Optimistische geluiden over Aquadelta in het jaarverslag HVG bracht geld bijeen voor verwarmingsfonds Willibrordusschool op kamp naar de Koebel Diploma-uitreiking voor kursisten booglassen Voorzitter gewaagt van toenemend aantal faillissementen Wilma International Bruinisse STREEKNIEUWS LTS Zierikzee Restauranthouder doodgestoken Vrouwelijke burgemeester voor Veere In Burgh Rabobank Schouwen B.A. 4 BRUINISSE, 26-5. In tegenstelling van wat men in Bruinisse wel eens hoort, kan men in het zo pas versche nen jaarverslag van Wilma International het gigantische Nederlandse bouwbedrijf, met zijn talrijke dochteron dernemingen en internationale vestigingen optimisti sche geluiden lezen over het rekreatieobjekt Aquadelta Bruinisse. De bezettingsgraad wordt zeer bevredigend genoemd en er voltrekt zich een gestadige groei, niet alleen in het aantal rekreanten, maar ook in de bezettin gen, van de kongresruimten waarover men daar beschikt. BRUINISSE. Oud plaatje van de „Wei" te Bruinisse, met veel groen en de molen op de achtergrond. BRUINISSE, 27-5. Dinsdagavond had de bijeenkomst van de Hervormde Vrouwengroep „Helpt Elkander" een feestelijk karakter omdat de opbrengst van de verkoping voor het verwarmingsfonds van de Hervormde kerk zou worden overhandigd. In het afgelopen jaar 1981 zag de bouwgroep kans, ondanks de tegen stroom in de bouw, de balans af te sluiten met een winst van 16.7 mil joen. Vorig jaar bedroeg het verlies nog 34.7 miljoen. BRUINISSE Aanrijding Bij een aanrijding op de hoek Noordstraat-Weststraat zijn drie au to's beschadigd. K. K. uit Bruinisse en J. v. d. B., ook uit Bruinisse kwa men elkaar op de hoek tegen, maar beiden namens de bocht te ruim. De twee auto's raakten de geparkeerd staande wagen van A. d. R. uit Brui nisse. Reisje „Laus Deo" De leden van de Christelijke Ge mengde zangvereniging „Laus Deo" hebben met een bus van Van Oeveren weer hun jaarlijks reisje gemaakt. Einddoel was Alkmaar, waar een be zoek werd gebracht aan de typische kaasmarkt met z'n folkoristische dragers. Hier werd ook de lunch ge bruikt. Daarna ging hét verder naar Broek op Langedijk waar een vaartocht BURGH, 25-5. De Willibrordus- school is enkele dagen op kamp naar de Koebel te Burgh geweest, 's Och tends vertrokken de leerlingen per fiets naar de plaats van bestemming, waarna de slaapplaatsen in orde wer den gemaakt, 's Middags stond er een Vossenjacht op het programma. Tien vossen, die Haamstede rond liepen, moesten worden opgezocht. In de avonduren werd een bezoek ge bracht aan de bunkers, de Bloedbun- ker en de Vleugelbunker. Zondagoch tend bezochten de kinderen de dienst in de kerk, waarna vanwege het mooie weer de maaltijd buiten werd genuttigd, 's Middags was er voor de leerlingen vlaggenroof in de Domei nen. Na het avondeten gingen de leerlin gen opnieuw naar de Domeinen, nu voor het nachtspel. Vier steden wa- Wilma heeft op papier een eenvou dige kleine woning ontwikkeld, met een flinke besparing op het energie gebruik en minimum onderhouds kosten, waarmee de woningnood zou kunnen worden opgelost. Wel wil men af van knellende en di rigistische woningbouwvoorschrif ten, waarbij zonder de kwaliteit aan te tasten zuiniger zou kunnen wor den gebouwd, al blijft een subsidie beleid, zij het veel minder ingewik keld dan het huidige noodzakelijk. Aannemerij voor derden nam in 1981 een belangrijke plaats in. Aan dure woningen heeft de Nederlandse samenleving momenteel geen be hoefte en de nieuwe trend is gericht op het bouwen van huizen van 150.000,- of minder. door het „Rijk der Duizend eilanden" op het programma stond, een prachtig water-land gebied. Te vens werd de in 1912 gebouwde vei ling bezicht waar bezoekers nog steeds kunnen „klokken" voor b.v. een krop sla, prei of sinaasappelen. Na het diner in Vleuten keerden het gezelschap weer veilig in Bru terug, terugziend op een prachtige reis in een prima sfeer en met goed weer. Varende tentoonstelling In de gemeentehaven van Bruinis se ligt momenteel een schip dat een niet alledaagse lading in het ruim ren aangewezen om te bezoeken, maar voor de ingang van de steden stond de douane. De volgende och tend werd op de Koebel doorge bracht en 's middags gingen de leer lingen naar het strand. Bonte avond Na de avobdmaaltijd volgde de bonte avond. De kinderen mochten naar eigen idee iets opvoeren: ie mand imiteren, een verkleedpartij, een toneelstukje, enz. Na de prijsuit reiking werden er nog enkele spelle tjes gedaan, zoals stoelendans. Op de vierde ochtend ging iedereen weer naar het strand, waarna een puzzeltocht begon, die in Renesse eindigde. Na het eten werd voor de laatste keer een bezoek gebracht aan de Domeinen. Aan het eind van het boekjaar 1981 waren de investeringen in nog onver kochte koopwoningen 14 miljoen, tegen 52 miljoen een jaar tevoren. Het personeelsbestand liep terug van 3785 naar 3398. Aan een verdere af slanking met 350 tot 400 ar beidsplaatsen in de bouwsektor zal niet zijn te ontkomen. Deze ontsla gen zullen voornamelijk in Neder land plaatsvinden. .heeft. Het is het 60 meter lange bin nenvaartschip „Embrica" dat als een varende meubeltentoonstelling is in gericht. Het schip, dat nog tot van avond (donderdag) in Bruinisse ligt, heeft veel meubels van het topje van de Nederlandse meubelindustrie aan boord. Dealer is de fa. Paauwe uit Zonne- maire. Doel van deze mobiele ten toonstelling is om meer bekendheid te geven aan een topmerk, waarin veel handwerk is verwerkt. Fraaie antieke meubelen zorgen voor de entourage. Het schip is in 1909 gebouwd als een sleep- tankschip voor het vervoer van me lasse en heeft al een leven van ver bouwingen achter de rug; vracht schip-motorschip en sinds 1977 va rende meubeltentoonstelling. Vrijdag vertrekt de Embrica weer. De volgende haven voor schipper (Cor) Grupper, die samen met z'n vrouw Gerda en zijn broer Klaas de zaken runt, is Middelharnis. Tentkoncert Zaterdagavond 29 mei a.s. vindt in de muziektent een koncert plaats dat zal worden verzorgt door de muziek korpsen „Nu met Hope" en „Oefe ning en Uitspanning". Dit openingskoncert van het zo merseizoen wordt gedirigeerd door de heer A. Radewalt. De drumband en de majorettes verzorgen ter plaat se een show, wat altijd een kleurig schouwspel oplevert. De muziektent en het plein, ervoor werden door de gemeente al wat opgefleurd met planten en bloemen. De korpsen ma ken eerst een korte rondgang door het dorp. Gehoopt wordt op flink wat belangstelling. Voor tijd: zie agenda. VEERE Optreden koren Het Westkappels dameskoor onder leiding van Rietje Westerhout en het Middelburgs mannenkoor onder lei ding van Hap Beekman treden zater dag. 5 juni in de Grote Kerk te Veere op. De aanvang is 20.00 uur. KATTENDIJKE Expositie De kunstenaars Marja de Lange, Josche Roverts, Jean Kamps (schil derijen) en Christiaan Bruynis (kera miek) exposeren vanaf zaterdag 5 ju ni in de galerie van Ilona Schmit in Kattendijke. Henk van Ulsen zal de tentoonstelling met een voordracht om 17.00 uur openen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. Het bestuur van de Ne derlandse Melkhandelaren Organisa tie (NMO) heeft besloten akties, waar mee gedreigd was, op te schorten nu staatssekretaris Van Zeil van ekono- mische zaken de NMO heeft uitgeno digd voor een gesprek over de melk prijzen. AMSTERDAM. Pierson, Heldring en Pierson is van mening, dat het diep tepunt in de daling van de winsten van het Nederlandse bedrijfsleven is ge passeerd ROTTERDAM. Het werk bij het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT is praktisch stil komen te liggen nadat de reders snel na het bekend worden van een op handen zijn de staking hun schepen naar andere ha vens hebben laten uitwijkea ZIERIKZEE, 25-5. In de kantine van de Technische School werden door de direkteur, de heer F. G. Scher- jon, de diploma's uitgereikt voor de geslaagden van de kursussen boog- lassen voor beginners en gevorder- den. De uitreiking werd bijgewoond door de heer H. Elders, gedelegeerde van het toezichthoudend Nederlands In stituut voor Lastechniek te Den Haag, de heer J. v. d. Weele, namens het schoolbestuur en de docenten G. Huur ling, H. J. van Oeveren en C. J. Hil- lebrand De heer Scheijon feliciteerde de ge slaagden met het behalen van hun di ploma Hij betreurde dat het ministe rie op deze zeer goed lopende en zeer nuttige kursus meent te moeten bezui nigen met ingang van het volgende seizoen. De kosten voor de kursisten worden aanzienlijk verhoogd, waardoor het voor velen een te dure kursus gaat worden Gezien het nuttige effekt van deze kursus betekent dit maatschap pelijk verlies. Van alle kanten wordt Na het zingen van gez. 73 1, 2 en 3 ging de presidente, mevrouw Tee kens, voor in gebed. Ds. Teekens hield deze avond de inleiding; het on derwerp was „Evangelisatie". Als uitgangspunt las de dominee Philip- penzen 1 12-18. „Dit jaar wordt wel het Evangeli- satorisch jaar genoemd. „Projekt '82" wil bewerkstelligen dat het Ne derlandse volk weer in kontakt komt met de Bijbel. Paulus gaf het evange lie door vanuit gevangenschap; laten wij persoonlijk getuigen zijn en zo meewerken in Gods Koninkrijk", al dus ds. Teekens. Na de pauze liet ds. Teekens dia's zien van de verkoping en van het 35-jarig bestaan van de vrouwengroep. ROTTERDAM. De Vervoersbond FNV en de direktie van het in het Rotterdamse havengebied opereren de graanop- en overslagbedrijf Euro poort Silo (84 werknemers) zijn woensdag tot overeenstemming ge komen over een nieuwe cao voor 1982 UTRECHT. Het verbondsbestuur van het Christelijk Nationaal Vakver bond heeft in een verklaring bezorgd heid uitgesproken over de situatie in de Rotterdamse haven. Die situatie bdreigt volgens de CNV de werkgele genheid. AMSTERDAM. Het Bouwfonds Ne derlandse Gemeenten zal binnenkort beginnen met de bouw van wat het noemt 35 super-energievriendelijke woningen in de Noordhollandse ge meente Huizen aan de rand van het Gooimeer. ZEIST. Als de havenstaking in Rot terdam nog veel langer duurt, komen de pluimveehouders in de problemea Door de staking stagneert de aanvoer van pluimveevoeder en als dat lang duurt dreigt er een tekort aan soja, mais, tapioca en maniok, belangrijke bestanddelen in het kippemenu DEN HAAG. Binnen een paar da gen kan de formatiepoging van for mateur Van Agt slagen. Deze opvat ting was D'66-fraktieleider Brink horst toegedaan na afloop van zijn gesprek met de formateur van woensdagavond op het Catshuis. ROTTERDAM. In de eerste vijftien weken van dit jaar heeft Rijn-Schelde- Verolme een winst behaald van f 18 min, welk bedrag geheel voor rekening van de Braziliaanse werf komt In Ne derland bereikte RSV het nulpunt geprobeerd deze beslissing ongedaan te maken. De geslaagden: Beginners: M. Roon te Brouwers haven; A Jumelet, A Lagendijk en M. J. Meeuwsen te Bruinisse; A. Kort te Burgh; J. P. M. Hoenderop, W. J. Jan sen, J. A. Overweel en A. P. Smalheer te Dreischor, E. R. W. v. d. Aarsen en T. L. Saman te Haamstede; A J. Hendrik- se te Noordwelle; C. v. dL Linde te Oos- terland; M. Begemann te Ouwerkerk; J. L C. Roggeband te Schuddebeurs; A J. Baart, J. Bin, E. A Bongers, A L Lagendijk, D. Nuijens, J. C. Schiette- katte, D. Schults, J. H. v. d. Sloot en P. H. Wilbrink te Zierikzee; H. L. Hille- brand en A. J. v. Sas te Zonnemaire. 2 afgewezen. Gevorderden: L. de Keijzer te Brui nisse, J. M. de Glopper te Ellemeet C. van Damme te Haamstede; F. Breed- veld te Oosterland; S. den Engelsman, C. J. de Oude en R. T. van Damme te Scharendijke; J. Manni en A Boot te Zierikzee. 2 afgewezea Hierna was het moment aangebro ken om de kerkeraad te verrassen. Eerst mocht de president-kerkvoogd, de heer Chr. Bolijn 20 psalmen- en ge zangenbundels voor gasten in de kerk in ontvangst nemen. Voorts kreeg hij uit handen van mevrouw Teekens het prachtige bedrag van 6231,27, als resultat van de verko ping die in maart jl. werd gehouden. Dit geld komt ten goede aan het ver warmingsfonds In z'n warm dankwoord vertolkte de heer Bolijn de gevoelens van dank van de kerk tegenover de vrouwen groep: „Het verwarmt niet alleen de kerk maar ook onze harten". In het verwarmingsfonds zit nu, in- klusief de koliekten, het bedrag van 31.000,—. Mevrouw Teekens dankte alle gasten voor hun komst, blij dat Gods Koninkrijk vaststaat en door gaat. Na een Pinkstergedicht van me vrouw De Waal sloot de presidente de avond met dankgebed. Flitsen uit het buitenland PARIJS. De leiders van de Franse en de Italiaanse kommunistische partijen hebben in een gezamenlijk communiqué verklaard dat zij zullen blijven samenwerken, ondanks het feit dat zij er niet in geslaagd zijn hun verschil van opvatting over kwesties zoals Polen en de Sowjet- russische bezetting van Afghanistan te overbruggen. De debetrente voor kredieten is in middels 3% gedaald. Over de vooruit zichten voor de ekonomische ontwik keling is weinig met zekerheid te zeg gen. De situatie in de Verenigde Staten van Amerika is sterk bepalend voor de westerse ekonomie en die situatie is weinig rooskleurig. Landbouw In het werkgebied van de bank kende de landbouw goede opbrengsten zodat, ondanks de sterk gestegen kos ten het een redelijk goed jaar was. In 1982 zal voor de suiker het zgn. meng- prijssysteem in de plaats komen van het kontraktsysteem met agn. A, B en C suiker. Ook middenstand en rekreatie-be- drijven zijn in het werkgebied van de bank sterk vertegenwoordigd. In deze sektor is men over 1981 niet ontevre den. De binnenlandse vakantie komt in Nederland meer in trek. Het prijspeil voor onroerendgoed is sterk gedaald. Het aantal trans acties voor woningen tot een prijs van f 150.000 trekt echter weer wat aan. Tot slot besteedde de voorzitter aan dacht aan de uitbreiding en verbou- LE HAVRE. Het Peruaanse marine-transportschip Ilo is donder dag uit de Franse haven Le Havre vertrokken zonder dat het, zoals het plan was, acht Exocet-raketten mee heeft gekregen. Dit is woensdag ver nomen in goed ingelichte kringen. BONN. De Bondsrepubliek zal geen Leopard-2 tanks verkopen aan Saoedi-Arabië, zo heeft bondskanse lier Helmut Schmidt woensdag avond verklaard op een bijeenkomst met de buitenlandse pers in Bonn. ATHENE. Griekenland heeft zich teruggetrokken uit een NAVO- oefening in de Middellandse Zee uit protest tegen herhaalde schendingen van het Griekse luchtruim door de Turkse luchtmacht. ARNHEM, 26-5. Restauranthouder N. Okatan uit Doorwerth is in de nacht van woensdag op donderdag na een hevige ruzie door zijn kok met messteken om het leven gebracht. De politie vond het slachtoffer hevig bloedend op straat. Volgens een woordvoerder was hij een groot aan tal keren in het lichaam gestoken. De restauranthouder overleed op weg naar het ziekenhuis. De dader is voortvluchtig maar de politie kent zijn identiteit. VEERE, 26-5. Mevrouw G. W. van Montfrans-Hartman (41) is benoemd tot burgemeester van Veere. De be noeming gaat op 1 juni in. Mevrouw Van Montfrans heeft Engels gestu deerd en is lerares huishoudkunde. Zij heeft diverse bestuurlijke funk- ties bekleed. Mevrouw Van Mont frans-Hartman is lid van het C.D.A. (C.H.U.) en is thans wethouder in Broek in Waterland. wing van het kantoor te Renesse, waar begin dit jaar een start mee gemaakt is. Uitgaande van het geplande bouw schema zal het kantoorgebouw half de cember geheel bedrijfsklaar zijn. Boekjaar 1981 Na de woorden van de voorzitter werd door de direkteur van de bank, de heer E. Hop, verslag uitgebracht over het boekjaar 1981. Hij stelde in zijn verslag, dat de terugslag in de ekonomie die Neder land thans doormaakt in 1981 ook bij de bank duidelijker merkbaar is ge weest dan in 1980. Wellis waar is er nog sprake geweest van enige groei in het bedrijf, maar het bedrijfsresultaat over 1981 is aanzienlijk minder ge weest dan dat over 1980. 1982 De vermindering van het bedrijfsre sultaat kwam overigens zeker niet als een verrassing. In de ledenvergade ring van vorig jaar werd er reeds op gewezen dat het te verwachten be drijfsresultaat ongeveer de helft zou zijn dan dat van 1980. Inmiddels is ge bleken dat er sprake is van een daling van 40%. Voor 1982 wordt een zelfde resultaat verwacht dan in 1981. ZIERIKZEE. Met de van de winter gemaakte marionettenspeler behaalde mevr. Alie Mol uit Zierikzee in april op de Huishoudbeurs in de RAI te Amsterdam een eervolle vermelding. Het is nog maar enkele maanden gele den dat mevr. Mol zich toe ging leggen op het maken van karakterpoppen De kop en de voeten bestaan uit papier-maché en het lichaam is van ijeer- draad gemaakt, waaromheem schuimrubber werd gewikkeld. De poppen zijn nanr eigen idee ontworpen. Het oude, religieuze dametje, dat volgens mevr. Mol nettle kerk verlaat, werd niet ingestuurd naar de Huishoudbeurs. De poppen zijn te bekijken in de winkel Wikke en Wede aan de Nieuwe Boogerdstraat. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NOORDWELLE, 25-5. In het Dorpshuis te Noordwelle werd de 69ste ledenvergadering gehouden van de Coöpe ratieve Rabobank „Schouwen" B.A. De voorzitter, de heer K. J. K. v. d. Slikke memoreerde in zij n openingswoord het verscheiden van de heer L. Hanse, lid van het bestuur van de voormalige bankte Haamstede. In zijn openingswoord besteedde hij verder aandacht aan het toenemend aantal faillissementen. Hij stelde dat de werkloosheid een droevig beeld toont en dat de hoge rente in het verslagjaar een extra belemmering heeft betekend voor de bereidheid tot investeren. k

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4