L.O LH Slimme portemonnees voor nieuwe Amro spaarders. Toekomst Zeeuwse oesterkuituur voorlopig weinig florissant Amro polsbandgeldriem. Samen voor slechts f 15,-. Amro Bank. De bank waar je wat aan hebt. Nog niet de helft bevolking hoorde van BMD Veteranenziekte in ziekenhuizen De niet-huwelijkse relaties Krediet voor houten schepen Rekord-boorgat van 11 km lang Prinselijk paar in Jakarta Bekeuringen betalen per giro DRUKWERK FAMILIEDRUKWERK HANDELSDRUKWERK Rotterdam ernstig bezorgd over stakingen Per ongeluk zichzelf gedood Rekeningen stroomverbruik INGEZONDEN STUKKEN Reaktie op reaktie i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 27 mei 1982 Nr. 23120 DEN HAAG, 26-5. Nog niet de helft (42 procent) van de Nederlandse bevol king heeft wel eens iets gehoord, gezien of gelezen over de Stuurgroep Maat schappelijke Diskussie Energiebeleid. Advertentie Van hen heeft 15 procent geen idee waarover deze diskussie gaat. 23 pro cent van degenen die van de BMD ge hoord hebben, plaatst de diskussie in een foutieve kontext en associeert de diskussie met andere politiek vraagstukken. Dat blijkt uit een on derzoek van het centrum voor mar keting analyses uit Amsterdam naar de bekendheid van de energiediskus- sie die onder leiding van jhr. mr. M. L. de Brauw wordt gevoerd, ter on dersteuning van de besluitvorming in het parlement over de te volgen energiekoers. PARIJS. De Franse politie heeft bekendgemaakt dat woensdag 25 linkse extremisten zijn gearresteerd, omdat zij de Parijzenaars opriepen president Reagan in Frankrijk op 2 juni met „geladen wapens" te be groeten. UTRECHT, 26-5. In twee Neder landse ziekenhuizen, het Akade- misch Medisch Centrum in Amster dam en het Akademisch Ziekenhuis in Leiden, hebben zich enige maan den geleden enkele gevallen voorge daan van de zogenaamde „Vetera nenziekte", een vorm van long ontsteking, die wordt veroorzaakt door de bacterie „Legionella Pneu mophila". In het AMC in Amsterdam is de bacterie gevonden bij de sektie op zes overleden patiënten. Of zij aan de Veterananziekte zijn overleden staat echter volgens het AMC en volgens de Leidse internist P. L. Meenhorst, die in Nederland als deskundige op dit gebied wordt beschouwd, niet vast. Hun ziekte (vijf van hen hadden kanker) was al in zo'n vergevorderd stadium dat ze bijna niet meer te be handelen waren. Er valt dan ook niet met zekerheid te zeggen of de vetera nenziekte van ondergeschikt belang was of bij wijze van spreken de drup pel die de emmer deed overlopen. De bacterie komt voor in het opper vlaktewater, de bodem en bijvoor beeld in het water van koelinstalla ties. Besmetting met de Veteranen- ziekte gebeurt „via de lucht" en niet via rechtstreeks kontakt met een zie ke of iemand die al besmet is. In de twee ziekenhuizen is de bakterie in de warmwaterleidingen gevonden. Ze is verdwenen door verhitting van het water tot boven de 65 graden. LEIDEN, 26-5. De verscheidenheid in niet-huwelijkse samenlevingsvor men is zo groot dat het niet gewenst is dat de wetgever voor dit soort rela ties algemene regels opstelt. Er mag geen surrogaat-huwelijk worden ge construeerd voor samenlevingsvor men die kunnen uiteenlopen van het slechts samen huren van woonruimte tot een als huwelijk gemodelleerde „tweerelatie" al dan niet met kinde ren. Dit is een van de konklusies van de deelnemers aan de tweedaagse konferentie „relatievrijheid en recht", die is georganiseerd door de rijksuniversiteit te Leiden. DEN HAAG, 26-5. Staatssekretaris Van Zeil van ekonomische zaken heeft vierhonderdduizend gulden krediet toegezegd aan een oplei- dingsprojekt voor bouwers van hou ten schepen. Dat deelde zijn ministe rie mee. Het projekt, waarvoor sociale za ken en werkgelegenheid loonkosten en leerkosten subsidieert, is onder deel van een aktieprogramma dat de onlangs opgerichte branche-organi satie van de bouwers van houten schepen heeft opgesteld. De vier ton zijn bestemd om mate rialen voor twee schepen voor te fi nancieren. Het aktieprogramma - voorlichting en marketing ter popu larisering van het houten schip .- wordt door Van Zeil gesteund met een subsidie van 111.000 gulden. Ook onderzoek naar en aanwending van de modernste vervaardigingstechnie- ken en materialen zal hiervan wor den betaald. MOSKOU, 26-5. Sow jet-ingenieurs hebben op het schiereiland Kola in het Noordpoolgebied een boorgat van 11 km. Een zo diep boorgat was niet eerder door de mens geslagen. Geologen verklaarden dat men nieuwe ontdekkingen heeft gedaan met het experiment. De materie bleek op deze diepte veel harder dan verwacht was. Daarnaast moest men op sterkere buizen overschakelen, omdat de temperatuur in de diepte van de aardkost nogal afweek van de verwachtingen: men stelde een tem peratuur vast van ongeveer 200 gra den Celsius, terwijl men ongeveer 100 graden verwacht had. Volgens het Recordsboek van Guinness lag het wereldrekord diep- teboren tot nu toe op ruim 9.5 km. In 1974 boorde men in de Amerikaanse staat Oklahoma een gasbron aan op 9.583 meter onder de aarde. Men stel de daarbij een temperatuur vast van 246 graden Celsius. Volgens het onderzoek is de be kendheid hoog bij de beter opgeleide bevolkingsgroepen. In de groep met lagere opleidingen is de bekendheid niet meer dan 26 procent. In deze groep bestaan ook de meeste mis verstanden over de BMD. JAKARTA, 26-5. Op de luchthaven Halim verwelkomd door o.a. sultan Hamengkoeboewono, een voormali ge vice-president, zijn woensdag prinses Juliana en prins Bernhard voor hun privébezoek van twee we ken aan Indonesië aangekomen in Ja karta. Van de luchthaven werden prins en prinses gebracht naar het gastenver blijf van de Indonesische regering, het Wisma Negara. Woensdagavond zouden zij een ontmoeting hebben met vice-president Adam Malik. Juliana en Bernhard waren elf jaar geleden voor het eerst in Indonesië, maar toen was de prinses nog konin gin en was het bezoek officieel. Op doorreis naar Jakarta had prins Bernhard woensdag in Bangkok bij de Thailandse Regering aangedron gen op beter bescherming van zeldza me diersoorten. De prinses en hij wa ren in Thailand te gast bij koning Bhoemipol Adoelyadej en koningin Sirikit. Prins Bernhard drong er met name bij zijn Thailandse gastheren op aan dat zij 's lands 44 nationale parken zouden behoeden voor opdringende industrialisatie. DEN HAAG, 26-5. Personen die hun bekeuringen direkt willen beta len hoeven die met ingang van 1 juli niet meer binnen 48 uur te voldoen maar kunnen het bedrag binnen veertien dagen per giro of bank vol doen. Binnen die termijn wordt het be drag niet verhoogd. Vanaf die datum vervalt ook de mogelijkheid om be keuringen op straat aan de politie te betalen. De invoering van de zoge noemde girale betaling politietran- sakties betekent voor het publiek een vergemakkelijking en voor de politie een taakverlichting, aldus heeft een woordvoerder van het mi nisterie van justitie gezegd. Het ministerie is hiertoe overge gaan na positieve resultaten van een - begin vorig jaar ingevoerde - proef met girale betaling van bekeuringen in de provincie Gelderland. Uit cij fers bleek bij het publiek een duide lijke voorkeur voor giraal schikken, het aantal processen verbaal dat naar justitie werd gestuurd daalde aanmerkelijk en het aantal betalin gen steeg. Jannewekken 11 Zierikzee/Telef. 01110-65511 Stencil - offset en boekdruk VERLOVINGSKAARTEN HUWELIJKSKAARTEN GEBOORTEKAARTEN Een uitgebreide keuze uil vele modellenboeken. van klein tot groot en van zwart tot in vele kleuren, voor: BRIEFPAPIER ENVELOPPEN REKENINGEN FOLDERS, ENZ. UW DRUKKER Handig bij het trimmen, fietsen of slenteren langs het strand. Waar je ook buitenshuis mee bezig bent je geld hou je voortaan veilig bij de hand met de Amro polsband of geldriem, want aan de binnen kant zit een geldvak met rits. En uiteraard zit ook je spaargeld meteen goed bij de Amro Bank Want je kunt kiezen uit verschil lende spaarvormen met hoge rente. Als je tussen de 15 en 25 bent kom je bij voor beeld in aanmerking voor het Amro Plus Pakket dat is een slimme combinatie van een Spaarrekening (met bijzondere, hoge rente) èn een Salarisrekening Zoiets heb je nu (of binnenkort) toch nodig En dan kun je 't maar beter meteen goed regelen. Pak dus zo'n Plus Pakket Alle nieuwe Amro spaarders kunnen de pols band en geldriem voor slechts f15,- kopen na inleg van ten minste f 25,-. Ontvang je liever een spaarpremie? Dan verhogen wij die inleg met f 7,50 premie. Zowel inleg als premie zijn gedurende 2 maanden niet opvraagbaar. Bestaande Amro spaarders kunnen natuurlijk ook die polsband en geldriem kopen. Voor f 15,-. Na inleg van ten minste f25,- of als je automa tisch gaat sparen. Niet Amro spaarders betalen f 30,-. De actie geldt van 3 mei t/m 4 juni 1982, zolang de voorraad strekt Dus wees er snel bij. ROTTERDAM. De direktie van de ECT en de werkgeversorganisatie SVZ betwisten de rechtmatigheid van de oproep van de vervoersbond FNV aan hun leden om bij dat bedrijf te gaan staken indien de direktie niet met een beter bod in de stukgelopen CAO-on- derhandelingen komt Flitsen uit het buitenland WARSCHAU. Het Poolse parle ment heeft woensdag de afgezette partijleider Stanislaw Kania in de regerings-staatsraad benoemd, waar mee hij weer voor het voetlicht trad na zijn vervanging door generaal Wojciech Jaruzelski. LONDEN. Op eigen verzoek zal prins Charles zaterdag de gezamen lijke gebedsdienst van paus Johan nes Paulus en de Anglicaanse aarts bisschip, Robert Runcie, in de Angli caanse kathedraal van Canterbury bijwonen. NAPELS. De extreem linkse terro risten van de Rode Brigade zijn van plan geweest de Italiaanse minister van financiën, Beniamino Andreat- ta, te ontvoeren. Bij een politie-aktie die in Napels werd ondernomen zijn gedetailleerde plannen voor de ont voering van de christendemokrati- sche politikus ontdekt. WARSCHAU. Een voormalig regi onaal funktionaris van de onafhan kelijke vakbond Solidariteit heeft zijn mening over het werken van de bond gewijzigd tijdens zijn verblijf van bijna zes maanden in de gevange nis. Hij meent nu dat de vakbondslei ders te snel teveel tegelijk wilden. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten zullen drie nieuwe diplomatieke initiatieven ontplooien gericht op vermindering van de spanningen in het Midden-Oosten, zo heeft de Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken Alexander Haig woensdag avond aangekondigd in een rede voor de raad voor buitenlandse betrekkin gen in Chicago. ROTTERDAM, 26-5. Het gemeente bestuur van Rotterdam maakt.zipH in toènemende mate zdt-gen over) ije,'sta kingen in de Rotterdamse haven. In een verklaring naar aanleiding van de stakingsdreiging bij het con taineroverslagbedrijf ECT schrijft het kollege zich steeds meer verhardt en dat de partijen in onderhandelin gen geen enkele vooruitgang boeken. Het stadsbestuur kan op dit moment geen invloed uitoefenen op de c.a.o.- besprekingen, zo schrijft hét kollege van b. en w. Wel blijft de wethouder Van Haven en ekonomische zaken drs. R. den Dunnen op elk gewenst moment beschikbaar om mee te wer ken aan het bereiken van een oplos sing. Binnenschippers Inmiddels wordt op het gemeente bestuur van Rotterdam in toenemen de mate druk uitgeoefend door bin nenschippers, de hoogoven- en staal bedrijven in het Duitse achterland en andere klanten van de haven, om te proberen het konflikt op te lossen. Volgens het stadsbestuur hebben en kele Duitse hoogoven- en staalbedrij ven besloten hun bevoorrading zo veel mogelijk via Antwerpen en Em- den te laten lopen, in verband met de langdurige akties in de Rotterdamse haven. Zij hebben die maatregel ge nomen, omdat zij de voortgang van hun produktie in gevaar zien komen. WASHINGTON. De voorzitter van de kommissie van buitenlandse za ken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de behande ling van een wetsontwerp waaronder hulp aan El Salvador zal worden ver leend uitgesteld omdat dat land het voorgenomen programma voor land hervorming heeft opgeschort. MOSKOU. Zoals verwacht is Joeri Andropov, lid van het politburo van de kommunistische partij van de Sowjet-Unie, ontheven van zijn funktie als hoofd van de Sowjet- geheime dienst KGB. Andropov werd maandag gekozen tot sekreta- ris van de partij. alov oG DEN HAAG, 26-5. Een 25-jarige Hagenaar heeft zichzelf ongelukki gerwijs om het leven gebracht, 's Morgens tegen een uur of acht ver voegde hij zich bij een textiel- groothandel in de Van Diemenstraat met een revolver in de hand. Volgens de politie probeerde hij het personeel van de zaak zo wel vaker de stuipen op het lijf te jagen. Zijn „grap" had het gewenste effekt. De personeelsle den maakten zich uit de voeten. Even later hoorden zij een schot en troffen zij de man gewond en hevig bloedend aan. Een spoedoperatie in het West einde-ziekenhuis kwam voor hem te laat. DEN HAAG, 26-5. De konsumen- tenbond vindt de verschillen in de af rekeningen die stroomverbruikers in Nederland in de bus krijgen te groot. Uit een steekproef van de bond is gebleken dat deze verschillen oplo pen tot 45 procent, aldus heeft de konsumentenbond dinsdag bekend gemaakt. Niet alleen de energiebe drijven hebben hier schuld aan, vele worden door de gemeenten be schouwd als melkkoe om aan extra inkomsten te komen. „Een dergelij ke verkapte vorm van belasting in nen moet ook zeker aan banden wor den gelegd om meer gelijkheid in de elektriciteitstarieven te bereiken". YERSEKE, BRUINISSE, ZIERIKZEE, 24-5. De boos doener - die de oesters belaagde - zo zagen wij in een eerste artikel - ging heel erg tekeer en bleef lange tijd on bekend, omdat het betreffende virus zo onnoemlijk klein bleek. In de praktijk betekende dat, dat de ziekte c.q. virus infektie meer dan een jaar lang ongehinderd kon voortwoekeren. Eerst in 1980 begon men de ziekte die men niet goed kon identificeren aan te duiden met microcel X. PARIJS. Iraakse troepen hebben ten noorden van Chorramsjar een te genoffensief gelanceerd. Daarbij zijn 2 711 Iraniërs gedood. Dit maakte het Iraakse persburau INA bekend. En vorig jaar wist men het defini tief, dat het Bonamia Osterea was, die uit Canada in Amerika terecht tot de meest gevreesde oesterziekte behoorde. Yersekse bank Op de Yersekse bank was men doorgegaan met het importeren en uitzaaien van oesters en oesterbrood met de microcel X geïnfekteerd met alle gevolgen van dien. Eerst was men nog optimistisch en dacht men dat alleen het uit Frank rijk geïmporteerde materiaal, maar aangetast was, of voor aantasting vatbaar, maar na verloop van tijd, oktober en november 1980 bleken ook de oesters die nooit in Frankrijk waren geweest besmet. Konklusie: de Yersekse bank mag in 1981 niet voor oesterkuituur wor den gebruikt. Misschien kunnen we in dit jaar de infektie de baas wor den, maar dit was niet het geval. On danks het feit dat er in 1981 bijna geen oesters op de Yersekse bank aanwezig waren, bleek men met een hardnekkige tegenstander te doen te hebben. Het is nog niet helemaal dui delijk hoe de besmetting tot stand komt en een nog veel meer onzekere faktor is, hoe de invloed van de ziek te is, op de in miljoenen voorkomen de volkomen verwilderde Japanse oester, in de Zeeuwse wateren is. Vormen ze ook een miljoenen voudi- ge haard van infektiemateriaal? Antwoord Voordat deze vragen zijn beant woord, zal een hervatting van de Zeeuwse oesterkuituur in de Ooster- schelde niet kunnen plaats vinden. De onbesmette Grevelingen oester is een pleister op de geslagen wonde. Deze oester is wel van prima kwali teit. maar het aantal Grevelingen oesters is niet voldoende om de vraag die er naar deze oester is, volledig op te vangen. WASHINGTON. De Amerikaanse regering heeft besloten aan Israël 75 moderne F-16-straaljagers ter waar de van ongeveer 2,5 miljard dollar te leveren. Dé pennestfijd met de hèër'Jume- let is niet eenvoudig. Het begon met het bezwaar, dat ik maakte tegen de kerkelijke vergadering onwaardige wijze, waarop de classis Zierikzee Bonhoeffer genoemd werd. De heer Jumelet reageerde daarop met de zij delingse opmerking, dat classicale spreker heus wel z'n redenen gehad zal hebben - en besteedde het groot ste deel van zijn artikeltje aan de lan delijke evangelisatiekampagne „Er is hoop". In een volgend stukje probeerde ik toch nog maar eens uiteen te zetten wat m.i. Bonhoeffer bewoog. Volle digheidshalve deed ik er wat kantte keningen bij E'82 bij. Het eind van het liedje is, dat de heer Jumelet ter zake niets meer ant woordt en in plaats daarvan over gaat op „Jezus". Deze gespreksvoering doet denken aan de instruktie uit het „Handboek" voor de aspirant-evan gelist, die in het kader van E'82 op pad gaat: ga geen debatten aan, ga niet in op vragen van mensen naar b.v. emancipatie of discriminatie, blijf bij „Jezus". Welnu, om die naam gaat het mij ook. Maar juist „Jezus" is geen ei landje terzijde van alle zakelijkheid. En juist de kerk kan zich in Jezus' naam niet onttrekken aan allerlei moeilijke vragen aan haar adres. Misschien lukt het om dat wat toe te lichten met het bijbelgedeelte (Han delingen 8), waarnaar de heer Jume let verwijst. Daarin wordt verteld van de zgn. „kamerling uit Moren land". Deze harembewaker is a) een zeer zwarte Soedanese neger en b) een „gesnedene". In de ogen van het toenmalige confessionalisme was dit bij elkaar reden genoeg om deze man (als vandaag de dag een neger homofiel) minder te achten. Boven dien had hij „het verkeerde gezang boek". Omdat anti-diskriminatie ons niet bepaald op het lijf geschreven staat, is het te begrijpen, dat de apostel Fi- lippus niet vanuit zichzelf die man aéhterop gaat. Met een zeker geweld sleurt „de Geest" (van Jezus) hem er heen. In het spoor van Jezus moeten we blijkbaar rekenen met een dergelijke opschudding. Over Pinksteren gesproken Anders gezegd: „Jezus" verschijnt maar al te vaak, heel zakelijk, irr de gestalte van een lastige naaste of als vraag aan de deur van heilige huis jes. En voor mijn besef helpt Bon hoeffer in onze tijd die vraag te ho ren, die naaste te zien - en daarin Hem na te volgen. Nu vermoed ik eigenlijk, dat ook de heer Jumelet niet „onzakelijk" over „Jezus" wil spreken. Tenslotte wordt in het voorafgaande èn ds. As sendorp èn Dietrich Bonhoeffer èn het IKON met de linkerhand nage wezen - en E'82 op de rechterhand ge dragen. De zin van het laatste „Ingezonden", is dan alleen om met „Jezus" deze kijk op de zaak boven alle kritiek te verheffen. En duide lijk is dan ook, waarom de heer Ju melet het niet nodig vond om ook maar één keer in te gaan op wat van „de andere kant" geschreven is. Toch was dat serieus bedoeld. A. J. Baas, Burgh (Diskussie gesloten, Red.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5