vw' C V\é\G\ó Geldinz am elings aktie JK in volle gang Buurtvereniging wil kontakten tussen de bewoners versterken PAAUWE PAAUWE B.V. ïiW DE ZIERIKZEESCHE COURANT In vier straten van Malta JttotnissD Voor hart-instrument Gelukwensen aan zeezeiler Pleun Benzine drie cent duurder Opstandig rijkspersoneel ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34.90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 27 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23120 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Wilma produceert gegevens over Aquadeka ZIERIKZEE, 26-5. ,,We zijn geen aktiegroep, we doen niet aan politiek, niks niet", laat het voorlopig bestuur van de buurtvereniging-in-wording in een gedeelte van de stadswijk Malta weten. Deze buurtvereniging gaat zich richten op de Plevierstraat, Moggestraat, De Jon- gestraat en Caustraat van de Grachtweg tot de Calami ty eg. Naar de mening van de woordvoer ders blijft het dan overzichtelijk. Het zou volgens hen voor een goede orga nisatie niet te doen zijn alle straten, in Malta erbij te betrekken. Het gaat de buurtvereniging, zoals gezegd, niet om aktievoeren. Het voorlopig bestuur geeft overigens ook te kennen vrijwel geen proble men te hebben, waar aktie voor ge voerd zou moeten worden. Het gaat in de eerste plaats om het leggen van kontakten tussen de bewoners in bo vengenoemde straten. Om dat te be reiken wil men feestavondjes gaan organiseren, evenals festiviteiten voor de jeugd, bingo-avonden en een Sint-Nicolaasfeest. Initiatief Het initiatief tot oprichting van deze buurtvereniging komt van de heer D. Verloo. Hij werd op het idee gebracht door zijn ouders, die zelf weer be trokken waren bij de eveneens recent opgerichte buurtvereniging Brede Bagijn". Een initiatief in een heel an der deel van Zierikzee, dat nu in de wijk Malta dus navolging krijgt. De heer Verloo nam kontakt op met mevrouw C. v. d, Kreeke-Van Ravenzwaay. Door middel van een stencil werden de bewoners in de vier straten in Malta van de plannen op de hoogte gebracht en werden naar hun reakties gevraagd. Het resultaat was vijftig leden, die zich spontaan aanmeldden. Inmid dels is een voorlopig bestuur gefor meerd, waar naast de twee reeds ge noemde personen in zitting hebben: Mevrouw F. C. Bolier-Pol en de her en C. J. Linthout en J. Jumelet. Oprichtings vergadering Op 13 mei vond de oprichtingsver gadering plaats in het „Huis van Nassau". „Dat werd gratis beschik baar gesteld, omdat we nog geen be ginkapitaaltje hadden", vertelt me vrouw Van der Kreeke en het bestuur toont zich daar uiteraard zeer erkentelijk voor. De heer Lint hout laat weten wat teleurgesteld te zijn over de opkomst tijdens die eerste vergadering: negentien leden. Er zijn tenslotte 160 woningen in ge noemde straten en zoals gezegd al vijftig leden. Op maandag 7 juni vindt wederom een vergadering plaats in het „Huis van Nassau". Op deze tweede verga dering zal het definitieve bestuur ge kozen moeten worden. Verder zal de kontributie ter sprake komen en zal het reglement moeten worden vast gesteld. De buurtvereniging dient uiter aard ook nog een naam te krijgen. Advertentie Lwn/EN. De strijd tussen Gróot- Brittannië en Argentinië om de Falk- land-eilanden heeft tot nu toe aan min- tens 470 personen het leven gekost Londen en Buenos Aires hebben toe gegeven dat er vijf oorlogsschepen en 34 vliegtuigen en helikopters verloren zijn gegaan. BUENOS AIRES. Paus Johannes Paulus II zal in de loop van de maand juni een bezoek van „enkele dagen" aan Argentinië brengen. Dit heeft mgr. Silvestrini, sekretaris van de raad voor openbare zaken van de R.K. kerk, bij aankomst in Buenos Aires meegedeeld. Hiertoe wordt een wedstrijd georga niseerd voor de jeugd tot vijftien jaar in de betrokken straten. Per persoon kan één naam worden ingeleverd bij mevrouw Van der Kreeke, Mogge straat 38, Zierikzee. Het bestuur zal zich over de, inzendingen, buigen en voor de winnaar of winnares is een prijs beschikbaar. Namen kunnen tot 21 juni worden ingeleverd. Tijdens de komende vergadering op 7 juni hoopt men ook te komen tot het vormen van een aktiviteitenkom- missie, een groepje mensen, dat zich daadwerkelijk met het organiseren van aktiviteiten gaat bezighouden. Het bestuur zal dan een overkoepe lende funktie krijgen. Kontributie De evenementen zullen bekostigd moeten worden uit de kontributie, die maandelijks zal worden geïnd. Per straat hoopt men iemand te vin den, die als geldophaler wil fungeren om het vervolgens af te dragen aan de penningmeester. Mensen, die er niks meer voor voelen aan allerlei aktiviteiten deel te nemen, maar toch hun medewerking willen verle nen aan de buurtvereniging kunnen donateur worden. Werden buurtverenigingen in de dertiger jaren in de meeste gevallen opgericht naar aanleiding van de ver loving van Prinses Juliana met Prins Bernhard, nu ligt er geen Oranje hoogtepunt aan ten grondslag. „Malta is een stadswijk, die al twintig jaar bestaat en we vinden het van belang de kontakten onderling wat te versterken", aldvts mevrouw^. Bolier. Uiteraard is het wel de bedoe ling, dat de buurtvereniging als één groepering naar buiten treedt op Ko ninginnedag. Oud en jong Er wonen in deze stadswijk, zowel ouderen als gezinnen met jonge kin deren, vandaar dat gekozen is voor een gevariëerd aktiviteitenprogram- ma. Men kan per gezin lid worden van de buurtvereniging, kinderen tot 18 jaar horen daar automatisch bij. Thuiswonende kinderen boven 18 jaar kunnen zelfstandig lid worden. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Vier van de vijf leden van het voorlopige bestuur van de nog naamloze buurt vereniging in Malta, die op maandag 7 juni definitief zal worden opgericht. Vooraan de dames: links mevrouw Van der Kreeke en rechts mevrouw Bolier; links de heer Linthout en rechts de heer Verloo. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten RENESSE/HAAMSTEDE, 27-5. De aktie van de Juni or Kamer Schouwen-Duiveland om geld bijeen te krij gen voor de aanschaf van een defibrillator, een hart- instrument, is in volle gang. Van de 12.000 beschikbare loten zijn er inmiddels 7.000 verkocht. Er zijn dus nog volop loten (a 1,—) verkrijgbaar. RENESSE. De ambulance te Renesse, waarin de defibrillator zal worden geplaatst. ..We hebben uw geld hard nodig." (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vooral aanstaande zaterdag 29 mei zijn de Junior Kamerleden aktief op de twee markten braderieën in Burgh-Haamstede en Renesse, waar in kraampjes de loten zullen worden verkocht. Zaterdagavond zal in Renesse de loting plaatsvinden. Grote prijzen zijn er te winnen van 50,— tot 500,-. De ambulance te Renesse beschikt niet over een defribillator en de JK is van mening dat daar spoedig veran dering in moet komen. Dit apparaat kan onregelmatigheden van het hart (na een infarkt) regulariseren. Het kan dus mensenlevens redden. Voor al 's zomers als duizenden vakantie gangers de Westhoek bezoeken, leidt dit gemis tot ernstige situaties. Lotenverkoop Een defribillator kost 27.000,—. Dat is een groot bedrag maar de Juni or Kamer rekent er op dit geld deze zomer bijeen te hebben. Eén van de organisatoren, dokter Flach uit Re nesse vertelt: „De lotenverkoop vormt een belangrijk onderdeel van deze aktie, maar ook giften van par- tikulieren, banken en verzekeraars moeten er toe bijdragen dat deze ak tie slaagt. „We krijgen aardig wat giften bin nen, maar we zijn er nog niet". Op de markt De loten zijn dus zaterdag in Haamstede en Renesse op de brade rie verkrijgbaar. Verder kunnen deze loten worden gekocht bij: de artsen Flach en Stenger. De V.V.V.'s te Haamstede en Renesse, drogisterij Kik te Haamstede en bij geschenken huis Hoogerhuis. ROTTERDAM. De avondploeg van het Rotterdamse koienoverslagbe- drijf SNV is woensdagavond niet aan het werk gegaan uit protest tegen de huidige impasse in de cao-onderhan delingen in de Rotterdamse haven. *AA/%AA#IAAAAA#IAAAAAAAA/WC ZEGT P 8ii.r WASHINGTON. De senaatskom missie voor buitenlandse betrekkin gen heeft woensdag de Amerikaanse militaire hulp aan El Salvador over 1983 teruggebracht met 100 miljoen dollar (ongeveer 275 miljoen gulden). ZIERIKZEE, 27-5. CRM-minister André van der Louw heeft de zeezei ler Pleun van der Lugt woensdag in een telegram zijn gelukwensen aan geboden voor Pleun's wereldrecord solozeilen rond de wereld. „Welkom thuis na solotocht van 286 dagen. Gefeliciteerd met en pas sant verbeteren van het 13 jaar oude rekord van Knox Johnston door over de afstand van zo'n 28.000 mijlen zo'n zes weken minder te doen dan hij. Ben helaas verhinderd a.s. zaterdag bij de officiële aankomst aanwezig te zijn. Getekend Van der Louw", aldus het telegram. Eerder deze week ontving Pleun een telex van Koningin Beatrix en prins Claus, die hem feliciteerden met zijn suksesvolle afronding van de solo-reis rond de wereld. DEN HAAG, 26-5. De maximum prijzen van benzine gaan dinsdag met drie cent omhoog. Een liter super gaat dan maximaal 178,6 cent kösien, normaal 174 cent en tweetakt 192 cent, inklusief b.t.w. LPG wordt 2,6 cent inklusief b.t.w. goedkoper. De prijzen van de overige aardolieproducten blijven ongewij zigd. Dit deelt het ministerie van ekonomische zaken donderdag mee. De oorzaak van de stijging van de benzineprijzen is de stijgende markt- notering. De dollarkoers heeft dit maal geen invloed op de prijswijzi ging. LPG daalt in prijs doordat de invoerwaarde van ruwe aardolie is teruggelopen. WAGENINGEN, 26-5. Als een min derheidskabinet van CDA en D'66 blijft vasthouden aan ingrijpende be zuinigingen op de ambtenarensala rissen, zal de Centrale van Rijksper soneel (26.000 leden) niet aarzelen de aangesloten verenigingen tot aktie op te roepen. Deze waarschuwing liet voorzitter J. Loman van de CRP don derdag in Wageningen horen, tijdens de jaarvergadering van zijn organi satie. Bij de CRP zijn onder andere rijksloodsen, personeel van rijksluchtvaartdienst en douaneper soneel aangesloten, volgens Loman mensen met een speerpuntenfunktie in de Nederlandse samenleving. Verwachting tot vrijdagavond: Geleidelijk meer zon In de avond en nacht mogelijk een regen- of onweersbui, en minimum temperatuur ongeveer 10 graden; morgen overdag geleidelijk meer zon en vrijwel overal droog; middagtem- peratuur van ongeveer 14 graden aan zee tot omstreeks 18 graden in het binnenland; matige, aan de kust eni ge tijd vrij krachtige noordwestelij ke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 31 mei: Zaterdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: n.west 4 Zondag: Kans op neerslag: 10% Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: var. 3 Maandag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: oost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 28 mei Zon op 5.30, onder 21.45 Maan op 11.06, onder 2.09 Eerste Kwartier: 29 mei (22.07) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 28 mei 8.08 20.01 1.22 13.50 Doodtij: 1 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 27-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Donderdag is een kleine de pressie over Nederland naar het noordoosten getrokken. De depressie heeft vooral in Engeland overvloedi ge regenval gebracht. Vrijdag breidt een rug van hoge luchtdruk zich over de Golf van Biscaje naar het noord oosten uit. Dit brengt bij ons een weersverbetering mee, die zich voortzet over het Pinksterweekein- de. Het naderende hogedrukgebied veroorzaakt een noordwestelijke wind, die afneemt van vrij krachtig tot matig. De temperatuur zal in de middag uiteenlopen van 14 graden aan zee tot 18 graden in het binnen land. Er komen geleidelijk meer pe rioden met zon, vooral in de kustge bieden. Regen- en onweershaarden zullen ons land vrijdag al weer voor bijgetrokken zijn. VERENIGDE NATIES, NEW YORK. VN-sekretaris-gcneraal Pe rez de Cuellar is aan een nieuwe be middelingsmissie begonnen, direkt nadat de veiligheidsraad hem daar toe woensdag een mandaat verleen de. Hij waarschuwde echter dat te rugkeer naar de onderhandelingsta fel uiterst moeilijk zal blijken nu de oorlog in volle gang is. Advertentie Laai woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuldweg 20a - Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469'.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1