Tientallen doden op door Argentijnen getroffen Britse schepen Vier jaar lang de inkomens bevriezen TUSSENKABINET De Falklands-strijd Vliegtuig ongeluk in Brazilië Stichting Het Theater D'66-plan: Giftige dampen in Rotterdam Staking bij containerbedrijf Infomarkt gehandicapten Syrische Migs neergeschoten AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE NEVE 2 In sneltreinvaart heeft de informa teur Steenkamp zijn werk beëindigd, waarop de demissionaire premier Van Agt is belast met de vorming van een rompkabinet, bestaande uit C.D.A. en D'66, twee partijen, die, als bekend, ook deel uitmaakten van het tweede kabinet Van Agt. Ook is bekend dat een dergelijk kabinet geen meerderheid in het parlement heeft, zodat er - wat genoemd wordt - gedoogsteun aan te pas zal moeten komen, om het rompkabinet ten minste zo lang „op de been" te hou den, dat o.m. een datum voor nieuwe verkiezingen is vastgesteld. De participanten in het nieuw te vormen kabinet zijn er voor gepor teerd die verkiezingen te houden na Prinsjesdag. Dit zou het voordeel hebben dat het nog de begroting voor het jaar 1983 kan vaststellen en dat zou inderdaad een nieuwe besparing van tijd betekenen. Moet een geheel nieuwe ploeg (vóór Prinsjesdag) dit jaarstuk samenstellen, dan zouden feitelijk onmiddellijk verkiezingen moeten worden gehouden, gevolgd door de samenstelling van een geheel nieuw kabinet zonder enige strubbe ling en dan maar hopen, dat er nog tijd is zich nog door de financiële pro blematiek van 1983 heen te worste len. Het één zowel als het ander lijkt onmogelijk; vandaar de idee van een gecoupeerd interimkabinet. Maar verkiezingen op zich zouden wél voor Prinsjesdag kunnen worden gehouden. Daarvoor zijn zowel de P.v.d.A. als de V.V.D. te vinden, maar dan zal het niet mogelijk zijn een nog min of meer geprofileerde begroting voor het volgend dienst jaar samen te stellen. Wat de - al genoemde - gedoogsteun betFeft, beeft de V.V.D. (zij het onder voorwaarden) toezeggingen gedaan, in tegenstelling met de P.v.d.A. De V.V.D. wil betrokken worden bij be leidszaken van het nieuwe kabinet, maar of zulks staatsrechterlijk mo gelijk is, moet nog blijken. De formateur heeft dus in ieder ge val twee flinke hobbels te nemen en dan moet later maar afgewacht hoe de ontvangst in het parlement zal zijn van dat - toch wat kale - tussen- kabinet. Problemen te over dus nog, maar enige beweging zit er toch weer in het politieke spel. LONDEN, 26-5. De Britse minister van defensie, John Nott, heeft woensdag bekendgemaakt dat 24 Britse ma riniers zijn omgekomen aan boord van de twee schepen die dinsdag bij de Falklands verloren zijn gegaan. Het zijn 20 op de onderzeebootjager Coventry en vier op het van de rederij Cunard gevorderde containerschip Atlantic Conveyor (15.000 ton). Op de Con- ventry vielen bovendien 20 gewonden bij de Argentijnse luchtaanval. De minister deelde in het Lager huis mee dat de overige opvarenden van de 3.500 ton metende Coventry, die 280 man aan boord had, onge deerd zijn opgepikt door andere sche pen van de Britse interventiemacht. De Coventry is een zusterschip van de op 4 mei tot zinken gebrachte Sheffield. Toen kwamen 20 man om. De Britten verloren voorts twee fre gatten sedert de strijd om de op 2 april bezette Falkland-eilanden (Malvinas) begon. Het zijn de fregat ten Antelope en Ardent. De Atlantic Conveyor werd ge bruikt voor het vervoer van de verti kaal opstijgende Harrier-straal- jagers. „Atlantic Conveyor" Op de „Atlantic Conveyor", die 170 man aan boord had, viel een klein aantal gewonden, aldus Nott. De overlevenden van dit schip waren eveneens overgegaan op andere sche pen van de interventiemacht. De „Atlantic Conveyor" was getroffen door twee Exocet-raketten van Super-Etendard-vliegtuigen. Ook de Sheffield ging door een Exocet (van Franse makelij) ten onder. Met de jongste verliezen is het aan tal doden aan Britse zijde sedert de strijd begon, gestegen tot 99. Minister Nott zei dat de Conventry gebombardeerd was en later tijdens de Argentijnse aanvallen van dins dag kapseisde. „Onze strijdkrachten op de grond zijn nu gereed om hun aanval op het Argentijnse garnizoen in Port Stan ley (de hoofdstad van de Falklands) te beginnen. Achter hen staan nog 3.000 man, terwijl versterking en be voorrading van het Argentijnse gar nizoen op de eilanden in feite onmo gelijk zijn. Advertentie vertoont In de Concertzaal A.s. zaterdag 19.00 en 21.30 uur A.s. zondag 20.00 uur A.s. maandag 20.00 uur BURTREYN01DS ROGER MOORE FARRAH FAWCETT - DOM DELUSE JACKIE CHAN MICHAEL HU) ADfOENNE BARBEAU PETER FONDA DEAN MARTIN SAMMY DAVIS, JR. «THE CANNONBALL RUN" t*n v*n Hal Na«<Jham muzMAicn» pr, Alle leeftijden Roger Moore in de rol van James Bond. BRASILIA, 26-5. Een Braziliaans vliegtuig met 119 mensen aan boord is in noodweer op het vliegveld van Brasilia bij de landing in tweeën ge broken. Twee inzittenden kwamen om en 15 werden gewond, zo hebben funktionarissen in Brasilia meege deeld. Het toestel, een Boeing 737 van de binnenlandse luchtvaartmaatschap pij VASP, kwam uit Sao Paulo. Pas sagiers zeiden dat het vliegtuig tegen de landingsbaan sloeg met voldoende kracht om het in tweeën te breken. ROTTERDAM, 26-5. Na het inade men van giftige dampen uit een aan tal gebroken flessen met Tionylchlo- ride zijn woensdag 26 Rotterdam mers onder wie zes politie-agenten naar het ziekenhuis gebracht. Eén agent wordt nog nader onderzocht, de anderen konden na onderzoek weer weg. De flessen waren volgens een woordvoerder van de Rotterdamse politie gebroken toen een kartonnen doos viel bij het inladen in een vrachtwagen van Van Gend en Loos op de Westzeedijk. ROTTERDAM, 26-5. Het meren deel van de uit ongeveer 250 man bestaande nachtploeg van het contai nerbedrijf ECT in Rotterdam is woensdagavond begonnen met een stakingsaktie. Daarmee werd gehoor gegeven aan een stakingsoproep van de Vervoersbond FNV. Kaderleden van de bond deelden bij de poort aan de nachtploeg - die kwart over elf had moeten beginnen - pamfletten uit, waarin werd gevraagd niet aan het werk te gaan. Ook werden de le den van de nachtploeg via megafoohs aangespoord zich te laten registreren als staker bij het stakingscentrum in Hoogvliet. Enkele tientallen werkwilligen, die zich niet lieten overreden, gingen toch het terrein op. Daar wachtte hen geen werk. Bij ECT liggen geen zee schepen voor de kant. Volgens de di- rektie hebben drie vier schepen op zee andere havens gekozen, toen ze hoorden van de mogelijk staking bij ECT. DEN HAAG. De PvdA zal een inte rimkabinet van CDA en D'66 op za kelijke gronden beoordelen, maar het kan niet op voorhand op de PvdA-steun rekenen. UTRECHT, 26-5. Op de twee- de infomarkt gehandikapten die van 2 t/m 4 juni in de Bern- hard- en Marijkehal van de Jaarbeurs in Utrecht wordt ge houden, valt veel te beleven. Het is niet alleen een beurs waarop fabrikanten de meest uiteenlopende hulpmiddelen voor gehandikapten laten zien, er zijn bok tal van organisaties en instanties die informatie en voorlichting geven, terwijl de bezoekers zelf op een speciale testbaan met hun aangepaste auto's kunnen oefenen en mee kunnen doen aan behendig heidsproven op een circuit voor rolstoelen. TEL AVIV, 26-5. Israëlische jacht vliegtuigen hebben in een kort ge vecht boven de Libanese hoofdstad Beiroet twee Syrische Migs neerge schoten, zo heeft een Israëlische milL taire woordvoerder bekendgemaakt. Hij zei dat de Israëlische toestellen werden onderschept toen zij een routine-verkenningsvlucht boven Li banon maakten. DEN HAAG. Vier leden van de Tweede Kamer- fraktie van D'66 hebben een plan voor herstel van de ekonomie en de werkge legenheid gepresenteerd dat sterke overeen komsten vertoont met de plannen die onder andere de Tilburgse hoogleraar Stevers onlangs heeft ont vouwd. In „Perspectief '86" wordt door de .kamerleden Engwirda, Suzanne 'Dekker, Louise Groenman en Jan Veldhuizen bepleit alle inkomens - zowel van werknemers met een c.a.o. als van vrije beroepsbeoefenaren - gedurende vier jaar te bevriezen. Evenals bij Stevers wordt in kombi- natie daarmee een koopkrachtinjek- tie bepleit via een simultane verla ging van de loon- en inkomstenbe lasting. Dat zou zijn beslag moeten krijgen in een sociaal kontrakt met een looptijd van een aantal jaren. Na vier jaar levert dat 150.000 ar beidsplaatsen extra op, terwijl het fi nancieringstekort er met 2,25 procent door zal afnemen. Woningbouw In het warnet van overheidsvoor schriften dient duchtig te worden gesnoeid, vooral wat betreft de „wenken en voorschriften" voor de woningbouw. De partikuliere in vesteringen zullen daardoor worden gestimuleerd, aldus de opsteller van het plan. Permanente „heroverweging" van de overheidskonsumptie en aanpas sing van ambtenarensalarissen aan inkomens in de partikuliere sektor moeten het pakket komplementeren. Het financieringstekort mag „tijde lijk" wat hoger uitvallen, om bud gettaire tegenvallers op te vangen. Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oordgou we Schuddeb eurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Advertentie Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Donderdag 27 mei Zierikzee Stadhuis. Vergadering streekarchief kommissie. 15.30 uur. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Herv. Vrouwengroep „Wees een Zegen". 20.00 uur. Haamstede School „Onder de Wieken"; vergade ring schoolvereniging. 19.30 uur. Gemeentehuis. Kommissie Openbare Werken. 19.30 uur. Dorpshuis. Openbare vergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Vrijdag 28 mei Scharendijke Putmeet. Vergadering Reinigings dienst. 16.30 uur. Zaterdag 29 mei Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Op de snel weg breekt de hel los. 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Op de snel weg breekt de hel los. 21.30 uur. Kerkwerve Ring. Rommelmarkt t.b.v. interieur Hervormde Kerk, plus vele andere aktiviteiten ook buiten de kom, de gehele dag van 10.00 uur af. Trekking prijzen, 16.30 uur. Renesse Rekreatiepark „De Leeuwenkuil". Midgetgolfavond P.J.Z. 20.00 uur. Ring. Braderie-rommelmarkt t.b.v. interieur dorpshuis. 8.00 - 13.00 uur. Brouwershaven O.l.s. de Schoener. Braderie/rom melmarkt. 9.00 uur. Dreischor Mobiele tent aan de Ring. Fanfare or kest „De Hoop" uit Stellendam. 20.30 uur. Bruinisse Muziektent. Koncert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspanning". 19.45 Goedereede In centrum. Grote rommelmarkt met oude ambachten (bij slecht weer in de vismijn te Stellendam). Start: 9.30 uur. Zondag 30 mei Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Op de snel weg breekt de hel los. 20.00 uur. Renesse „De Ark". Optreden Pools jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Maandag 31 mei Zierikzee Chr. Ger. Kerk. Zangdienst. 10.00 uur (v.m.). Bioscoop de Concertzaal. Op de snel weg breekt de hel los. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Ned. Herv. Kerk. Optreden jongens- en mannenkoor de Nachtegalen van Poznan. 20.00 uur. Dinsdag 1 juni Zierikzee Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 19.30 uur. Haamstede Garage Dijkman. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Scharendijke Verenigingsgebouw. Puzzelloop Jeugd Rode Kruis, afdeling Schouwen-Westhoek. 19.00 uur. Dreischor „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Woensdag 2 juni Zierikzee Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse. Vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Haamstede Garage Dijkman. Avondf ietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Dreischor „De Drie Schapen". Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Sporthal Onderdak. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Zaal Ger. Kerk. Afd. N.C.B.O. 20.00 uur. Haamstede Garage Dijkman. Avondfietsdrie- daagse, vertrek 18.00 - 18.30 uur, 25- 50 km. Zonnemaire Café Bommenede. wedstrijden. 20.00 uur. Klaverjas- Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden voor onbepaalde tijd gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 59 55 Je kun nie aoltied mekkere over d'n ouwen tied, ma. soms mö je bienae wê. Dae wier bie ons ge baald, in dae stieng 'n vaare neve op de stoepe. „Kiek", zei 't 'n: daer eije noe pas 's over geschre- ve, in ier ei je d'r dan êêne; nie kriege, ma wê bekieke". 't Was - zó 's genome - nie kinderachtig, wat t'n meegebrogt ad: zö'n ko- pere konducteurstoeter van d'n ouwen tram; imae gedeukt, ma ie dee nog blaese 'k Was d'r vrêêt blie meewant je dienk nutuur- luk dat ze die êêle sissewienkel rond d'n tram wê opgeruumd Zö zie je md. D'r is werachtig nog wa van over; 'n toeter. Die motte ze md gebruuke, om de kiezers wakker te schodden, want op 2 juni is 't wi mêênes. k' E wi ma 's 'n aeventje pupieren zitte leze van de partijen. Noe 't is net as mi duunknienen in de vaarte; ze lieke aomae op mekao- re. 't Zd d'r wi gespeere om op 't groene kussen te kommen, 't Ei- ter vee van wegt, dat z' aomae wê wille, md jie in ik zü 't wê uut- maeke. Noe z' aomae zö'n piene over aolles in nog wat, md strak jes dienke z'n an gin geld of uusuure mi; temissen zö liekt wê 's. A je 't soms öört, dienk je wê 's: wat bejegent die kaerels. Ze praete over duuzende, in vergete da t' êêle gemeenteluke zaekje zwaer belicht is. Soms make ze d'r md 'n potje van in dje de be- grööting leest, ze gin luus om dood te doen. E jd, me zü ons eigen naed md nooie want 'n bitje laope sim- me ei gin zin, in zulder - me motte eer'lik weze - kunne ök nie aolles onder 't gat krauwe. Afijn êêst md 's wachte tot Pleun in Surik- sêê ankomt. 't Zd 'n êêle ruste weze, as s'n mi z'n bootje, in z'n katte an 't Luitje leit. Vleweke êk tog nog motte lache 6. Je kust ginêêns tuuskomme, tuant aolles was of gezet mi iesder, md de zei ler was kwiet. Ie kwam glad nie. Ik sloeg ier in daer 's uut, md Pleun zwabberde nog in de buur- te van d' Engelse kust, zeie ze, md ier liepe z' d 't vier uut d'r sloffen in beguste z'd klaeransie te maeken vö d' ontvangst. Afijn ie mag blie weze, dat t'n nie mi in de buurte van de Falkland-eilanden rondzwaarft; je zü md zö'n Argentijnse bolle- ket op je teste kriege. Dan zie je Surikzêê nie mi vromme, in lei je schuutje d'r schelf bie, as t' a nie nae de vissen onderwegt is. In be gin dogt 'k: ie neem te vee ooi op z'n vurke, md ie eit tog geflikt. Achteraf bekeke, is 'n md 'n stuitje weg gewist, md apper- sant. Zö is t'r aolles bie mekaore wi genogt an 't andje. 't Gae aomae ma dü, in je staet t'r van te kie ken dat 't sómmedêêmt awï juni is. 't Jaer gae kantele, in mi 'n bitje fantusie kü je den langsten dag awi an zie komme. Md lae m'nd'r md nie van wakker laege, want 't komt zó 't komt, za 'k ma zaage. Alla, salu dan wi md in tot kiekes. SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2