LES COPINES VVD-verkiezingspr ogr amma voor gemeenteraad Zierikzee Bevorder streven naar eerlijke verdeling van arbeid en inkomen STREEKNIEUWS Trouwzaal opgesierd met antieke lezenaar GHolty*njode Bejaarden genoten van tocht naar Antwerpen Extra aandacht voor de jeugd In stadhuis Zierikzee EEN OMMEKEER IN SPORTIEVE MODE Te Haamstede D'66 In Westerschouwen: ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 27 mei 1982 Nr. 23120 3 ZIERIKZEE, 25-5. „Liberalen staan een beleid voor, dat is gericht op de optimale ontplooiing van een ieder. Dientengevolge vindt de V. V.D. dat jongeren goed toege rust en geestelijk en lichamelijk zo sterk mogelijk in de maatschappij dienen te stappen teneinde hun eigen ver antwoordelijkheid te kunnen dragen." Dit vermeldt het verkiezingspro gramma van de V.V.D.-Zierikzee voor de komende gemeenteraadsver kiezingen. Voor hele jonge kinderen acht de liberale fraktie peuterspeel zalen van belang. Verder wordt ge wezen op het belang van muzikale vorming, sport, e.d. naast de erva ring op school. Het zogenaamde open jeugdwerk dient volgens de V. V.D. gestimuleerd te worden. In dit verband wordt ver der overigens gepleit voor het stre ven naar spoedige vervanging van de huidige akkommodatie voor het C. J.V. en voor steun van de gemeente Zierikzee aan jeugdsoos Brogum. Dezelfde kansen Onder het hoofdstukje emancipa tie wordt opgemerkt, dat ieder mens dezelfde kansen moet hebben om zich te ontplooien. ,,De gemeente dient een beleid te voeren, dat een ieder mens zich naar eigen aard en aanleg kan ontwikkelen", aldus het verkie zingsprogramma. De V.V.D. toont zich verder voorstander van een zo groot mogelijke openbaarheid van het bestuur, hetgeen de betrokken heid van de burgers bij het gemeente bestuur kan vergroten. De voorkeur wordt uitgesproken voor een afspiegelingskollege, met de kanttekening echter zeker niet tegen elke prijs". Om de financiële haalbaarheid van bestemmingsplan nen te vergroten wordt gepleit voor een verdichting van de plannen. Kollege van G.S. Zeeland Woensdag 2 juni a.s. komen de pro vinciale staten van Zeeland voor het eerst bij elkaar na de verkiezingen in maart. Een belangrijk punt op de agenda is de verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur van de pro vincie: het kollege van gedeputeerde staten. ZIERIKZEE Baldadigheid Bouwbedrijf Jobse heeft aangifte gedaan van baldadigheid van de jeugd op het bouwterrein aan de Wie lingenstraat. Gereedschap en dorpels zijn van de ene plaats naar de andere gebracht en er wordt het een en ander vermist. V.V.D.-stand Zaterdag 29 mei zal de V.V.D.- In de komende jaren dient naar de mening van de V.V.D. te worden gestreefd naar een kritische doorlich ting van en herbezinning op de bestaande taken en uitgaven van de gemeente Zierikzee. Onderschreven wordt het initiatief van de regio-bur gemeesters te komen tot versterking van de huidige groep van de Rijkspo litie op Schouwen-Duiveland. Geen dogmatisme ,,Bij een goed ruimtelijk beleid past geen dogmatisme", is de mening van de V.V.D. De fraktie is van oor deel, dat in een goed ruimtelijk be leid tevens een regelmatige herzie ning van bestemmingsplannen past. De V.V.D. is verder van mening, dat het aantal bejaarden woningen dan wel woningen voor zogenaamde een persoonshuishoudens in de gemeente Zierikzee duidelijk te gering is. Er dient volgens het verkiezingspro gramma de komende tijd meer aan dacht te worden besteed aan de woonproblemen van de bejaarde mensen in Zierikzee. Het milieubeleid wordt niet los ge zien van andere beleidsterreinen. De V.V.D. acht voorlichting en opvoe ding tot milieubesef, met name in het onderwijs, een duidelijke taak voor de gemeente overheid. Ten aanzien van het welzijnsbeleid wordt opgemerkt, dat dit gericht dient te zijn op het ontwikkelen van de zelfstandige kracht van de burger. Naar het oordeel van de V.V.D. is een zekere professionele ondersteuning van het vrijwilligerswerk op het wel zijnsterrein gewenst. Verder wordt gepleit voor het scheppen van voorwaarden om alle inwoners van Zierikzee de kans te ge ven hun eigen keuze te maken uit een zo volledig mogelijk kuituurpakket. ,,Het gemeentelijk beleid dient erop, gericht te zijn, dat alle burgers hier- van gebruik kunnen maken". Onderwijs en vorming Onder hét hoofdstuk onderwijs en vorming wordt gepleit voor stimule ring door de gemeente Zierikzee van de vorming en scholing van volwas senen (tweede kans onderwijs en open schoolwerk). Zierikzee met een informatiestand aanwezig zijn op het Havenplein. Raadsleden en adspirant-raadsleden zullen gaarne toelichting geven op het verkiezingsprogramma en even tuele vragen beantwoorden. Waar schijnlijk zal ook een vertegenwoor diging van de liberale jongerengroe- pering J.O.V.D.-Zeeland aanwezig zijn. ZIERIKZEE, 25-5. Een „gilde-stuk", zo betitelde burgemeester Th. H. de Meester de „nieuwe-oude" lezenaar, die door leerlingen van de L.T.S. uit Zie rikzee werd vervaardigd ter vervanging van het soortgelijk „ding" dat in de trouwzaal gebruikt werd. Er was lang naar uitgekeken, om dat er nogal wat aanmerkingen en verwijten geuit werden de laatste ja ren: de katheder (die eigenlijk die naam niet waardig was) detoneerde in de stijlvolle trouwzaal. Op de uit spraak: „doe er eens wat aan" zei raadslid L. S. P. van Velthoven toen, een jaar geleden, ja. En hij zat er aan vast. Antiek eiken Van Velthoven, leraar aan de L.T.S. wist antiek hout op de kop te tikken, dat bij de restauratie van de „Witte brug" was vrijgekomen. An tiek eiken, prima geschikt voor een katheder oude stijl. Het ontwerp werd gemaakt door een meubel-res taurateur en Jaco Boogert met Mar tin Geluk, leerlingen van de L.T.S. met als hoofdvak bouwtechniek, maakten onder leiding van Van Velt hoven de lezenaar. Volgens Van Velthoven werd er de „ambachtelijke ziel" in gelegd en moet men goed kijken om een foutje te ontdekken. Namens de L.T.S. (di- rekteur Scherjon was verhinderd) bood hij het werkstuk dinsdagoch tend aan de burgemeester aan, in ge zelschap van de twee makers, onder het motto: „wie van hout houdt, blijft bij hout". De burgemeester tenslotte, vond het een meesterstuk dat in dank werd aanvaard. „Wat mij betreft zijn jullie geslaagd". ZIERIKZEE. De aanwinst voor de trouwzaal: van antiek hout gemaakte ka theder, vervaardigd door leerlingen van de L.T.S. De makers staan trots ach ter de lezenaar in gezelschap van de heer L. S. P van Velthoven, die het ge schenk aanbood aan burgemeester Th. U. de Meester. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het partikulier initiatief dient op sportgebied volgens de V.V.D. zoveel mogelijk vrije baan te hebben. Het gemeentelijk beleid dient voorwaar denscheppend te zijn. „De V.V.D. zal alle beschikbare middelen blijven benutten om te streven naar de reali satie van een sportkomplex aan de Lange Blokweg", aldus het program ma. Verder zegt de V.V.D. dat men zich - ondanks de grote financiële offers - wenst in te zetten voor de instand houding van sporthal en zwembad. Positief staat men tegenover een eventuele uitbreiding van de ge meentelijke jachthaven. Ten slotte is de V.V.D. van mening, dat de gemeente Zierikzee in het ka der van de werkloosheid een aktief beleid dient te voeren: - tot verkrijging van milieu-vrien delijke bedrijven op het industrieter rein; - teneinde thuishaven te blijven voor de beroepsmatige visserij; - tot behoud van het voorzieningenni veau in het winkelbestand in de bin nenstad; het kreëren van voldoende parkeergelegenheid teneinde de streekfunktie op Schouwen-Duive land te kunnen vervullen. N.C.B.O. Schouwen-Oost Op donderdag 3 juni vindt in de bo venzaal van de Ger. Kerk een leden vergadering plaats van de afdeling Schouwen-Oost van de N.C.B.O. Op deze vergadering vindt de bestuurs samenstelling plaats. Spreker zal zijn de distriktsbestuurder de heer L. Phernambuc, met als onderwerp: „Werk en welzijn". Programma ontvangst Pleun Het programma van de officiële ontvangst van zeiler Pleun van der Lugt ziet er als volgt uit: 8.00: vertrek schepen W.S.V. rich ting Oosterschelde om Pleun alvast te begroeten, 8.30: vertrek schepen speciale genodigden, pers. etc., 10.30: afmeren Pleun v. d. Lugt langs de passantensteiger dicht bij de Zuidha venpoort optreden „Kunst en Eer", 9.30 tot 11.30 uur: TROS pro gramma met interviews met o.a. Pleun, comm. der Koningin, burge meester en verder optredens van Ge orge Baker en de Havenzangers, 11.30: optreden „Rust Roest" en verder zal er daarna een officiële ont vangst worden gehouden om 12.00 uur in het stadhuis (voor speciale ge nodigden), terwijl overige gasten in restaurant Mondragon worden opge vangen, Waar aktuele films over de zeereis worden vertoond. Na 14.00 wordt het programma voortgezet in motel „De Zeeuwse Stromen". De E.H.B.O. zal tijdens deze „massa-aktiviteit" paraat staan met bijna zestig personen. Verder verlenen de padvinders en de rijkspolitie medewerking aan deze dag. De ZWN heeft bussen beschikbaar gesteld (13.30 uur) voor belangstel lenden die na de ontvangst een be zoek aan werkeiland Neeltje Jans willen brengen. BURGH-HAAMSTEDE Geslaagd Jolanda Dijkman uit Haamstede is 24 mei aan het schoonheidsinstituut De Slaak te Rotterdam geslaagd voor schoonheidsspecialiste/verzorging. Kommissie-vergadering Op maandag 7 juni vergadert de kommissie grond- en pachtzaken van de gemeente Westerschouwen. Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE Medezeggenschapsraad ,,'t Kleuterbosje" In de openbare kleuterschool ,,'t Kleuterbosje" te Haamstede werd een buitengewone ouderavond ge houden in verband met de verkiezing van leden voor de voorlopige mede zeggenschapsraad. Deze raad is noodzakelijk gewor den na de inwerkingtreding van de Wet Medezeggenschap Onderwijs op 1 februari 1982. De voorlopige medezeggenschaps raad moet bestaan uit 2 ouders en 2 leerkrachten, die in overleg met het gemeentebestuur een medezeggen- schapsreglement vaststellen. Daarna kan een definitieve medezeggen schapsraad worden gevormd. Na een korte inleiding en een dia serie met geluidsband werd overge gaan tot een schriftelijke stemming. Als leden van de voorlopige mede zeggenschapsraad werden gekozen: mevrouw N. Gregkens en mevrouw E. Overbeeke. De leidsters worden vertegenwoordigd door mevrouw M. van Toledo en mejuffrouw M. Ligt- hart. De voorzitter van de ouderkom missie de heer A. van de Velde deelt nog mede dat de huidige ouderkom missie een verzoek bij de gemeente zal indienen tot omzetting in de ou derraad. Vokaal uitwisselingskoncert Op zaterdag 5 juni vindt in de Ned. Hervormde Kerk te Haamstede een uitwisselingskoncert plaats, waaraan medewerking wordt ver leend door het mannenkoor „Geul klank" uit Valkenburg o.l.v. Willie Odekerke en de zangvereniging „Nu met Hope" o.l.v. M. Hogenstein. Medewerkenden zijn: Rini de Looze (trompet) en mevrouw E. Vos- Simons (piano). De opbrengst van het koncert komt ten goede aan het aktiekomité „In ventaris Dorpshuis" Burgh-Haam- stjede. RENESSE Hersenletsel 'Op de Vroonweg van Renesse naar Burgh-Haamstede is vannacht om 02.00 uurT. S. uit Best uit een rijdend busje gesprongen. Door de val liep S. hersenletsel op en moest naar het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis in Zierikzee worden vervoerd. Vlak voor twee uur gaven twee jon gens uit Tilburg, die in Burgh verble ven, twee jongens uit Best een lift. Deze twee stonden op de camping Eu reka aan de Hoogenboomlaan te Re- nesse. De jongens uit Tilburg reden met het busje richting Burgh en pas seerden de afslag Hoogenboomlaan, waarop S. de schuifdeur opendeed en uit de wagen sprong. Koncert Luctor et Emergo Zoals gebruikelijk de zaterdag voor Pinksteren verzorgt het fanfa rekorps Luctor et Emergo zaterdaga vond om acht uur een koncert op de muziektent ter opening van het toe- ristenseizden. Het wordt een populair koncert dat in het teken staat van de vakantie. Het motto is: „Op reis door de we reld". Onder leiding van de heer J. H. Blom speelt de Renesser fanfare on der meer een selektie van Beatle- melodieën en het bekende „Don't cry for me Argentina". Tijdens het koncert zal de trekking worden verricht van de verloting ten bate van de defibrillator voor de am bulance. BROUWERSHAVEN Braderie/rommelmarkt „De Schoener" Zaterdagmorgen (29 mei) houdt de o.l.s. „De Schoener" haar jaarlijkse braderie. Deze begint om 9 uur aan het Kerkplein. Naast een rommel markt worden ook door de kinderen vervaardigde spulletjes verkocht. Verder zijn er spelletjes voor jong en oud, een poffertjeskraam en een ter rasje. Om 11 uur wordt een grote vei ling gehouden. Benzine gestolen Uit de aan de Adriaan de Oudeweg geparkeerde auto van C. N. uit Noordgouwe is 25 liter benzine gesto len. Koncert „de Hoop" Het fanfare-orkest ,».de Hoop" uit Stellendam geeft op zaterdagavond 29 mei te Dreischor een koncert. Het programma van het orkest ziet er als volgt uit: 1. Washington Grays (mars), Gra- fulla Mol; 2. Music of the four winds (selektie), Roger Roger; 3. De Fa briek (naar de tv-serie), Ruud Bos, arr. Arie Stolk; 4. Carpenters in con cert (selectie), arr. Pi Scheffer; 5. The best of Mancini (selectie), Mancini- Advertentie Les Coplnes. Een ommekeer... Lekkere, losse mode. Actueel, jong, sportief. Zoals jij, met jouw levensstijl.' Mode dus, waarin jij je goed voelt. Omdat Les Copines gewoon ook goed is! In alle sportiviteit: nèt even iets beter dan wat er was... LES COPINES Hetjonge merk voor vrouwen met levensstijl Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110 - 2816 WINKELEN IN EEN PERSOONLIJKE SFEER HAAMSTEDE, 27-5. Zeventig bejaarden uit Haam stede hebben woensdag een zeer geslaagde busreis ge maakt naar Antwerpen. 's Ochtends vroeg vertrok het gezel schap, in twee bussen van „Van Oeve- ren", richting Steenbergen om in Ber gen op Zoom in „De Wouwse Tol" een kopje koffie te gebruiken. Hautvast; 6. 2e Slavische Rapsodie, Friedemann-Mol; 7. The Muppet show theme, Henson-Pottle- Hautvast; 8. King Cotton (mars), Sousa; 9. Holiday in Spain (Spaanse mars), A. E. Kelly. Landbouwmuseum Met! ingang van aanstaande zater dag is het I^pjjüöuwmuseum të Ürei- schor weer dagelijks (behalve 's zon dags) voor publiek geopend, op de middagen van 13.30 tot 16.30 uur. Het werd een zonovergoten dag en zodoende genoten de bejaarden bij zonder van de prachtige tocht door het mooie grensgebied richting Baarle Nassau, waar een Brabantse koffieta fel gereed stond De reis ging verder met als einddoel: Antwerpen. Met de bus werd een interessante rondrit ge maakt door de stad Daarna ging het weer huiswaarts en de bejaardenreis werd afgesloten met een gezellig etentje in motel „De Zeeuwse Stromen" te Renesse,. waar de groep videofilms kon bekijken, die o.a. werden gemaakt door Pleun van der Lugt tijdens zyn solo-zeiltocht rond de wereld Het werd kortom een zeer geslaagde dag, mede door uitvoerige toelichtin gen tijdens de trip, van buschauffeurs Willemse en Manni, die daarvoor har- telijk werden bedankt WESTERSCHOUWEN, 27-5. „Demokratie staat voor D'66 centraal. Hoe kan het ook anders bij een partij, die geboren is uit onvrede met het funktioneren van het de- mokratische bestel in de Nederlandse samenleving. Naast een goed programma vormen vindingrijkheid, kreativiteit, doorzettingsvermogen en vasthoudendheid een belangrijke en vaak doorslaggevende faktor bij het tot stand komen van beleid". Dat schrijft D'66 in haar verkie zingsprogramma voor de gemeente raad van Westerschouwen. Deze par tij is van mening dat de menselijke kennis dient te worden ingezet ten behoeve van de mensen in de samen leving en het streven naar een eerlij ke verdeling van arbeid en inkomen moet bevorderen. Geestelijke en politieke vrijheid, menselijke waardigheid, individuele ontplooiingskansen en betrokken heid met de medemens zijn de uit gangspunten van het streven van D'66. Evenwicht In haar visie zal de samenleving zich moeten richten op het naar nieuw evenwicht zoeken tussen werkgelegenheid en milieubehoud enerzijds, welvaart en welzijn ander zijds. Met de welvaart zal het waar schijnlijk minder moeten, maar met het welzijn kan en moet het beter. De slagzin: niet meer, maar beter, geldt dan ook voor het gemeentelijke be leid. Wat het gemeentelijk bestuur be treft streeft D'66 het volgende na: de burgers worden volledig en zonder terughoudendheid en regel matig geïnformeerd door het ge meentebestuur, een meer demokratische verkie zing van en een meer evenredige ver tegenwoordiging in de besturen van organisaties en instellingen, gemeentelijke diensten brengen openbare verslagen uit van hun werkzaamheden en onderzoeken, de leden van het kollege van b. en w. mogen geen zodanige (neven) betrekkingen hebben, dat dit aanlei ding kan geven tot konflikten met het gemeentelijk belang. Milieu behoud en waar nodig herstel van het natuurlijke of gekultiveerd natuurlijke milieu dient hoge priori teit te hebben, aktiviteiten op agrarisch, re- kreatief of ander ekonomisch terrein moeten worden getoetst op hun ge volgen voor de omgeving, belangenorganisaties op het ge bied van landbouw, visserij, milieu beheer en bescherming dienen regio naal, provinciaal en nationaal samen te werken om gezamenlijk een toe komstgericht programma te ontwik kelen. Ekonomie Het merendeel van de rekreanten zoekt het gebied in de gemeente Westerschouwen vanwege de natuur, de ruimte, de rust en de zuivere lucht. Dit mag niet worden aangetast, wil men niet de kip met de gouden eieren slachten. De belangrijkste in komstenbronnen voor de inwoners van Westerschouwen vormen de land- en tuinbouw en de direkte in in- direkte inkomsten uit de rekreatie en het toerisme. D'66 wil: geen grote uitbreiding van kampeer- en caravanakkommodatie, geen uitbreiding van tweede huizen bezit, stringente bescherming van na tuur en landschap, - zorgvuldige planning van de no dige uitbreiding van woonkernen, zodat het bestaande karakter zo min mogelijk wordt aangetast, verdergaande schaalvergrotin gen in de land- en tuinbouw, gepaard gaande met voortgezette mechanisa tie, is ongewenst, vanwege de scha delijke gevolgen voor het milieu en de werkgelegenheid, de vestiging van kleinschalige, schone, lawaailoze en arbeidsinten sieve industrie dient te worden aan gemoedigd, onder andere door ge richte werving en het ter beschik king stellen van industrieterrein te gen aantrekkelijke voorwaarden. D'66 wil: nieuwbouw dient in beginsel al leen plaats te vinden in of onmiddel lijk aansluitend aan de bestaande kernen, - in de bebouwde omgeving moet grote aandacht aan groenvoorziening worden geschonken, indien samenwerking tussen de gemeente en projektontwikkelaars nodig is, moet de gemeente er zorg vuldig voor waken, dat zij de uitein delijke zeggenschap over de grond houdt, het beleid dient ervan uit te gaan dat iedereen van 18 jaar en ou der in beginsel recht heeft op zelfstandige huisvesting, bijzondere aandacht zal steeds gewijd moeten worden aan sociale kategorieën van woningzoekenden, zoals bejaarden, gehandikapten, al leenstaanden, werkende jongeren, enz., D'66 is voor het bevorderen van het eigen woningbezit. Verkeer Het beleid dient gericht te zijn op het belang van een goede bereikbaar heid van alle kernen, zowel voor per sonenauto's als voor het openbaar vervoer, vrachtverkeer en (brom)fietsen. D'66 wil: aanleg van goede en veili ge rijwielpaden, aanleg van goede fietsverbindingen naar diverse strandovergangen, geen autosnelweg over de Oosterscheldedam, aanleg van sekundaire wegen naast de weg Haamstede-Zierikze. Onderwijs D'66 is van mening dat in kleine kernen een basisschool minimaal twee leerkrachten moet behouden, de samenwerking tussen twee scho len van verschillende grondslag be vorderd en ondersteund dient te wor den en deze partij vraagt ook ruime re aandacht voor de peuterspeelzaal- problematiek. D'66 streeft openbaarheid na en vindt dan ook dat de wei op de mede zeggenschap door middel van de me dezeggenschapsraad zodanig gere geld moet zijn, dat ouders, verzor gers, onderwijsgevenden en andere direkt betrokkenen ook daadwerke lijk de gang van zaken op school kun nen meebepalen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3