Toekomst Zeeuwse oesterkuituur voorlopig weinig florissant Sterfte jonge vossen Postduiven afgemaakt Perzische tapijten opgespoord Kind verdronken Man slaat vrouw met bijl Tweede Brigade in Duitsland Tweede monument Afsluitdijk Meer Nederlands geld voor EEG RPF-jeugd houdt kongres in Goes Zeeuwse Kerkendag INGEZONDEN STUKKEN Ds. Baas en Dietrich Bonhoeffer Plan voor verbetering voedselvoorziening Sowjet-Unie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 25 mei 1982 Nr. 23119 5 ai YERSEKE, BRUINISSE, ZIERIKZEE, 24-5. De waar schuwingen, die wijlen Louw Padmos, de Bruinisser za kenman, jaar op jaar tot de oestertelers richtte in de ja ren 1977-1979 hadden weinig effekt. Padmos bezocht, als fabrikant van lieren voor de kleinere vissersvaartui gen regelmatig zijn cliëntèle langs de Franse kust en geboren en getogen in Yerseke zag hij, dat er iets mis was op de oesterbanken waarop de Franse klanten van machinefabriek Padmos hun bedrijf uitoefenden. Hij hoorde en zag de ziekte toenemen, maar hij wist uiteraard niet dat er niet één maar drie infektieziekten de oesterbanken van de Fransen aantastten en zorgden voor gapers (openstaande oesters) en „klokkers" (hol klinkende oesters). OOSTERLAND. Op het muziekfestival uierd. de door alle korpsen gespeelde beginmars, gedirigeerd door de heer J. Knuist. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Deze gapers en klokkers, zijn voor de oesterkwekers het sein, dat de oesters niet gezond zijn en dat sterfte zich op de percelen zal voor doen. Maar de Yersekse importeurs, die natuurlijk ook wel in de gaten kre gen, dat het niet goed ging in Frank rijk, hadden weinig keus. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ENSCHEDE. De 34-jarige Ensche- dese vrouw - die maandagochtend in een ziekenhuis overleed na een onge val op de autosnelweg A-35 - heeft eerder die dag haar 9-jarig zoontje met een messteek om het leven ge bracht. Dit heeft de Enschedese poli tie vastgesteld na een intensief on derzoek. Men zie ook elders in dit nummer. DEN HAAG. Dit jaar zullen 42 ge vallen van bodemverontreiniging in ons land gesaneerd moeten worden, waarvan 26 in Noord-Brabant. Dit blijkt uit een overzicht van het mi nisterie van volksgezondheid en mi lieuhygiëne heeft vrij gegeven. HILVERSUM. De PSP zal van har te meewerken aan het ten val bren gen van een interim-kabinet van CDA en D'66. Dïr zei de PSP-fraktie- voorzitter in de Tweede Kamer, Fred van der Spek, tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de PSP in Hilversum. HILVERSUM. PSP-voorzitter Bram van der Lek heeft de vakbewe ging opgeroepen om samen met de linkse partijen een strategie te voe ren tegen een verdere rechtse verloe dering en voor een politiek van liefst zo groot mogelijke stappen naar een socialistisch Nederland. HILVERSUM. Minister Van der Stoel (van buitenlandse zaken) denkt aan een uittreden uit de aktieve poli tiek. Eerder vorige week deelde zijn kollega Van Kemenade (van onder wijs) mee na de komende verkiezin gen niet opnieuw beschikbaar te zijn voor het bezetten van een zetel in de Tweede Kamer. Volgens een bericht van het officië le Russische persbureau Tass, zou de 75-jarige Brezjnev in een rede hebben meegedeeld dat de misoogsten van de afgelopen jaren de Sowjet-Unie heb ben gedwongen meer buitenlands graan en vlees te gaan invoeren. Ge probeerd zal worden deze ontwikke ling om te draaien door financiële te gemoetkomingen aan de werkers op de kollektieve en de staatsboerderij en en door maatregelen ter verbete ring van de levensomstandigheden in landbouwgebieden. De graanoogst Volgens het Tass-bericht heeft Brezjnev niet gesproken over de Stopzetting van de import van Franse oesters en zaaioesters bete kende voor hen, beëindiging van hun goed florerend bedrijf. Zij waagden de gok en ze kregen aanvankelijk ge lijk. Van een verwoesting van de Zeeuwse oesterpercelen, zoals dat in Frankrijk gebeurde was geen spra ke. De klokkers, die ze tegenkwamen in hun oogst" gaven geen oorzaak van grote verontrusting. De wetenschap, in casu, het insti tuut van het RIVO in Yerseke, onder kende twee soorten van infektie met micro-organismen, maar de schade die zij aanrichtten bleef beperkt. Nieuwe gast Intussen werd de situatie op de oesterbanken in Frankrijk steeds meer precair, maar ook de Fransen wisten aanvankelijk niet, dat zich een nieuwe gast, maar nu een uit Amerika op hun oesterbanken had aangemeld en bezig was zich daar stevig te nestelen. Vooral stevig en met een funeste invloed, zo funest dat het de andere aantastingen door het micro-organisme volkomen in de schaduw stelde. EDE. De 19-jarige R. A. Donkelaar uit Ederveen is verongelukt toen hi] met zijn motorfiets onder de trein Utrecht-Ede terecht kwam. Volgens de politie gebeurde dit toen hij een met knipperlichten beveiligde over weg opreed. NIEUWEGEIN. „De nood onder de Papoea's stijgt snel. Ze verpauperen steeds meer en dat komt omdat Indo nesië het land uitzuigt". Dat zegt se- kretaris N. Padding van de Stichting Hulp aan Papoea's in nood, die met een open dag in Nieuwegein haar 15- jarig bestaan vierde. ZEVEN AAft. Een brand in een che mische fabriek op een industrieter rein in Zevenaar heeft maandaga vond kort na elf uur een chloorgas wolk veroorzaakt, die door de wind richting Dida werd gedreven. zwaar tegenvallende graanoogst van het afgelopen jaar. De produktie zou maar liefst een derde kleiner zijn uit gevallen dan het streefcijfer van 238 miljoen ton. Het was het derde ach tereenvolgende jaar met een veel te kleine oogst, met als gevolg dat de Sowjet-Unie grote bedragen aan westerse valuta heeft moeten uitge ven voor de invoer van graan. Brezjnev deelde verder mee dat er maatregelen zullen worden genomen om de organisatie van de Russische voedselvoorziening te verbeteren en verspilling tegen te gaan. Hij zei dat nog niet aan de vraag naar groente en fruit kan worden voldaan en dat de handel in landbouwprodukten in een aantal gebieden van de Sowjet-Unie is verstoord. De boosdoener bleef lange tijd on bekend, omdat het virus, zo onnoe melijk klein was, slechts 2-4/100 mil limeter, die zich bovendien nog ver borg in de bloedcellen van de oester. HILVERSUM. Demissionair mi nister Terlouw is van mening dat energiewinning uit water een goede toekomst heeft. Hij is voorstander van de bouw van drie nieuwe water krachtcentrales bij de bestaande stu wen - daar heerst een kunstmatig hoogteverschil. SITTARD. Het in Sittard gevestig de kollektief rampenplan dat onder meer ijvert voor de vorming van een atoomvrije staat, heeft via muur- kranten en vlugschriften gepro testeerd tegen de arrestatie van een totaalweigeraar. DEN HAAG. Er zal voorlopig geen vergadering komen van de Commis sie Ontwikkelingssamenwerking Nederland Suriname (CONS). Suri name heeft besloten de twintigste CONS-vergadering enige tijd uit te stellen. DEN HAAG. Staatssekretaris Van Zeil (ekonomische zaken) heeft bijna drie miljoen gulden uitgetrokken aan subsidies voor een achttal te mo derniseren winkelcentra in het land. UTRECHT. Geïnteresseerden kun nen 4 en 5 juni in Utrecht zien en ho ren hoe er de vier uitgangspunten van de Middenschool worden be reikt. HOLTEN, 23-5. Onbekenden heb ben zondag op de vossenfarm Pare- mo Lettele in Holten vossen en hun jongen losgelaten. Hierbij zijn vol gens de eigenaar Schoeber 327 jongen door volwassen vossen doodgebeten. Het aantal slachtoffers zal volgens hem nog toenemen, omdat de in le ven gebleven jongen door hun moe ders zijn verstoten. De drie dagen ou de diertjes worden nu gevoed met flessemelk. Schoeber verwacht dat-de schade rond de honderdduizend gulden zal liggen. Hij heeft het vermoeden dat het loslaten van de vossen als wraakaktie was bedoeld. Meer wil hij er niet over zeggen. De rijkspoli tie heeft de zaak in onderzoek. De vossen worden op de farm gefokt voor hun pels. De vossen, die zondag zijn losgelaten, zijn inmiddels - op een na - gevangen. ALMELO, 25-5. De politie van Al melo heeft bij een zandopslagplaats in de nieuwe wijk Windmolenbroek dertig dode postduiven aangetroffen. De dieren zijn om het leven gebracht door de kop van de romp te scheiden. De politie vermoedt dat de beesten bij een duivenmelker in Almelo zijn gestolen. Er wordt rekening mee ge houden dat het hier om een wraak aktie gaat. UTRECHT, 22-5. Bij een inval in het woonwagenkamp aan de Huppel- dijk in Utrecht, heeft de politie voor drie ton aan Perzische tapijten op gespoord. De kostbare kleden, achtentwintig stuks, lagen in een van de caravans. De tapijten waren een tijd geleden gestolen bij een tapijthandelaar. De bewoner van de caravan, van wie de politie vermoedt dat hij de dief is, was niet thuis. AMSTELVEEN, 24-5. In het water van de Landscheidingskade in Amstelveen is de 4-jarige Rodney Pool uit Amsterdam verdronken. Dit heeft de Amstelveense politie maan dag bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van de politie was het kind met zijn ouders op bezoek bij familie en is het in een onbewaakt ogenblik in een boot ge klommen, die bij het huis in het wa ter lag. Het jongetje is daaruit geval len en verdronken. Duikeis van de brandweer hebben het lijkje gebor gen. UTRECHT, 23-5. Omdat zij Weiger de een lift van hem aan te nemen, is een 26-jarige man uit Leeuvarden zijn ex-echtgenote zondag in Utrecht met een bijl te lijf gegaan. Devrouw ligt met zware verwondingen aan haar benen in het ziekenhuis. Zij was zondag, samen met haar vier kinderen, op bezoek bij femilie in Utrecht, waar ook haar ex-man op visite was. Toen zij aanstaltentnaak- te met de kinderen naar huis té gaan, bood hij aan hen met de auto te bren gen. De vrouw sloeg dit aanbod af, waarop de man een van de kilderen beetpakte en probeerde hem tegen zijn zin in mee naar de auto te *emen. Er ontstond een vechtpartij, waarbij de man een bijl uit zijn auto pikte en daarmee op zijn vrouw begol in te hakken. De man was maandag nog voort vluchtig, aldus de Utrechtse politie. ROERMOND. Zuiver vanwege de sensatie hebben vijf jeugdige inwo ners van Roermond van wie er een in militaire dienst is voor meer dan 100.000 gulden aan hoofdzakelijk beeld- en geluidsapparatuur gesto len. AMSTERDAM. De avondploeg bij het Amsterdamse overslagbedrijf OBA (200 werknemers) is maandag een selektieve staking begonnen. De werknemers zullen het ertsvervoer per trein naar de Westduitse staalgi- gant Hoesch via OBA boycotten. ROTTERDAM. In 23 plaatsen in ze ven Westeuropese landen zijn maan dag hongerstakingen begonnen tegen de situatie in een aantal Turkse ge vangenissen en met name tegen be handeling van politieke gevangenen. DEN HAAG. Een ambtelijke werk groep van het ministerie van volks huisvesting en ruimtelijke ordening (VRO) is bezig het hele terrein van service- en stookkosten te inventari seren. DEN HAAG, 24-5. De opperbevel hebber van de NAVO-troepen in West-Europa, de Amerikaanse gene raal Bernard W. Rogers, heeft maan dagavond in Den Haag gepleit voor het legeren van een tweede Neder landse legerbrigade in West-Duits- land. Met dit pleidooi heeft hij een oude wens van de NAVO, die Neder land meende in 1978 op goede gron den te hebben afgewezen, nieuw le ven ingeblazen. Generaal Rogers, die een rede hield voor de koninklijke vereniging van Nederlandse reserve-officieren, liet blijken dat zijns inziens Nederland aanzienlijk méér op defensiegebied zou kunnen doen. ROTTERDAM, 24-5. De Afsluitdijk krijgt er vrijdag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan een tweede mo nument bij. Het betreft een levens groot bronzen beeld van de „Steen zetter" dat wordt onthuld door ko ningin Beatrix. De steenzetter krijgt een plaats tegenover de monumenta le toren van de architekt Dudok. De ze toren staat op de plaats waarin 1932 de dijk definitief werd gesloten. Kogel in het hart MOSKOU, 24-5. In de in dustriestad Sverdlovsk in de Oeral woont en werkt Pavel Kasband met al veertig jaar een Duitse kogel in zijn hart. Die kwam er in 1941 tijdens een gevecht tegen Duitse troe pen op het schiereiland Kola. Het dagblad Izvestiabe richtte dat de 14 gram zware kogel indertijd niet wegge haald kon worden omdat de zwaargewonde Kasband de operatie niet zou hebben over leefd. BRUSSEL, 24-5. Nederland zal dit jaar een bedrag van ongeveer 200 miljoen gulden extra aan de Europe se gemeenschapelijke kas moeten af dragen om de Britten te kompense- ren voor wat zij vinden dat zij teveel betalen aan de Europese gemeen schap. Dat valt af te leiden, aldus Ne derlandse Europese deskundigen in Brussel, uit de overeenkomst die de ministers van buitenlandse zaken in de nacht van maandag op dinsdag in Brussel hebben bereikt over het pro bleem van de Britse bijdrage aan de EG-kas. Het gaat om een oplossing voor één jaar, namelijk 1982. Volgens mr. Max van der Stoel, de demissionaire minister van buiten landse zaken, heeft men na lang pra ten tenslotte een overeenkomst we ten te bereiken die ervan uitgaat dat de Britten voor 1982 een bedrag van hun bijdrage aan de EG-kas van 850 miljoen Europese rekeneenheden, d.w.z. 2278 miljoen gulden gekom- penseerd krijgen. „Op zichzelf", al dus Van der Stoel „is dat een verheu gende zaak". „Flitsen" uit het buitenland BRUSSEL. Het feit dat de EG- lidstaten maandag in Brussel bij het verlengen van hun ekonomische sankties tegen Argentinië geen tijdslimiet voor die verlenging heb ben bepaald, betekent niet dat men het Verenigd Koninkrijk carte blan che heeft gegeven. Dat is de mening van mr. Max van der Stoel, de Neder landse demissionaire minister van buitenlandse zaken. ATHENE. Griekenland heeft in de nacht van maandag op dinsdag als laatste van de 15 NAVO-landen de toetreding van Spanje tot het Atlan tische bondgenootschap bekrachtigd. NEW YORK. Argentinië zal zijn militaire delegatie van de inter-Ame- rikaanse defensieraad in Washington en zijn officieren van het Amerikaan se militaire opleidingcentrum in Pa nama terugroepen. JOHANNESBURG. Zuidafrikaan- se regeringsfunktionarissen hebben maandag een persbericht dat Zuid- Afrika wapens aan Argentinië levert voor gebruik tegen de Britse strijd krachten niet willen bevestigen of te genspreken. PARIJS. Een al vijf weken duren de staking bij vier fabrieken van het Franse automobielkoncern „Citroën" in Parijs en omgeving heeft maandag een eerste dodelijk slachtoffer geëist. BRUSSEL. De Nederlandse rege ring moet binnen een maand aan de EG-kommissie in Brussel nadere uit leg geven over een nieuwe steunrege ling die ze heeft ontworpen voor de scheepsbouwindustrie. WENEN. Vier Oostduitsers, twee volwassenen en twee kinderen, zijn naar een mededeling van het Oosten rijkse persbureau AP A in een vlieg tuig dat vanuit Hongarije opsteeg, uitgeweken naar Oostenrijk. ATHENE. In een straal van 25 kilo meter vanuit het centrum is het bin nenlandse autoverkeer in de Griekse hoofdstad maandag en dinsdag van 's morgens vroeg tot aan de vooravond opnieuw wegens smogalarm verbo den. Buitenlanders zijn van het ver bod uitgesloten. BONN. De ambassadeur van Hon duras in Bonn wordt sinds maandag morgen bezet door leden van een be weging tegen interventie in El Salva dor. PARIJS. Ondanks het overschot op de wereldmarkt voor ruwe olie blij ven besparingen op het olieverbruik nodig. Ministers uit de 21 westerse industrielanden aangesloten bij het Internationale Energiebureau (IEF) werden het hierover maandag eens in de jaarvergadering van deze OESO- instelling in Parijs. De RPF-jongerenorganisatie R.P.J.O. houdt op zaterdag 5 juni a.s. een jeugdkongres in Goes met als thema: „Aktiegroep of burgelijke ongehoorzaamheid Sprekers over dit onderwerp zijn: de heer R. Jongkees en drs. A. H. de Jongh, met muzikale en vokaal op treden van Jim Denton. Het kongres wordt gehouden in de Chr. Geref. kerk aan de Bergweg 43a te Goes. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Ingen (toez.): L. F. W. Sterk, Kerkdriel (part-time). Aangenomen naar Lunteren: C. Oorschot, Stellendam; naar Vriezen- veen (nieuwe predikantsplaats): S. Janse, Nigtevecht die bedankte voor Bennebroek en Maassluis; het beroep door de Generale Synode der Neder landse Hervormde Kerk tot zen dingspredikant (docent aan de theo logische hogeschool te Abepura, Iri an Jaya): J. M. van 't Kruis, Ooster- nijkerk, Morra-Lioessens en Pae- sens. Gereformeerde Kerken Beroepen te Drachtstercompagnie: drs. R. A. de Jong, kand., aldaar, die dit beroep heeft aangenomen; te Her wijnen: Jac. Griffioen, kand., aldaar die dit beroep heeft aangenomen; te Marum Gr. C. Terpstra, Ruinerwold- Koekange, die bedankte voor An- dijk; te Maassluis: drs. J. Korf, Nie- zijl. Beroepbaar: drs. R. A. de Jong, Smidswei 1, 9222 NA Drachtstercom pagnie, tel. 05122-1347. Beroepbaar. Jac. Griffioen, Ach terweg 13, 4171 Ba Herwijnen, tel. 04188-1434. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Beroepen te Zwartsluis in kombi- natie met IJsselmuiden-Grafhorst: A. J. Mol, kand., Zwijndrecht. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor HoogvTiet en voor Vlaardingen: C. Harinck, Dordrecht. Gereformeerde Gemeente Zierikzee Vrijdag 28 mei: ds. A. P. van der Meer te Kinderdijk. 19.30 uur. Op Hedenesse het oecumenisch vormingscentrum te Cadzand, zal op zaterdag 5 juni a.s. de eerste Zeeuwse Kerkendag worden gehouden. Deze dag, op initiatief van de Pro vinciale raad van kerken door een kleine werkgroep voorbereid, is be doeld gemeenteleden bewust te ma ken van allerlei oecumenische moge lijkheden en om zo een stimulans te geven tot interkerkelijke of oecume nische ontmoetingen en aktiviteiten op het plaatselijke en regionale vlak. Van 10 uur af is iedere belangstel lende op Hedenesse welkom. Bis schop Ernst van Breda zal om half 11 een inleidend woord spreken. Daar na worden zeven werkgroepen gefor meerd. Men kan zich opgeven voor een van de volgende werkgroepen: Bijbels leerhuis, oecumenisch huwe lijk, vrouw en geloof, omgaan met pluriformiteit, kerk en samenleving, relatievormen en jeugdpastoraat. 's Middags is er een tweede ronde van de werkgroepen. Dan is er ook de mo gelijkheid bepaalde thema's op crea tieve wijze te verwerken. Andere elementen Andere elementen van deze ker kendag zijn: optreden van het Vlis- sings Jongerenkoor, „kerkelijk caba ret" en - op een „markt" met ver schillende kramen - informatie over de aktiviteiten van interkerkelijke organisaties zoals Interkerkelijk Vredesberaad, DISK (Dienst in de in dustriële samenleving vanwege de kerken), Nederlands Bijbelgenoot schap en Katholieke Bijbelstichting, Interkerkelijk Deltaberaad en Jeugdpastoraat. Ook is er informatie over Amnesty International en We reldwinkels. De kerkendag eindigt tussen 4 en 5 uur 's middags. O.a. door middel van brieven aan alle pastores van de bij de raad van ker ken aangesloten kerken in Zeeland en door toezending van affiches is aan deze kerkendag bekendheid ge geven. Ds. Baas is een groot bewonderaar van Dietrich Bonhoeffer, dat blijkt ook uit zijn tweede stuk. En ik heb daar niets op tegen. Alleen kwam in mijn gedachten wat ik kort voor zijn overlijden van professor Van Ruler hoorde, toen hij sprak in een N.C.R.V. uitzending. Hij vertelde toen dat hij in zijn jonge tijd een groot bewonderaar was van prof. Karl Barth. Zodanig dat Barth hem geheel en al in beslag nam en zo zei hij letterlijk. Ik preekte Barth. Maar toen zeiden de eenvoudige Cubaardse gemeenteleden, (zijn eerste gemeen te), dit is het Evangelie niet. Ik dacht dat ook dominee Baas zijn gedachten daar eens over moest laten gaan. Let wel ik wil met niemand in diskussie gaan over de waarde van Barth, Bonhoeffer, Noordmans, Mis- kotte of wie dan ook voor de heden daagse theologie, of het leven in 1982. Maar een dominee die zijn gemeente iets wil meegeven, houde zich aan Philippus de Evangelist, van wie we lezen, in Handelingen 8 35: „En Phi lippus deed zijn mond open en begin nende van die Schrift verkondigde hem Jezus. En de vrucht van die pre diking, leest het na in het slot van het 39e vers. Hij reisde zijn weg met blijdschap. S. A. Jumelet Az. Molenstraat 35, Bruinisse ZÏEBlKZÊÊ. Zaterdag speelt „Bizarre" in jeugdsoos Brogum. De groep bestaat uit muzikanten die inmiddels in andere bekende bands al wat erva ring hebben opgedaan. Zanger is Peter Selbach. die samen met drummer Hans Adelaar speelde in „More". Evert Willemse is de bassist. Hij maakte deel uit van „Livin Blues". Gitarist Peter Langerak speelde voorheen bij „Vitesse". Zaterdagavond, half tien, zijn ze te beluisteren in Brogum. MOSKOU, 24-5. President Leonid Brezjnev heeft maandag in de vergade ring van het bestuur van de communistische partij van de Sowjet-Unie een speciaal plan openbaar gemaakt dat bedoeld is om een eind te maken aan de tekorten van eerste levensbehoeften in de Sowjet-Unie en om het land minder afhankelijk te maken van de invoer van landbouwprodukten uit het westen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5