-time. Gereformeerde Kerken Beroepen te Schiermonnokoog: S. Benedictus, kand.. Garijp, die dit be roep heeft aangenomen. Aangenomen naar Hattem (als do cent levensbeschouwelijke vorming chr. lerarenopleiding te Zwolle): drs. E. P. Bosma, Hattem. Beroepbaarstelling: S. Benedictus, Greate Buorren 63, 9263 PL Garijp, tel. 05117-1615. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Ulrum: K. Harmanny, kand., Kampen; te Hoogeveen: J. A. van der Velden, Groningen-Noord.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6