HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE VS willen op grote schaal graan leveren aan Moskou De zaak Wallenberg Schandaal in Spaans proces Duizenden zouden werk kunnen vinden bij defensieapparaat Werkende jongeren-organisaties bij Van der Louw Stijging werkloosheid in Nederland Europees rekord PARIJS, 24-5. De Verenigde Staten hebben laten we ten bereid te zijn tot omvangrijke graanleveranties aan de Sowjet-Unie. Voor de financiering daarvan zal geen extra overheidskrediet worden gege ven, maar de regering van de V.S. heeft geen bezwaar tegen partikuliere Ame rikaanse kredietverlening ten behoeve van graanaankopen. Dit heeft de Ame rikaanse staatssekretaris van landbouw, Seeley Lodwick, zaterdag verklaard na afloop van tweedaagse graanbesprekingen met een Russische delegatie in Parijs. Woensdag 26 mei, 20.32 uur, Nederland II: „Love story". Het liefdespaar waar alles om draait Ali MacCraw en Ryan O'Neal. Zwarte schoolkindertjes JOHANNESBURG, 24-5. Vo- rig jaar zijn meer dan 175.000 zwarte schoolkinderen in Zuid-Afrika voortijdig van school gegaan zonder dat zij le zen en schrijven hadden ge leerd. Nog eens 160.000 konden meer gedeeltelijk lezen en schrijven toen zij van school afgingen, aldus een rapport dat in Johannesburg het licht zag. In het rapport - opgesteld door een onderwijsplanning s- groep van de Universiteit van de Oranje Vrijstaat in Bloem fontein - wordt geschat dat het aantal zwarte scholieren in Zuid-Afrika dit jaar 5 miljoen zal bedragen en 6,5 in_1986. STOCKHOLM, 24-5. Zweden heeft in het begin van de jaren '50 overwo gen de diplomaat Raoul Wallenberg, die aan het emd van de Tweede Wereldoorlog door de Russen uit Hongarije werd ontvoerd, met ge weld uit Russische gevangenschap te bevrijden. Ook stond Zweden toen in kontakt met mensen van de geheime dienst die op eigen kracht voor de bevrij ding van de diplomaat wilden zor gen. Dit blijkt uit geheime stukken uit de jaren 1950-1969 die het ministe rie van buitenlandse zaken in Stock holm heeft gepubliceerd. De dokumenten omvatten 13.300 bladzijden rapporten, memoranda, brieven, parlementsstukken en ver slagen van besprekingen tussen de familie van Wallenberg en het Zweedse ministerie van buitenland se zaken. Belangrijk zijn vooral de verkla ringen van teruggekeerde Duitse krijgsgevangenen die in de Sowjet- Unie kontakt met Wallenberg heb ben gehad. Volgens staatssekretaris van buitenlandse zaken Leif Leif- land zijn ook na 1955 nog steeds der gelijke berichten over de verdwenen diplomaat ontvangen. MADRID, 24-5. In het militaire proces inzake de poging tot staats greep in Spanje van 23 februari vorig jaar heeft een van de hoofdbeklaag- den, luitenant-kolonel Antonio Teje- ro, maandag in zijn slotwoord schan daal verwekt. Hij trad in militair stramme hou ding voor de rechters en riep deze -16 generaals en admiraals - toe: ,,Ik zou graag mijn allerdiepste verachting tot uiting brengen voor die officieren die het vaderland verraden hebben". Flitsen uit het buitenland LONDEN. Uit een in Londen ge publiceerde opiniepeiling is gebleken dat 76 procent van de Britten voor mi litaire herovering van de Falkland eilanden is. BELFAST. De Rooms Katholieke Sint Gerarduskerk in de Noordierse hoofdstad Belfast is maandagochtend vroeg door een bomontploffing zwaar beschadigd Toch is er onlangs een personeels stop ingevoerd voor bepaalde katego- rieèn zoals technisch gespecialiseerd personeeL De banen zijn er dus. Nu de mensen nog. Waarom komt er geen banenplan voor de krijgsmacht? Dit vroeg de president van de Ko ninklijke Vereniging van Onderoffi cieren „Ons Belang", R- Joustra, zich dinsdagmorgen af in zijn jaarrede op de algemene vergadering van de ver eniging in Amersfoort Het overleg in Parijs vond plaats in het kader van een meerjarige graanovereenkomst tussen de V.S. en de Sowjet-Unie en was het eerste sinds de verslechtering van de onder linge betrekkingen na de afkondi ging van de staat van beleg in Polen op 13 december van het afgelopen jaar. President Reagan heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen in Polen een aantal ekonomische sank- ties tegen de Sowjet-Unie afgekon digd, maar de graanhandel valt daar niet onder. De ekonomische'maatre gelen die Reagans voorganger Carter begin 1980 nam na het Russische in grijpen in Afghanistan betroffen juist uitsluitend de graanhandel. Als gevolg van Carters graanembargo heeft Argentinië de VS verdrongen als belangrijkste graanleverancier van de Sowjet-Unie. Cijfers Lodwick zei dat de Sowjet-Unie in de eerste helft van dit jaar meer dan 24 miljoen ton Amerikaans graan zal kopen. De Sowjet-Unie heeft be vestigd dat tot nu toe 7,6 miljoen ton mais en 6,14 miljoen ton tarwe is ge kocht. Het land zal in de tweede helft van het jaar wat minder importeren, waarschijnlijk ongeveer 21 miljoen ton, zo verklaarde Lodwick. Dat zou de totale Russische aankopen dit jaar op omstreeks 45 miljoen ton brengen. Er is in Parijs geen overeenstemming bereikt over verlengingen van de op 30 september aflopende graanover eenkomst. Zij hebben dit maandagmorgen op het ministerie nog eens duidelijk ge maakt in een poppekastvoorstelling en een gesprek met de minister en zijn staatssekretaris De Boer. Volgens Werkende Jongeren kun nen zij het niet helpen dat zij werk loos zijn. De plannen van Van der Louw, zoals die zijn neergelegd in de nota „Werk mee", betekenen dat het probleem van de jeugdwerkloosheid wordt afgewenteld op de jongeren. Bovendien wordt op deze manier een tweede reservoir van goedkope ar beidskrachten gevormd. Gezondheidszorg „Je merkt nu al dat men zich in de gezondheidszorg niet zo druk meer maakt om bezuinigingen. Jongeren die nu worden ontslagen komen straks terug als goedkope tewerkge- stelden", aldus een vertegenwoordi ger van het K.W.J. BEIROET. Vier gewapende hebben maandagochtend in het overwegend Mohammedaanse westelijke stads deel van Beiroet de Joegoslavische ambassadeur, Trojanovic, overvallen toen deze op weg was van zijn huis naar de ambassade. Zij roofden zijn auto. JOHANNESBURG. Het in Johan nesburg verschijnende blad The Star heeft maandag gemeld dat Zuid- Afrika Argentinië wapens voor ge bruik op de Falklands stuurt, waaronder Gabriël (ship-to-ship)- raketten van Israëlisch ontwerp, als mede reserve-onderdelen voor Mira- ge-gevechtsbommenwerpers. ATHENE/BELGRADO. Premier Andreas Papandreou van Griekenland heeft in aanwezigheid van zijn Franse ambtegenoot Pierre Mauroy gepleit voor een Middellandse-Zeegebied dat vrij is van buitenlandse militaire bases en oorlogsschepen en rassendiscrimi natie. Joustra konstateerde een toene mende ontevredenheid bij het defen siepersoneel over toelagen voor ar- beidsverz warende omstandigheden. Die toelagen bestaan volgens de pre sident vrijwel niet meer. In dat ver band vroeg hij zich af waarom het bedrijfsleven blijft weigeren met een pakketvergelijking op tafel te komen. „De waarheid zou wel eens kunnen zijn dat dan blijkt dat het militair en ambtelijke salaris in vele gevallen ach ter blijft bij het bedrijfsleven". Als de overeenkomst is afgelopen kan de Sowjet-Unie echter als elke andere afnemer aankopen op de Amerikaanse markt doen. Die aan kopen kunnen nu zelfs al beginnen, maar de levering zal pas na 1 oktober plaatsvinden, aldus Lodwick. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND MAASTRICHT. Koningin Beatrix heeft maandag in de voormalige Au gustijnenkerk van Maastricht een tentoonstelling geopend over techni sche ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van giftige stof fen, speciaal stikstofoxyden (NOX). Zij onthulde een symbolische voor stelling van stikstofoxyden. ROTTERDAM. Op het lichaam van de 37-jarige Rotterdammer A. J. Nu- nes Pina, die donderdag overleed in een surveillancewagen van de Rot terdamse politie, zijn geen sporen van geweld aangetroffen. Sektie heeft uitgewezen dat de man is over leden aan een ernstige hartafwij king. URK. In Urk is officieel de uitbrei ding van de visafslag in gebruik ge nomen. Overijssels gedeputeerde H. van Roekei, die de officiële opening verrichtte, wees er op dat Urk door de toegenomen aktiviteiten van de visafslag is uitgegroeid tot Neder lands belangrijkste handelscentrum van zeevis. ROTTERDAM. De door de Rotter damse havenstakers „besmet" ver klaarde bulkcarrier „Virginia" wordt bij het overslagbedrijf Ovet in Terneuzen gelost. ENSCHEDE. Bij een massale steek- en vechtpartij in de Enschede- se binnenstad is in de nacht een inwo ner van Enschede zeer ernstig ge wond geraakt. De man is volgens de politie buiten levensgevaar. Van der Louw heeft er van zijn kant op gewezen dat de nota wat hem betreft nu volop in diskussie is. Tege lijkertijd heeft hij echter on derstreept dat hij sterk hangt aan zijn plannen. Hij liet zich ook posi tief uit over het voorstel van de raad voor het jeugdbeleid om werkloze jongeren een jaar vrij te stellen van hun sollicitatieplicht. De drie organi saties willen echter helemaal van de ze plicht af. Zij vinden wat de mi nister de bestaande belemmeringen voor het verrichten van werk dat jon geren zelf zinvol vinden moet wegne men. LIMA. Argentinië heeft „in begin sel" het door Peru voorgestelde plan voor een staakt-het-vuren goedgekeurd Dit heeft president Fernando Belaun- de Terry van Peru zaterdag gezegd, zo meldde het Peruaanse persbureau „Andina". BELGRADO. Op het Joegoslavische schiereiland Istrie is tijdens he maken van opnamen voor de Amerikaans- Joegoslavische speelfilm „Scheme ring" een helikopter met drie man aan boord verongelukt MASERU, LESOTHO. Gewapende mannen hebben de minister van land bouw van Lesoth en vier gezinsleden in een hinderlaag neergeschoten. Al len zijn „ernstig gewond" opgenomen in het Koningin-Elizabethziekenhuis van Maseru MANILLA De Filippijnse minister van buitenlandse zaken Carlos Romu- lo heeft maandag aangedrongen op in ternationale sankties tegen Zuid-Afri ka ohi dit land te dwingen tot veran dering van zijn apartheidspolitiek. LONDEN. Naar schatting 3.000 mensen hebben een mars gehouden in Londen om onmiddellijke beëindiging te eisen van de Falkland-oorlog en re geling van het konflikt door de Ver enigde Naties. PRIJS. Een van oorsprong Russi sche toerist uit Israël, de 37-jarige me vrouw Ninou Mirilasjvili, is vermoord aangetroffen in een hotelkamer in Pa rijs. Zij droeg sporen van messteken en steken met scherven. PARIJS. De Franse hoofdstad krijgt vlak naast de historische Place de la Bastille een sporthaven voor ongeveer 200 schepen. Volgens het stadsblad „Ville de Paris" beginnen dezer dagen de werkzaamheden. KEMPTEN, Beieren. Driehonderd vijftig ex-alcoholisten die in Kemp ten in Beieren bijeen waren gekomen voor een etentje ter viering van hun ontwenning, zijn slachtoffer gewor den van voedselvergiftiging. Spijbelen NAPELS. 24-5. Meer dan 200 van de 700 leerlingen van een middelbare school in een fa- briekswijk van Napels spijbe len van school om te werken in café's, slagerijen en garages, aldus een vaststelling van hun leraren. VORDEN. Het Dierenbevrijdings front heeft in een anoniem telefoon gesprek de verantwoordig opgeëist voor de diefstal van 130 jachttrof- feeën in de nacht van vrijdag op za terdag in Vorden, waar de Neder landse Jagers vereniging in een hotel dit weekeinde een „reewildshow" houdt. NIEUW-BERGEN. In een motorop slagplaats in het Noordlimburgse Nieuw-Bergen is door een binnen brand een aantal motoren verloren gegaan. De schade loopt in de tonnen. De oorzaak is nog onbekend. AMSTERDAM. Verscheidene grensborden van Amsterdam zijn sinds enige tijd voorzien van een ex tra bord met het opschrift „Kernwa- penvrije Gemeente". Het betreft hier een initiatief van de plaatselijke PPR, die op deze manier het pasci- fistisch karakter van de hoofdstad wil onderstrepen. DEN HAAG. Met ingang van 1 juni zal effektiever kpnnen worden opge treden tegen zwartrijdes bij het goe derenvervoer over de weg. Dit heeft het ministerie van verkeer en wa terstaat bekend gemaakt. HIVERSUM. Pvd A-partij voorzit ter Max van den Berg heeft zich voor stander getoond van een „indringend gesprek" met de vakbeweging nog voordat het PvdA-kongres zich defi nitief uitspreekt over het nieuwe verkiezingsprogramma ROTTERDAM. Van Nelle NV (Bi scuits en suikerwerken) heeft de om zet in het eerste kwartaal van dit jaar met 13 procent zien stijgen. Het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich bevredigend. HILVERSUM. Als de PvdA zich uitspreek voor een realistisch sociaal-ekonomische politiek moet er geen blijven verwijdering tussen de ze partij en D'66 te zijn. Aldus zater dagmiddag minister Terlouw (D'66 - ekonomische zaken) in het VARA-ra- dioprogramma „In de Rooie Haan. Waterpiek na Dallas ROTTERDAM, 24-5. Het Rotter- damse drinkwaterbedrijf DWL is op geheel eigen wijze tot de konklusie gekomen dat Nederland in de ban is van de Amerikaanse tv-serie „Dal las". De beide waterproduktiebedrij- ven van de DWL hebben namelijk ge- konstateerd dat op dinsdagavond een tijdens het televisieprogramma opvallend weinig water wordt ver bruikt. Zodra het echter is afgelopen wordt druk gebruik gemaakt van de wc en even gauw koffie of thee gezet, aldus de DWL. Het drinkwaterbe drijf zegt dat de waterpiek na afloop van Dallas te vergelijken is met de topdrukte die er vroeger was na uit zendingen van europacupfinalés waaraan Ajax of Feyenoord deelna men. Volgens dit overzicht bedroeg de toename in 1981 ten opzichte van 1980 in Nederland 55,4 procent, tegen 31,7 procent in het gehele Europa van de tien. De geringste toename werd ge registreerd in Italië, namelijk 11,7 procent. In de tien jaar waarop het over zicht betrekking heeft is het percen tage van ruim 55 in Nederland slechts één maal overtroffen, in 1972, toen de werkloosheid ten opzichte van het voorgaande jaar toenam met 74,0 procent. De gunstigste ontwik keling deed zich voor in 1977, toen de werkloosheid met 1,9 procent afnam. 43 Ze zei: Ik ben daar gek, heb ik weer niets en ben ik opnieuw van een man afhankelijk. Kom jij maar bij me wo nen, dat boterbriefje heb ik maling aan. We kunnen evengoed wel samen naar bed gaan we leven in een moderne tijd. En jouw en mijn centen samen, dan kunnen we het royaal hebben." „En zou je dat gedaan hebben?" Hannie keek hem met afgrijzen aan. „Wacht nou, ik ben nog niet uitge praat Ik mag wel een gemeen man netje zijn, zoals jij vanavond zei, maar ergens weet ik ook wel de grens, me vrouw Boeréé. Dus zei ik nee. Op de een of andere manier kwam Bartje achter m(jn escapades en toen was de boot helemaal aan. Ze is net zo lang aan het pluizen en wroeten geweest dat ze nog meer wist van Anniet's leven dan Anniet zilt Ik heb het allemaal met een korreltje zout genomen en ging van de veronderstelling uit dat ik Anniet lang zamerhand wel zou kunnen bepraten en zo ver zou krijgen, dat ze toch met me wilde trouwen. Maar Bartje is er heen gestevend, heeft haar voor alles wat mtói en lelijk is uitgescholden met als gevolg, dat ze daarna de deur voor mijgesloten hield onder het mot to: Al sjj z'on familie hebt wil ik met jou ook liets meer te maken hebbea" Tja, vet moest ze daar nu op ant woorder? Zeggen: Dat was niet aardig van Bar$e? Maar als Bartje op de een of andeie manier daar achter kwam, zou ze giuw zeggen; Waar bemoei jij je mee. DiS antwoordde ze enkel: „Dat is Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 26 MEI NED. I: Het middagprogramma de Kinderbios biedt vanmiddag tien ver schillende filmpjes en tekenfilms. Dan een korte aflevering van Van gewest tot gewest gevolgd door een voetbalwed strijd van de Europa Cup I Bayern München-Aston Villa. De wedstrijd wordt gespeeld in de Kuip te Rotterdam. Tot slot volgen dan nog Den Haag van daag en Studio Sport. NED. II: Meidenkuituur staat centraal in de aflevering van Pubertijd. De be roemde film Love story staat vanavond op het programma bij de VOO. Het verhaal gaat over een rijke student, ge speeld door Ryan O'Neal, die verliefd is op een meisje van lagere stand^ Ali Mac Craw. Ze trouwen tegen de wil van zijn vader. De jongeman neemt allerlei baan tjes aan om zijn studie af te kunnen maken. Na zijn studietijd krijgt hij een goede baan en lijken de geldzorgen voor bij. Maar helaas het ongeluk sluipt stil aan naderbijNederland muziek land wordt vanuit Grave uitgezonden en vele Nederlandse artiesten zullen hierin hun opwachting maken. Vrouwen en jongeren Vrouwen en jongeren worden in Nederland relatief zwaar door de werkloosheid getroffen. Van aller werklozen is in Nederland 47,4 pro cent jonger dan 25 jaar. Slechts in twee landen, Italië en Luxemburg, is dit percentage hoger, in de gehele ge meenschap bedraagt het 43,1, het laagst is het in Ierland (27,5). Bijna tweederde van de Nederlandse werk loze jongeren, namelijk 65,7 procent, is vrouw. In geen enkele ander land van de Europese Gemeenschap is het aandeel van vrouwen in de jeugdwer kloosheid zo groot. tragisch, Leo. Maar misschien komt de ware Josefine nog wel eens langs." Hij spreidde zijn handen. „Veel fi- ductie heb ik er niet meer op." Ze konden niet verder op dit onder- werp doorgaan, want het echtpaar Van Weerden kwam thuis en verontschul digde zich. „Het was zo'n enige recep tie en er waren zoveel oude kennisen van m'm man" verklaarde Bartje, „dat het onbeleefd geweest zou zijn al zo gauw weg te gaan. Vandaar. Heb je al koffie gehad, buurvrouw? O ja, ik zie het aL Nou, jongens, gauw de kaarten op tafeL Leo, schenk jij ons ook een kop koffie in? Dank je wel, datje zolang de honneurs hebt waargenomen. Hij heeft toch niet aan je zitten plukken, hè buurvrouw?" Hannie schoot in de lach. „Stel je voor, ha, ha, wat een idee!" Bartje knipoogde. „Houdt hem maar in de gaten, buurvrouw, hij is gek op vrouwtjes, hoor. Vooral als ze knap en jong zijn, zoals u!" Enkele minuten later zat het viertal in het kaartspel verdiept Ook ditmaal wonnen Hannie en Leo en de jonge man verklaarde opnieuw: „Met zo'n voortreffelijke partner kun je eenvou dig niet verliezen". Evenals de vorige keer hielp hij haar in de hal in haar manteL Ditmaal ging alles heel vormelijk en toen hij haar tasje weer aanreikte, vroeg hjj: „Heb ik me de rest van de avond in jouw ogen behoorlijk gedragen, buurvrouw?" Ze vertederde. Even door de half WOENSDAG 26 MEI NED. I: 10.00 Schooltelevisie13.00 Nieuws voor doven15.30 Kinderbios; 18.20 Nieuws voor doven18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.25 Oogst in beeld; 19.50 Politieke Partijen; 20.00 Studio Sport; 22.17 Journaal; 22.35 Den Haag van daag; 22.50 Studio Sport; 23.20 Nieuws. NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Pubertijd19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.27 Socu- tera; 20.32 Love Story; 22.10 Neder land muziekland; 23.02 Teleac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 27 MEI NED. I: Nieuwtjes van Uhlenbusch opent de VARA-uitzending. In De natuur en de mens staan de dam- en edelherten centraal. Dan wordt een kijkje genomen in het Reno Swenney Cabaret te Green wich Village waarin Geraldine Fitzge rald een optreden zal verzorgen. In het feministische Magazine Kijk haar hoopt men bij een aantal kijkers het besef bij te brengen dat tegen de misdrijven zoals aanrandingen iets dient te geschieden. In de rubriek Den Haag vandaag leidt Koos Postema een diskussie over de vraag: Wat is de zin van gemeenteraadsverkie zingen. NED. II: Luis en Junior zitten ook in deze aflevering van Popi weer zonder geld en willen gaan bedelen op straat In Lou Grant komt een nieuwe zeer aantrekkelijke journaliste in een kwaad daglicht te staan bij Joe Rosse. Na de aflevering van Onder vaders vleugels volgt de dokumentaire Het hart van En geland over de Anglicaanse kerk DONDERDAG 27 MEI NED. I: 10.00 Schooltelevisie10.30 Frysk Telebord; 11.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Nieuwtjes uit Uhlenbusch; 19.30 De na tuur en de mens; 20.00 Geraldine Fitz gerald; 20.50 Kijk haar; 21.37 Jour naal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Diskussie gemeenteraadsverkiezingen 23.15 Nieuws; 23.20 Nieuws voordoven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Popi19.25 De Sullivans; 20.00 Jour naal; 20.27 Lou Grant; 21.20 Brand punt; 21.55 Onder vaders vleugels; 22.20 Het hart van Engeland; 22.55 Nieuws. Door HENK VAN HEESWIJK geopende deur kijkend, konstateerde ze, dat Van Weerden al in een krant verdiept zat en Barkje naar de keuken was gegaan. Ze wipte vlug op haar tenen en gaf een zoen op zjjn wang „Dat is het antwoord en tevens belo ning" antwoordde ze, vriendelijk lachend „Tot ziens." Hij liet haar uit en bij de deur fluis terde hij haar nog toe: „Ik ga vannacht van je dromen, buurvrouw." „Foei," antwoordde ze. „Dat verbied ik." Maar gelijk schoten ze beiden in de lach. Ze zwaaide nog even met haar hand, toen ze om de hoek van haar huis verdween. Flip was nog niet thuis. Terwijl ze zich in de slaapkamer ontkleedde, dacht ze: Niets waard, als op zo'n leef tijd een man nog losloopt Dan pro beren ze getrouwde vrouwen te ver sieren. Enfin, blijkbaar ben ik ook nog de moeite waard En deze wetenschap dreef haar naar de spiegel, waar ze zich zelf monsterde. Knikkend keerde ze naar haar bed en stapte er in. Klaar blijkelijk kan ik een man nog wel be hagen. Stom, dat Flip dat doorgaans niet eens merkt Of is dat met elke getrouwde man na bepaalde tijd het geval? Twee jaen verliepen er, waarin ver schillende dingen gebeurden, die door gaans in elk leven voorkomen. Ab kreeg een meisje en kwarneer al spoe- mee thuis. (wordt vervolgd) Om banenplan krijgsmacht AMERSFOORT, 24-5. Binnen het defensieapparaat kun nen duizenden mensen aan werk worden geholpen. Er bestaat momenteel zo'n grote behoefte aan personeel dat de overbe lasting bij de thans aanwezige werknemers soms leidt tot werkweken van 60 uur en meer. DEN HAAG, 24-5. De organisaties van werkende jongeren (KWJ, NVV- jongerencontact en de Werkende Jongeren CNV) hebben geen goed woord over voor de plannen van minister Van der Louw van c.r.m. om werkloze jongeren met behoud van hun uitkering allerlei gemeenschapstaken toe te vertrouwen. DEN HAAG, 24-5. In geen enkele ander land van de Europese,Gemeenschap is de werkloosheid vorig jaar zo snel gestegen als in Nederland, zo blijkt uit een overzicht van het Bureau voor de Statistiek van de E.E.G.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6